Vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden inzake het biocide Maxforce Quantum (Vrijstelling Maxforce Quantum Mediterraan draaigatje 2021)

IENW/BSK-2021/19104

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gezien het verzoek van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) tot vrijstelling van de biocide Maxforce Quantum (toelatingsnummer NL-0011349-0000) op basis van de werkzame stof imidacloprid ten behoeve van de bestrijding van de invasieve exotische mier Mediterraan draaigatje;

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;

BESLUIT:

Artikel 1

In verband met de bestrijding van de kolonies van de invasieve exotische mieren Mediterraan draaigatje, wordt op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste lid van Verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden van de professionele biocide en het professioneel gebruik van de biocide Maxforce Quantum.

Artikel 2

Ten behoeve van de bestrijding van de invasieve exotische mier Mediterraan draaigatje is op grond van artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012 het op de markt aanbieden voor uitsluitend het hierna genoemde gebruik en het gebruik in de hierna genoemde omstandigheden van het middel Maxforce Quantum toegestaan uitsluitend na het doen van een melding bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en binnen een aanpak van geïntegreerde plaagdiermanagement.

Artikel 3

Aan de vrijstelling en toestemming zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 4

De vrijstelling en toestemming wordt verleend van 1 maart 2021 tot en met 27 augustus 2021.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling Maxforce Quantum Mediterraan draaigatje 2021.

Dit besluit zal met bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE, BEDOELD IN ARTIKEL 3

Het insecticide Maxforce Quantum op basis van de werkzame stof imidacloprid en toegelaten voor gebruik tegen een beperkt aantal mierensoorten, kan in het kader van een vrijstelling voor professioneel gebruik tegen het Mediterraan draaigatje, veilig gebruikt worden met inachtneming van de volgende voorschriften en beperkingen:

 • Het middel mag alleen toegepast worden door professionele plaagdierbeheersers die in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform artikel 71 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) en artikel 17a van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb).

 • De gebruiksvoorschriften en de gebruiksaanwijzing opgenomen in de SPC van de toelating dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Zie daarvoor www.toelatingen.ctgb.nl en de opgenomen in de toelichting hieronder.

 • Lokmiddel buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

 • Het lokmiddel gericht toepassen, zodat blootstelling van andere levende insecten/organismen wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 • Niet toepassen op bodem, grasvelden of nabij bloemenborders, planten, struiken en bomen. De actieve stof kan via de wortels worden opgenomen, waardoor sterfte van bijen, andere bestuivers en niet-doelwit organismen kan optreden.

 • Niet toepassen wanneer regen wordt verwacht voordat de lokstof volledig is opgenomen.

 • Niet toepassen op plekken waar afspoeling naar oppervlakte water kan plaatsvinden.

De vrijstelling mag uitsluitend gebruikt worden na melding bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via het mailadres biociden@minienw.nl en binnen een aanpak van geïntegreerde plaagdiermanagement (IPM).

TOELICHTING

Noodzaak bestrijding

Het Mediterraan draaigatje is een invasieve exotische mier die grote kolonies vormt met meerdere koninginnen. Mieren dringen in grote getalen huizen binnen, laten bestrating verzakken en geven veel overlast in tuinen. Op dit moment zijn er ongeveer 30 plekken in Nederland waar ernstige overlast wordt ervaren. Als dit nu niet wordt beheerst dan zal de overlast én het aantal locaties ernstig toenemen.

Noodzaak vrijstelling

Het KAD heeft diverse andere methoden gebruikt om het Mediterraan draaigatje te bestrijden, maar deze werken onvoldoende om tot het hart van de kolonie te dringen. Dit zal de kolonie alleen (tijdelijk) verkleinen, maar deze niet uitroeien. Het gevraagde middel is een lokaasmiddel en wordt door de mieren zelf naar het hart van de kolonie gebracht en alleen op die manier is het mogelijk om schade aan de koninginnen toe te brengen.

Meldplicht en geïntegreerde plaagdiermanagement

Het is verplicht gebruik van Maxforce Quantum onder deze vrijstelling te melden bij het minissterie van IenW via het mailadres biociden@minienw.nl. De gebruiker meldt in dit bericht waar hij het middel gaat toepassen en na afloop van het seizoen meldt hij hoe vaak en hoeveel middel hij heeft toegepast. De reden voor deze meldplicht is om te kunnen om zicht te houden op de omvang van het gebruik.

Het toepassen van geïntegreerde plaagdiermanagement houdt in dat er op de volgorde van preventie/niet-chemisch/chemische bestrijding te werk gegaan dient te worden. Het KAD benoemt in dit proces een aantal stappen; risico-inventarisatie, bepalen van drempelwaarden, opstellen en uitvoeren van een plaagdierbeheersplan en het evalueren en waar nodig bijsturen van dat plan.

Risicobeoordeling Ctgb

Vanuit humaantoxicologisch en milieutechnisch oogpunt zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van deze vrijstelling, mits de voorschriften uit de bijlage en toelatingsbesluit van Maxforce Quantum worden nageleefd.

Gebruiksinstructies

Het product wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. De lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren na voltooiing van de behandeling. Haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt.

Risicobeperkende maatregelen

Vermijd overmatige besmetting van beschermende kleding.

Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken.

Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.

Gevaarlijk voor bijen.

Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten. Beschermen tegen bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen.

Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.

Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

Bezwaar

Een belanghebbende kan op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Een dergelijk bezwaarschrift moet worden gestuurd aan: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, afdeling HBJZ, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de datum van verzending van het bezwaarschrift;

 • een opgave van de redenen waarom de belanghebbende het niet eens is met het besluit;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk), en

 • een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Naar boven