Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2021, 16035Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2021, nr. 2021-0000167116 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter verhoging van de subsidieplafonds

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 84.000.000’ vervangen door ‘€ 125.300.000’ en wordt ‘geldt voor’ vervangen door ‘geldt bij de afhandeling van de aanvragen op grond van artikel 8, eerste lid, in’.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Voor subsidieverstrekking op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 1, geldt voor 2021 en 2022 in totaal een subsidieplafond van € 1.000.000.

3. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Voor subsidieverstrekking op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 2, geldt voor 2021 en 2022 in totaal een subsidieplafond van € 31.496.000

B

In artikel 10, eerste lid, wordt ‘uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen’ vervangen door ‘voor 3 februari 2021 of in de periode van 1 april 2021 tot 1 januari 2023’.

C

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen’ vervangen door ‘voor 3 februari 2021 of in de periode van 1 april 2021 en 1 januari 2023’.

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a. Tijdelijke uitzondering

In afwijking van artikel 11, eerste lid, geldt dat de minister subsidie kan verstrekken aan een vereniging die reeds voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag is begonnen met het door een bouwbedrijf laten uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 11, eerste lid, indien de aanvang van de uitvoering van die activiteiten heeft plaatsgevonden in het tijdvak van 3 februari 2021 tot 1 april 2021.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Indien die datum van uitgifte ligt na 31 maart 2021, werkt deze regeling terug tot en met 1 april 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Algemeen

In december 2020 zijn veel nieuwe aanvragen binnengekomen van eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (hierna: VvE’s) voor subsidie op grond van de Subsidie energiebesparing eigen huis (hierna: SEEH), die in 2019 als onderdeel van het Urgenda-pakket opnieuw tijdelijk was opengesteld.

Eigenaar-bewoners en VvE’s hebben hun aanvragen voor de jaargrens ingediend, om gebruik te maken van de tijdelijk verhoogde subsidiebedragen die in de laatste zes maanden van 2020 voor SEEH-subsidies golden. De verhoging van de bedragen was ingevoerd als stimulans, omdat uit onderzoek van de Verenging eigen huis, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en signalen uit de sector naar voren kwam dat woningeigenaren door de corona-crisis hun verduurzamingsplannen ‘in de ijskast’ zetten. Duidelijk is dat de verhoging van de bedragen (waardoor energiebesparende maatregelen tot 30% in plaats van 20% konden worden gesubsidieerd) een sterke prikkel is geweest. Er is in de tweede helft van 2020 zelfs veel meer subsidie aangevraagd dan in de eerste helft van 2020. De eerder beschikbare plafonds zijn hierdoor overvraagd. De regeling voor eigenaar-bewoners eindigde op 31 december 2020. Woningeigenaren kunnen sinds 1 januari 2021 voor isolatiesubsidie terecht bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naar aanleiding van de grote hoeveelheid aanvragen is de regeling voor VvE’s (voor zowel energiebesparende maatregelen als energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding) per 3 februari 2021 gesloten.1

Zonder nieuwe budgetten kunnen niet alle reeds ingediende aanvragen van eigenaar-bewoners en VvE’s worden gehonoreerd. Om deze aanvragen alsnog te kunnen toewijzen, is nieuw budget beschikbaar gesteld. Met het voor VvE’s beschikbare extra budget kunnen bovendien nieuwe subsidieaanvragen worden toegewezen. Daarom wordt het subsidieloket voor (beide soorten van) VvE-subsidies per 1 april 2021 weer opengesteld. Met de nieuwe budgetten voor subsidies aan VvE’s kunnen dus zowel nog lopende als toekomstige aanvragen worden toegewezen. VvE’s die nog moeten starten met een aanvraag zullen op die manier ook kans maken op een subsidie. Hierbij geldt (nog steeds) het beginsel wie het eerst komt, het eerst maalt.

Aangezien het verhoogde subsidiepercentage alleen geldt voor subsidies die zijn aangevraagd in de periode tussen 1 juni en 31 december 2020, is de verwachting dat er in 2021 minder aanvragen binnen zullen komen dan eind 2020 het geval was. Voor de aanvragen die eind 2020 zijn ingediend, blijven uiteraard de verhoogde bedragen van toepassing.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A, onder 1 (Subsidieplafond voor subsidies aan eigenaar-bewoners)

De in 2020 ingediende aanvragen voor de subsidie overstijgen ruimschoots het bedrag van € 84.000.000 dat tot het einde van de looptijd (31 december 2020) voor deze aanvragen beschikbaar was.

