Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 67480Ruimtelijke plannenGemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 15 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas. Zuidas is met de inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) op 15 februari 2019 aangewezen als gebied waar gewerkt mag worden met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Binnen Zuidas is het plangebied gelegen binnen projectgebied Vivaldi in de zuidoosthoek van Zuidas, aan de zuidkant van Station Amsterdam RAI. Het plangebied heeft betrekking op twee kavels.

De eerste kavel (kavel 13) wordt begrensd door: aan de noordzijde de ringweg A10, aan de oostzijde Van der Valk-hotel, aan de zuidzijde de Domenico Scarlattilaan en aan de westzijde EMA (kavel 12). De tweede kavel (voormalig Drentestaete fase I) wordt begrensd door: aan de noordzijde de Domenico Scarlattilaan, aan de oostzijde bestaande bebouwing van KPN en aan de zuidzijde door de Barbara Strozzilaan. De geldende planologische regimes Zuidas - Vivaldi en Zuidas - Vivaldi partiële herziening voorzien niet (volledig) in de gewenste ontwikkelingen en daarom wordt een nieuw planologisch kader in procedure gebracht.

Het (ontwerp)bestemmingsplan voorziet voor beide kavels in de ontwikkeling van kantoren en voorzieningen. Voor kavel 13 wordt voorzien in een bouwhoogte van maximaal 85 meter en voor de kavel voormalig Drentestaete fase I in een bouwhoogte van maximaal 86 meter en voor de daarbij behorende locatie ten oosten daarvan, welke bestemd is voor een fiets- en scooterparkeervoorziening met een gemengd programma, in een bouwhoogte van maximaal 18 meter. Voor de kavels samen wordt voorzien in een totaalprogramma van 52.700 m2 brutovloeroppervlakte (bvo) waarvan ruim 50.000 bvo m2 aan kantoorprogramma en tussen de minimaal 800 en maximaal 5.200 m2 bvo aan voorzieningen. Voor kavel 13 is het maximumprogramma 30.000 m2 bvo en voor de kavel voormalig Drentestaete fase I is het maximumprogramma 22.700 m2 bvo. De voorzieningen bestaan uit onder andere horeca, dienstverlening en bedrijven.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in Bijlage II (onderdeel Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet worden aangevuld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn ingediend. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld. Deze procedure is nu nog niet aan de orde.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 24 december 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

In verband met het Corona-virus verzoeken wij u te bellen met 14020 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1904BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Amsterdam. Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de Gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. A. van Buuren, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mail in te dienen.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, mw. A. van Buuren via tel.nr. 14020.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 23 december 2020

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester