Derde tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van de biociden in verband met de uitbraak COVID-19 (Derde tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2021)

IENW/BSK-2021/42146

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

In aanmerking genomen de toegenomen vraag naar desinfectiemiddelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19, in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;

BESLUIT:

Artikel 1

Ten behoeve van de bestrijding van infecties ten tijde van de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 en in verband met de bij deze bestrijding dreigende tekorten van handdesinfectiemiddelen die de werkzaamheden in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving compromitteren ten tijde van deze uitbraak, wordt op grond van:

 • a) artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste lid van Verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden en gebruik van handdesinfectiemiddelen genoemd in de bijlage;

 • b) artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012 toegestaan dat de in de bijlage genoemde middelen onder de daarin genoemde voorwaarden op de markt worden aangeboden en gebruikt.

Artikel 2

Aan de vrijstelling en toestemming, bedoeld in artikel 1, onderdelen a onderscheidenlijk b, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 3

De vrijstelling annex toestemming wordt verleend van 5 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Derde tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2021.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 maart 2021. Indien de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de in de eerste volzin bedoelde datum, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met de in de eerste volzin bedoelde datum.

Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE, BEDOELD IN ARTIKEL 2

De vrijgestelde handdesinfectiemiddelen en het bijgeleverde etiket moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het etiket moet voldoen aan de CLP-verordening (Verordening EG 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

 • Het etiket vermeldt de volgende instructies: Wrijf uw handen tenminste 30 seconden met dit middel. Zorg dat de handen gedurende de gehele tijd vochtig blijven. Let op: dit middel is alleen optimaal effectief op schone handen.

 • Het etiket vermeldt duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de in het product aanwezige werkzame stoffen en de concentraties van de werkzame stoffen in het product in % v/v.

 • Het product mag niet geclassificeerd zijn met irriterende of corrosieve eigenschappen voor de huid. Met andere woorden, het product mag niet geclassificeerd zijn met: H314, H315, H317, H318, EUH208 of EUH066.

 • De formulering moet voldoen aan de voorwaarden voor producten die op de huid toegepast worden zoals vermeld in artikel 19, negende lid van de Biocidenverordening (Verordening EG 528/2012).

De volgende handdesinfectiemiddelen mogen alleen worden aangeprezen en verkocht aan professionele gebruikers en worden gebruikt in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatingsnummer

Acticid

Veip B.V.

14021N

Alcohol dentior 70%

Reymerink B.V.

14081N

Alcohol dentior 80%

Reymerink B.V.

14366N

Alcohol Podior 80%

Reymerink B.V.

14331N

Apesin swift

Werner & Mertz Benelux N.V. S.A.

15790N

Alcoolgel

Seifar

n.v.t.

Clean Co

Nova Trade LTD

n.v.t.

CMT Handsfree Disinfection Liquid

Cemex Trescon B.V.

14334N

Corpusan Skindisinfection E

IVN Nettetal GmbH

n.v.t.

Corpusan Skindisinfection E Gel

IVN Nettetal GmbH

n.v.t.

Dermal Med S.31

Hygeniq

n.v.t.

Dermal Med S.33

Hygeniq

n.v.t.

Domily+ desinfect handgel

Max Brands Marketing B.V.

n.v.t.

Ethades

Spectro B.V.

14065N

Grain Naturals Handalcohol 80%.

Kalkwijck C.V.

n.v.t.

Green Nature Desinfecterende vloeistof- spray

Next Generation Perfumes B.V.

n.v.t.

Hand Sanitizer Sendil

Vipack B.V.

n.v.t.

HANDGEL OP ALCOHOLBASIS

INEOS Solvents Germany GmbH

n.v.t.

Handsanitizer 80%

Koninklijke de Kuyper B.V.

n.v.t.

Hegron Disinfecting Hand Gel

Hegron Cosmetics B.V.

n.v.t.

Konix Alcohol Based Hand & Skin Antiseptic

Multa Group B.V.

n.v.t.

Konix Antibacterial Gel

Multa Group B.V.

n.v.t.

Manus Alcohol

Selden Europe B.V.

n.v.t.

NEODES CMT HANDDISINFECTION GEL

Neomix Columbus B.V.

14623N

Podilon

Reymerink B.V.

14028N

Sanitoor HD-80-VK

Toorank Productions B.V

n.v.t.

Santé Hygiënische Alcohol Handgel

Santé Group

n.v.t.

Skinman Soft Protect

Ecolab B.V.

13899N

Skinman Soft Protect FF

Ecolab B.V.

16076N

Soft Care Des E Spray

Diversey B.V.

15533N

Spirigel Complete

Ecolab B.V.

13900N

TS Trisept

Tristar Industries Special Products B.V.

n.v.t.

TS Trisept Gel

Tristar Industries Special Products B.V.

n.v.t.

UTB Hand & Surface Cleaner

UTB B.V.

n.v.t.

De volgende handdesinfectiemiddelen mogen alleen worden verkocht en worden gebruikt door professionele gebruikers.

Naam middel voor handdesinfectie

Producent / distributeur

Toelatingsnummer

Foam Alcohol Hand Rub

Newell Europe Sàrl

n.v.t.

Instant Hand Sanitizer

Zep Industries B.V.

n.v.t.

Manodes GP

Ecolab B.V.

n.v.t.

Phago'Gel SPS

Christeyns N.V.

n.v.t.

Phago'Solution

Christeyns N.V.

n.v.t.

Soft Care Des E

Diversey B.V.

14400N

TOELICHTING

Inleiding

De uitbraak van COVID-19, veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, heeft de vraag naar desinfectiemiddelen sterk doen toenemen, niet alleen in de professionele zorg maar ook in andere professionele omgevingen, zoals winkels, kantoren en in het openbaar vervoer. Omdat de productiecapaciteit van toegelaten desinfectiemiddelen ontoereikend dreigt, wordt thans een zogenoemde ‘vrijstelling’ verleend, waardoor niet-toegelaten desinfectiemiddelen en toegelaten desinfectiemiddelen die niet zijn toegelaten tegen virussen, tijdelijk op de markt mogen worden gebracht, aangeprezen en gebruikt.

Noodzaak vrijstelling

Een vrijstelling kan worden verleend als het gebruik van de niet-toegelaten biocide noodzakelijk is vanwege een niet op andere wijze te bestrijden gevaar voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren of het milieu (artikel 55 van de Biociden verordening). Desinfectiemiddelen zijn een categorie ‘biociden’.

Een vrijstelling is een noodmaatregel, ter overbrugging naar een structurele oplossing van het probleem. Om te voorkomen dat een vrijstelling telkens moet worden herhaald, wordt een vrijstelling alleen verleend aan producenten die werken aan een structurele oplossing, dus aan producenten die voor hun product een onderbouwde aanvraag hebben ingediend voor toelating tot de Nederlandse markt. Het kan daarbij ook gaan om een aanvraag tot wijziging van een reeds eerder verleende toelating. Deze aanvraag wordt ingediend bij het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (verder: Ctgb).

Gebruik van desinfectiemiddelen is vooral van belang in situaties waar het reinigen met water en zeep niet mogelijk of afdoende is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (verder: RIVM) heeft geadviseerd in welke gevallen het gebruik van water en zeep voldoende is en wanneer aanvullend gebruik van desinfectiemiddelen nodig is, zie hiervoor https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene. Onjuist of overmatig gebruik van desinfectiemiddelen kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Het reinigen met water en zeep is in de meeste gevallen afdoende om ziekteverwekkers te verwijderen.

Nieuwe vrijstelling

Het coronavirus vormt nog steeds een zodanige bedreiging voor de volksgezondheid dat een vrijstelling noodzakelijk is om het aanbod van desinfectiemiddelen op peil te houden en om aangelegde voorraden van tijdelijke toegestane middelen beschikbaar te houden. Dagelijks worden nieuwe besmettingen gemeld. De vraag naar desinfectiemiddelen blijft onverminderd hoog en de productie van toegelaten desinfectiemiddelen is nog niet volledig toegesneden op die hoge vraag, volgens het ministerie van VWS, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en de branchevereniging van producenten (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten).

De vrijgestelde desinfectiemiddelen voldoen aan de eisen voor vrijstelling, zoals geformuleerd in de eerder verleende Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020 of de Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectiedesinfectie 70% alcoholen professioneel gebruik COVID-19 2020, die beiden op 4 maart 2021 zijn vervallen. Voorafgaande aan besluitvorming over die eerdere vrijstellingen is het Ctgb advies gevraagd over aard en eigenschappen van de vrij te stellen middelen. Volgens het Ctgb bestaan vanuit humaan-toxicologisch en milieutechnisch oogpunt geen bezwaren tegen het verlenen van deze vrijstellingen, mits de voorschriften uit de bijlage worden nageleefd.

Daarnaast heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport geadviseerd over de handhaafbaarheid van de voorschriften die aan de vrijstelling zijn verbonden.

De adviezen van het Ctgb en de Inspectie zijn in deze vrijstelling verwerkt.

Gebruik in bedrijfsmatige of beroepsmatige omgeving

Boven de eerste tabel in de bijlage staat dat de handdesinfectiemiddelen alleen mogen worden verkocht aan professionele gebruikers en gebruikt in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving. De middelen genoemd in de tweede tabel mogen alleen door professionele gebruikers worden gebruikt. Het verschil is, kort gezegd, dat de middelen genoemd in de tweede tabel alleen mogen worden gebruikt op locaties zonder particuliere bezoekers. Dat is bijvoorbeeld het geval in een bedrijf, waar alleen de eigen werknemers, bezoekende werkrelaties, en eventuele leveranciers van producten toegang hebben. De middelen genoemd in de eerste tabel mogen op alle locaties voor handdesinfectie worden gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om kappers, winkels of bibliotheken, waar naast werknemers (=professionele gebruikers) ook bezoekers komen. Ook voor de handdesinfectie in locaties waar bijvoorbeeld in het kader van de landelijke verkiezingen een stem kan worden uitgebracht, dienen middelen genoemd in de eerste tabel te worden toegepast. Die bezoekers van de kapperszaak, bibliotheek of stemlokaal zijn juridisch geen professionele gebruikers, maar bevinden zich wel in een beroepsmatige of bedrijfsmatige omgeving.

Het is belangrijk dat zowel bezoekers als werknemers en anderen op locatie worden geïnformeerd over het juist en veilig gebruik van het gebruikte middel. Dit betreft in ieder geval de gebruiksaanwijzing, die achter de eerste twee opsommingstekens van de bijlage staan vermeld.

De handdesinfectiemiddelen die in de bijlage staan opgesomd, mogen niet worden aangeprezen of verkocht op de consumentenmarkt.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij dit besluit daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

 • e. een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Naar boven