Regeling tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregels Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders, Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op artikel 1, onder a sub ii van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

overwegende dat het gewenst is de werking van de Tijdelijke subsidieregels Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders te verlengen om bibliotheken langer de gelegenheid te bieden een aanvraag in te dienen;

besluit:

vast te stellen de navolgende wijziging van de Tijdelijke subsidieregels Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregels Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘2020 – 2021’ vervangen door: 2020 – 2022.

B

In artikel 5, tweede lid, wordt 28 februari 2021 vervangen door: 1 juli 2021.

C

In artikel 11 wordt ‘1 januari 2022’ vervangen door: 1 juli 2022.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuurscollege op 23 maart 2021

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.T. Joustra

Naar boven