Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, houdende de wijziging van artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 (Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017)

Logo Lelystad

 

 

1ste Wijzigingsbesluit

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017

 

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Urk ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

 

 

Overwegende dat:

 • -

  De verdeelsleutel in de Gemeenschappelijke Regeling niet voldoende uitdrukking gaf aan een passende verdeling van de kosten tussen de gemeenten;

 • -

  De relevante maatstaven uit het Gemeentefonds goed aansluiten bij de kostenverdeling en dat het wenselijk is dit geleidelijk in te voeren over een periode van vijf jaar;

 • -

  Het noodzakelijk is ten behoeve van een wijziging van de verdeelsleutel de gemeenschappelijke regeling aan te passen;

 

 

Gelet op:

De toestemming overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

 

Besluiten:

 

 

Artikel 19, lid 1 tot en met 4 van de gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Flevoland 2017 te wijzigen waardoor deze als volgt komen te luiden:

 

Artikel 19 Bijdragen

 • 1.

  De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen wordt berekend op basis van het percentage van de uitkering uit het gemeentefonds van een individuele gemeente in het totaal van de uitkeringen van het gemeentefonds van alle gemeenten. De uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in de vorige volzin, betreft de uitkering voor openbare orde en veiligheid, sub-cluster brandweer en rampenbestrijding

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid gelden alleen voor de jaren 2020 tot en met 2024 de volgende verdeelsleutels:

  • a.

   In 2020 worden de gemeentelijke bijdragen voor 30% verdeeld op basis van de oppervlakte en voor 70% op basis van het aantal inwoners van een gemeente in het totaal van gemeenten. In afwijking daarop wordt voor de lokale brandweerzorg de verdeling op basis van de historische overdrachtsprijs, zijnde door de gemeenten overgedragen brandweertaken bij regionalisering in 2009, uit de gemeenten gehanteerd

  • b.

   In 2021 worden de gemeentelijke bijdragen voor 80% verdeeld op basis van de verdeelsleutels, bedoeld onder a, en voor 20% op basis van het eerste lid;

  • c.

   In 2022 worden de gemeentelijke bijdragen voor 60% verdeeld op basis van de verdeelsleutels, bedoeld onder a, en voor 40% op basis van het eerste lid;

  • d.

   In 2023 worden de gemeentelijke bijdragen voor 40% verdeeld op basis van de verdeelsleutels, bedoeld onder a, en voor 60% op basis van het eerste lid, en

  • e.

   In 2024 worden de gemeentelijke bijdragen voor 20% verdeeld op basis van de verdeelsleutels, bedoeld onder a, en voor 80% op basis van het eerste lid.

 • 3.

  De inwonersaantallen, bedoeld in het tweede lid, onder a, worden vastgesteld conform de inwoneraantallen per 1 januari van dat jaar, die gepubliceerd worden door de Provincie Flevoland. De oppervlakte van een gemeente, bedoeld in het tweede lid, onder a, is vastgesteld op basis van de totale gemeentelijke oppervlakte volgens CBS, waarbij het aantal hectaren binnenwater IJsselmeer/Markermeer gemaximeerd is op 10.000.

 • 4.

  De kosten worden jaarlijks geïndexeerd voor prijsontwikkeling van lonen en prijzen en voor de groei van het aantal inwoners van Flevoland, volgens een in een financiële verordening vastgestelde systematiek.

5. t/m 10. Ongewijzigd

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Noodoostpolder en Zeewolde , ieder voor zover het hen bevoegdheid betreft:

 

Besluiten:

 

Niet in te stemmen met de wijziging van artikel 19 lid 1 tot en met 4 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017.

 

Aldus overeenkomstig artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 met tweederde van de college van burgemeesters en wethouders van de gemeenten besloten.

 

1 juli 2020

 

De burgemeesters, de secretarissen

 

 

Wijziging op 1e wijzigingsbestluit

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft:

 

Overwegende dat:

 

 • -

  de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 overeenkomstig artikel 23 van de Regeling is vastgesteld;

 • -

  (de wijziging van) een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 26, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regeling in werking treedt op de in de regeling aangewezen dag;

 • -

  in de 1e wijziging van de Regeling de dag van de inwerkingtreding abusievelijk niet is aangewezen, waardoor de wijziging niet in werking kan treden;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noodoostpolder op 24 november 2020 schriftelijk heeft benadrukt dat zij tegen het besluit tot 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland heeft gestemd.

 

Gelet op:

De toestemming overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

Besluiten:

Aan het besluit tot de wijziging van de gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 na de tekst van het gewijzigde artikel 19 de volgende bepaling toe te voegen:

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreft:

 

Besluiten:

Niet in te stemmen met de wijzigigng op de 1e wijziging Gemeensschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland

 

Aldus overeenkomstig artikel 23 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 met tweederde meederheid in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders gemeente besloten

Lelystad, 11 november 2020

De locosecretaris, de burgemeester,

Naar boven