Aanvulling bijlage van de Derde tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van de biociden in verband met de uitbraak COVID-19

IENW/BSK-2021/85389

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

In aanmerking genomen de toegenomen vraag naar desinfectiemiddelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19, in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;

BESLUIT:

ARTIKEL 1

De Derde tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 20211 wordt als volgt gewijzigd:

De bijlage, bedoeld in artikel 2, wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL 2

Dit besluit treedt in werking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 5 maart 2021.

Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE, BEDOELD IN ARTIKEL 2

De vrijgestelde handdesinfectiemiddelen en het bijgeleverde etiket moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het etiket moet voldoen aan de CLP-verordening (Verordening EG 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

  • Het etiket vermeldt de volgende instructies: Wrijf uw handen tenminste 30 seconden met dit middel. Zorg dat de handen gedurende de gehele tijd vochtig blijven. Let op: dit middel is alleen optimaal effectief op schone handen.

  • Het etiket vermeldt duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de in het product aanwezige werkzame stoffen en de concentraties van de werkzame stoffen in het product in % v/v.

  • Het product mag niet de volgende (EU)H-zinnen hebben: H314, H315, H317, H318, EUH208 of EUH066.

  • De formulering moet voldoen aan de voorwaarden voor producten die op de huid toegepast worden zoals vermeld in artikel 19, negende lid van de Biocidenverordening (Verordening EG 528/2012).

De volgende handdesinfectiemiddelen mogen alleen worden aangeprezen en verkocht aan professionele gebruikers en worden gebruikt door professionele en niet-professionele gebruikers in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving (professionele gebruikers zijn bijvoorbeeld winkeliers, niet professionele gebruikers zijn bijvoorbeeld de klanten van de winkelier, beiden mogen deze middelen in de winkel of bij de ingang gebruiken).

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatings-nummer

Acticid

Veip B.V.

14021N

Alcohol dentior 70%

Reymerink B.V.

14081N

Alcohol dentior 80%

Reymerink B.V.

14366N

Alcohol Podior 70%

Reymerink B.V.

14061N

Alcohol Podior 80%

Reymerink B.V.

14331N

Apesin swift

Werner & Mertz Benelux N.V. S.A.

15790N

Alcoolgel

Seifar

n.v.t.

Cien Hygiënische antibacteriële handspray

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Clean Co

Nova Trade LTD

n.v.t.

CMT Handsfree Disinfection Liquid

Cemex Trescon B.V.

14334N

Corpusan Skindisinfection E

IVN Nettetal GmbH

n.v.t.

Corpusan Skindisinfection E Gel

IVN Nettetal GmbH

n.v.t.

Dermal Med S.31

Hygeniq

n.v.t.

Dermal Med S.33

Hygeniq

n.v.t.

Domily+ desinfect handgel

Max Brands Marketing B.V.

n.v.t.

Epicare DES

Ecolab B.V.

14336N

Ethades

Spectro B.V.

14065N

Foam Alcohol Hand Rub

Newell Europe Sàrl

n.v.t.

Grain Naturals Handalcohol 80%.

Kalkwijck C.V.

n.v.t.

Green Nature Desinfecterende vloeistof-spray

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Green Nature desinfecterende handgel

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Hand Sanitizer Sendil

Vipack B.V.

n.v.t.

HANDGEL OP ALCOHOLBASIS

INEOS Solvents Germany GmbH

n.v.t.

Handsanitizer 80%

Koninklijke de Kuyper B.V.

n.v.t.

Hegron Disinfecting Hand Gel

Hegron Cosmetics B.V.

n.v.t.

Konix Alcohol Based Hand & Skin Antiseptic

Multa Group B.V.

n.v.t.

Konix Antibacterial Gel

Multa Group B.V.

n.v.t.

Manodes GP

Ecolab B.V.

n.v.t.

Manus Alcohol

Selden Europe B.V.

n.v.t.

NEODES CMT HANDDISINFECTION GEL

Neomix Columbus B.V.

14623N

P3-manodes LI

Ecolab B.V.

14484N

Phago'Gel SPS

Christeyns N.V.

n.v.t.

Phago'Solution

Christeyns N.V.

n.v.t.

Podilon

Reymerink B.V.

14028N

Sanitoor HD-80-VK

Toorank Productions B.V

n.v.t.

Santé Hygiënische Alcohol Handgel

Santé Group

n.v.t.

Sence desinfect handgel

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Skinman Soft Protect FF

Ecolab B.V.

16076N

Soft Care Des E

Diversey B.V.

14400N

Soft Care Des E Spray

Diversey B.V.

15533N

Spirigel Complete

Ecolab B.V.

13900N

TORK Alcohol Gel Hand Sanitizer

Essity Netherlands B.V.