Door het toevoegen van € 41.300.000 is het mogelijk om alle in 2020 ingediende en correcte aanvragen te honoreren. Het totale subsidieplafond wordt gesteld op € 125.300.000. Dit bedrag is dus het totaal van het aanvankelijke beschikbare budget en de verhoging met € 41.300.000.

Er kunnen sinds de sluiting van deze regeling voor woningeigenaren (op 31 december 2020) geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De verhoging van het subsidieplafond komt dus alleen ten gunste van reeds tot en met 21 december 2020 ingediende aanvragen.

Artikel I, onderdeel A, onder 2 en 3 en onderdelen B en C (Subsidies aan VvE’s)

Met de aanvragen van VvE’s die vóór de sluiting van het loket voor subsidie voor energiebesparende maatregelen, energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding zijn ingediend, wordt het bedrag dat tot 31 december 2022 voor deze aanvragen beschikbaar was ruimschoots overstegen.

Voor energieadvies, meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding is € 1.000.000 extra beschikbaar gesteld. Voor energiebesparende maatregelen is een budget van € 32.496.000 beschikbaar; daarvan is € 1.000.000 reeds verplicht. Met de nieuwe budgetten kunnen in 2021 en 2022, zoals uiteengezet in het algemeen deel van deze toelichting, zowel lopende als nieuwe aanvragen worden gehonoreerd.

De nieuwe plafonds voor VvE-subsidies betreffen dus het bedrag dat voor 2021 en 2022 in totaal beschikbaar is. Afhankelijk van de aanvragen van VvE’s kan dit plafond natuurlijk al eerder bereikt zijn dan 31 december 2022. Op de site van RVO zal de stand van het beschikbare budget zichtbaar zijn.

In artikel I, onderdelen B en C, is geregeld dat de VvE-loketten vanaf 1 april 2021 weer geopend zijn voor nieuwe aanvragen voor deze subsidies. Hiertoe is in de artikelen 10, eerste lid, en 12, eerste lid, van de SEEH bepaald dat aanvragen voor 3 februari 2021 en in de periode van 1 april 2021 tot 1 januari 2023 kunnen worden ingediend. De verwijzing naar (de periode voor) 3 februari 2021 houdt verband met de (tijdelijke) sluiting van het loket per die datum.

Artikel I, onderdeel D (Overgangsvoorziening voor VvE’s)

Een aanvraag voor subsidie aan VvE’s voor energiebesparende maatregelen moet op grond van artikel 11, eerste lid, van de SEEH worden ingediend voordat met de uitvoering van de activiteiten is begonnen. Op 2 februari 2021 is de regeling, zoals hiervoor is toegelicht, vanwege het bereiken van het subsidieplafond gesloten. De sluiting van de regeling was vrij abrupt, waardoor VvE’s niet op deze sluiting hebben kunnen anticiperen en geen subsidieaanvraag meer hebben kunnen doen. Een aantal VvE’s is ondanks het hierdoor mislopen van subsidie toch begonnen met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Nu nieuw budget beschikbaar is, is het redelijk deze VvE’s, die aangevangen zijn met de activiteiten in de periode van 3 februari 2021 tot 1 april 2021, alsnog in de gelegenheid te stellen subsidie aan te vragen. Hiertoe strekt het nieuwe artikel 11a.

Artikel II (Inwerkingtreding)

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de dag na plaatsing ervan in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 april 2021. Hiermee is feitelijk voldaan aan het systeem van vaste verandermomenten bij invoering of wijziging van wet- en regelgeving. Wel is afgeweken van de daarbij gebruikelijk gehanteerde minimale invoeringstermijn van twee maanden. Dit is in dit geval gerechtvaardigd omdat door een snelle inwerkingtreding aanvragen die al eerder waren ingediend, alsnog zo snel mogelijk kunnen worden afgehandeld. Ook voor VvE’s die hun woningen willen verduurzamen met gebruikmaking van subsidie, maar daartoe nog geen aanvraag hebben ingediend, is een snelle inwerkingtreding van belang. Door de onverwachts snelle sluiting van de regeling per 2 februari 2021 is de rechtszekerheid met betrekking tot deze subsidiemogelijkheid voor VvE’s onder druk komen te staan. VvE’s rekenden erop dat deze subsidie nog geruime tijd beschikbaar zou zijn. VvE’s die een aanvraag wilden doen, waren in sommige gevallen reeds hun aanvraag aan het voorbereiden. Hoe korter de sluiting van de regeling duurt, hoe minder VvE’s stoppen met de voorbereiding voor hun aanvraag of, voor VvE’s die zich op dit moment oriënteren op subsidiemogelijkheden voor verduurzaming, hier niet mee starten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen (Stct. 2021, 4124).