Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 6605Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning locatie aan de Lange Broekweg 70B te Naaldwijk, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Op 9 mei 2019 heeft Trias Westland B.V. te Poeldijk, een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de locatie aan de Lange Broekweg 70B te Naaldwijk, kadastraal bekend als gemeente Naaldwijk, sectie C, perceelnummer 4013.

De vergunningaanvraag betreft het boren en testen van een nieuw doublet bij een bestaand mijnbouwwerk. Tevens behelst de aanvraag de uitbreiding van de capaciteit van de installaties, het bouwen van een bedrijfsgebouw met een (warmtekrachtkoppeling) WKK installatie en het plaatsen van een hekwerk.

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Westland te Van Geeststraat 1 ’s-Gravenzande. Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente Westland (tel. 14 0174).

Tot en met 18 maart 2020 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DG Klimaat en Energie, Directie Warmte en Ondergrond

T.a.v. mevr. C. Sayginer

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.