Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Ronde VenenStaatscourant 2021, 14125Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’

Logo De Ronde Venen

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 20 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’ (met planidentificatienummer

NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:

 

• De papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

• De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2-ow01). De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

 

Toelichting

Het bestemmingsplan maakt planologisch het volgende mogelijk op het bedrijfsperceel Van Geijnweg 2 in Mijdrecht: een toename van 20% van de maximaal te bebouwen oppervlakte, een hervorming van het bouwvlak, een kleine uitbreiding van het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Bedrijf’ en een hogere goot- en nokhoogte van de nieuwe loods van respectievelijk 6,5 en 10 meter hoog.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ellen Hoorn van de afdeling Ruimte. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 8221 5749.