Verkeersbesluit wijziging voorrangssituatie kruispunt Almereweg met Schootsvel te Medemblik

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien de aanleg van het Schootsvel dient door de wegencategorisering de voorrang tussen de Almereweg en het Schootsvel te Medemblik geregeld te worden.

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

Overwegende dat:

 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering de Almereweg is aangeduid als gebiedsontsluitingsweg-min binnen de bebouwde kom (50 km per uur);

 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering het Schootsvel is aangeduid als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (30 km per uur);

 • de voorrang bij een aansluiting van een gebiedsontsluitingsweg-min binnen de bebouwde kom met een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom geregeld dient te worden waarbij de gebiedsontsluitingsweg-min binnen de bebouwde kom in de voorrang gezet wordt;

 • het daarom, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, noodzakelijk is om op het kruispunt van de Almereweg met het Schootsvel de voorrang te regelen;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van verkeersborden ten behoeve van het instellen van een voorrangskruispunt;

 • het voorrangskruispunt is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Medemblik en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • Door plaatsing van de verkeersborden B04, B05 en B06 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en door op het wegdek haaientanden aan te brengen het kruispunt van de Almereweg en het Schootsvel te Medemblik, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met als kenmerk 2021-18-B-MED, aan te wijzen als voorrangskruispunt, waarbij de Almereweg de voorrang geniet;

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer & Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website .

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven