Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 66541Besluiten van algemene strekking

Wijziging van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 16 december 2020, nr. 2020-0000027173

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 9 mei 2017, nr. 2017–1209 (Stcrt. 2017, 28270). De wijziging betreft een verbod op het opnemen van een geheimhoudingsbepaling in een vaststellingsovereenkomst.

ARTIKEL I

Het besluit van 9 mei 2017, nr. 2017-1209 (Stcrt. 2017, 28270) wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan paragraaf 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, nr. 2020-0000027173, (Stcrt. 2020, 66541). De wijziging bevat een verbod op het opnemen van een geheimhoudingsverplichting in een vaststellingsovereenkomst. Op de inhoud daarvan is de wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) van toepassing. Deze bepaling dekt alle door de wetgever beoogde situaties en mag in een vaststellingsovereenkomst niet worden beperkt of opgerekt. De inspecteur of de ontvanger doet geen beroep op bestaande afspraken over geheimhouding, gesloten voor 2 december 2020 of in de aanloop naar publicatie van dit besluit, voor zover deze verder gaan dan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

B

Paragraaf 26, elfde lid, wordt als volgt gewijzigd.

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. geheimhouding van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Op bestaande vaststellingsovereenkomsten waarin een afspraak over geheimhouding is opgenomen die verder gaat dan de wettelijke geheimhoudingsplicht doet de inspecteur in zoverre geen beroep.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 december 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2020

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

TOELICHTING

Met artikel I, onderdeel A, wordt aan onderdeel 1 een passage toegevoegd ter toelichting van de wijziging via dit besluit. Daarin is ook opgenomen dat de inspecteur of ontvanger geen beroep doet op bestaande afspraken, gesloten voor 2 december 2020 of in de aanloop naar publicatie van dit besluit, over geheimhouding voor zover deze verder gaan dan de wettelijke geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De wijziging van artikel I, onderdeel B, betreft het verbod op het opnemen van een geheimhoudingsverplichting in een vaststellingsovereenkomst. Op de inhoud daarvan is de geheimhoudingsbepaling van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing. Deze bepaling dekt alle door de wetgever beoogde situaties en mag in een vaststellingsovereenkomst niet worden beperkt of opgerekt.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijziging. Omdat de wijziging een uitwerking is van een toezegging aan de Tweede Kamer werkt de wijziging terug tot en met 2 december 2020, de datum waarop deze toezegging werd gedaan. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken