Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2021, 15612Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 maart 2021, kenmerk 1812530-217099-WJZ, tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius in verband met een wijziging in de aangewezen gebieden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en artikel 6.13, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN BONAIRE

In artikel 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire vervallen de onderdelen b en d, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel b en van de onderdelen e tot en met k tot c tot en met i.

ARTIKEL II WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SABA

In artikel 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba vervalt onderdeel e, onder verlettering van de onderdelen f tot en met o tot e tot en met n.

ARTIKEL III WIJZIGING BESLUIT AANWIJZING GEBIEDEN NEGATIEVE TESTVERPLICHTINGEN SINT EUSTATIUS

In artikel 1a van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius vervalt onderdeel e, onder verlettering van de onderdelen f tot en met o tot e tot en met n.

ARTIKEL IV INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van zaterdag 27 maart 2021, 00.00 uur, in Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met deze beslissing? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst. Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit.

Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit betekent dat de verplichting om een negatief testbewijs te tonen als u vanuit een hoogrisicogebied reist, ook tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift van kracht blijft.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Saba en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius, waardoor Aruba en Curaçao als hoogrisicogebieden worden aangewezen. Aanleiding is de verslechterde epidemiologische situatie op Aruba en Curaçao. Op basis van de stijgende incidentie, het stijgend aantal ziekenhuisopnames, de aanwezigheid van (besmettelijkere) varianten van het virus en het noodzakelijkerwijs afschalen van electieve zorg zijn op beide eilanden de maatregelen aangescherpt. Op advies van het RIVM zullen Aruba en Curaçao daarom voor zowel Europees als Caribisch Nederland als hoogrisicogebied aangemerkt worden. Voor Saba en Sint Eustatius was Aruba al hoogrisicogebied, voor Bonaire nog niet. Reizigers die vanuit Curacao naar Caribisch Nederland reisden moesten al een negatieve uitslag van een NAAT-test kunnen tonen. Het beschouwen van de beide eilanden als hoogrisicogebied betekent dat reizigers vanuit Aruba en Curaçao naast een negatieve uitslag van een NAAT-test ook een negatieve uitslag van een antigeentest dienen te tonen wanneer ze, vanaf de dag dat het onderhavige besluit in werking treedt, naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius reizen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. directeur-generaal Volksgezondheid, E.G.M. Veldhuis