14711N

TS Trisept

Tristar Industries Nederland B.V.

n.v.t.

TS Trisept Gel

Tristar Industries Nederland B.V.

n.v.t.

UTB Hand & Surface Cleaner

UTB B.V.

n.v.t.

De volgende handdesinfectiemiddelen mogen alleen worden aangeprezen, verkocht aan en gebruikt door professionele gebruikers (deze middelen mogen dus niet aangeprezen of verkocht worden aan particulieren en ook niet door de winkelier voor gebruik bij de ingang van de winkel worden gezet voor gebruik door klanten).

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatings-nummer

Instant Hand Sanitizer

Zep Industries B.V.

n.v.t.

Skinman Soft Protect

Ecolab B.V.

13899N

Softa-Man ViscoRub

B. Braun Medical AG

n.v.t.

TOELICHTING

Inleiding

De uitbraak van COVID-19, veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, heeft de vraag naar desinfectiemiddelen sterk doen toenemen, in de professionele zorg en de farmaceutische industrie en in andere professionele omgevingen. Omdat de productiecapaciteit van toegelaten desinfectiemiddelen ontoereikend blijkt, zijn twee zogenoemde ‘vrijstellingen’ gepubliceerd. Behalve deze vrijgestelde middelen mogen uiteraard ook desinfectiemiddelen worden gebruikt, waarvan het gebruik tegen virussen of zogenoemde 'omkapselde' virussen reeds wél is toegelaten.

Een vrijstelling is een noodmaatregel, ter overbrugging naar een structurele oplossing van het probleem. Om te voorkomen dat een (tijdelijke) vrijstelling telkens moet worden herhaald, is deze derde achtereenvolgende vrijstelling alleen verleend voor desinfectiemiddelen van producenten die werken aan een structurele oplossing, dus van producenten die voor hun product vóór 1 februari 2021 een onderbouwde aanvraag hebben ingediend voor toelating tot de Nederlandse markt. Het kan daarbij ook gaan om een aanvraag tot wijziging van een reeds eerder verleende toelating. Deze aanvraag is ingediend bij het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (verder: Ctgb).

Aanvulling lijst vrijgestelde desinfectiemiddelen

Op 3 maart 2021 zijn twee vrijstellingen gepubliceerd (Staatscourant 2021, 11258 en 11262). Daarin worden de desinfectiemiddelen voor handen respectievelijk oppervlakken genoemd die op de markt mogen worden gebracht en gebruikt, met inachtneming van bepaalde beperkingen.

Op de lijsten met desinfectiemiddelen voor handen ontbreken ten onrechte enkele middelen of zijn deze in de verkeerde lijst geplaatst. Het betreft middelen waarvoor wel (tijdig) de bovenbedoelde aanvraag was ingediend en die ook overigens aan de criteria voldeden, maar die desondanks toch niet zijn vrijgesteld. Deze middelen worden daarom alsnog aan de lijsten toegevoegd.

Het gaat om de volgende handdesinfectiemiddelen, die alleen aangeprezen en verkocht mogen worden aan professionele gebruikers en worden gebruikt door professionele en niet-professionele gebruikers in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving:

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatings-nummer

Alcohol Podior 70%

Reymerink B.V.

14061N

Cien Hygiënische antibacteriële handspray

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Epicare DES

Ecolab B.V.

14336N

Foam Alcohol Hand Rub

Newell Europe Sàrl

n.v.t.

Green Nature desinfecterende handgel

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Manodes GP

Ecolab B.V.

n.v.t.

P3-manodes LI

Ecolab B.V.

14484N

Phago'Gel SPS

Christeyns N.V.

n.v.t.

Phago'Solution

Christeyns N.V.

n.v.t.

Sence desinfect handgel

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Soft Care Des E

Diversey B.V.

14400N

TORK Alcohol Gel Hand Sanitizer

Essity Netherlands B.V.

14711N

Het gaat om de volgende handdesinfectiemiddelen, die alleen aangeprezen en verkocht mogen worden aan professionele gebruikers:

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatings-nummer

Skinman Soft Protect

Ecolab B.V.

13899N

Softa-Man ViscoRub

B. Braun Medical AG

n.v.t.

Daarnaast is voor de middelen TS Trisept en TS Trisept Gel een correctie doorgevoerd ten aanzien van de producent van het middel.

Om misverstanden te voorkomen wordt de bijlage, behorend bij de vrijstelling, integraal opnieuw gepubliceerd.

Deze toevoeging leidt niet tot risico’s voor mens, dier of het milieu. Weliswaar komen meer desinfectiemiddelen beschikbaar voor gebruik, maar naar verwachting zal het totale gebruik van die middelen niet toenemen.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij dit besluit daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen, en

  • e. een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Naar boven