Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘1 januari 2023’ vervangen door ‘de dag van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen’.

2. Een lid wordt toegevoegd, luidende:

  • 6. Indien het subsidieplafond, genoemd in het tweede lid, op de in dat lid bedoelde dag niet geheel is besteed, wordt het subsidieplafond, genoemd in het derde lid, verhoogd met het resterende bedrag.

B

In artikel 10, eerste lid, wordt voor ‘ingediend’ ingevoegd ‘uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen’.

C

In artikel 12, eerste lid, wordt voor ‘ingediend’ ingevoegd ‘uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2021, nr. 2021-0000025509 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter sluiting van het aanvraagloket voor verenigingen in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

In december 2020 zijn veel nieuwe aanvragen binnengekomen van VvE’s voor de tijdelijke openstelling van de Subsidie energiebesparing eigen huis (hierna: SEEH), die in het kader van Urgenda in het leven is geroepen. De aanvragen voor subsidie op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de SEEH overstijgen ruimschoots het bedrag van € 12.000.000 dat tot het einde van de looptijd (31 december 2022) voor deze aanvragen beschikbaar is.

VvE’s hebben hun aanvragen voor de jaargrens willen doen, om gebruik te maken van het tijdelijk verhoogde subsidiepercentage in de SEEH. Duidelijk is dat dit verhoogde percentage een sterke prikkel is geweest. Ook de verruiming van de SEEH in september 2020, waardoor gemengde VvE’s met koop- en huurwoningen ook subsidie kunnen ontvangen voor het aandeel huurwoningen binnen de VvE, geeft waarschijnlijk een extra stimulans.

De aanvragen worden op volgende van binnenkomst in behandeling genomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is aannemelijk dat het beschikbare plafond volledig zal worden opgesoupeerd door de aanvragen die reeds zijn ingediend. Een deel van de nu toe ingediende aanvragen zal moeten worden afgewezen omdat het plafond bereikt is. Indienen van nieuwe aanvragen heeft daarom geen zin meer. Met het oog hierop is het wenselijk het aanvraagloket zo spoedig mogelijk te sluiten. Hiertoe strekt de onderhavige regeling. Hiermee wordt voorkomen dat aanvragen blijven binnenkomen, waardoor de uitvoeringslasten blijven toenemen, terwijl er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen budget meer is om nieuwe aanvragen te honoreren.

Het beschikbare budget voor subsidies op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 1, van de SEEH (energieadvies of meerjarenonderhoudsplanning (mjop) en procesbegeleiding) is nog niet opgesoupeerd. Het doel van die subsidie is ondersteuning te bieden bij activiteiten die samenhangen met energiebesparende maatregelen waarvoor subsidie op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 2, kan worden verstrekt. Hoofddoel van de SEEH is het realiseren van energiebesparing in gebouwen. De subsidie op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 1, van de SEEH moet indirect ook leiden tot de verduurzaming van meer gebouwen van VvE’s, maar draagt daar, anders dan de maatregelensubsidie, niet direct aan bij. Daarom is besloten ook het loket voor energieadvies of mjop en procesbegeleiding te sluiten en met het resterende beschikbare budget het subsidieplafond voor subsidie op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 2, te verhogen. Daarmee kan het resterende budget dus worden ingezet ten behoeve van maatregelensubsidie.

Er kunnen met ingang van de dag na de dag van inwerkingtreding van deze regeling geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Vanwege de spoedeisendheid die hiervoor is omschreven wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en het hanteren van een invoeringstermijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven