Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 66543Besluiten van algemene strekking

Wijziging van het Besluit bestuursrecht Toeslagen

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 16 december 2020, nr. 2020-246270

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 11 oktober 2018, nr. 2018-172446 (Stcrt. 2018, 58563). De wijziging betreft een verbod op het opnemen van een geheimhoudingsbepaling indien er door de Belastingdienst/Toeslagen en een belanghebbende een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

ARTIKEL I

Het besluit van 11 oktober 2018, nr. 2018-172446 (Stcrt. 2018, 58563) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na onderdeel 1 (inleiding) wordt een alinea ingevoegd, luidende:

Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, nr. 2020-246270. De wijziging bevat een aanvullende bepaling omtrent het verbod op het opnemen van een geheimhoudingsverplichting indien er een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst/Toeslagen en een belanghebbende wordt gesloten.

B

Na onderdeel 3.5 wordt, onder vernummering van onderdelen 4 en 5 tot 5 onderscheidenlijk 6, een onderdeel ingevoegd, luidende:

4. Verbod op geheimhoudingsclausule in vaststellingsovereenkomst

  • 1. Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken (artikel 7:900, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

  • 2. Op de inhoud daarvan is de wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Deze bepaling dekt alle door de wetgever beoogde situaties en mag in een vaststellingsovereenkomst niet worden beperkt of opgerekt.

  • 3. Indien er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, worden daarin geen afspraken gemaakt over de geheimhouding van de inhoud van die overeenkomst. Op bestaande vaststellingsovereenkomsten waarin een afspraak over geheimhouding is opgenomen die verder gaat dan de wettelijke geheimhoudingsplicht doet de Belastingdienst/Toeslagen in zoverre geen beroep.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 december 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2020

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

TOELICHTING

Met artikel I, onderdeel A, wordt aan onderdeel 1 een passage toegevoegd ter toelichting van de wijziging via dit besluit.

Met de wijziging van artikel I, onderdeel B, wordt een nieuw onderdeel aan het Besluit bestuursrecht Toeslagen toegevoegd. Het nieuwe onderdeel 4 ziet op het sluiten van een vaststellingsovereenkomst waarop de wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing is. Deze bepaling dekt alle door de wetgever beoogde situaties en mag in een vaststellingsovereenkomst niet worden beperkt of opgerekt. Uit het nieuwe onderdeel 4 volgt dat de Belastingdienst/Toeslagen geen beroep doet op bestaande afspraken, gesloten voor 2 december 2020 of in de aanloop naar publicatie van dit besluit, over geheimhouding voor zover deze verder gaan dan de wettelijke geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijziging. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken