Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 6605Vergunningen

Rectificatie kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning locatie aan de Lange Broekweg 70b te Naaldwijk, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Op 9 mei 2019 heeft Trias Westland B.V. te Poeldijk, een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de locatie aan de Lange Broekweg 70B te Naaldwijk, kadastraal bekend als gemeente Naaldwijk, sectie C, perceelnummer 4013.

De vergunningaanvraag betreft het boren en testen van een nieuw doublet bij een bestaand mijnbouwwerk. Tevens behelst de aanvraag de uitbreiding van de capaciteit van de installaties, het bouwen van een bedrijfsgebouw met een (warmtekrachtkoppeling) WKK installatie en het plaatsen van een hekwerk.

Op 16 november 2018 is een mededeling ingevolge artikel 7.16, lid 1 van de Wet milieubeheer ontvangen van Trias Westland B.V. te Poeldijk, betreffende de voorgenomen activiteiten op de locatie Lange Broekweg 70 te Poeldijk, kadastraal gemeente Naaldwijk, Sectie C, nummer 4013.

In categorie D.17.2 van Besluit m.e.r. is bepaald dat "voor het uitvoeren van diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan", de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer van toepassing is.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat is ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder b, van het Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen.

Op grond van de verstrekte gegevens is het bevoegde gezag van oordeel dat voor de voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport (MER) opgesteld behoeft te worden.

Op 5 februari 2019 is het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen geuit in de kennisgeving in de Staatscourant en het blad Groot Westland.

Het adres van de ter inzage legging was echter niet correct. Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken kunnen gedurende de genoemde termijn door een ieder worden ingezien bij de gemeente Westland, Verdilaan 7 te Naaldwijk. Wilt u inzage, dan kunt u dit aanvragen via bouwarchief@gemeentewestland.nl

Tot en met 18 maart 2020 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar maken aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DG Klimaat en Energie, Directie Warmte en Ondergrond

T.a.v. mevr. C. Sayginer

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevr. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.