Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2021, 1538Ruimtelijke plannen



Ontwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” / Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag

Logo Opsterland

Wat ligt er ter inzage en voor wie en wanneer

Met ingang van donderdag 14 januari 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” (plannummer NL.IMRO.0086.02BPVlaslaan2-0201), vergezeld van het beeldkwaliteitsplan “MFA de Finne Beetsterzwaag” voor een ieder ter inzage.

 

U kunt het digitale bestemmingsplan met daarin het als bijlage 2 bij de toelichting opgenomen beeldkwaliteitsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u via “Plannen zoeken” het plan oproepen via het invullen van de locatie of het plannummer.

Daarnaast is een afdruk van de plannen in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Let op! Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen met (0512) 386 222.

Het digitale plan is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Strekking van het bestemmingsplan

De gebouwen van de voormalige Openbare Daltonschool De Trime en Christelijke Basisschool De Paedwizer in Beetsterzwaag worden vervangen, waarbij beide inmiddels gefuseerde scholen verder gaan onder één dak. Het bestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw in de vorm van een clustering van basisschool, kinderopvang en voorschoolse voorzieningen in een integraal kindcentrum op het huidige trainingsveld van VV De Sweach aan de Vlaslaan. Daarnaast wordt mogelijk de bestaande voetbalaccommodatie vervangen en onderdeel van de nieuwbouw.

 

Strekking van het beeldkwaliteitsplan

Om de ontwikkeling ruimtelijk goed te integreren in de omgeving is het beeldkwaliteitsplan “MFA de Finne Beetsterzwaag” opgesteld, waarin de stedenbouwkundige randvoorwaarden met bijbehorende beeldkwaliteitseisen zijn opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan wordt na inspraak door de gemeenteraad vastgesteld als aanvullende welstandscriteria waaraan de bouwaanvragen zullen worden getoetst. Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld beeldkwaliteitsplan.

 

Reageren?

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen kan een ieder:

schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

schriftelijk een inspraakreactie indienen op het genoemde beeldkwaliteitsplan bij het college van Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

mondeling een zienswijze / inspraakreactie geven op het ontwerpbestemmingsplan / beeldkwaliteitsplan (na uitdrukkelijke vermelding) bij team Samen Werken (bestemd voor de gemeenteraad). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 340.

 

 

Informatie inwinnen?

Als u meer informatie wilt over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunt u telefonisch contact opnemen met Ilse Blaauw, tel. (0512) 386 412. In overleg met u wordt dan een afspraak ingepland. In verband met het coronaprotocol hebben wij voorkeur voor een digitaal of telefonisch gesprek. Vanwege de termijn voor het indienen van een eventuele zienswijze (tot en met 24 februari a.s.) vragen wij u hierover uiterlijk maandag 25 januari contact op te nemen.

 

Beetsterzwaag, 13 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Opsterland.