Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2021, 10781Besluiten van algemene strekking

Wijziging van het besluit van 19 augustus 2019, BLKB2019/7277 Omzetbelasting. Reisbureauregeling

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 22 februari 2021, nr. BLKB 2021/1926, Stcrt. 2021, nr. 10781

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten

Dit besluit wijzigt het besluit van 19 augustus 2019, nr. BLKB2019/7277 (Stcrt. 2019 nr. 47961). De wijziging betreft een verduidelijking in onderdeel 6 van het besluit. Tevens wordt het antwoord op casus 2 in onderdeel 8 verbeterd.

ARTIKEL I

Het besluit van 19 augustus 2019, nr. BLKB2019/7277 (Stcrt. 2019 nr. 47961), wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan onderdeel 1. wordt een alinea toegevoegd:

Dit besluit is gewijzigd bij het besluit van 22 februari 2021, nr. 2021/1926 Stcrt. 2021, nr. 10781. De wijziging betreft een verduidelijking van het besluit waarbij het standpunt in onderdeel 6 ook geldt als meerdere reisagentschappen bemiddelen bij de totstandkoming van dezelfde reisovereenkomst tussen een reisbureau en de reiziger. Tevens wordt in onderdeel 8 het antwoord bij reis 1 van casus 2 verbeterd.

B

1. In onderdeel 6 wordt na de derde alinea die begint met ‘De vergoeding die reisagentschappen ontvangen (...)’ de volgende zin ingevoegd:

Dit standpunt geldt ook als meerdere reisagentschappen bemiddelen bij de totstandkoming van dezelfde reisovereenkomst tussen een reisbureau en de reiziger.

2. Onderdeel 8, casus 2, antwoord op reis 1, tweede gedachtestreepje komt als volgt te luiden:

  • De verhuur van een (ingerichte) tent of stacaravan op een standplaats op een camping is aan te merken als het verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie. Deze verhuur is op grond van artikel 6b van de wet belast in Frankrijk.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

TOELICHTING

In artikel I, onderdeel A, wordt aan onderdeel 1 een passage toegevoegd ter toelichting van de wijzigingen via dit besluit.

Artikel I, onderdeel B, brengt wijzigingen aan in onderdeel 6 en 8 van het besluit. De eerste wijziging betreft een verduidelijking van het besluit waarbij het standpunt in onderdeel 6 in verband met een vermindering van de administratieve lasten en met het oog op een redelijke wetstoepassing ook geldt als meerdere reisagentschappen bemiddelen bij de totstandkoming van dezelfde reisovereenkomst tussen een reisbureau en de reiziger. Tevens is in onderdeel 8 het antwoord bij reis 1 van casus 2 verbeterd.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 1992, 230)).

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken