Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/232844, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vaststelling Milieulijst 2021)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De bijlage bij de artikelen 1a en 2 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 wordt vervangen door de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlage.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/232844, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vaststelling Milieulijst 2021)

Bijlage bij de artikelen 1a en 2

Paragraaf 1 Algemeen

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2021.

 • 2. De bepalingen onder 3 tot en met 7 zijn van toepassing op alle in paragraaf 2a en 2b genoemde bedrijfsmiddelen. Voor de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift zijn in paragraaf 2b aanvullende voorschriften opgenomen.

 • 3. Investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de code begint met:

  • F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 36% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek;

  • A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 13,5% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • A, B, C of F komen in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 4.

  • a. Investeringen in woonschepen, met inbegrip van de gedeelten van andere zaken die dienen voor bewoning, komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

  • b. Investeringen in woonhuizen komen uitsluitend in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek indien deze voldoen aan de vereisten van bedrijfsmiddel F 5300 (Vegetatiedak), F 5301 (Gevel- of muurbegroeiingsysteem), G 6102 (Circulaire woning), G 6105 (Circulaire woon- of utiliteitsgebouw gevel) of A 6219 (Kalkhennep op basis van nitraatkalk).

 • 5. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt dat deze alleen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen wanneer het niveau van milieubescherming ten minste hoger ligt dan voorgeschreven door het bevoegd gezag of verplicht is gesteld op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving.

 • 6. Indien in deze bijlage bepaalde meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten worden voorgeschreven, worden daarmee gelijkgesteld gelijkwaardige meetvoorschriften, testmethoden of gelijkwaardige verklaringen of certificaten, die worden gebruikt om bedrijfsmiddelen te toetsen of die zijn afgegeven met betrekking tot een bedrijfsmiddel.

 • 7. Tot de in paragrafen 2a en 2b genoemde bedrijfsmiddelen worden tevens gerekend:

  • voorzieningen, zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur, die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en geen zelfstandige betekenis hebben;

  • certificaten en meetrapporten die in deze bijlage worden vereist.

 • 8. Voor investeringen in bedrijfsmiddelen betreffende landbouwproductie, die in paragraaf 2a zijn opgenomen onder ‘Voedselvoorziening en landbouwproductie’, en investeringen betreffende visserij en aquacultuur geldt dat:

  • een investeringsproject is gedefinieerd als een technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en werkzaamheden;

  • investeringen in bedrijfsmiddelen die verband houden met de primaire landbouwproductie op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 500.000 aan steun per onderneming per investeringsproject;

  • investeringen in bedrijfsmiddelen voor de visserij of aquacultuur op grond van artikel 2, eerste lid, van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 1.000.000 aan steun per onderneming per jaar;

  • bij investeringen in bedrijfsmiddelen aan boord van visserijschepen aan de artikelen 25 en 38 van verordening (EU) nr. 508/2014 wordt voldaan;

  • bij investeringen door startende aquacultuurexploitanten aan artikel 46 van verordening (EU) nr. 508/2014 wordt voldaan.

 • 9. Voor bedrijfsmiddelen F 2112, A 2113 A 2210, A 2211, F 2212, A 2220, A 2230, A 2290, A 2291 en B 2341 moet binnen een vastgestelde termijn een definitief certificaat worden behaald waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Door uitzonderlijke omstandigheden, zoals Vogelgriep of coronabeperkingen, kan het zijn dat buiten de macht van de ondernemer om inspecties op bedrijven gedurende enige tijd niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd. In een dergelijke situatie kan de ondernemer uitstel aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het behalen van het definitieve certificaat. Wanneer RVO het verzoek om uitstel honoreert, zal RVO per individueel project een nieuwe termijn vaststellen waarbinnen het definitieve certificaat moet zijn behaald. In dergelijke gevallen hoeft het definitieve certificaat niet aan de eisen van de dan geldende maatlat te voldoen, mits het definitieve certificaat binnen de nieuwe vastgestelde termijn wordt overgelegd en het definitieve certificaat voldoet aan de eisen van de vigerende maatlat in het jaar waarin de investering wordt gedaan.

 • 10. Voor bedrijfsmiddelen waarbij een eis gesteld wordt voor investeringen in nieuw duurzaam hout of bamboecomposiet, geldt dat al het aangeschafte nieuwe hout of bamboecomposiet dat verwerkt wordt, gecertificeerd dient te zijn door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd, waarbij:

  • de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit zijn van een ‘Chain of Custody’-certificaat van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd, en

  • het hout of bamboecomposiet volgens dit ‘Chain of Custody’-certificaat wordt geleverd en verwerkt.

Een lijst van goedgekeurde hout- of bamboecertificatiesystemen is beschikbaar op de website tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website keurhout.nl.

Paragraaf 2a Bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift

1. Grondstoffen- en watergebruik

Kringloopsluiting, levensduurverlenging, biobased en circulaire economie, recycling, hergebruik, afval(water)inzameling en -verwerking

1.1 Biobased economy

F 1100

Productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1101

Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1105

Installatie voor het extraheren van neo-alginaten uit korrelslib

 • a. bestemd voor: het extraheren, zuiveren en opwerken van neo-alginaten uit korrelslib van een waterzuiveringsinstallatie, waarbij de verkregen neo-alginaten nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het extraheren, zuiveren en opwerken van de neo-alginaten, met uitzondering van gebouwen, de korrelslibreactor en voorzieningen voor het leveren van energie.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 1100 en F 1101 voor het produceren van grondstoffen of producten uit neo-alginaten.

F 1106

Productiesysteem met micro-organismen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1115

Productieapparatuur voor bio-asfalt

 • a. bestemd voor: het toepassen van lignine bij de productie van asfalt, waarbij het bindmiddel van het met de asfaltcentrale geproduceerde bio-asfalt gemiddeld voor ten minste 45% op gewichtsbasis bestaat uit lignine,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het toepassen van lignine bij de productie van asfalt.

Toelichting: Alleen productieapparatuur die technisch noodzakelijk is om lignine als bindmiddel in asfalt te verwerken, zoals silo’s, leidingwerk en meet- en regeltechniek, komen in aanmerking onder bedrijfsmiddel F 1115.

Zie bedrijfsmiddel G 6215 voor de aanschaf van bio-asfalt.

B 1122

Biologische ontvettingseenheid voor vaar- of voertuigonderdelen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het in een garagebedrijf of werkplaats met een centrale of verplaatsbare ontvettingseenheid ontvetten van vaar- of voertuigonderdelen, waarbij:

  • uitsluitend biologisch afbreekbare vloeistof in combinatie met micro-organismen wordt gebruikt, en

  • het gebruik van chemische ontvetters of ontvetters op oliebasis wordt vervangen,

 • b. bestaande uit: een ontvettingseenheid, pompsysteem en geïntegreerd verwarmingssysteem.

F 1180

Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product

 • a. bestemd voor: het gebruik van gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product, waarbij:

  • het gebruikte plastic gecertificeerd is volgens een door de Green Deal Groencertificaten erkend certificeringsschema voor biomassa,

  • onder plastics op basis van biomassa worden verstaan thermoplasten, thermoharders en elastomeren, waarbij in geval van elastomeren geen sprake is van gangbare natuurrubbers, en

  • biologisch afbreekbare plastics die bewust een tijdelijke functie hebben van enkele jaren in bodem of water, plastics zijn die voldoen aan de eisen gesteld in EN 14995 en onder de toegepaste condities biodegradeerbaar zijn,

 • b. bestaande uit: (onderdelen van) een product van gecertificeerde plastics op basis van biomassa.

Een investering in gecertificeerde plastics op basis van biomassa als onderdeel van een gebouwproject dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 1180 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit geldt niet voor gecertificeerde plastics op basis van biomassa die worden toegepast in het interieur.

Toelichting: Indien sprake is van gecertificeerde plastics op basis van biomassa in onderdelen van een product, kunnen enkel deze onderdelen gemeld worden onder bedrijfsmiddel F 1180.

Meer over de Green Deal Groencertificaten en een lijst van erkende certificeringsschema’s vindt u op greendeal-groencertificaten.nl.

Dit bedrijfsmiddel betreft producten met kunststoffen op basis van biomassa. Voorbeelden hiervan zijn (onderdelen van) kantoormeubilair, pallets, kratten, boomverankering, regenwaterinfiltratie- of drainagesystemen, geotextiel en bouwmaterialen voor utiliteitsbouw zoals (riool)buizen en kozijnen. Latex is een voorbeeld van een gangbare natuurrubber.

F 1181

Bamboecomposieten draglineschot

 • a. bestemd voor: het gebruik van een draglineschot dat bestaat uit een composiet van bamboe en hars voor het verrichten van werkzaamheden met mobiele werktuigen, waarbij het bamboecomposiet voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een bamboecomposieten draglineschot.

1.2 Producten slimmer maken en gebruiken (refuse, rethink, reduce)

F 1200

Nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

B 1201

Grondstofbesparende productieapparatuur

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

B 1202

Grondstofbesparende industriële apparatuur

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1203

Productieapparatuur voor duurzamere producten met terugnamegarantie

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1204

Productieapparatuur voor duurzamere producten

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1208

Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers

 • a. bestemd voor: het produceren van verpakkingen of (onderdelen van) producten welke na de gebruiksfase gemakkelijker te traceren, te scheiden of te recyclen zijn, door:

  • 1. verpakkingen of (onderdelen van) producten tijdens de productiefase te voorzien van in de verpakking of (onderdelen van) het product geperste watermerken, welke informatie bieden over het materiaalgebruik, de samenstelling en al dan niet de herkomst van de verpakking of het product, of

  • 2. (onderdelen van) producten tijdens de productiefase te voorzien van een tracker, waarbij de producent het product in de afvalfase terugneemt en het product wordt gerecycled, gerefurbished of hergebruikt,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot punt 1 van onderdeel a.: een matrijs en al dan niet aanpassingen van bestaande productieapparatuur, of

  • 2. met betrekking tot punt 2 van onderdeel a.: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het aanbrengen en volgen van de trackers.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 1661 voor afvalscheidingsinstallaties voor kunststoffen op basis van watermerken of trackers.

F 1210

Variabele verpakkingsmachine

 • a. bestemd voor: het automatisch verpakken van artikelen in dozen met een verpakkingsmachine, waarbij:

  • deze machine de dozen in de hoogte, breedte en lengte op maat produceert uit eindloos golfkarton op basis van 3D-scans van de te verpakken artikelen, waardoor per doos de hoeveelheid verpakkings- en vulmateriaal tot een minimum wordt beperkt, en

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van niet investeren in een verpakkingsmachine,

 • b. bestaande uit: een 3D-meetsyteem, een snij- en vouwinrichting, een doosopzet- en vouwsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een robot, een tapesysteem, een labelprinter en een labelaanbrengsysteem.

F 1211

3D-printer voor duurzamer produceren

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1212

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

 • a. bestemd voor: het door middel van koolzuur- of ijskorrels reinigen van machineonderdelen, halffabricaten, producten of (gevel)oppervlakken, niet zijnde scheepshuiden,

 • b. bestaande uit: een straalunit, straalnozzles, een (droog)ijsproductie-installatie en al dan niet de volgende onderdelen: een afzuiginstallatie, een buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater en met uitzondering van het transportsysteem voor de reinigingsinstallatie.

B 1220

Oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het ter vervanging van ontsmetting met chloor of andere chemische ontsmettingsmiddelen, bestrijden van bacteriën en virussen in de voedingsmiddelenindustrie door oxidatie met waterstofperoxide, zuurstofradicalen, zuurstofionen, ozon of uv-bestraling of een combinatie van deze ontsmettingstechnieken,

 • b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een restozonvernietiger, een recirculatietank, een recirculatiepomp, een biologisch actief koolfilter en met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.

B 1221

Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het bij bestaande koelinstallaties vervangen van behandeling van koelwater met chloor of andere chemische ontsmettingsmiddelen, door ontsmetting en al dan niet ontkalking van koelwater met:

  • 1. hydrodynamische cavitatie,

  • 2. ozonoxidatie,

  • 3. elektrolyse,

  • 4. uv-bestraling, of

  • 5. een combinatie van de bovenstaande technieken,

  waarbij onder punt 1 tot en met 5 geldt dat:

  • het behandelde koelwater wordt gerecirculeerd in de betreffende koelinstallatie, en

  • indien een antiscalant wordt toegepast, deze antiscalant een biopolymeer is,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor hydrodynamische cavitatie, oxidatiereactor(en), apparatuur voor het genereren van ozon, een elektrolysereactor of een uv-bestralingseenheid.

A 1246

Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging

 • a. bestemd voor: het wassen van textiel met water en zeepoplossingen, waarbij het watergebruik ten hoogste 2 liter per kilogram wasgoed bedraagt,

 • b. bestaande uit: een milieuvriendelijke wasstraat.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 4570 voor textielreinigingssystemen met CO2 en bedrijfsmiddel E 4572 voor gesloten textielreinigingsmachines van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen.

D 1249

Regenwaterinstallatie

 • a. bestemd voor: het gebruik van regenwater als spoel-, koel- of proceswater, waarbij:

  • het gebruik van grond-, oppervlakte- of leidingwater wordt verminderd of vermeden ten opzichte van wat gangbaar is in de branche of voor de betreffende toepassing, en

  • het benutten van regenwater in de land- of tuinbouw, horeca of gebouwen met kantoorfunctie niet het hoofddoel is,

 • b. bestaande uit: een regenwateropslag en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een fotovoltaïsch systeem voor de energie die de regenwaterinstallatie verbruikt en met uitzondering van de volgende onderdelen: dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en eindapparatuur waarmee het regenwater wordt toegepast.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 5344 voor voorzieningen voor het bufferen van regenwater.

F 1260

Productieapparatuur voor goed recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het produceren van kunststof verpakkingen die volgens de KIDV Recyclecheck voor vormvaste of voor flexibele kunststofverpakkingen (beslisboom) worden geclassificeerd als ‘Goed recyclebaar’, waarbij:

  • die verpakkingen in de bestaande situatie worden geclassificeerd als ‘Beperkt recyclebaar’, ‘Redelijk recyclebaar’ of ‘Niet recyclebaar’, waardoor recycling van de verpakking toeneemt,

  • de aanpassingen aantoonbaar technisch noodzakelijk zijn voor de hogere classificatie, en

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten),

 • b. bestaande uit: aanpassing van productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het produceren van ‘goed recyclebare’ verpakkingen.

Toelichting: De Recyclecheck voor vormvaste of voor flexibele kunststofverpakkingen kunt u vinden op kidv.nl/kidv-recyclecheck-vormvaste-kunststof-verpakkingen en kidv.nl/kidv-recyclecheck-flexibele-kunststof-verpakkingen.

A 1261

Productieapparatuur voor redelijk recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het produceren van kunststof verpakkingen die volgens de KIDV Recyclecheck voor vormvaste of voor flexibele kunststofverpakkingen (beslisboom) worden geclassificeerd als ‘Redelijk recyclebaar’, waarbij:

  • die verpakkingen in de bestaande situatie worden geclassificeerd als ‘Beperkt recyclebaar’ of ‘Niet recyclebaar’, waardoor recycling van de verpakking toeneemt, en

  • de aanpassingen aantoonbaar technisch noodzakelijk zijn voor de hogere classificatie,

 • b. bestaande uit: aanpassing van productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het produceren van ‘redelijk recyclebare’ verpakkingen.

Toelichting: De Recyclecheck voor vormvaste of voor flexibele kunststofverpakkingen kunt u vinden op kidv.nl/kidv-recyclecheck-vormvaste-kunststof-verpakkingen en kidv.nl/kidv-recyclecheck-flexibele-kunststof-verpakkingen

F 1265

Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers

 • a. bestemd voor: het voor transport vastzetten van goederen op rolcontainers met een herbruikbare vastzetter die vast gemonteerd is op de rolcontainer, ter vervanging van het gebruik van plastic rekwikkelfolie,

 • b. bestaande uit: herbruikbare vastzetters voor lading.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 25 per bedrijfsmiddel worden ten minste 100 bedrijfsmiddelen tegelijk aangeschaft en gemeld.

B 1281

Printsysteem voor ontinktbare watergedragen inkt

 • a. bestemd voor: het industrieel digitaal printen op papier of karton in de grafische industrie, waarbij:

  • uitsluitend op water gebaseerde inkt wordt gebruikt, die bij de recycling een INGEDE deinkability score ‘good’ heeft en een score van ten minste 71 punten, vastgesteld conform de INGEDE testmethode 11 voor houthoudende papiersoorten, beoordeeld volgens de Assessment of printed product Recyclability Deinkability Score (ERPC 2009),

  • de toegepaste primer, inkt en hulpstoffen geen (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen bevat, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, en

  • de investering ten minste € 750.000 bedraagt,

 • b. bestaande uit: een printsysteem.

Toelichting: INGEDE staat voor de International Association of the Deinking Industry.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

F 1282

Inkt- of oliebesparend printsysteem

 • a. bestemd voor: het industrieel digitaal printen in de grafische industrie op printmedia, niet zijnde papier of (golf)karton, waarbij:

  • rechtstreeks op het printmedium geprint wordt, zodat geen transferfolie nodig is,

  • de inkt of toner die wordt gebruikt in het nieuwe printersysteem geen (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen bevat, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, en

   • 1. in het geval van uv-drogende inkt wordt gedroogd met led uv, waarbij een besparing van inktverbruik wordt bereikt van ten minste 25% bij een niet noodzakelijke vervanging van een bestaand printsysteem of ten minste 15% ten opzichte van een vergelijkbaar en gangbaar printsysteem, of

   • 2. in het geval van in olie opgeloste toner ten minste 75% van de olie wordt hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een printsysteem.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

E 1286

Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling

 • a. bestemd voor: het bij verkooppunten mengen van basisverf met kleurpasta’s, waarbij tijdens de reiniging van het pigmentdoseersysteem geen kleurpasta verloren gaat maar het residu terug wordt gevoerd naar het voorraadvat,

 • b. bestaande uit: verfmengmachine en een retoursysteem voor pigmentspoeling.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 1290

Software voor duurzame productontwikkeling

 • a. bestemd voor: het, door een kleine of middelgrote onderneming (kmo), verduurzamen van producten op basis van ontwerpsoftware, die ten minste vier van de volgende milieuparameters inzichtelijk maakt:

  • 1. fosfaatemissie,

  • 2. SOx-emissie,

  • 3. NOx-emissie,

  • 4. CO2-emissie,

  • 5. watergebruik,

  • 6. energiegebruik,

  • 7. recycling van componenten, of

  • 8. materiaalbesparing,

 • b. bestaande uit: ontwerpsoftware.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 6.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

1.3 Levensduur verlengen (reuse)

F 1300

Productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1301

Apparatuur of voorziening voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1305

Apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen

 • a. bestemd voor: het inzamelen, sorteren, inspecteren, reinigen of hervullen van gebruikte verpakkingen als compleet product om deze opnieuw te kunnen gebruiken, waarbij dit voor deze toepassing niet gangbaar is,

 • b. bestaande uit: apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn om verpakkingen opnieuw te gebruiken en al dan niet de volgende onderdelen: verpakkingen, (openbare) inzamelbakken, geldretoursystemen, sorteersystemen, inspectielijnen, schoonmaakapparatuur, hervulapparatuur en met uitzondering van gebouwen, vervoersmiddelen en interne transportmiddelen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld het opnieuw gebruiken van voedselverpakking van afhaalhoreca, of verpakkingen in winkels of van bezorgservices.

F 1306

Afvulmachine voor herbruikbare verpakkingen

 • a. bestemd voor: het afvullen van herbruikbare verpakkingen van consumenten bij de horeca of detailhandel met een afvulmachine, die uitsluitend ingezet worden voor het hergebruik van verpakkingen en waarbij het hergebruik van verpakkingen en de afvulmachine niet gangbaar zijn,

 • b. bestaande uit: een afvulmachine.

F 1310

Herbruikbare uitvaartkist

 • a. bestemd voor: het tijdens rouwplechtigheden omhullen van een binnenkist, waarbij:

  • de binnenkist bestaat uit duurzame biomassa, en

  • de (onderdelen van de) omhullende uitvaartkist opnieuw gebruikt worden,

 • b. bestaande uit: een herbruikbare buitenkist of frame voor het omhullen van de binnenkist met zijpanelen, kopstukken, bovenplaat en al dan niet de volgende onderdelen: aan de uitvaartkist te koppelen kandelaars en plateau's voor bloemstukken.

Toelichting: Van duurzame biomassa is in ieder geval sprake als de biomassa binnen de voorwaarden van NTA 8080 is geproduceerd. Onder duurzame biomassa worden ook biomassarest- en afvalstromen verstaan.

F 1315

Apparatuur voor hergebruik van absorptiekorrels

 • a. bestemd voor: het scheiden van verzadigde en onverzadigde absorptiekorrels voor oliën en chemicaliën, waardoor ten minste 80% van de onverzadigde absorptiekorrels wordt teruggewonnen en hergebruikt,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van onverzadigde absorptiekorrels.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 500 per bedrijfsmiddel worden ten minste 5 bedrijfsmiddelen tegelijk aangeschaft en gemeld.

A 1340

Waterbesparende voorziening of installatie

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1341

Ultrasoon reinigingssysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van grote onderdelen van petrochemische installaties op basis van ultrasone activiteit in baden met een lengte van ten minste 5 meter, waarbij:

  • VOS-vrije reinigingsvloeistof wordt toegepast,

  • de reinigingsvloeistof wordt gereinigd en gecirculeerd, en

  • de afgescheiden olie nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: ultrasoonstaven, reinigingsbaden, een olie-afscheidingssysteem en al dan niet een liftsysteem.

G 1345

Voorziening voor het benutten van afval- of proceswater van naburige ondernemingen

 • a. bestemd voor: het benutten van afval- of proceswater van een nabijgelegen onderneming ten behoeve van het eigen proces, waarbij:

  • per saldo water, grondstoffen of water en grondstoffen wordt bespaard,

  • voor het transport van het water geen wegverkeer nodig is,

  • het zuiveren van het ontvangen water niet het hoofddoel is,

  • het benutten van energie (warmte) niet het hoofddoel is, en

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van niet investeren in het doorleveren of benutten van afval- of proceswater,

 • b. bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pomp(en) en al dan niet apparatuur om het water geschikt te maken voor benutting door het ontvangende bedrijf.

Toelichting: Apparatuur voor het zuiveren van het ontvangen water komt uitsluitend in aanmerking indien deze aanvullend is op kosten die het leverende bedrijf had moeten maken voor het voldoen aan lozingsnormen.

1.4 Recycling (recycle)

F 1400

Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1401

Recyclingapparatuur

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

B 1405

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1406

Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1407

Terugwinningsapparatuur voor grondstoffen uit afgassen

 • a. bestemd voor: het met ten minste 90% rendement terugwinnen van één van de procesgassen waterstof, stikstof, methaan, waterstofsulfide of de vaste stof tinoxide uit de afgassen van een productieproces in de glas-, staal-, halfgeleider- of chemische industrie, waarna deze grondstoffen of procesgassen opnieuw in dit proces worden gebruikt of een andere nuttige toepassing krijgen en waarbij dit terugwinnen geen gangbare praktijk in de betreffende industrie is,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van grondstoffen of procesgassen uit afgassen, met uitzondering van onderdelen voor de toepassing van de teruggewonnen grondstoffen of procesgassen.

F 1409

Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1411

Opwerkingsinstallatie voor AEC-bodemas

 • a. bestemd voor: het opwerken van AEC-bodemas tot niet-vormgegeven bouwstof zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, niet zijnde een IBC-bouwstof, waarbij:

  • de input van de opwerkingsinstallatie AEC-bodemas betreft dat is ontdaan van (ferro)metalen en te storten of verbranden residu, en

  • ten minste 85% van de input van de opwerkingsinstallatie wordt opgewerkt tot niet-vormgegeven bouwstof, gemeten als massa droge stof zoals deze als ruwe bodemas (exclusief metalen) uit de betreffende AEC komt,

 • b. bestaande uit: een opwerkingsinstallatie voor van (ferro)metalen en residu ontdaan AEC-bodemas en al dan niet een wasstraat.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft verdere opwerking van AEC-bodemas waaruit (ferro)metalen en te storten of verbranden residu reeds zijn afgescheiden. De AEC-bodemas dient te worden opgewerkt tot een niet-vormgegeven bouwstof zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waaronder vrij toepasbare bouwstoffen worden verstaan welke zonder aanvullende maatregelen toepasbaar zijn voor bijvoorbeeld beton- of asfaltproducten. Investeringen in het afscheiden van (ferro)metalen en residu of immobilisatie komen niet in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel.

F 1418

Recyclingapparatuur voor textiel

 • a. bestemd voor: het verwerken van textielafval door:

  • 1. chemische verwerking tot een grondstof of garen, waarbij toegevoegde chemicaliën voor ten minste 80 procent worden gerecycled in het proces, of

  • 2. mechanische recycling tot (een grondstof voor) garen,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verwerken van textielafval.

Toelichting: Onder textielafval wordt afval verstaan dat bestaat uit textielvezels, waaronder kleding, touw en autogordels.

F 1419

Recyclingapparatuur voor spuitbussen

 • a. bestemd voor: het verwerken van spuitbussen tot metalen, vloeistoffen en gassen, waarbij:

  • ten minste 80% van de metalen worden gerecycled, en

  • de vrijkomende vloeistoffen en gassen nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: recyclingapparatuur voor spuitbussen.

B 1445

Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1461

Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval

 • a. bestemd voor: het afbreken van condensatiepolymeren in polyester- of polyethyleentereftalaat (pet-)afvalstromen door glycolyse en katalyse in een continu proces, waarbij:

  • de grondstof bestaat uit rejects die vervuild zijn met kleur of niet meer mechanisch gerecycled kunnen worden tot een kwaliteit die voldoende is voor de productie van nieuwe petflessen (de zogenaamde jazz mix),

  • de procestemperatuur ten hoogste 200°C bedraagt,

  • de geproduceerde monomeren virgin kwaliteit hebben, en

  • ten minste 99% van de vrijkomende reactieproducten worden toegepast als grondstof voor nieuwe polyesters,

 • b. bestaande uit: een reactor, een centrifuge, een kristallisatie-eenheid, een filter, een destillatiekolom en al dan niet de volgende onderdelen: een afvalvoorbewerkingsinstallatie, een toe- en afvoersysteem en opslagvoorzieningen.

F 1490

Recyclinginstallatie voor luiers

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

1.5 Toepassen van recyclaat (recycle)

A 1500

Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1561

Verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 1562

Droger voor kunststofrecyclaat

 • a. bestemd voor: het drogen van post-consumer kunststofrecyclaat voorafgaand aan het verwerken van dit recyclaat tot (onderdelen van) een product, waarbij:

  • het proces tussen het drogen en verwerken van het recyclaat gesloten is,

  • de geurstoffen in het recyclaat worden gereduceerd, en

  • het aandeel recyclaat in het product toeneemt tot 100%,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het drogen van post-consumer kunststofrecyclaat.

F 1570

Asfaltcentrale voor toepassen van ten minste 80% recyclaat

 • a. bestemd voor: het produceren van asfalt met een asfaltcentrale, waarbij:

  • asfaltmengsels op basis van ten minste 80% gerecycled asfalt worden geproduceerd,

  • het te recyclen asfalt overdekt wordt opgeslagen, en

  • het te recyclen asfalt op productietemperatuur wordt gebracht door middel van indirecte verwarming,

 • b. bestaande uit: een asfaltcentrale.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

1.6 Betere afvalscheiding (recycle)

A 1600

Scheidingsapparatuur voor afval

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

D 1601

Inzamelapparatuur of -voorziening voor meer of zuiverdere monostromen

 • a. bestemd voor: het aan de bron gescheiden inzamelen van afvalstromen, waarbij:

  • de inzameling leidt tot meer of zuiverdere afvalstromen dan gangbaar is voor de betreffende afvalstroom, en

  • de recycling van het afval aantoonbaar verbetert ten opzichte van wat gangbaar is voor de betreffende afvalstroom,

 • b. bestaande uit: inzamelvoorzieningen- of apparatuur die leidt tot betere recycling, met uitzondering van investeringen in statiegeldsystemen, gebouwen en vervoersmiddelen.

F 1608

Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen

 • a. bestemd voor: het door middel van enzymatische hydrolyse scheiden van huishoudelijk restafval of hiermee vergelijkbaar afval van bedrijven in een organische- en anorganische fractie, waarbij de organische (vloeibare) fractie kan dienen als grondstof voor duurzame energieopwekking en uit de anorganische (vaste) fractie grondstoffen kunnen worden teruggewonnen,

 • b. bestaande uit: een thermische reactor, een enzymreactor, een behandelingssysteem voor de vloeibare fractie inclusief ontwateringsapparatuur en met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie of het terugwinnen van grondstoffen uit de anorganische fractie.

Toelichting: Anorganische (vaste) fractie grondstoffen zijn onder andere metalen en plastics.

F 1611

Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor zwarte afvalstoffen of biologisch afbreekbare plastics

 • a. bestemd voor: het scheiden van zwart afval of biologisch afbreekbare plastics, zoals PLA en PEF, uit een afvalstroom, door middel van detectie met onder andere nabij-infrarood licht (near infrared), waarbij:

  • als er sprake is van teruggewonnen zwarte materialen, deze worden gerecycled, en

  • als er sprake is van biologisch afbreekbare plastics, deze worden gerecycled of verwijderd,

 • b. bestaande uit: een detectiesysteem, een sorteersysteem en transportbanden naar en onder de NIR-afvalscheidingsinstallatie.

F 1612

Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)

 • a. bestemd voor: het scheiden van afval door middel van magnetische dichtheidsscheiding, waarbij:

  • verschillende materialen zich door verschil in dichtheid op afzonderlijke hoogtes in een magnetische vloeistof verzamelen waardoor deze van elkaar gescheiden kunnen worden, en

  • de teruggewonnen materialen worden gerecycled,

 • b. bestaande uit: een invoervoorziening, een MDS-systeem en een opvangvoorziening.

A 1613

Glasversnipperaar voor horecabedrijven

 • a. bestemd voor: het op locatie granuleren van glasafval (non-return glas) van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waardoor het glasafval compact wordt afgevoerd door of aangeboden aan een afvalverwerkend bedrijf en het versnipperde glas vervolgens wordt gerecycled tot nieuw glas,

 • b. bestaande uit: een glasversnipperaar.

F 1615

Scheidingsinstallatie voor non-ferrometalen en roestvast staal (rvs) op basis van inductie

 • a. bestemd voor: het scheiden van non-ferrometalen en rvs door achtereenvolgens detectie op basis van inductie, niet zijnde Eddy Current, en sortering, waarbij de teruggewonnen metalen worden gerecycled,

 • b. bestaande uit: een scanner, een detectiesysteem, een sorteersysteem, transportbanden naar en onder de inductiescheider en met uitzondering van Eddy Current-scheiders.

F 1621

Apparatuur voor detectie van (potentiële) ZZS

 • a. bestemd voor: het detecteren van (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, om te voorkomen dat deze in recyclaat terecht komen,

 • b. bestaande uit: detectieapparatuur, met uitzondering van laboratoriumapparatuur.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

F 1661

Afvalscheidingsinstallatie op basis van tracers of trackers

 • a. bestemd voor: het automatisch scheiden van (onderdelen van) producten of kunststof verpakkingen op basis van:

  • 1. in het kunststof geperste watermerken die informatie bieden over het materiaalgebruik, de samenstelling en al dan niet de herkomst van de verpakking of het product, waarbij de verpakkingen of (onderdelen van) producten hoogwaardiger worden gerecycled dan gangbaar voor de betreffende verpakkingen of in geval van niet-recyclebaar afval worden afgescheiden van het recyclebare afval, of

  • 2. trackers, waarbij de verpakkingen of (onderdelen van) producten worden ingenomen door de producent om te worden gerecycled, gerefurbished of hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een camerasysteem of scanner, een detectiesysteem, een sorteersysteem en transportbanden naar en onder de scheidingsinstallatie.

Toelichting: Belangrijkste criterium voor hoogwaardiger recycling is een hogere kwaliteit van het recyclaat, bijvoorbeeld door het dichter benaderen van virgin-kwaliteit. Een hogere marktprijs kan een indicatie zijn voor hogere kwaliteit. Andere criteria zijn een groter aantal cycli waarin de grondstof in de keten kan blijven en minder milieuschade bij het recyclen (inclusief energieverbruik). Dit ten opzichte van de huidige stand van de techniek.

Zie bedrijfsmiddel F 1208 voor apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers.

1.7 Voorkomen van emissies uit afvalstoffen

F 1700

Productieapparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het in producten of processen vervangen van de volgende stoffen door stoffen zonder milieuschadelijke effecten of ongewenste accumulatie in organismen:

  • 1. (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, of

  • 2. nanodeeltjes kleiner dan 50 nanometer of microplastics in cosmetica of andere producten voor persoonlijke verzorging,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage

 • b. bestaande uit: aanpassing van productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het vervangen van de (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen of nanodeeltjes of microplastics.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

Zodra het toepassen van microplastics in cosmetica of andere producten voor persoonlijke verzorging bij wet verboden is, komen investeringen in aanpassing van productieapparatuur voor het vervangen van microplastics niet meer in aanmerking.

Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie rvo.nl/miavamil onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

F 1704

Installatie voor het afbreken van microverontreinigingen in water

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar verminderen van de emissie van de volgende stoffen naar een rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater door deze volledig af te breken tot onschadelijke componenten:

  • 1. nanodeeltjes kleiner dan 50 nanometer, niet zijnde nutriënten,

  • 2. microplastics kleiner dan 50 micrometer,

  • 3. medicijnresten,

  • 4. (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, niet zijnde (resten van) gewasbeschermingsmiddelen, of

  • 5. opkomende stoffen die een belemmering vormen voor een duurzame drinkwaterproductie,

  waarbij onder punt 1 tot en met 5 geldt dat:

  • de installatie specifiek gericht moet zijn op het volledig afbreken van één of meer van bovengenoemde stoffen en daarmee aanvullend is op een waterzuiveringsinstallatie voor het verlagen van de zuiveringslast van het afvalwater, en

  • met de investering ten minste wordt voldaan aan de saneringsinspanning ten aanzien van het verwijderen van deze stoffen zoals vastgesteld door het bevoegd gezag,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het afbreken van microverontreinigingen zoals een (chemische of elektrochemische) oxidatiereactor, een uv-bestralingseenheid, een sonolysereactor, een plasmatronreactor, een geavanceerd biofilter en al dan niet apparatuur voor het meten of detecteren van microverontreinigingen en met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

A 1705

Verwijderingsinstallatie voor microverontreinigingen in water

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar verminderen van de emissie van de volgende stoffen naar een rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater door deze te verwijderen uit afvalwater:

  • 1. nanodeeltjes kleiner dan 50 nanometer, niet zijnde nutriënten,

  • 2. microplastics kleiner dan 50 micrometer,

  • 3. medicijnresten,

  • 4. (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, niet zijnde (resten van) gewasbeschermingsmiddelen, of

  • 5. opkomende stoffen die een belemmering vormen voor een duurzame drinkwaterproductie,

  waarbij onder punt 1 tot en met 5 geldt dat de verwijderingsinstallatie specifiek gericht moet zijn op het verwijderen één of meer van de bovengenoemde stoffen en daarmee aanvullend is op een waterzuiveringsinstallatie voor het verlagen van de zuiveringslast van het afvalwater, en dat met de investering ten minste wordt voldaan aan de saneringsinspanning ten aanzien van het verwijderen van deze stoffen zoals vastgesteld door het bevoegd gezag,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verwijderen van microverontreinigingen zoals ionenwisseling, foam fractionation, electro-coagulatie, poederkooldosering of een membraaninstallatie en al dan niet apparatuur voor het meten of detecteren van microverontreinigingen en met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

A 1722

Smeltinstallatie voor verwerking van gevaarlijke afvalstromen

 • a. bestemd voor: het verwerken van gevaarlijke afvalstromen bij een temperatuur van 1.300 tot 1.500°C, waardoor de minerale delen smelten tot een vloeibare slak en de organische delen volledig vergassen tot synthesegas, en waarbij:

  • de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden toegepast als grondstof of als alternatief voor fossiele brandstoffen, en

  • het verwerkte afval op gewichtsbasis voor ten minste 50% uit gevaarlijk afval bestaat,

 • b. bestaande uit: een smeltinrichting, een afvalvoorbewerkingsinstallatie, een afgasreinigingsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een energieopwekkingsinstallatie en met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie voor derden.

A 1725

Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond

 • a. bestemd voor: het stofemissievrij denatureren van asbesthoudend afval of asbesthoudende grond door de asbestresten bij een temperatuur van minder dan 250°C met behulp van natronloog of zuur af te breken, waarbij:

  • de asbestvezels volledig worden vernietigd, en

  • de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, een verwarmings- en koelsysteem, een natronloog- of zuurdoseerinstallatie, een filterinstallatie, een behandelingsinstallatie voor filterkoek en al dan niet een scheidingsinstallatie.

A 1726

Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten

 • a. bestemd voor: het thermisch denatureren van asbestcementproducten waarbij de asbestvezels via verhitting volledig worden vernietigd en het daarbij gevormde eindproduct wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een tunneloven of een verrijdbare stolpoven, een brandersysteem, naverbranders en al dan niet de volgende onderdelen: keramische filters, een onderdrukruimte voor controle en reparatie van verpakkingen, een transportinstallatie en een breekinstallatie voor nabehandeling van het product.

2. Voedselvoorziening en landbouwproductie

Een producent van primaire landbouw-, visserij- of aquacultuurproducten komt alleen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen in aanmerking indien het een kmo is (zie punt 7 van paragraaf 1 van deze bijlage)

Kassen, stallen, landbouwwerktuigen, aquacultuur, visserij, verwerkingsapparatuur

2.1 Glastuinbouw

B 2111

Kas voor biologische teelt

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische of klimaattechnische voorzieningen en met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan en voorzieningen voor het produceren van CO2, warmte of elektriciteit of combinaties hiervan.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een kas voor biologische teelt kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2111 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op skal.nl.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

F 2112

Groen Label Kas voor biologische teelt

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen of producten in een kas waarbij is vastgesteld dat deze voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 2113 en het bedrijfsmatig telen van gewassen plaatsvindt volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels) en teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

De investering in de Groen Label Kas voor biologische teelt komt ten hoogste voor het volgende bedrag per vierkante meter gecertificeerd teeltoppervlak in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Gewasgroep

€/m2 intensieve teelt

€/m2 extensieve teelt

Groenten

110

120

Bloemen

170

145

Potplanten

190

160

Uitgangsmateriaal

230

160

Investeringen in een Groen Label Kas kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen F 2112 en A 2113 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op skal.nl.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2113

Groen Label Kas

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas waarbij wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • de kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 14 (GLK14) met een minimumniveau van 85 punten voor extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt, wat blijkt uit een kas-ontwerpcertificaat Groen Label Kas 14 (GLK14) dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen drie jaar na afgifte van het kas-ontwerpcertificaat GLK14 een kas-certificaat GLK14 wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van drie jaar een kas-certificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende maatlat Groen Label Kas en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels) en teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

De investering in de Groen Label Kas komt ten hoogste voor het volgende bedrag per vierkante meter gecertificeerd teeltoppervlak in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Gewasgroep

€/m2 intensieve teelt

€/m2 extensieve teelt

Groenten

110

120

Bloemen

170

145

Potplanten

190

160

Uitgangsmateriaal

230

160

Investeringen in een Groen Label Kas kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen F 2112 en A 2113 worden gemeld.

Toelichting: Het Certificatieschema Groen Label Kas 14 (GLK14) is beschikbaar op groenlabelkas.nl.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2130

Mechanische of (micro)biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten in een tuinbouwkas

 • a. bestemd voor: het bestrijden van plagen of ziekten in een tuinbouwkas, door:

  • 1. het inzetten van natuurlijke vijanden voor (micro)biologische bestrijding,

  • 2. het op mechanische wijze actief laten opvliegen en vangen van de plaagdieren, of

  • 3. het op mechanische wijze bestrijden van motten en vlinders met behulp van micro-drones,

 • b. bestaande uit: apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor de (micro)biologische of mechanische bestrijding, met uitzondering van het trekkende voertuig.

Een investering in mechanische of biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel A 2130 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

D 2131

Luisdicht insectengaas met vochtafvoer (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het aanbrengen van vuilafstotend insectengaas bij bestaande kassen ter beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de nadelige effecten daarvan op het klimaat in de kas worden gecompenseerd door actieve be- of ontvochtiging, al dan niet in combinatie met warmteterugwinning,

 • b. bestaande uit: luisdicht gaas, apparatuur om vocht af te voeren uit de kas, bevochtigingsapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: warmteterugwinning, ondersteuningsmateriaal en een toegangssluis met dubbele deur en met uitzondering van scherminstallaties en verwarmingsinstallaties.

Een investering in luisdicht insectengaas met vochtafvoer als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel D 2131 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

F 2135

Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het in een kas op biologische wijze verhogen van de weerbaarheid van planten tegen ziekten, waarbij geen chemische stoffen of metalen worden toegepast en waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verminderd,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid, met uitzondering van wateropslagvoorzieningen en watergiftesysteem.

Een investering in een installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2135 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2140

Ondergrondse waterberging

 • a. bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van water in ondergrondse bodemlagen, niet zijnde een warmte-koude opslag (WKO) of systeem voor geothermie, voor het gebruik als beregenings- of gietwater in de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt, waarbij door het bevoegd gezag schriftelijk toestemming is verleend voor de ondergrondse wateropslag,

 • b. bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening, putten, pompen, al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het te bergen water en met uitzondering van voorzieningen voor het opvangen van het regenwater en het geschikt maken van het teruggewonnen water.

Een investering in een ondergrondse waterberging als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2140 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.

F 2141

Waterberging onder de kas

 • a. bestemd voor: het onder een tuinbouwkas individueel of collectief opslaan van regen- of recirculatiewater in een afgesloten voorziening voor gebruik in de glastuinbouw,

 • b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening onder de kas, pompen en al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het te bergen water en met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzieningen voor het opvangen van het regen- of circulatiewater en voorzieningen voor het voor gebruik geschikt maken van het teruggewonnen water.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Een investering in een waterberging onder een kas als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2141 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2142

Apparatuur voor verminderd gebruik van grondwater als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor de productie van gietwater voor gebruik in de glastuinbouw met ten minste 45% ten opzichte van de bestaande situatie, waarbij:

  • eventuele wijzigingen in de teeltcapaciteit en gewasbehoefte van de kas in de berekening van de besparing worden meegenomen,

  • de vermindering wordt gerealiseerd door het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn of de vergroting van regenwatergebruik, waarbij de totale regenwateropslag meer per hectare teeltoppervlak bedraagt dan wettelijk verplicht, en

  • er geen brijn in de bodem wordt gebracht,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn, een vacuümverdamper of een (uitbreiding van de) regenwateropslagvoorziening en al dan niet opslagvoorzieningen voor recirculatie van (afval)water.

Een investering in apparatuur voor verminderd gebruik van grondwater als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2142 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 2145

Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar vaker recirculeren van drain(age)water binnen het teeltproces ten opzichte van de bestaande situatie, door het verbeteren van de verwijdering van (natrium-)zouten, waardoor de lozing van drain(age)water verminderd of vermeden wordt en waarbij de investering op bedrijfsniveau niet leidt tot het lozen van meer brijn,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het verwijderen van zouten en al dan niet de volgende onderdelen: een vacuümverdamper en meetapparatuur.

Een investering in een installatie voor het ontzouten van drain(age)water als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel A 2145 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2146

Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het realiseren van nullozing in een bestaande tuinbouwkas,

  • waarbij drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater niet meer wordt geloosd op oppervlaktewater of het riool, wat wordt aangetoond door een verklaring van of correspondentie met het bevoegd gezag, en

  • bij substraatteelt deze afvalwaterstromen bovendien niet in of op de bodem worden geloosd,

 • b. bestaande uit: voorzieningen ten behoeve van het realiseren van nullozing, zoals filters, meetapparatuur, opvangbassins, meetapparatuur en leidingwerk.

Een investering in een voorziening voor nullozing als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2146 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2147

Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het via buffering gedoseerd lozen van afvalwater op het riool door middel van een telemetriesysteem, waarbij op afstand het moment van lozen kan worden bepaald om overbelasting van de riolering te voorkomen,

 • b. bestaande uit: een waterbuffer, leidingen, meetapparatuur (zoals niveaumeting en watermeters) en een regeleenheid.

Een investering in een systeem voor gecontroleerde lozing als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2147 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 2150

Apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof

 • a. bestemd voor: het verwerken van plantenresten uit de glastuinbouw, al dan niet in combinatie met reststromen uit de oesterzwammenteelt, tot een grondstof voor een product, niet zijnde een brandstof of een meststof,

 • b. bestaande uit: opwerkingsapparatuur die nodig is voor het verwerken van de plantenresten met uitzondering van opslagvoorzieningen.

2.2 Veehouderij

B 2200

Proefstal

 • a. bestemd voor: het houden van dieren in een proefstal met een stalsysteem waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij, waarbij de opdracht tot meting van het in de proefstal toegepaste stalsysteem is verstrekt vóór datum van melden en wordt uitgevoerd volgens het voorgeschreven Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij of een gelijkwaardige meetmethode,

 • b. bestaande uit: een proefstal.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een proefstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2200 worden gemeld.

Toelichting: Meer informatie over de proefstalregeling is beschikbaar op rvo.nl (zie de webpagina voor de Regeling ammoniak en veehouderij).

A 2201

Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakemissiereductie

 • a. bestemd voor: het houden van melk- of pluimvee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Besluit dierlijke producten, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, en waarbij al het vee in de gehele stal wordt gehouden in één of meerdere ammoniakemissiearme huisvestingssystemen,

  • 1. die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij en niet zijn aangemerkt als een 'overig huisvestingssysteem', of

  • 2. waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij,

  waarbij de voorwaarden onder punt 1 en 2 niet gelden voor een huisvestingssysteem voor jongvee indien in de melkveestal tevens jongvee wordt gehouden,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2201 worden gemeld.

Toelichting: De gehele stal moet zijn voorzien van één of meerdere ammoniakemissiearme huisvestingsystemen zoals bedoeld in de Regeling ammoniak en veehouderij. Een stal voorzien van meerdere huisvestingssystemen waarvan een huisvestingssysteem is aangemerkt als een 'overig huisvestingssysteem' komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Informatie over het Besluit dierlijke producten is beschikbaar op skal.nl.

In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij zijn geen huisvestingsystemen opgenomen voor biologische varkens, waardoor een stal voor biologische varkens niet voldoet aan de eisen gesteld in bedrijfsmiddel A 2201.

Onder melkvee wordt verstaan al het vee dat wordt gehouden voor de productie van melk.

Zie bedrijfsmiddel B 2200 voor een proefstal, bijvoorbeeld een biologische varkensstal waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

A 2205

Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser

 • a. bestemd voor: het verminderen van het waterverbruik van biologische luchtwassers met ten minste 60%, door met omgekeerde osmose het spuiwater te zuiveren, waarna het gezuiverde spuiwater opnieuw wordt gebruikt in de biologische luchtwasser en het resterende concentraat nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een omgekeerde osmose-eenheid en al dan niet de volgende onderdelen: een opslagvoorziening voor het concentraat, een opslagvoorziening voor het te recirculeren waswater en voorzieningen om het behandelde spuiwater geschikt te maken voor recirculatie, met uitzondering van een luchtwasser.

B 2206

Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het aan de bron gescheiden opvangen en bewaren van dierlijke mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen,

 • b. bestaande uit: apparatuur of voorzieningen voor het gescheiden opvangen en bewaren van dierlijke mest en urine, al dan niet een afzuigingssysteem dat de kelderlucht continu afzuigt en met uitzondering van mestscheidingsapparatuur.

Een investering in apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200, A 2201, A 2210, A 2211, F 2212 en A 2220 komt onder bedrijfsmiddel B 2206 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Mestscheidingsapparatuur zoals schroefpersen, zeefbandpersen of decanters komen onder bedrijfsmiddel B 2206 niet in aanmerking.

B 2207

Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het koelen van drijfmest in een bestaande stal waardoor de temperatuur van de drijfmest ten hoogste 15°C bedraagt en waarbij de uit de drijfmest verkregen warmte nuttig wordt ingezet,

 • b. bestaande uit: mestkoeling, een warmtepomp en met uitzondering van de mestkelder(s).

Een investering in een koelinstallatie voor drijfmest als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200, A 2201, A 2210, A 2211, F 2212, A 2220, A 2230, A 2290 en A 2291 komt onder bedrijfsmiddel B 2207 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 2208

Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag

 • a. bestemd voor: het bij een veehouderij afdekken van een drijfmestopslag met een gasdichte voorziening, niet zijnde een (na)vergister of digestaatopslag, waardoor de methaanemissie wordt verminderd en waarbij:

  • 1. de ontstane gassen in een gasdichte ruimte worden opgevangen en nuttig worden toegepast, of

  • 2. de ontstane gassen thermisch worden geoxideerd door affakkelen, en waarbij de affakkelinstallatie voldoet aan de veiligheidseisen NPR 7910-1+C1,

 • b. bestaande uit: gasdichte voorziening, affakkelinstallatie en met uitzondering van (onderdelen van) de mestopslag.

B 2209

Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het door middel van luchtbellen mixen van drijfmest in een drijfmestkelder of mestsilo van een bestaand bedrijf zonder stal(ontwerp)certificaat MDV 12, 13 of 14 dat mest produceert, verwerkt of transporteert, waardoor de vorming van methaan en waterstofsulfide in de drijfmestkelder of mestsilo aanzienlijk gereduceerd wordt,

 • b. bestaande uit: een compressor, een besturingseenheid, een regelklep, luchtslangen, pvc-uitlaten en met uitzondering van mestkelders en mestsilo's.

Een investering in een systeem voor het mixen van drijfmest met luchtbellen als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200 en A 2201 komt onder bedrijfsmiddel B 2209 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 2210

Duurzame melkveestal

 • a. bestemd voor: het houden van melkrundvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 - melkveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 14 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerp-stalcertificaat een definitief stalcertificaat MDV 14 wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkveestal komt ten hoogste voor € 5.000 per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000.

Investeringen in een duurzame melkveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen A 2210 of F 2212 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden. De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2211

Duurzame vleeskalver- of vleesveestal

 • a. bestemd voor: het houden van vleeskalveren of vleesvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 - vleeskalverstallen of vleesveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 14 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerp-stalcertificaat een definitief stalcertificaat MDV 14 wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame vleeskalver- of vleesveestal komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een duurzame vleeskalver- of vleesveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2211 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 2212

Duurzame melkveestal met weidegang

 • a. bestemd voor: het houden van melkrundvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 - melkveestallen met weidegang, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 14 met weidegang dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • de stal binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat in gebruik is genomen en er binnen drie jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat met weidegang wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van drie jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkveestal met weidegang komt ten hoogste voor € 5.000 per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000.

Investeringen in een duurzame melkveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen A 2210 of F 2212 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden. De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2213

Autonome mestverzamelrobot

 • a. bestemd voor: het opzuigen of opnemen van koemest op dichte stalvloeren ter vermindering van de ammoniakemissie, klauw- en uierproblemen en antibioticagebruik, waarbij de mestrobot met behulp van sensoren zelfstandig door de stal navigeert, en:

  • 1. voorzien is van waterzakken waardoor het apparaat aan de voor- en achterzijde van de vloer water sproeit, zodat de mest makkelijker verwijderd kan worden, of

  • 2. waarbij de stal voorzien is van een sproei- of vernevelingssysteem zodat de mest makkelijker verwijderd kan worden,

 • b. bestaande uit: een mestverzamelrobot, een oplaadstation, een mestdumppunt en al dan niet de volgende onderdelen: een waterbijvulstation en een sproei- of vernevelingssysteem.

Een investering in een autonome mestverzamelrobot als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200, A 2201, A 2210, A 2211 en F 2212 komt onder bedrijfsmiddel A 2213 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 2214

Systeem voor monitoring van diergezondheid

 • a. bestemd voor: het per koe automatisch meten en monitoren van ten minste de volgende gezondheidsparameters door individuele meting in de melk en analyse van de (herkauw)activiteit van de koe, op basis waarvan de optimale antibiotica- of hormoongift per koe bepaald wordt en waardoor het gebruik van antibiotica of hormonen op het bedrijf gereduceerd wordt:

  • uiergezondheid,

  • vruchtbaarheid,

  • voedingsbalans, en

  • energiebalans,

 • b. bestaande uit: een melkmonsterstation, een meetsysteem voor de koe-activiteit en een analyse-eenheid, met uitzondering van de kosten voor het managementsysteem.

Een investering in een systeem voor monitoring van diergezondheid als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200, A 2201, A 2210 en F 2212 komt onder bedrijfsmiddel B 2214 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Alle genoemde gezondheidsparameters moeten gemeten worden. Systemen waarbij één of enkele van de gezondheidsparameters gemeten worden komen niet in aanmerking. Een combinatie van systemen die samen alle gezondheidsparameters meten kan wel gemeld worden.

Zie bedrijfsmiddel A 2215 voor systemen waarbij de gezondheidsparameters uitsluitend in de melk gemeten worden.

A 2215

Systeem voor monitoring van diergezondheid uitsluitend via de melk

 • a. bestemd voor: het op een melkveebedrijf per koe automatisch meten en monitoren van ten minste de volgende gezondheidsparameters in de melk op basis waarvan de optimale antibiotica- en hormoongift per koe bepaald wordt en waardoor het gebruik van antibiotica en hormonen op het bedrijf gereduceerd wordt:

  • uiergezondheid,

  • vruchtbaarheid,

  • voedingsbalans, en

  • energiebalans,

 • b. bestaande uit: een melkmonsterstation en een analyse-eenheid, met uitzondering van de kosten voor het managementsysteem.

Een investering in een systeem voor monitoring van diergezondheid via de melk als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200, A 2201, A 2210 en F 2212 komt onder bedrijfsmiddel A 2215 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Het monitoringsysteem moet alle gezondheidsparameters in de melk meten. Zie bedrijfsmiddel B 2214 voor systemen waarbij bijvoorbeeld een of enkele gezondheidsparameters niet in de melk gemeten worden maar op een andere manier.

A 2216

Uv-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk

 • a. bestemd voor: het met uv-licht bestrijden van bacteriën in rauwe (biest-)melk zodat deze melk een veilige voeding wordt voor kalveren van een melkveehouder, waarbij de vitale voedingsstoffen in de melk worden behouden,

 • b. bestaande uit: een module met uv-lampen, een reinigingsautomaat, een besturingsautomaat en een melkvat.

B 2217

Getrokken elektrische voermengwagen voor herkauwers

 • a. bestemd voor: het verstrekken van ruwvoer aan herkauwers met een getrokken voermengwagen, die:

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat, en

  • het voer autonoom mengt en verdeelt,

 • b. bestaande uit: een getrokken elektrische voermengwagen en al dan niet een oplaadstation.

A 2218

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • a. bestemd voor: het vergroten van de rantsoenefficiëntie en het verkleinen van de kans op voedingsstoornissen bij herkauwers door:

  • 1. het automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders met een mengsysteem dat zich zelfstandig door de stal voortbeweegt op basis van elektrische energie,

  • 2. het meerdere keren per dag automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders met een elektrisch aangedreven voerband die het voer bij de juiste groep dieren lost, of

  • 3. het met luchtdruk, een vijzel, een spiraal of een ketting door een buizensysteem automatisch gemengd voeren van ruwvoeders al dan niet in combinatie met krachtvoer,

  waarbij onder punt 1, 2 en 3 het meest optimale voermoment bepaald wordt door het nog aanwezige voer bij de betreffende groep dieren automatisch te meten of te berekenen op basis van de hoeveelheid verstrekt voer, het ingegeven dagrantsoen per dier, het aantal dieren per groep en het voertijdstip,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1: een voerkeuken, een voergrijper, een mineraal- en brokdoseerinrichting, een besturingssysteem, een zelfstandig voortbewegende voerrobot, sensoren voor de routebepaling en al dan niet de volgende onderdelen: een geleiderail en oplaadstation, en met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2: voerbunkers, voerband(en), afschuifploeg voor het lossen van het voer, sensoren en een besturingssysteem, met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties, of

  • 3. met betrekking tot onderdeel a. punt 3: voorraadbunkers voor ruwvoer, een menger, een mineraal- en brokdoseerinrichting, buizensysteem, sensoren en besturingssysteem, met uitzondering van krachtvoerautomaten en krachtvoerinstallaties.

Een investering in een automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200, A 2201, A 2210, A 2211, F 2212 en A 2291 komt onder bedrijfsmiddel A 2218 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 2219

Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen

 • a. bestemd voor: het afdekken van kuilvoer met een mechanisch op- en afrolbaar permanent dekkleed voorzien van kanalen die met water gevuld worden om het kuilvoer aan te drukken,

 • b. bestaande uit: een dekkleed met waterslurven en een afdekmachine.

A 2220

Duurzame varkensstal

 • a. bestemd voor: het houden van varkens in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 - varkensstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 14 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerp-stalcertificaat een definitief stalcertificaat MDV 14 wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame varkensstal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Diercategorie

€ per dierplaats

Vleesvarkens

500

Gespeende biggen

300

Guste en dragende zeugen

1.400

Kraamzeugen

3.500

Dekberen

3.400

Investeringen in een duurzame varkensstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2220 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2230

Duurzame pluimveestal

 • a. bestemd voor: het houden van pluimvee, niet zijnde eenden of kalkoenen, in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 - pluimveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 14 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerp-stalcertificaat een definitief stalcertificaat MDV 14 wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame pluimveestal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Diercategorie

Punten behaald op maatregel 1 van dierenwelzijnmaatlat

€ per dierplaats

Opfok legouderdieren en leghennen

0-3

4-7

8-11

12

18,50

20,00

23,00

27,50

Productie legouderdieren en leghennen

0-3

4-7

8-9

10

23,50

30,00

42,00

52,00

Opfok vleeskuikenouderdieren

0-1

2-3

4

29,00

36,00

48,00

Productie vleeskuikenouderdieren

0-1

2-3

4

54,00

62,00

70,00

Vleeskuikens

0-2

3-4

5-6

7

14,50

17,50

21,50

26,00

Investeringen in een duurzame pluimveestal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2230 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

G 2235

Stofemissiereducerende techniek voor een pluimveestal

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van stof van een pluimveestal zonder stal(ontwerp)certificaat MDV door toepassing van één of meerdere technieken die zijn vermeld in de op grond van artikel 66, aanhef en onderdeel i, van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 gepubliceerde lijst van emissiefactoren fijnstof voor veehouderij,

 • b. bestaande uit: stofemissiereducerende techniek(en).

Toelichting: De lijst van emissiefactoren staat in de publicatie 'emissiefactoren fijnstof voor veehouderij'. Deze publicatie is te vinden op rijksoverheid.nl of via internet met zoekterm 'emissiefactoren fijnstof'.

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2290

Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal

 • a. bestemd voor: het houden van konijnen, eenden of kalkoenen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 - konijnenstallen of pluimveestallen, onderdeel eenden- of kalkoenenstal, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 14 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerp-stalcertificaat een definitief stalcertificaat MDV 14 wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2290 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2291

Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal

 • a. bestemd voor: het houden van melkgeiten of melkschapen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 14 - melkgeiten- of melkschapenstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 14 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerp-stalcertificaat een definitief stalcertificaat MDV 14 wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkgeiten- of melkschapenstal komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Investeringen in een duurzame melkgeiten- of melkschapenstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2291 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

D 2292

Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten

 • a. bestemd voor: het gericht voeren van krachtvoer aan melkgeiten met een elektrische installatie, door specifiek het rantsoen per geit vast te stellen, waardoor minder krachtvoer wordt verspild, de diergezondheid verbetert, antibioticagebruik wordt verminderd en minder uitval van geiten optreedt,

 • b. bestaande uit: elektrisch systeem voor het verstrekken van krachtvoer.

Een investering in een elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten als onderdeel van een stal die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2200 en A 2291 komt onder bedrijfsmiddel D 2992 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

B 2299

Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

 • a. bestemd voor: het ondergronds koelen van kadavers waarbij de kadaverkoelplaats:

  • door middel van een natuurlijk koudemiddel wordt gekoeld, en

  • vloeistofdicht is uitgevoerd, wat wordt aangetoond door middel van een certificaat,

 • b. bestaande uit: een ondergrondse vloeistofdichte kadaverkoelplaats met natuurlijk koudemiddel.

2.3 Landbouwapparatuur

F 2300

Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken

 • a. bestemd voor: het versterken van de biodiversiteit, het vastleggen van CO2, het verbeteren van de organische stofopbouw in de bodem en het verbeteren van de weerbaarheid van landbouwgewassen of leefomstandigheden van vee, door akkerbouw of veeteelt in combinatie met aanplant van fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken of kweekgoed, waarbij:

  • een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een in paragraaf 2a omschreven bedrijfsmiddel met middelvoorschrift moet voldoen aan de vereisten van het betreffende bedrijfsmiddel,

  • de investering aantoonbaar bijdraagt aan akkerbouw of veehouderij in combinatie met bomen en struiken,

  • er gebruik gemaakt wordt van dierlijke meststoffen, en

  • de teelt geen betrekking heeft op bosbouw, natuurgrond of fruitteelt als hoofdteelt,

 • b. bestaande uit: voorzieningen en apparatuur die aantoonbaar bijdragen aan akkerbouw of veeteelt in combinatie met fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken of kweekgoed en al dan niet mobiele kippenstallen met minder dan 250 dierplaatsen ten behoeve van insecten- of onkruidbestrijding en met uitzondering van alle andere stallen en stalinrichting, gebouwen, opslagvoorzieningen en verwerkingsapparatuur.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder bedrijfsmiddel F 2300 vallen investeringen in voorzieningen voor mengteelten op landbouwgrond, niet zijnde voedselbossen, bosbouw en randbeplantingen van bomen. Dit is een onderdeel van agroforestry, waarbij de aanleg van fruitbomen, notenbomen, bessenstruiken of kweekgoed worden gemengd met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veeteelt).

Stallen zijn uitgesloten maar mobiele stallen waarin dieren gehuisvest zijn en die bijdragen aan onkruidverwijdering komen wel in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel. Bomen voor hakhout met korte omlooptijd, kerstbomen en snelgroeiende bomen voor energieproductie (biomassa) komen niet in aanmerking onder F 2300. Voor meer achtergrondinformatie voor deze landbouwsystemen zie edopot.wur.nl/454070.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 500.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en rvo.nl/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

A 2310

Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht

 • a. bestemd voor: het in de open lucht in teeltgoten telen van gewassen:

  • waarvan het gangbaar is dat deze in de volle grond geteeld worden,

  • waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater, en

  • waarbij het drainwater wordt opgevangen en gerecirculeerd,

 • b. bestaande uit: een teeltsysteem, een water- en mestgiftsysteem en met uitzondering van een regen- of drainwateropvang en een waterrecirculatiesysteem.

Toelichting: Onder bedrijfsmiddel A 2310 komen alleen teeltsystemen in de open lucht in aanmerking. Teeltsystemen onder glas komen niet in aanmerking.

B 2311

Productieapparatuur voor zilte teelt

 • a. bestemd voor: het telen van gewassen op een zilte bodem zonder dat gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen en andere chemische toevoegingen, waarbij de teelt is toegestaan volgens de op de meldingsdatum geldende milieuvergunning of omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor de teelt van gewassen op een zilte bodem.

A 2312

Productieapparatuur voor paludicultuur (natte teelt)

 • a. bestemd voor: het op het eigen bedrijf telen van de gewassen lisdodde, cranberry, kroosvaren of veenmos, zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en andere chemische toevoegingen,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor de teelt van bovenstaande gewassen, met uitzondering van tractoren.

F 2314

Klimaatcel voor gewasteelt

 • a. bestemd voor: het produceren van gewassen, niet zijnde witlof of paddenstoelen, in een volledig geïsoleerde klimaatcel, niet zijnde een kas, waarbij:

  • voor de teelt uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ledverlichting,

  • het gebruikte water volledig wordt gerecirculeerd,

  • de volledige teelt (inclusief afkweek) tot aflevering product in de klimaatcel plaatsvindt,

  • voor de warmtevoorziening geen gebruik wordt gemaakt van aardgas, en

  • ten minste 30% van de benodigde elektriciteit duurzaam is opgewekt in Nederland,

 • b. bestaande uit: een teeltsysteem, aanpassingen in een daglichtdichte ruimte, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen en celwanden voor zover geen onderdeel van een gebouw en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwen, warmtepompen, ledverlichting en voorzieningen voor het produceren van elektriciteit.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2317

Meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het ter vervanging van het gebruik van wegwerptrays kweken van gewassen in meerjarige kweektrays die ten minste tien jaar meegaan en aan het einde van de levensduur worden gerecycled tot nieuwe meerjarige trays,

 • b. bestaande uit: meerjarige kweektrays, (aanpassing van de) pelletiseerinstallatie, (aanpassing van de) apparatuur voor het wassen, stapelen en ontstapelen van de trays.

Een investering in meerjarige kweektrays als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2317 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

D 2318

Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt

 • a. bestemd voor: het in de open lucht verrichten van werkzaamheden aan bomen of gewassen in de boom- of fruitteelt met een hoogwerker die uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een elektrische hoogwerker.

D 2320

Gps-nauwkeurig meetsysteem voor lokale klimaatgegevens

 • a. bestemd voor: het doen van lokale plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard met een gps-nauwkeurig meetsysteem op een land- of tuinbouwbedrijf,

 • b. bestaande uit: een gps-nauwkeurig meetsysteem, temperatuursensoren en al dan niet de volgende onderdelen: lichtsensoren, een elektronische verwerkings- en registratie-installatie, een sturingsinstallatie en plantsensoren.

B 2321

Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing

 • a. bestemd voor: het neerwaarts toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen aan landbouwgewassen, waarbij:

  • rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in het gewas aanwezige plaagdruk, onkruiddruk of ziektedruk,

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een gps/gis-systeem worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald, en

  • de spuitmachine door een regeleenheid op basis van taakkaarten per dop onafhankelijk het middel aan het gewas toedient,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, een gps/gis-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, een autopilot systeem, een doponafhankelijke aansturing met gps/gis-koppeling, een aanpassings- of stuursysteem voor de spuitmachine, al dan niet de volgende onderdelen: meetapparatuur met gps/gis-koppeling, een ISObus 11783-systeem, een systeem voor het bepalen van de spuitdruk waarbij automatisch de juiste spuitdop wordt ingesteld, een volledig gesloten vulsysteem, een plantherkenningssysteem en onkruidsensoren en met uitzondering van boomgaardspuitmachines en spuitmachines die het gewas op- en zijwaarts bespuiten.

B 2322

Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur

 • a. bestemd voor: het zodanig toedienen van organische meststoffen, bewerkte of verwerkte dierlijke mest dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen, waarbij:

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een gps/gis-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid meststoffen door een regeleenheid wordt bepaald,

  • in geval van een mestinjectie-machine of zodenbemester door een regeleenheid op basis van taakkaarten per sectie of per dop onafhankelijk het middel of de mest aan het gewas wordt toegediend, en

  • in geval van vaste mest- of organische stofstrooiers door een regeleenheid op basis van taakkaarten gebaseerd op bodemscans of grondmonsters plaatsspecifiek meer of minder mest wordt toegediend aan het gewas,

 • b. bestaande uit: bemestingsapparatuur, meetapparatuur met gps/gis-koppeling, een gps/gis-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, een autopilot systeem en al dan niet de volgende onderdelen: sensoren, een plantherkenningssysteem, een ISObus 11783-systeem, een automatisch sectieafsluitingssysteem met gps/gis-koppeling, een sneltester voor stikstof, een NIR-sensor in de mesttank en een uitschuifbare as bij een mestinjectie-machine of een zodenbemester.

Bemestingseenheden op zaai-, poot- en plantmachines, granulaatstrooiers en kunstmeststrooiers komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel B 2321 voor spuitmachines voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met doponafhankelijke aansturing.

B 2324

Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt

 • a. bestemd voor: het bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden door het plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen aan een gewas in de open teelt, waarbij sensoren detecteren waar de plant of het onkruid staat, waarop de spuitdoppen worden aangestuurd en waardoor alleen gewasbeschermingsmiddel wordt toegediend waar het onkruid of de plant staat,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, sensoren, spuitdoppen, een computer, een regeleenheid, een sensorbesturing van de spuitboom en al dan niet een volledig gesloten vulsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 2326

Meetsensor voor gewasparameters

 • a. bestemd voor: het met een (nabij-)infrarood sensor op basis van gewasreflectie meten van gewasparameters van landbouwgewassen op basis waarvan de hoeveelheid toe te dienen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen direct wordt bepaald en toegediend met behulp van een regeleenheid,

 • b. bestaande uit: een gewassensor, een montageset, een bedieningspaneel, een regeleenheid, softwaremodules, aansluitkabels, een gps/gis-systeem en al dan niet een sneltester voor stikstof, met uitzondering van apparatuur voor het toedienen van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen.

A 2336

Uv-gewasbeschermingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het doden van plantpathogenen in grasvelden of land- en tuinbouwgewassen door behandeling met uv-licht, ter stimulering van geïntegreerde gewasbescherming en beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een hangende, getrokken of zelfrijdende gewasbeschermingsinstallatie, uv-lampen, voeding en meet- en regelapparatuur, met uitzondering van het trekkend voertuig of de rail.

Een investering in een uv-gewasbeschermingsinstallatie als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen B 2111, F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel A 2336 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 2338

Insectengaas voor de fruitteelt

 • a. bestemd voor: het verminderen van schade aan fruit door insecten en het gebruik en de verspreiding van chemische middelen in de fruitteelt in de open lucht, door toepassing van insectengaas met een maasopening van ten hoogste 0,98 vierkante millimeter,

 • b. bestaande uit: insectengaas met ondersteuningsconstructie.

E 2339

Hagelnetten voor de fruitteelt

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik en de verspreiding van chemische middelen in de fruitteelt en het voorkomen van hagelschade aan fruit door toepassing van hagelnetten,

 • b. bestaande uit: hagelnetten en een ondersteuningsconstructie voor de hagelnetten.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 2340

Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage

 • a. bestemd voor: het via drainage reguleren van het grondwaterpeil van één of meerdere landbouwpercelen, waardoor verdroging, verzilting, te natte landbouwgrond en afspoeling van meststoffen wordt voorkomen, en waarbij:

  • 1. sprake is van omgekeerde drainage of onderwaterdrainage, of

  • 2. het drainagesysteem is aangesloten op een verzamelput met verstelbare overstort of een sloot met een regelbare stuw,

 • b. bestaande uit: een drainagesysteem onder het perceel, een verzameldrain en al dan niet de volgende onderdelen: een verzamelput met verstelbare overstort of een regelbare stuw, een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil, een meetsysteem voor het meten van één of meer parameters inzake grondwaterkwaliteit en een pomp.

B 2341

Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit of boomteelt

 • a. bestemd voor: het tegengaan van erfafspoeling bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt met een erf dat voldoet aan de eisen van de Maatlat Schoon Erf MSE 4, wat blijkt uit een (ontwerp)certificaat MSE 4 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij:

  • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerpcertificaat MSE 4 een MSE 4 certificaat wordt overgelegd, of

  • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een MSE certificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Schoon Erf en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: voorzieningen voor een emissiearm erf.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste de volgende bedragen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen uitgaande van de eenheden zoals vermeld op het certificaat MSE 4:

€ 12.500 per 500 m2 erfverharding

€ 30.000 per 500 m2 sleufsilo

€ 10.000 per 100 m2 mestsilo

€ 15.000 per wasplaats

€ 1.500 per 500 m2 erfverharding infiltratievoorziening

€ 1.250 per 500 m2 erfverharding opvangput voor hergebruik van regenwater in combinatie met erfverharding, niet zijnde perssappenopvang

€ 175 per 10 m2 overkapping in combinatie met sleufsilo, mestsilo, wasplaats, koepad of dierverblijven op het erf

€ 10.000 per 100 m2 composteervoorziening

€ 4.750 per automatische inwendige reiniger voor spuitmachines

€ 3.000 per vulplaats voor spuitapparatuur

€ 2.500 per straatkolk met opvangput bij koepaden/dierenverblijven op het erf

€ 25.000 per ontsmettingsinstallatie voor bloembollen (inclusief voorzieningen op transportwagens)

€ 900 per set droogrijmatten voor een ontsmettingsinstallatie voor bloembollen of behandelingsinstallatie voor fruit

€ 350 per kunststof kist voor fruitteelt

€ 4.400 per opvangvoorziening voor naoogstbehandeling van fruit

€ 5.400 per zuiveringsvoorziening voor fruitsorteerinstallaties.

Investeringen in een emissiearm erf kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2341 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Schoon Erf is beschikbaar op maatlatschoonerf.nl. Op deze website zijn tevens te vinden de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen, aanvullende besluiten en een module voor het berekenen van het maximale bedrag dat in aanmerking komt.

Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 2342

Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van fusten of kisten voor de opslag van landbouwproducten met een reinigingsinstallatie,

  • die op het eigen bedrijfsterrein staat opgesteld,

  • waarmee uitsluitend fusten of kisten van het eigen agrarisch bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, worden gereinigd,

  • die de fusten of kisten volautomatisch reinigt zonder handmatige tussenkomst,

  • die is voorzien van een gesloten systeem waarin de wasvloeistof wordt opgevangen voor recycling of zuivering, en

  • waarbij de af te voeren wasvloeistof conform de daarvoor geldende voorschriften uit het Activiteitenbesluit wordt afgevoerd,

 • b. bestaande uit: een volautomatische fusten- of kistenreiniger.

F 2343

Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt

 • a. bestemd voor: het voorkomen van afspoeling van fosfaat via het drainwater van bloembollenpercelen door:

  • 1. met ijzerzand omhulde drains in het perceel,

  • 2. ijzerzand als absorberende laag in het perceel, of

  • 3. ijzerzand in een aan een bloembollen perceel grenzende oever of watergang,

 • b. bestaande uit: met ijzerzand omhulde drains of toepassing van ijzerzand in de watergang, een waterberging in een krattensysteem of een bassin op het perceel.

G 2344

Voorziening voor het benutten van effluent in de glastuinbouw of open teelt

 • a. bestemd voor: het benutten van effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als gietwater in de glastuinbouw of bevloeiing in de open teelt, waarbij:

  • voor het transport van het gezuiverde effluent geen wegverkeer nodig is,

  • voor het toepassen van het gezuiverde effluent een vergunning is afgegeven door het bevoegd gezag, en

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van onttrekking van grond- of oppervlaktewater,

 • b. bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pomp(en) en al dan niet de volgende onderdelen: meetapparatuur, ontzoutingsapparatuur en apparatuur om het water geschikt te maken voor benutting en met uitzondering van apparatuur voor het toedienen van het gezuiverde effluent aan de planten.

Toelichting: Apparatuur voor het zuiveren van het ontvangen water komt uitsluitend in aanmerking indien deze aanvullend is op kosten die het ontvangende bedrijf had moeten maken voor het benutten van grondwater of oppervlaktewater.

F 2345

Biologisch verwijderingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen

 • a. bestemd voor: het op biologische wijze behandelen van met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd spoel- of afvalwater uit de land- of tuinbouw, niet zijnde de glastuinbouw, in een biologisch systeem, waarbij het water verdampt of geconcentreerd wordt en reststromen, zoals het substraat en het geconcentreerde afvalwater, worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of, in geval van substraat, ten minste één jaar wordt gecomposteerd,

 • b. bestaande uit: biologisch waterbehandelingssysteem met bijbehorende overkapping en een afvalwaterbuffer, met uitzondering van de volgende onderdelen: wasplaats, olie/water-afscheider en slibvangput.

B 2347

Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen

 • a. bestemd voor: het bewaren van bloembollen tijdens opslag, transport of ontsmetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van kuubkisten vervaardigd van materialen die aantoonbaar geen vocht opnemen, wat direct een besparing aan chemische middelen oplevert,

 • b. bestaande uit: kuubkisten voor bloembollen gemaakt van materiaal dat geen vocht opneemt.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 350 per kuubkist worden ten minste 8 kuubkisten tegelijk aangeschaft en gemeld.

A 2349

Systeem voor het mengen van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitleiding

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van restvloeistof in de spuittank bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen aan gewassen in de landbouw, bloembollen-, boom- of fruitteelt, niet zijnde glastuinbouw, door een systeem waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden,

 • b. bestaande uit: een selectieve doseringseenheid of een spuitmiddelinjectiesysteem.

A 2350

Mechanische onkruidbestrijdingsmachine

 • a. bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van een gewas waarbij nauwkeurig langs de gewasrijen geschoffeld wordt met behulp van:

  • 1. een gps/gis-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter, of

  • 2. een automatisch camerastuursysteem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter dat het schoffelsysteem aanstuurt,

 • b. bestaande uit: een mechanische onkruidbestrijdingmachine, een gps/gis-systeem of een automatisch camerastuursysteem, een terminal en al dan niet de volgende onderdelen: onkruidsensoren, een plantherkenningssysteem en een autopilotsysteem.

A 2351

Intrarijwieder

 • a. bestemd voor: het mechanisch of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,

 • b. bestaande uit: een intrarijwieder met een mechanisch of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: onkruidsensoren en een plantherkenningssysteem.

B 2352

Mechanische onkruidknipper of -snijder

 • a. bestemd voor: het doorsnijden van de dikkere stengels van onkruid met een machine voorzien van een kam en knip- of snijtechniek, waarbij het geteelde gewas niet wordt beschadigd en de onkruiddruk in akkerbouwgewassen of grasland wordt verminderd,

 • b. bestaande uit: een mechanische onkruidknipper of -snijder en al dan niet een bezem.

A 2353

Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt

 • a. bestemd voor: het zaaien van sojazaden en al dan niet andere zaden met een precisiezaaimachine zodat er een optimale verdeling van de zaden per vierkante meter plaatsvindt en waarbij het gps/gis-systeem een afwijking heeft van ten hoogste 10 centimeter,

 • b. bestaande uit: een precisiezaaimachine, een gps/gis-systeem en een bedieningsterminal.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Om in aanmerking te komen voor bedrijfsmiddel A 2353 moet worden aangetoond dat de precisiezaaimachine ook gebruikt wordt voor het zaaien van soja.

A 2354

Flexibel maaibord voor het oogsten van sojabonen

 • a. bestemd voor: het laag bij de grond oogsten van sojabonen met een flexibel maaibord,

 • b. bestaande uit: een flexibel maaibord.

A 2355

Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom (hoogspanning)

 • a. bestemd voor: het bestrijden van onkruid in de landbouw door het toedienen van stroom door een machine die stroom genereert en waarbij applicatoren de hoogspanning naar het onkruid overbrengen waardoor het onkruid geëlektrocuteerd wordt,

 • b. bestaande uit: een onkruidbestrijdingsmachine die stroom genereert en het onkruid elektrocuteert.

A 2360

Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met gps-gestuurde afschakeling per rij

 • a. bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden per rij gedoseerd toedienen van vloeibare kunstmest of de vloeibare fractie die rest na de verwerking van dierlijke meststoffen, in de grond vlakbij het zaad, de knol of het plantje, waarbij er plaatsspecifiek meer of minder mest wordt gegeven met behulp van een gps/gis-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter,

 • b. bestaande uit: een geheel van een tank voor vloeibare meststoffen, een regeleenheid om vloeistof te sturen en doseren, een schoonwatertank, een verdeelset, doseerslangen, een aangepaste injectiekouter of -tand, een gps/gis-systeem, gps/gis-gestuurde afsluitkleppen, opbouw op een plant-, poot- of zaaimachine en een slangenpompset of een membraan-, een centrifugaal- of een tandwielpomp, en met uitzondering van de volgende onderdelen: de plant-, poot- of zaaimachine, granulaatstrooiers, sleepslangdoseersystemen, sleepslang- en zodenbemesters.

A 2361

Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten

 • a. bestemd voor: het met een druppelsysteem gereguleerd doseren van water en al dan niet meststoffen aan gewassen in de vollegrondteelt, niet zijnde glastuinbouw, ter voorkoming van uitspoeling en ter besparing van (grond)water,

 • b. bestaande uit: vochtmeetapparatuur, een regeleenheid, een druppelbevloeiingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een regenwateropslag, waterzuiveringsapparatuur, een lichtmeter, apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte, een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil en een meetsysteem voor het meten van één of meer parameters inzake grondwaterkwaliteit.

Toelichting: Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen via het druppelbevloeiingssysteem aan de gewassen toegediend worden.

B 2370

Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt

 • a. bestemd voor: het verlagen van de bodemdruk in de open teelt, ter behoud van de bodemstructuur, door:

  • 1. rupsbanden voor een tractor, of

  • 2. brede luchtbanden voor een tractor of een (zelfrijdende) machine, in combinatie met een luchtdrukwisselsysteem,

 • b. bestaande uit: rupsbanden voor een tractor of brede luchtbanden en een luchtdrukwisselsysteem voor een tractor of een (zelfrijdende) machine.

A 2375

Mulch-apparatuur

 • a. bestemd voor: het ter bescherming, verbetering en voorkoming van erosie van de bodem aanbrengen van een mulchlaag bestaande uit organisch restmateriaal, niet zijnde bokashi, compost, stro of mest, voor teelt in de open lucht, waarbij de bodem, in het geval van bodembewerking, niet dieper dan 5 centimeter wordt bewerkt,

 • b. bestaande uit: apparatuur noodzakelijk voor het aanbrengen van een mulchlaag of het verkleinen of kapot maken van vanggewassen of groenbemesters, met uitzondering van cultivators, frezen, grasmaaiers, meststrooiers, versnipperaars en weilandbloters.

B 2391

Versnipperaar voor kunststofafval van een landbouwbedrijf

 • a. bestemd voor: het op locatie van een eigen landbouwbedrijf versnipperen van kunststof bussen, fusten en ander kunststofafval, niet zijnde landbouwfolie of landbouwplastic, afkomstig van dat landbouwbedrijf, waarbij:

  • het kunststofafval gescheiden wordt aangeboden aan een afvalverwerkend bedrijf waar dat in de huidige situatie nog niet het geval is, en

  • het kunststofafval wordt gerecycled tot nieuwe kunststofproducten,

 • b. bestaande uit: een speciaal daarvoor aangepaste versnipperaar die past op de inzamelcontainer voor kunststofafval.

2.4 Aquacultuur

F 2400

Polycultuurkwekerij voor aquatische producten

 • a. bestemd voor: het kweken van twee of meer aquatische productgroepen (planten, vissen, weekdieren, schaaldieren, schelpdieren, insecten, ringwormen en overige lagere diersoorten) waarbij:

  • ten minste één van de gekweekte productgroepen als voedsel dient voor een andere productgroep,

  • dierlijke producten worden verkregen van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van kweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real-time monitoringsysteem voor waterkwaliteit en al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2410

Duurzame viskwekerij

 • a. bestemd voor: het kweken van vis in een viskwekerij, waarbij:

  • de juveniele vissen verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord,

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen, en

  • de verwerking en transport van de vis voldoet aan de eisen van bedrijfsmiddel F 2612,

 • b. bestaande uit: een viskwekerij, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur, al dan niet een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2411

Duurzame pootviskwekerij

 • a. bestemd voor: het opkweken van pootvis in een viskwekerij, waarbij:

  • de pootvis verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een pootviskwekerij, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur, al dan niet een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2420

Schaal- en schelpdierbroedinstallatie

 • a. bestemd voor: het broeden en opkweken van schaal- en schelpdieren uit ouderdieren, waarbij:

  • er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een broedinstallatie, een kweeksysteem, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2421

Schaal- of schelpdierkwekerij

 • a. bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren, waarbij:

  • de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

2.5 Visserij

F 2510

Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten

 • a. bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan visnetten bevestigde apparatuur die ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, voor zover die visnetten niet genoemd zijn in bijlage I van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de bijvangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (PbEU 2004, L 150),

 • b. bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.

F 2511

Boomkor vervangende visinstallatie op een bestaand visserijschip

 • a. bestemd voor: het op een bestaand visserijschip verminderen van bijvangst en schade aan de onderwaterbodem door het volledig vervangen van boomkorvistuig en -installaties door een alternatieve visinstallatie, waarbij uit de op de meldingsdatum geldende vismachtiging die de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening voor het schip heeft afgegeven, blijkt dat niet meer met boomkor wordt gevist,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van de) visinstallatie, het verwijderen van de boomkorinstallatie en met uitzondering van pulskorvisinstallaties en hydrorig-vleugelinstallaties.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddel 340000 van de energie-investeringsaftrek voor een hydrowingsysteem voor de garnalenvisserij en energiezuinige visinstallaties.

F 2515

Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst

 • a. bestemd voor: het ter verhoging van de overlevingskans van bijvangst in de visserij, opvangen en automatisch sorteren van de bijvangst in een overlevingsbak of -bun met een terugvoermogelijkheid voor onbedoelde vangsten die wettelijk teruggezet moeten of mogen worden door een diep in het water stekende buis, en waarbij:

  • de dode bijvangst op het schip wordt opgeslagen, en

  • de werking van het systeem is aangetoond door een relevante en erkende onderzoeksorganisatie,

 • b. bestaande uit: een opvangbak of -bun met sorteervoorziening, een terugvoersysteem en al dan niet een opslagtank voor dode bijvangst.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 2520

Roestvast stalen dipkoeltank voor schaaldieren op een visserijschip

 • a. bestemd voor: het aan boord van een visserijschip conserveren van schaaldieren door een vast opgesteld, luchtdicht afsluitbaar roestvast stalen vat, waarin SC-20 als conserveringsmiddel wordt gebruikt, ter vervanging van dipkoeling met natriumbisulfiet of een derivaat daarvan,

 • b. bestaande uit: luchtdicht afsluitbaar, roestvast stalen vat.

F 2590

Balenpers voor plastic afval op een zeeschip

 • a. bestemd voor: het minimaliseren van plastic afvalopslag op een zeegaand (visserij)schip varend onder Nederlandse vlag, met een vast aan boord opgestelde balenpers, waarbij het plastic afval ter verwerking afgegeven wordt aan een havenontvangstinstallatie,

 • b. bestaande uit: een balenpers en al dan niet geïntegreerde zonnecellen voor de energievoorziening.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel is onderdeel van de Green Deal ‘Visserij voor een Schone Zee’ en de Green Deal ‘Scheepsafvalketen’.

2.6 Verwerkingsapparatuur voor voedsel en agrarische producten

F 2600

Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)

 • a. bestemd voor: het op of in de nabijheid van het land waar de landbouwgewassen voor het proces zijn geteeld uitvoeren van kleinschalige, decentrale processtappen in de verwerking van het gewas, waarbij het gangbaar is dat deze processtappen centraal en fabrieksmatig plaatsvinden, met als doel het verkleinen van kringlopen, het op het land houden van nutriënten en het voorkomen van afval bij de fabriek,

 • b. bestaande uit: verwerkingsapparatuur en -voorzieningen voor lokale verwerking, en met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het transporteren, sorteren, verpakken, schoonmaken en opslaan van primaire landbouwproducten, gebouwen en mobiele machines.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld kleinschalige en lokale fermentatie-apparatuur, als het gangbaar is om dat fabrieksmatig en centraal te doen.

F 2601

Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie

 • a. bestemd voor: het tot humane voedingsmiddelen verwerken van hoogwaardige voedingsmiddelen die worden gezien als overschotten, minder vers zijn of zijn afgekeurd,

  • die voldoen aan geldende wetgeving op gebied van traceerbaarheid en voedselveiligheid,

  • die in de gangbare praktijk een laagwaardigere toepassing zouden krijgen, zoals vergisting, compostering of verwerking tot diervoeder,

  • waarbij wordt aangetoond dat de verwerking een milieubelasting heeft die ten hoogste gelijk is aan wat gangbaar is voor de verwerking van de betreffende stroom, en

  • waarbij het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor de verwerking van hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld apparatuur zijn voor het verwerken van oud brood of optisch afgekeurde groenten en fruit of een 3D-printer voor foodprinting.

F 2612

Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis

 • a. bestemd voor: het slachten en verwerken van gekweekte vis, waarbij:

  • de verwerking plaatsvindt binnen 25 kilometer van de kwekerij,

  • de vis voorafgaand aan het slachten binnen één seconde wordt bedwelmd, verdoofd of hersendood gemaakt en gedood zonder dat de vis bijkomt, en

  • op de transportwagen voor aan- en afvoer van levende vis, apparatuur aanwezig is die tijdens transport het zuurstofniveau meet en aanpast waardoor het zuurstofgehalte ten hoogste 110% bedraagt en meetapparatuur voor de waterkwaliteit aanwezig is die ten minste de watertemperatuur meet en de mogelijkheid biedt dit tijdens transport automatisch bij te sturen,

 • b. bestaande uit: diervriendelijke dodingsapparatuur, slachtapparatuur, verwerkingsapparatuur en -voorzieningen en meetapparatuur en voorzieningen ter beheersing van de waterkwaliteit tijdens transport en met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor sorteren, verpakken en opslag, gebouwen en mobiele werktuigen.

B 2615

Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen

 • a. bestemd voor: het met een camerasysteem automatisch sorteren van aardappelen, uien of wortelen zodat er qua vorm, maat en kwaliteit uniforme partijen worden verkregen waardoor uitval nagenoeg voorkomen wordt en waarbij:

  • 1. sortering van aardappelen op ten minste diameter, vierkantsmaat, knolvorm, beschadigingen, groeiafwijkingen en ziekten plaatsvindt,

  • 2. sortering van uien op ten minste gewicht, diameter, kleur, externe en interne kwaliteit plaatsvindt, of

  • 3. sortering van wortelen op ten minste gewicht, diameter, lengte, kleur en externe kwaliteit plaatsvindt,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a. punt 1: in-, door- en uitvoerbanden, een verenkelings- en rotatiesysteem met trillende axiaalrollen, een kleuren- en infraroodcamera, een led-belichtingssysteem, een besturingscomputer met classificatie- en sorteersoftware en een persluchtsysteem waarmee aardappelen bij de juiste sorteeruitgang worden geblazen en sorteeruitgangen,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a. punt 2: in-, door- en uitvoerbanden of rollensets, een verenkelaar, een cupsorteerder met alle controle-units met NIR-technologie, cameraboxen en lasers, een weegunit, persluchtvoorzieningen, kistenvullers en een volautomatische wasstation voor het reinigen van de machine, of

  • 3. met betrekking tot onderdeel a, punt 3: in-, door- en uitvoerbanden, een verenkelaar, een kleuren- en NIR-camera, een besturingscomputer met classificatie- en sorteersoftware, een persluchtsysteem waarmee wortelen bij de juiste sorteeruitgang worden geblazen en sorteeruitgangen.

A 2620

Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen

 • a. bestemd voor: het onder een druk van 400 tot 600 MPa pasteuriseren van verse levensmiddelen waardoor de houdbaarheid verlengd wordt en waarbij de verse levensmiddelen niet worden verhit,

 • b. bestaande uit: een hogedrukvat, een juk, een systeem om het vat op druk te brengen, een systeem voor het laden en lossen en een regeleenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Deze conserveringstechniek wordt ook High Pressure Processing (HPP) genoemd. Installaties die levensmiddelen pasteuriseren door middel van verhitting voldoen niet aan bedrijfsmiddel A 2620.

A 2630

Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in de horeca

 • a. bestemd voor: het met ultrasone techniek uit gezuiverd water gecreëerde aerosolen kleiner dan 5 micron bedekken van verse voedingsmiddelen in de horeca, zodat in de directe omgeving van de voedingsmiddelen de luchtvochtigheid toeneemt en de temperatuur daalt, waardoor de voedingsmiddelen langer houdbaar blijven en voedselverspilling wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: waterbehandelingsapparatuur met voorfilters en een omgekeerd osmosemembraan, een waterkwaliteitscontrolesysteem, een waterbesparingspomp, een ultrasone bevochtiger voor voedingsmiddelen, een automatische leegloopfunctie, een ozongenerator, een afvoerpomp, een frame, een deelstelsel en al dan niet koelapparatuur.

A 2635

Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen

 • a. bestemd voor: het ter vervanging van plastic verpakkingsmateriaal of stickers met een laser weghalen van pigment in de buitenste schil van groente, fruit of aardappelen, waardoor een logo of tekst ontstaat en waarbij geen gebruik van hulpstoffen wordt gemaakt,

 • b. bestaande uit: een laserapparaat.

F 2650

Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

 • a. bestemd voor: het behandelen van dierlijke mest, waarbij de fosfaat- of stikstofstroom uit de mest wordt gescheiden en tot een nuttig product wordt omgezet door een installatie die is toegestaan door het bevoegd gezag, en die:

  • 1. het stikstofhoudend concentraat behandelt door:

   • verwarming of verhoging van de pH, waardoor de vloeibare stikstof omgezet wordt in ammoniak, wat wordt gewassen met zuur waardoor er een mineralenconcentraat ontstaat die nuttig wordt toegepast of,

   • indamping door middel van vacuüm, mechanische damprecompressie en destillatie, waarbij het ontstane kaliconcentraat en ammoniakwater een nuttige toepassing krijgen, of

  • 2. het fosfaathoudend concentraat behandelt door:

   • pyrolyse,

   • toepassing van ongebluste kalk, of

   • het doen neerslaan van struvietkristallen, en

   waarbij een bij punt 1 of punt 2 ontstane waterige fractie wordt gerecirculeerd of loosbaar is op het oppervlakte water of riool,

 • b. bestaande uit: een terugwinningsinstallatie, met uitzondering van de volgende onderdelen: mestvergistingsinstallatie, hygiëniseerinstallatie, droogband, validatie-installatie, composteerinstallatie, verbrandingsinstallatie en gebouwen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Mogelijkheden voor behandelen van stikstofhoudend concentraat zijn stikstof strippen, stikstof kraken en stikstof verdampen in een gesloten installatie.

A 2690

Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw

 • a. bestemd voor: het in een land- of tuinbouwbedrijf desinfecteren van lucht, een gesloten (opslag)ruimte of een product door oxidatie met ozon, waardoor het gebruik van chemicaliën aantoonbaar wordt verminderd of vermeden,

 • b. bestaande uit: een oxidatie-installatie, een ozongenerator en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een restozonabsorber of -vernietiger, een besturingssysteem en meet- en regelapparatuur.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel B 1220 voor een oxidatiereactor voor waterreiniging.

2.7 Eiwittransitie

F 2700

Productieapparatuur voor vleesvervangers

 • a. bestemd voor: het vervaardigen van vleesvervangers op basis van in de Europese Unie geteelde plantaardige grondstoffen of (grondstoffen uit) schimmels, waarbij de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van niet investeren in productieapparatuur voor vleesvervangers,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor vleesvervangers.

F 2710

Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

 • a. bestemd voor: het produceren van algen, kroos of (zee)wieren, waarbij:

  • de geproduceerde algen, kroos of (zee)wieren worden ingezet voor humane voedingsproducten, diervoeders of als biostimulant, en

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van niet investeren in een productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren,

 • b. bestaande uit: een productiesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: apparatuur voor recirculatie van de voedingsoplossing en apparatuur voor het invoeden van CO2 uit afgassen en met uitzondering van gebouwen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voorbeelden van humane voedingsproducten en diervoeders zijn vleesvervangers, veevoer, petfood en visvoer. Biostimulanten helpen de plant om voedingstoffen efficiënt te gebruiken of beter bestand te zijn tegen abiotische stress en zijn gereguleerd in de Europese Meststoffenverordening.

Zie bedrijfsmiddel F 2711 voor verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren.

F 2711

Verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren

 • a. bestemd voor: het verwerken van algen, kroos of (zee)wieren tot grondstof voor humane voedingsproducten, diervoeders of biostimulanten, waarbij de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van niet investeren in verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren,

 • b. bestaande uit: een oogstsysteem en verwerkings- of voorbewerkingsapparatuur en met uitzondering van gebouwen.

Toelichting: Voorbeelden van humane voedingsproducten en diervoeders zijn vleesvervangers, veevoer, petfood en visvoer. Biostimulanten helpen de plant om voedingstoffen efficiënt te gebruiken of beter bestand te zijn tegen abiotische stress en zijn gereguleerd in de Europese Meststoffenverordening. Verwerkings- of voorbewerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren kan betrekking hebben op het malen en drogen en scheiden in verschillende fracties, zoals vetten en eiwitten.

Zie bedrijfsmiddel F 2710 voor een productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren.

F 2714

Apparatuur voor de winning van blad-eiwit

 • a. bestemd voor: de winning van wateroplosbaar blad-eiwit uit geteelde gewassen of agrarische reststromen voor de toepassing in humane voedingsproducten of diervoeders,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor de winning van blad-eiwit.

Toelichting: Voorbeelden van humane voedingsproducten en diervoeders zijn vleesvervangers, veevoer, petfood en visvoer.

F 2717

Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding

 • a. bestemd voor: het opwaarderen van bierbostel tot humane voedingsmiddelen die voldoen aan geldende wetgeving op gebied van traceerbaarheid en voedselveiligheid,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voedingsmiddelen.

F 2720

Insectenkweeksysteem

 • a. bestemd voor: het kweken van insecten ter vervanging van andere eiwitbronnen voor humane voeding of diervoer, of voor toepassing in farmaceutica, waarbij de kweek van de insecten en het voedsel voor de insecten, dat niet bestaat uit (bestanddelen van) vis, wettelijk zijn toegestaan,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem voor insecten, met uitzondering van gebouwen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zowel de kweek van de insectensoort als het voedsel waarop de insecten worden gekweekt moeten wettelijk zijn toegestaan. Kweek van insecten op voedsel dat (deels) bestaat uit vis komt niet in aanmerking vanwege het niet-duurzame karakter van dit voedsel.

Dit bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een insectenkwekerij voor humane voedingsproducten, diervoer of farmaceutica betreffen. Onder het kweken van insecten wordt ook de opfok van insecten verstaan. Zowel 'breeding' als 'rearing' van insecten komt in aanmerking.

Zie bedrijfsmiddel F 2721 voor apparatuur voor de verwerking van insecten tot producten. Zie bedrijfsmiddel F 2722 voor verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek.

F 2721

Verwerkingsapparatuur voor insecten

 • a. bestemd voor: het verwerken van insecten tot een product dat wettelijk is toegestaan,

 • b. bestaande uit: verwerkings- of voorbewerkingsapparatuur voor insecten, met uitzondering van gebouwen.

Toelichting: Verwerkingsapparatuur voor insecten kan betrekking hebben op het scheiden van insecten in verschillende fracties, zoals vetten en eiwitten. Ook apparatuur voor het verwerken van insecten tot voer- of voedingsproducten kan in aanmerking komen. Zie bedrijfsmiddel F 2720 voor een insectenkweeksysteem.

F 2722

Verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek

 • a. bestemd voor: de verwerking van een laagwaardige plantaardige en aantoonbaar onvermijdbare reststroom, waarbij:

  • de reststroom wordt ingezet als voedsel voor insecten,

  • de reststroom in de gangbare praktijk laagwaardiger wordt ingezet zoals voor vergisting of compostering,

  • het voedsel voor de insecten wettelijk is toegestaan,

  • de insecten worden gekweekt voor de productie van voedingsmiddelen of ingrediënten voor humane consumptie of vis- of veevoer, en

  • wordt aangetoond dat de verwerking milieuvriendelijker is dan de gangbare verwerking van de betreffende stroom,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor de verwerking van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2720 voor een insectenkweeksysteem.

3. Mobiliteit

Stille, schone en zuinige transportmiddelen, mobiele werktuigen, distributie van alternatieve brandstoffen, transportpreventie

3.1 Wegvervoer

G 3101

Lichte elektrische bestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N1, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een lichte elektrische bestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

G 3102

Lichte waterstofbestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N1, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een lichte waterstofbestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

G 3103

Zware elektrische bestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een zware elektrische bestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

G 3104

Zware waterstofbestelauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bestelauto die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een zware waterstofbestelauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

D 3105

Elektrisch aangedreven taxi

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen:

  • waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, en

  • dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven taxi en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

G 3106

Elektrisch aangedreven taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig:

  • waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen,

  • dat is voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), en

  • dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven taxi en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

F 3108

Elektrische bus

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een bus, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrische bus en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 300.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 3109

Waterstofpersonenauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een uitsluitend elektrisch aangedreven personenauto, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een waterstofpersonenauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Op rvo.nl/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

E 3110

Elektrisch aangedreven personenauto

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen met een personenauto die is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrische personenauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Per belastingplichtige komen ten hoogste 10 elektrisch aangedreven personenauto’s per jaar in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Op rvo.nl/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

G 3111

Elektrisch aangedreven voertuig met zonnepanelen

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een uitsluitend elektrisch aangedreven personenauto die is voorzien van in het voertuig geïntegreerde zonnepanelen, en waarbij:

  • de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat, en

  • de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Op rvo.nl/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

F 3112

Waterstoftaxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een voertuig:

  • waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen,

  • dat is voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), en

  • dat is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een waterstoftaxi en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 125.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 3113

Plug-in-hybride bakwagenchassis, trekker of bus

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen met een plug-in-hybride bus, bakwagenchassis of trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2, N3, M2 of M3, niet zijnde een bus voor een lijndienst, en

  • is voorzien van een combinatie van één of meerdere elektromotoren, een elektrische aandrijving en een verbrandingsmotor voor de aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde elektrische energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een bus, bestelauto, bakwagenchassis of trekker.

E 3114

Elektrisch aangedreven motor, L7e-voertuig of niet gekentekend voertuig

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen op land in de open lucht met een voertuig, niet zijnde een personenauto, fiets, bromfiets, snorfiets, gehandicaptenvoertuig, brandstofcel aangedreven voertuig, bestelauto, vrachtwagen, bus, tram, metro of mobiel werktuig, dat:

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door accupakket dat geen lood bevat, en

  • een actieradius heeft van ten minste 50 kilometer op een vol accupakket indien het een niet gekentekend voertuig betreft,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 40.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Op rvo.nl/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

F 3115

Waterstofbus

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen met een bus, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een waterstofbus en al dan niet een oplaadstation.

F 3116

Elektrische of waterstofvrachtwagen

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en

  • is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door:

   • 1. een accupakket dat geen lood bevat, of

   • 2. een brandstofcel en al dan niet een accupakket,

 • b. bestaande uit: een elektrische of waterstofbakwagenchassis of -trekker en al dan niet een oplaadstation of voor de elektrische aandrijving noodzakelijke aanpassingen aan de opbouw.

E 3117

LNG-bakwagenchassis of -trekker

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en

  • af-fabriek aangedreven wordt door een LNG-motor, waarbij onder LNG ook bio-LNG wordt verstaan,

 • b. bestaande uit: een LNG-bakwagenchassis of trekker.

B 3118

Elektrische brom- of snorfiets

 • a. bestemd voor: het vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een elektrisch aangedreven brom- of snorfiets,

 • b. bestaande uit: een elektrische brom- of snorfiets en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder een elektrische bromfiets wordt ook een speed pedelec verstaan.

F 3119

Elektrische bakfiets

 • a. bestemd voor: het bezorgen van postpakketten of boodschappen of het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval met een bakfiets voorzien van ten minste drie wielen, een voorziening voor het vervoeren van ladingen en elektrische trapondersteuning, waarbij de aanschaf per bakfiets ten minste € 3.000 bedraagt,

 • b. bestaande uit: een elektrische bakfiets of fietstaxi en al dan niet de volgende onderdelen: een aanhangwagen, wisselaccu(’s) en oplaadstation.

A 3160

NOx-reductiesysteem voor een voertuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het reduceren van de NOx-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een Euro 4, 5, IV of V bestelauto, vrachtauto of bus met een retrofit SCR-systeem, waarbij:

  • het voertuig voor de aandrijving is voorzien van een dieselmotor en behoort tot de voertuigcategorie N1, N2, N3, M1, M2 of M3, en

  • de NOx-emissie de grenswaarden van Euro 6 of VI niet overschrijdt, wat wordt aangetoond met een emissiemeting,

 • b. bestaande uit: een retrofit SCR-systeem en al dan niet een NOx-monitoringsysteem.

E 3170

Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,

  • met een aandrijfgeluid van ten hoogste 71 dB(A), en

  • waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,

 • b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 15.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere Quiet Truck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is.

Zie de bedrijfsmiddelen F 3116 en E 3117 voor elektrische of waterstofvrachtwagens en LNG-bakwagenchassis of -trekkers.

F 3190

CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling

 • a. bestemd voor: het afleveren van vloeibare CO2 of stikstof als koelmiddel van cryogene koelinstallaties van eigen vrachtwagens of vaartuigen voor transport van goederen, ter beperking van luchtzijdige emissies en geluidhinder,

 • b. bestaande uit: een afleverkast of -zuil, een pomp, een bufferopslag en een kaartlezer.

Toelichting: Installaties voor het vullen van stationaire installaties met CO2 of stikstof komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel F 3190.

A 3191

Voertuig met halogeenvrije transportkoeling

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat:

  • uitsluitend werkt op basis van een natuurlijk (halogeenvrij) koudemiddel,

  • niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en

  • van energie wordt voorzien door middel van een lithiumaccu,

 • b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 3192

Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een (zee)container over water of de openbare weg, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat:

  • uitsluitend werkt op basis van R744 (CO2) als koudemiddel, en

  • wordt aangedreven door een elektromotor met een accupakket voor opslag van energie,

 • b. bestaande uit: een gekoelde transportcontainer en al dan niet ombouwkosten van een gekoelde transportcontainer op basis van halogeenhoudende koudemiddelen naar een transportcontainer met een koelinstallatie zoals hierboven omschreven.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 20.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 3193

Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarvan het volledige laadvolume wordt gekoeld met een gesloten koelsysteem dat werkt met een koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van ten hoogste 2.500, en waarbij:

  • het koelsysteem hermetisch gesloten en gelabeld is conform de Verordening (EU) Nr. 517/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 (PbEU 2014, L 150),

  • de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en

  • de aanhanger, bakwagen of oplegger voldoet aan de eisen van Piek, wat wordt aangetoond met een Piekcertificaat afgegeven door Stichting Piek-keur (het verminderen van piekniveaus tijdens het laden en lossen in de gebouwde omgeving door een aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger, waarbij het geluidsdrukniveau LpA (7,5m) van de opbouw inclusief koelinstallatie ten hoogste 60 dB(A) bedraagt, gemeten volgens de ‘Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen’),

 • b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 16.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

E 3194

Transporttrailer met halogeenvrije koelinstallatie

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een transporttrailer, waarbij de goederen worden gekoeld door een gesloten koelsysteem dat uitsluitend werkt op basis van een natuurlijk (halogeenvrij) koudemiddel,

 • b. bestaande uit: een op basis van een natuurlijk (halogeenvrij) koudemiddel gekoelde transporttrailer.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 20.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

A 3195

Transporttrailer met gecombineerd cryogeen en gesloten koelsysteem

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen over de openbare weg met een aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger, waarbij het koelen en vriezen wordt gerealiseerd met een cryogene koeling in combinatie met een gesloten koelsysteem met koudemiddel en dampcompressie waarbij:

  • de energie die vrijkomt uit het cryogene deel van de koelinstallatie tevens wordt benut voor de autonome aandrijving van het gesloten koelsysteem middels een elektromotor, en

  • in het gesloten systeem een koudemiddel wordt gebruikt met een GWP (Global Warming Potential) van ten hoogste 2.500,

 • b. bestaande uit: een gekoelde aanhanger, bakwagenopbouw, bestelauto of oplegger met een gecombineerd cryogeen en gesloten koelsysteem.

3.2 Installaties voor vervoermiddelen en werktuigen

A 3210

Toegangssysteem voor een (waterstof-)elektrische deelauto

 • a. bestemd voor: het van een toegangssysteem voorzien van een elektrische of waterstofdeelauto die wordt ingezet door een deelautobedrijf, waarbij het toegangssysteem:

  • het mogelijk maakt de auto middels een pas of app te openen, waardoor fysieke sleuteloverdracht overbodig wordt, en

  • locatie- en rijgegevens continu bijhoudt en verzendt naar het deelautobedrijf,

 • b. bestaande uit: een toegangssysteem met software.

G 3260

Gesloten roetfilter voor een koelmotor, dieselmotor of mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het reduceren van de fijnstofemissie van een bestaande stationaire dieselmotor of een bestaande dieselmotor voor een transportkoeling of een mobiel werktuig door deze te voorzien van een roetfilter, waarbij:

  • de dieselmotor een fase I, II, of IIIA motor betreft,

  • het roetfilter niet is voorzien van een bypass-voorziening, en

  • de fijnstofemissie de grenswaarden van fase IIIB, IV of V aantoonbaar niet overschrijdt,

 • b. bestaande uit: een gesloten roetfilter.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 3261

NOx-reductiesysteem voor een mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het reduceren van de NOx-emissie en al dan niet de emissie van andere schadelijke componenten van een bestaand mobiel werktuig, waarbij:

  • de mobiele machine voor de aandrijving is voorzien van een fase I, II, IIIA of IIIB dieselmotor, en

  • de NOx-emissie de grenswaarden van fase IV of V niet overschrijdt, wat wordt aangetoond met een emissiemeting,

 • b. bestaande uit: een NOx-reductiesysteem en al dan niet de kosten voor de uitgevoerde emissiemeting.

3.3 Scheepvaart

F 3300

Voorspeller van scheepsbewegingen

 • a. bestemd voor: het langer en vaker kunnen doorwerken op een vaartuig dat onder Nederlandse vlag vaart, door gebruik te maken van een voorspeller van scheepsbewegingen, die op basis van analyse van weer-, radar- of satellietgegevens de bewegingen van het schip vooruit voorspelt,

 • b. bestaande uit: hardware en software die nodig is om met golfvoorspelling te kunnen werken.

A 3310

Loodvrij accupakket voor vaartuigen

 • a. bestemd voor: het voorzien in de energiebehoefte van een vaartuig met een modulaire of in het vaartuig ingebouwd accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een accupakket.

A 3311

Waterstof brandstofvoorziening voor schepen

 • a. bestemd voor: het voorzien in de energiebehoefte van een vaartuig met een modulaire of in het vaartuig ingebouwde eenheid voor de opslag en conversie van in vloeistof of zout opgeslagen waterstof,

 • b. bestaande uit: een opslagtank voor waterstof in vloeistof of zout en al dan niet een brandstofcel en katalysator.

B 3320

Duurzame aandrijving voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: de voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een vissersschip, dat vaart op binnenwateren of het Nederlandse deel van de Noordzee, voor het verrichten van werkzaamheden, het bestrijden van calamiteiten of voor het vervoer van personen of goederen, met een installatie waarin uitsluitend één of meerdere van de volgende motoren of systemen worden toegepast:

  • 1. een motor die voldoet aan Euro VI, waarbij de emissiegrenswaarde waaraan wordt voldaan is opgenomen in Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, 188), of

  • 2. een hybride systeem voor voortstuwing en de overige vermogensbehoefte met een aardgasmotor, waarbij één of meer verbrandingsmotoren en één of meer elektromotoren samen worden ingezet,

 • b. bestaande uit: één of meerdere motoren of een hybride aandrijving.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie greenaward.org voor de vereisten.

F 3321

Zeer duurzame motor voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: de energievoorziening of voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een visserijschip, door een hoofdmotor die bestaat uit:

  • 1. een aardgasmotor, waarbij de methaanslip van een toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt, wat wordt aangetoond door een relevant meetrapport opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,

  • 2. een brandstofcel, of

  • 3. een combinatie van 1 en 2,

 • b. bestaande uit: al dan niet de volgende onderdelen: een in het vaartuig ingebouwde aardgasmotor, een gastank, een brandstofcel en een oplaadstation.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3310 voor een loodvrij accupakket voor een vaartuig.

Onder aardgas wordt ook biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt verstaan.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie greenaward.org voor de vereisten.

F 3322

Elektrische scheepsaandrijving

 • a. bestemd voor: het aandrijven van een onder Nederlandse vlag varend schip, dat niet is voorzien van een verbrandingsmotor en niet bestemd is voor het vervoeren van passagiers, waarbij de stroomvoorziening voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 3310 of A 3311,

 • b. bestaande uit: een elektrische aandrijflijn en al dan niet een stroomvoorziening.

A 3325

Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor

 • a. bestemd voor: het automatisch, op basis van het zwavelgehalte in de brandstof en de specifieke samenstelling van de smeerolie, uitvoeren van smeerolie-deelverversingen in een scheepsmotor op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart,

 • b. bestaande uit: een smeerolie-deelverversingseenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 25.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 3330

Duurzame romp van een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over binnenwateren of het bestrijden van calamiteiten op binnenwateren, met een schip waarvan de romp voldoet aan onderstaande criteria:

  • de romp van het schip is voorzien van een milieuvriendelijk antifoulingsysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3332,

  • als het schip is voorzien van ankers en kluizen, zijn deze zodanig geplaatst dat schade bij een aanvaring wordt voorkomen,

  • de romp van het schip heeft een beschermingssysteem tegen corrosie dat geen offeranodes bevat, zoals opgedrukte stroom, en

  • indien een buikdenning wordt toegepast, dit een kunststof of stalen buikdenning is,

  waarbij de eigenaar van het schip met meetrapporten of certificaten aantoont dat aan de vereiste specificaties wordt voldaan,

 • b. bestaande uit: een romp van een binnenvaartschip en al dan niet de volgende onderdelen: een beschermingssysteem tegen corrosie en een buikdenning.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 3332

Antifoulingsysteem voor een scheepshuid

 • a. bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei met een verfsysteem of een folie dat biocidevrij, kopervrij, teervrij en niet zelfslijpend is, en waarbij de aangebrachte antifouling gegarandeerd gedurende ten minste 7 jaar niet hoeft te worden vervangen,

 • b. bestaande uit: een coating van de scheepshuid.

Toelichting: Op rvo.nl/miavamil onder "Positieve lijsten" staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

B 3340

Waterzuiveringsinstallatie voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: het zuiveren en al dan niet recyclen van aan boord van een vaartuig ontstaan huishoudelijk (of hiermee vergelijkbaar) afvalwater met een vast opgestelde afvalwaterzuiveringsinstallatie die het water op een biologische wijze zuivert,

 • b. bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank en al dan niet een recyclingsysteem.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

B 3341

Oxidatiereactor voor waterreiniging aan boord van een vaartuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het bij een bestaand schip vervangen van legionellapreventie door middel van heet water, chloor of chemicaliën door:

  • 1. ontsmetting van het drinkwatersysteem met ozon, waterstofperoxide, uv-bestraling of een combinatie van deze technieken, of

  • 2. het aan boord bereiden van drinkwater uit oppervlaktewater,

 • b. bestaande uit: ozongenerator of doseer- of injectieapparatuur voor waterstofperoxide, uv-bestralingseenheid en al dan niet de volgende onderdelen: een restozonvernietiger, een biologisch actief koolfilter, een omgekeerde osmose-installatie, een ionenwisselaar en een pomp voor het oppompen van oppervlaktewater.

F 3360

NOx-reductiesysteem voor een schip

 • a. bestemd voor: het verwijderen van NOx uit de afgassen van:

  • 1. een binnenvaartschip, door het uitrusten van de dieselmotoren met een NOx-reductiesysteem, waardoor de NOx-uitstoot niet meer bedraagt dan 1,5 gram per kilowattuur voor nieuwe motoren met een vermogen vanaf 300 kW, of 3 gram per kilowattuur voor bestaande motoren, wat wordt aangetoond met een NOx-meetrapport en de NOx-metingen uitgevoerd zijn conform ISO 8178, of

  • 2. een zeeschip dat vaart op het Nederlandse deel van de Noordzee, waarbij de NOx-emissie van de scheepsmotor met nageschakelde NOx-reducerende techniek, voldoet aan IMO TIER III, conform MARPOL Annex VI,

 • b. bestaande uit: een NOx-reductiesysteem.

Toelichting: Dieselmotoren op een binnenvaartschip die onder bedrijfsmiddel F 3360 in aanmerking kunnen komen zijn voortstuwingsmotoren, boegschroeven, aggregaten en (beladings)pompen.

Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. Roetfilters voor een binnenvaartschip kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddel A 3361.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie greenaward.org voor de vereisten.

A 3361

Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes uit de rookgassen van een binnenvaartschip, al dan niet in combinatie met andere schadelijke luchtverontreinigingen, met een gesloten roetfilter dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of dat staat op de roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt), en dat voorzien is van een:

  • 1. actief regeneratiesysteem, of

  • 2. passief regeneratiesysteem in combinatie met een SCR-katalysator,

 • b. bestaande uit: een gesloten roetfilter en een actief regeneratiesysteem of een passief regeneratiesysteem met een SCR-katalysator.

Toelichting: Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op vert-certification.eu en bafu.admin.ch.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie greenaward.org voor de vereisten.

F 3365

Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers

 • a. bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht, ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen of andere luchtverontreinigende stoffen naar de buitenlucht,

 • b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een filterinstallatie en al dan niet gasnabehandelingsapparatuur, met uitzondering van gasdetectieapparatuur.

F 3366

Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks

 • a. bestemd voor: het ontgassen van scheepstanks voor het vervoer van vluchtige koolwaterstoffen of brandstoffen, waarbij de afgevangen gassen worden gereinigd en de afgescheiden koolwaterstoffen nuttig worden toegepast of worden vernietigd,

 • b. bestaande uit: een ontgassingsinstallatie en een luchtreinigingsinstallatie.

Toelichting: Onder dit bedrijfsmiddel valt ook een ontgassingsinstallatie aan boord van een schip of op een ponton.

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

G 3390

Walstroomaansluiting aan boord van een schip

 • a. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde een pleziervaartuig, dat is voorzien van een eigen aandrijving en bestemd is voor het vervoer van personen of goederen,

 • b. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken en met uitzondering van eventuele zonnepanelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Deze aftopping geldt niet voor walstroomaansluitingen aan boord van zeegaande schepen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie greenaward.org voor de vereisten.

G 3391

Walstroominstallatie op de kade

 • a. bestemd voor: het leveren van walstroom aan eigen schepen, niet zijnde pleziervaartuigen, zodat de eigen generatoren niet gebruikt worden als de schepen aan de kade liggen,

 • b. bestaande uit: een walstroomkast met één of meerdere aansluitpunten en al dan niet de volgende onderdelen: een registratiesysteem en een omvormer.

3.4 Mobiele werktuigen

F 3413

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een hoogwerker, verreiker, pallet-, reach- of heftruck of zelfrijdend mobiel werktuig, dat:

  • af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

  • uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het werktuig verbonden zonnepaneel, een netspanningskabel, een oplaadstation en een wisselaccupakket.

Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Onder een heftruck wordt geen meeneemheftruck verstaan. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

A 3414

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig op netspanning

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een zelfrijdend mobiel werktuig, dat:

  • af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

  • uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een netspanningskabel,

 • b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet een vast aan het werktuig verbonden zonnepaneel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 250.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

E 3415

Plug- in hybride aangedreven mobiel werktuig

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een zelfrijdend mobiel werktuig, dat:

  • af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en

  • voor de aandrijving is voorzien van een combinatie van één of meerdere elektromotoren en verbrandingsmotoren, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en kan worden opgeladen door middel van een netspanningskabel,

 • b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een oplaadstation en een wisselaccupakket en met uitzondering van bedrijfsauto's.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

F 3416

Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een vorkheftruck die af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats en gesloten cabine, waarbij deze vorkheftruck:

  • een hefcapaciteit heeft van ten minste 5 ton, en

  • voor de aandrijving is voorzien van uitsluitend één of meerdere elektromotoren, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een elektrische vorkheftruck en al dan niet een oplaadstation en een wisselaccupakket.

F 3417

Elektrische verreiker

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden met een verreiker die uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een elektrische verreiker en al dan niet de volgende onderdelen: een netspanningskabel, een oplaadstation en een wisselaccupakket.

A 3418

Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden met een uitsluitend elektrisch aangedreven land- of bosbouwtrekker, waarbij:

  • de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en een capaciteit heeft van ten minste 35kWh, in combinatie met een range-extender voor het opwekken van elektrische energie, en

  • de land- of bosbouwtrekker volledig elektrisch kan werken zonder gebruik van de range-extender,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven land- of bosbouwtrekker en al dan niet een oplaadstation.

A 3419

Elektrisch werktuig op een truckchassis

 • a. bestemd voor: het verrichten van hijswerkzaamheden of het laden en lossen van ladingen met een vast op het voertuig gemonteerd werktuig dat uitsluitend elektrisch wordt aangedreven en waarbij:

  • de accu’s niet door de hoofdmotor van het voertuig worden opgeladen, en

  • de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een vast op het voertuig gemonteerd werktuig en met uitzondering van het voertuig.

E 3420

Mobiel elektrisch hijswerktuig

 • a. bestemd voor: het hoofdzakelijk in de open lucht verrichten van hijswerkzaamheden met een mobiel werktuig dat uitsluitend elektrisch wordt aangedreven en waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel,

 • b. bestaande uit: een hijswerktuig en een accupakket

B 3421

Hybride aangedreven mobiele toren- of telescoopkraan

 • a. bestemd voor: het verrichten van hefwerkzaamheden met een mobiele toren- of telescoopkraan, waarbij deze machine:

  • voor de aandrijving is voorzien van één of meerdere elektromotoren in combinatie met een verbrandingsmotor, en

  • de hefwerkzaamheden volledig elektrisch kunnen worden uitgevoerd door middel van een bouwstroomaansluiting en een accupakket dat geen lood bevat, zonder dat een brandstofmotor wordt toegepast voor de opwekking van elektrische energie,

 • b. bestaande uit: een hybride mobiele toren- of telescoopkraan.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 550.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

3.5 Vervoer over het spoor

F 3510

Hybride, elektrische of waterstoflocomotief (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de luchtzijdige emissies van een bestaande diesellocomotief door de bestaande aandrijving aan te passen en de locomotief te voorzien van een accupakket voor de opslag van aandrijvingsenergie en al dan niet een brandstofcel, waarbij:

  • de locomotief in staat is om volledig elektrisch te rijden op trajecten zonder bovenleiding,

  • remenergie wordt teruggewonnen en opgeslagen in het accupakket, en

  • het accupakket kan worden bijgeladen op trajecten met bovenleiding,

 • b. bestaande uit: een accupakket, aanpassingen aan de bestaande aandrijving, een systeem voor het terugwinnen van remenergie en al dan niet een brandstofcel of oplaadsysteem.

3.6 Luchtvervoer

B 3610

Elektrisch vliegtuig of helikopter

 • a. bestemd voor: het vervoeren van personen of goederen met een bemand vliegtuig of een bemande helikopter voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving, waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat,

 • b. bestaande uit: een elektrisch vliegtuig of elektrische helikopter.

3.7 Distributie van alternatieve brandstoffen

F 3710

Waterstofafleverstation voor voer- of vaartuigen

 • a. bestemd voor: het afleveren van waterstof als motorbrandstof voor uitsluitend eigen voer- of vaartuigen,

 • b. bestaande uit: een afleverpunt en al dan niet de volgende onderdelen: compressoren, een bufferopslag en een lokale waterstofzuiveringseenheid.

G 3720

Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen

 • a. bestemd voor: het elektrisch laden en al dan niet ontladen van accu’s van uitsluitend eigen bestelauto's, personenauto's, motorfietsen, brom- of snorfietsen of vaartuigen waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van zonnepanelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

F 3721

Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen

 • a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen voertuigen behorende tot de Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem en met uitzondering van zonnepanelen.

F 3722

Oplaadpunt voor vliegtuigen

 • a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen vliegtuigen of helikopters die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.

B 3730

Afleverstation voor hoge blend biobrandstof

 • a. bestemd voor: het afleveren van hoge blend biobrandstof als motorbrandstof voor eigen voertuigen, waarbij:

  • uitsluitend één of meerdere van de volgende brandstoffen worden afgeleverd: B30, B100, E85, ED95, biomethanol, hernieuwbare DME, PPO of brandstof die ten minste 30% HVO bevat, en

  • het afleverstation is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

 • b. bestaande uit: een afleverzuil en een bufferopslag voor biobrandstof.

E 3740

LNG-afleverinstallatie voor vrachtwagens

 • a. bestemd voor: het afleveren van (bio-)LNG als motorbrandstof voor eigen voertuigen die behoren tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, met een installatie die voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 33-1: 2013 en is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

 • b. bestaande uit: een LNG-afleverinstallatie.

Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

G 3741

Aardgasvulpunt voor vaartuigen

 • a. bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor eigen vaartuigen door een installatie die, voor zover van toepassing, voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 33-2: 2014 en waarbij onder aardgas ook wordt verstaan: CNG, LNG en biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,

 • b. bestaande uit: een al dan niet drijvend aardgasvulpunt.

Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

4. Klimaat en lucht

CO2-uitstoot, overige broeikasgassen, zure depositie, fijnstof, smog, vluchtige organische stoffen (VOS), overige luchtverontreiniging, geur

A 4000

Nieuwe en innovatieve emissiereducerende technologie

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

4.1 CO2-uitstoot

F 4100

Productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4101

Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4102

Apparatuur voor het transport van CO2 voor nuttige toepassing

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4103

Apparatuur voor het binden van CO2

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4109

Reformer voor waterstofproductie uit een hernieuwbare bron

 • a. bestemd voor: het in de chemische industrie kleinschalig produceren van waterstof voor eigen gebruik door middel van reforming, waarbij de waterstof gemaakt wordt uit biobrandstof of biogas dat niet afkomstig is van mestvergisting,

 • b. bestaande uit: een reformer-reactor, een waterstofzuiveringseenheid en al dan niet katalysatoren en voorbehandelingsapparatuur voor de inkomende gasstromen, met uitzondering van voorzieningen voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 voor permanente opslag.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voorbeelden van reforming zijn stoomreforming, autothermal reforming (ATR) of partial oxidation (POX) reforming.

Zie bedrijfsmiddel 270301 van de energie-investeringsaftrek voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 uit de afgassen voor permanente opslag.

A 4110

Reformer voor waterstofproductie

 • a. bestemd voor: het in de chemische industrie kleinschalig produceren van waterstof voor eigen gebruik door middel van reforming, waarbij:

  • de waterstof gemaakt wordt uit aardgas, raffinagegas of andere afgassen of restbronnen, en

  • de vrijkomende CO2 nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een reformer-reactor, een waterstofzuiveringseenheid en al dan niet katalysatoren en voorbehandelingsapparatuur voor de inkomende gasstromen, met uitzondering van voorzieningen voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 voor permanente opslag.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voorbeelden van reforming zijn stoomreforming, autothermal reforming (ATR) of partial oxidation (POX) reforming.

Zie bedrijfsmiddel F 4101 voor het afscheiden en terugwinnen van CO2 uit afgassen voor nuttige toepassing. Zie bedrijfsmiddel 270301 van de energie-investeringsaftrek voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 uit de afgassen voor permanente opslag.

F 4111

Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 4115

Accu of brandstofcel voor stroomvoorziening van gereedschap of werktuigen

 • a. bestemd voor: het met een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel van stroom voorzien van gereedschap of werktuigen die in een gangbare situatie worden aangedreven door middel van een verbrandingsmotor, niet zijnde handgereedschap of mobiele werktuigen,

 • b. bestaande uit: een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een brandstofcel en (snel)laadsysteem, met uitzondering van de vervanging van een bestaand accupakket.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld accu’s voor tuingereedschap zoals een tuinfrees of wals-zaaimachine. Onder handgereedschap wordt gereedschap verstaan dat door de gebruiker gedragen wordt tijdens gebruik. Handgereedschap is bijvoorbeeld een boormachine, kettingzaag of bladblazer. Onder mobiele werktuigen worden gemotoriseerde werktuigen verstaan die zijn voorzien van een aandrijving waarmee deze zichzelf kunnen verplaatsen. Een mobiel werktuig is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.

Zie de bedrijfsmiddelen F 3413 en E 3415 voor elektrische of hybride mobiele werktuigen.

F 4120

Oxyfuel-verbrandingsinstallatie met CO2-terugwinning

 • a. bestemd voor: het verbranden van brandstoffen met zuivere zuurstof, waarbij de ontstane CO2 wordt afscheiden en teruggewonnen, met uitzondering van toepassingen in de be- en verwerking van metalen, metaalverbindingen en glas,

 • b. bestaande uit: (aanpassingen aan) een verbrandingsinstallatie en al dan niet een gasscheidingsinstallatie voor het maken van zuivere zuurstof, apparatuur voor het afscheiden en terugwinnen van CO2 en met uitzondering van voorzieningen voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 voor permanente opslag.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 4101 voor het afscheiden en terugwinnen van CO2 uit afgassen voor nuttige toepassing. Zie bedrijfsmiddel 270301 van de energie-investeringsaftrek voor het afscheiden, terugwinnen en transporteren van CO2 uit de afgassen voor permanente opslag.

A 4140

CO2-emissiearme waterzuiveringsinstallatie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van CO2 van een bestaande waterzuiveringsinstallatie door het vervangen van een conventionele nitrificatie-/denitrificatie-installatie door een bioreactor met korrelslib, waarbij ammonium in een enkele processtap wordt omgezet in stikstofgas en er geen nitraat wordt gevormd,

 • b. bestaande uit: een bioreactor, een (lamellen)afscheider, een chemicaliëndosering, een compressor, een beluchtingsinstallatie, een menger, een koolstofbrondosering en al dan niet een warmtewisselaar, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden.

4.2 Overige broeikasgassen

F 4200

Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

D 4208

Vacuüm middenspanningsschakelsysteem

 • a. bestemd voor: het doorschakelen of transporteren van middenspanning met een schakelsysteem dat geen SF₆ bevat, maar geïsoleerd is door lucht of vaste stof en schakelt met vacuüm schakelaars,

 • b. bestaande uit: een middenschakelsysteem dat geïsoleerd is door lucht of vaste stof en schakelt met vacuüm schakelaars.

Toelichting: Middenspanning is lager dan 50 kV. Een voorbeeld van een middenspanningsschakelsysteem is een ringschakelstation of een hoofdverdeelstation.

Zie bedrijfsmiddel F 4209 voor het voortijdig vervangen van een SF₆-houdend schakelsysteem.

F 4209

Vacuüm hoog- of middenspanningsschakelsysteem (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het voortijdig vervangen van een SF₆-houdend schakelsysteem voor het doorschakelen van hoog- of middenspanning met een schakelsysteem dat geen SF₆ bevat, maar geïsoleerd is door lucht of vaste stof en schakelt met vacuüm schakelaars, waarbij:

  • het vervangen van het SF₆-houdend schakelsysteem wordt uitgevoerd door een wettelijk gecertificeerd monteur, en

  • wordt aangetoond dat het SF₆ is opgevangen en milieuverantwoord wordt verwerkt,

 • b. bestaande uit: een vervangend schakelsysteem dat geïsoleerd is door lucht of vaste stof en schakelt met vacuüm schakelaars.

Toelichting: Van voortijdige vervanging is sprake als het bestaande schakelsysteem wordt vervangen voordat het einde van de technische levensduur van dat systeem is bereikt.

A 4210

Hoogspanningsschakelsysteem of gasgeïsoleerde leiding met een laag GWP isolatiegas

 • a. bestemd voor: het doorschakelen of transporteren van hoogspanning met een schakelsysteem of gasgeïsoleerde leiding dat geen SF₆ bevat, maar geïsoleerd is met een isolatiegas met een Global Warming Potential (GWP) van minder dan 500 CO2-equivalenten, waarbij:

  • dit in geval van het vervangen van een SF₆-houdend schakelsysteem, wordt uitgevoerd door een wettelijk gecertificeerd monteur, en

  • wordt aangetoond dat het SF₆ is opgevangen en milieuverantwoord wordt verwerkt,

 • b. bestaande uit: een (vervangend) schakelsysteem of gasgeïsoleerde leiding met isolatiegas.

Toelichting: Hoogspanning is ten minste 50 kV.

F 4220

Methaanemissiereducerende techniek voor een stationaire gasmotor (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van methaan via de rookgassen van een al in gebruik zijnde stationair opgestelde gasmotor met een thermisch vermogen van ten minste 2,5 megawatt, waarbij de emissie van het totaal aan koolwaterstoffen, berekend als C, ten hoogste 400 milligram per normaal kubieke meter bij 15% O₂ bedraagt, aangetoond met een emissierapportage conform het Activiteitenbesluit milieubeheer,

 • b. bestaande uit: motorzijdige aanpassing van een bestaande gasmotor of nageschakelde technieken of een waterstofdoseerinstallatie.

F 4230

Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van fluorgas (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het met fluorgas (F₂) in een gesloten systeem reinigen van proceskamers in de elektronica-industrie, zoals gebruikt bij het produceren van halfgeleiders of zonnecellen, ter vervanging van een bestaand reinigingsproces op basis van NF₃, SF₆, C₂F₆ of een ander fluoridehoudend gas,

 • b. bestaande uit: een gesloten plasmareinigingssysteem met een fluorgasgenerator.

F 4240

Chiller met water als koudemiddel

 • a. bestemd voor: het koelen van industriële processen, serverruimtes, schakelkasten of bedrijfsgebouwen met een chiller met water (R718) als koudemiddel, niet zijnde een waterkoeler, waarbij de verdamping en condensatie plaatsvindt in een vacuüm gesloten circuit,

 • b. bestaande uit: een chiller.

Toelichting: Een chiller gebruikt de techniek van een warmtepomp en bestaat uit een verdamper, een compressor, een condensor en een expansiedeel. Waterkoelers komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel F 4240.

4.3 Zure depositie

B 4301

Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels

 • a. bestemd voor:

  • 1. het automatisch van houtpellets voorzien van een bestaande ketel of kachel, of

  • 2. het in een buffervat opslaan van warm water voor een bestaande ketel met een thermisch vermogen van minder dan 1 megawatt,

 • b. bestaande uit: een automatisch brandstofinvoersysteem of een buffervat.

F 4305

NOx-emissiereducerende techniek

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4306

Apparatuur voor natte NOx-verwijdering

 • a. bestemd voor: het uit rookgassen verwijderen van NOx en al dan niet andere componenten door de rookgassen te leiden door een waterbad of door een gaswasser met water als scrubbervloeistof,

 • b. bestaande uit: natte wasser of waterbad en al dan niet de volgende onderdelen: een loogdosering, oxidatiesysteem op basis van uv, ozon of chemische omzetting of een combinatie hiervan, warmteterugwinningssysteem, apparatuur voor waterzuivering al dan niet met hergebruik van het water.

D 4309

Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm³

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water met een ketel met een geïntegreerde brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 20 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O₂ bevatten, aangetoond met een emissierapportage van NOx-metingen aan eenzelfde installatie, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium of een SCIOS scope 6 gecertificeerd bedrijf conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een ketel met een geïntegreerde brander.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O₂) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

Op rvo.nl/miavamil onder 'Positieve lijsten' staat een lijst met merken en typen waarvan is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

E 4310

Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm³

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water met een ketel met een geïntegreerde brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 30 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O₂ bevatten, wat wordt aangetoond met een emissierapportage van NOx-metingen aan eenzelfde installatie, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium of een SCIOS scope 6 gecertificeerd bedrijf conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een ketel met een geïntegreerde brander.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O₂) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

Op rvo.nl/miavamil onder 'Positieve lijsten' staat een lijst met merken en typen waarvan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vastgesteld dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.

B 4311

Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander ≤ 40 mg NOx/Nm³

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water of het produceren van lagedrukstoom met een druk van ten hoogste 5 bar met een combinatie van een ketel en een voorzetbrander, waarbij de rookgassen niet meer dan 40 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O₂ bevatten, wat wordt aangetoond met een emissierapportage conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een voorzetbrander en een ketel.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O₂) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

B 4312

Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie ≤ 60 mg NOx/Nm³

 • a. bestemd voor: het produceren van hogedrukstoom met een druk van ten minste 5 bar of het verwarmen van thermische olie met een combinatie van een ketel en een brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 60 milligram NOx per normaal kubieke meter bij 3% O₂ bevatten, aangetoond met emissierapportage conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij geen correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een brander en een ketel.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O₂) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is.

A 4315

Selectieve (katalytische) reductie-installatie (SCR of SNCR) (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het omzetten van NOx uit afgassen van een bestaande stookinstallatie door injectie van ureum of ammoniak, al dan niet in combinatie met een katalysator, waardoor de NOx-emissie van de stookinstallatie, gemeten volgens de Activiteitenregeling milieubeheer, ten minste 30% lager is dan de wettelijk eis in het Activiteitenbesluit milieubeheer of voorgeschreven door het bevoegd gezag, en waarbij de stookinstallatie:

  • een ketel, zuigermotor, gasturbine- of motor met een thermisch vermogen van meer dan 400 kilowatt en minder dan 50 megawatt betreft, en

  • niet is bestemd voor de glastuinbouw,

 • b. bestaande uit: een reductie-installatie met een ammoniak- of ureuminjectiesysteem en al dan niet een katalysator, een stoffilter en een warmteterugwinningsinstallatie.

Toelichting: Een emissiemeting conform het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen conform EU-normen NEN-EN 14792 voor NOx, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O₂) of gecertificeerd (metingen conform Scope 6 van de SCIOS) is. Voor de berekening van de uitworp van rookgas door een stookinstallatie wordt de massaconcentratie van stikstofoxiden (NOx) in het rookgas herleid op rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van:

 • a. 15 procent, indien het een dieselmotor, gasmotor of gasturbine betreft;

 • b. 6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof (biomassa) betreft;

 • c. 3 procent, in alle andere gevallen (zoals bij aardgas en brandstof in vloeibare vorm).

Zie bedrijfsmiddel F 3360 voor een NOx-reductiesysteem op een schip.

F 4320

Gaswasser voor een aluminiumsmelterij

 • a. bestemd voor: het ontzwavelen van afgassen van een aluminiumsmelterij door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof,

 • b. bestaande uit: een gaswasser.

F 4325

(Biologische) ontzwavelingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het al dan niet biologisch reinigen van met zwavel verontreinigde gassen door een ontzwavelingsinstallatie met een zwavelverwijderingsrendement van ten minste 95%, waarbij:

  • elementair zwavel of zwavelverbindingen worden afgescheiden en nuttig worden toegepast, en

  • in geval van chemisch reinigen sprake is van recirculatie van hulpstoffen in het reinigingsproces,

 • b. bestaande uit: een ontzwavelingsinstallatie en al dan niet een wasvloeistofbehandelingssysteem, met uitzondering van apparatuur voor de productie of nuttige toepassing van zwavel of zwavelverbindingen.

4.4 Fijnstof

F 4410

Apparatuur voor het voorkomen van ontstaan van stof (aanpassen bestaande situatie)

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

B 4417

Rookgenerator voor voedselbewerking

 • a. bestemd voor: het bewerken of garen van voedingswaren met rookcondensaat, waarbij het rookcondensaat verneveld wordt in de rookkamer,

 • b. bestaande uit: een rookgenerator.

F 4420

Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 4421

Apparatuur voor optische stofdetectie en -registratie

 • a. bestemd voor: het monitoren van de stofemissie door het continu optisch online detecteren, registreren en terugrekenen van stofemissies tot bedrijfsemissies rondom op- en overslagen, met als doel de stofemissie te minimaliseren,

 • b. bestaande uit: stofdetectieapparatuur op basis van een optische techniek en registratieapparatuur.

D 4422

Gesloten beladingssysteem

 • a. bestemd voor: het met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok verminderen van stofemissies bij het laden of lossen van vrachtwagens of schepen, waarbij de verbinding op onderdruk wordt gehouden en de uittredende lucht wordt gefilterd,

 • b. bestaande uit: een beladingsbalg met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok, een filteraansluiting of een geïntegreerd stoffilter en al dan niet een ventilator.

A 4485

Stofafscheider

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom met een vast opgestelde stofafscheider, waarbij:

  • de restemissie geforceerd naar de buitenlucht wordt afgevoerd en ten hoogste 2 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt,

  • de gefilterde lucht niet wordt gerecirculeerd in de bedrijfsruimte waar personeel werkt, en

  • de afgas of luchtstroom niet afkomstig is van een crematorium, kantoorgebouw, kas of stal,

 • b. bestaande uit: een stofafscheider en al dan niet een ventilator en apparatuur die benodigd is om de condities van de te reinigen gassen aan te passen voor stofafscheiding.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Bedrijfsmiddelen waarvoor Arbo-verplichtingen gelden komen niet in aanmerking. Arbo-verplichtingen kunnen bijvoorbeeld gelden als gefilterde lucht gedeeltelijk of geheel wordt gerecirculeerd in de bedrijfsruimte waar personeel werkt.

A 4486

Filterinstallatie voor hout- en pelletstook

 • a. bestemd voor: het met een vast opgesteld filter verwijderen van stofdeeltjes uit een rookgas afkomstig van een hout- of houtpelletgestookte ketel, kachel of oven met een thermisch vermogen van minder dan 1 megawatt,

 • b. bestaande uit: een filterinstallatie en al dan niet een ventilator.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

A 4487

Filtrerende stofafscheider voor stofbron met een wettelijke emissiegrenswaarde ≥ 10 mg/Nm³

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas met een vast opgestelde filtrerende stofafscheider met een poreus filtermedium, waarbij:

  • de wettelijk geldende emissiegrenswaarde voor de betreffende stof volgens het Activiteitenbesluit ten minste 10 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt of volgens het Activiteitenbesluit geen emissiegrenswaarde geldt,

  • de restemissie die geforceerd naar de buitenlucht wordt afgevoerd ten hoogste 5 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt, en

  • de emissiegrenswaarde en restemissie worden uitgedrukt conform de Activiteitenregeling milieubeheer,

 • b. bestaande uit: een filtrerende stofafscheider.

4.5 Vluchtige organische stoffen (VOS)

F 4520

Hermetisch gesloten magnetische koppeling

 • a. bestemd voor: het verminderen of voorkomen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen of andere milieuschadelijk gassen langs roterende assen van machines door een hermetisch gesloten magnetische koppeling,

 • b. bestaande uit: een magnetische koppeling.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

D 4531

Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2

 • a. bestemd voor: het ontvetten en reinigen van metalen (half-)producten met superkritisch CO2,

 • b. bestaande uit: een ontvettings- en reinigingsinstallatie.

A 4550

Druktorens voor waterloze offset

 • a. bestemd voor: het bedrukken van materiaal zoals papier, karton, textiel of kunststof door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt,

 • b. bestaande uit: druktorens en al dan niet een droogeenheid en een terugdraaivoorziening ter voorkoming van uitval.

A 4551

Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

 • a. bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem zonder gebruik te maken van vluchtige organische reinigingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een inktverwijderingseenheid, een stripeenheid en een rondpompsysteem, met uitzondering van apparatuur voor het reinigen van persrollen.

F 4570

Textielreinigingssysteem met CO2

 • a. bestemd voor: het reinigen van textiel met CO2,

 • b. bestaande uit: een reinigingsinstallatie, een toevoereenheid, een mengsysteem, een pomp en een opslagsysteem voor CO2.

G 4571

Natreinigingssysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van bovenkleding, voorzien van een reinigingsetiket met het symbool voor professionele natreiniging normaal proces, professionele natreiniging mild proces of professionele natreiniging zacht proces (conform ISO 3758), door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding wordt gedroogd met een droogsysteem op basis van een warmtepomp,

 • b. bestaande uit: een reinigingsmachine, een droogsysteem en al dan niet een vormdroger.

E 4572

Gesloten textielreinigingsmachine van de 6e generatie met halogeenvrije oplosmiddelen

 • a. bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een gesloten textielreinigingsmachine,

  • die in één cyclus textiel reinigt en droogt,

  • die reinigt met niet-toxische, halogeenvrije oplosmiddelen van klasse A III met een vlampunt boven 55°C en die lichter zijn dan water,

  • die voorzien is van een droogsysteem op basis van een warmtepomp,

  • waarbij het droog- en destillatiesysteem zijn voorzien van waterbesparende ventielen,

  • waarin het oplosmiddel wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem, en

  • waarbij de bestaande reinigingsmachine wordt vervangen en verwijderd,

 • b. bestaande uit: een computergestuurde textielreinigingsmachine, een droogsysteem op basis van een warmtepomp, elektronische droogcontrole, een waterafscheider, een overvulbeveiliging van het destillatie- en residuvat, een emissievrij vul- en uitruimsysteem.

D 4580

Thermische oxidator voor afgassen

 • a. bestemd voor: het thermisch oxideren van afgassen of vluchtige organische stoffen, waarbij:

  • de NOx-emissie tijdens autotherme verbranding niet meer bedraagt dan 10 milligram per nominaal kubieke meter, en

  • in geval van een regeneratieve thermische oxidatie de piekemissie, die kan optreden bij het omschakelen van de keramische bedden of ander warmte bufferend medium, tot een minimum wordt beperkt door toepassing van een systeem met ten minste drie verbrandingskamers,

 • b. bestaande uit: een thermische oxidator.

B 4581

Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen

 • a. bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige organische stoffen uit afgassen,

 • b. bestaande uit: een bak of vat met biomassa, een ventilator en al dan niet de volgende onderdelen: een filterbevochtigingsinstallatie, een afgasbevochtigingsinstallatie, een demister en een afgassenkoelinstallatie.

F 4583

Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning

 • a. bestemd voor: het thermisch oxideren van verbrandingsgassen, rookgassen, stortgassen of vluchtige organische stoffen (VOS) met behulp een reactor voorzien van een warmtebufferend medium waarbij:

  • de NOx-emissie ten hoogste 5 milligram per nominaal kubieke meter bedraagt, en

  • sprake is van netto energiewinst,

 • b. bestaande uit: een vlamloze thermische oxidator en al dan niet de volgende onderdelen: een compressor en een warmtewisselaar en met uitzondering van een turbine en een generator.

4.6 Overige luchtverontreiniging

F 4600

Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)

Zie paragraaf 2b voor de omschrijving van dit bedrijfsmiddel met doelvoorschrift en de voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

A 4680

Koude oxidatie-installatie voor luchtreiniging

 • a. bestemd voor: het (al dan niet katalytisch) niet-thermisch oxideren van geurstoffen, VOS of pathogenen in naar buiten te blazen luchtstromen in de industrie of horeca door koud plasma of ionisatie, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten,

 • b. bestaande uit: een reactorkamer met plasmaplaten (plasmaomzetter) of ionisator (op basis van hoogspanning) en al dan niet de volgende onderdelen: een katalysator, een voorfilterinstallatie voor het koude oxidatieproces en een nageschakelde restradicalenabsorber of -vernietiger.

E 4681

Ozon- en uv-oxidatie-installatie voor luchtreiniging

 • a. bestemd voor: het oxideren van pathogenen, geur- of koolwaterstoffen in naar buiten te blazen luchtstromen afkomstig van horeca of voedingsmiddelenindustrie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een gaswasser met opgelost ozon in combinatie met uv-bestraling en geen gebruik wordt gemaakt van chemicaliën,

 • b. bestaande uit: een ozongenerator en uv-lampen, een wastoren, een waterrecyclesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een katalysator en een restozonabsorber of -vernietiger.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 2690 voor ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw.

A 4682

Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies

 • a. bestemd voor: het in een gesloten systeem in een kalkhoudende waterige oplossing condenseren van zwavelhoudende dampen en de daarmee samenhangende geurstoffen afkomstig van een industrieel proces, waarbij de geurstoffen worden gebonden en geuremissie naar buiten wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de geurstoffen te verwijderen en al dan niet een waterbehandelingssysteem.

E 4685

Biologische afgaswasser

 • a. bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen, niet afkomstig uit afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door een biologische gaswasinstallatie, waarbij er geen sprake is van het opwaarderen van gas, zoals biogas of stortgas, tot een hoogwaardiger brandstof,

 • b. bestaande uit: biomassa, een tank en al dan niet de volgende onderdelen; een ventilator, een druppelvanger, een chemicaliëndoseerinstallatie en een wasvloeistofbehandelingssysteem.

Toelichting: Bedrijfsmiddel E 4685 is enkel bestemd voor de behandeling van afgassen en niet voor de productie van gassen. Onder opwaarderen tot een brandstof wordt verstaan zowel het verhogen van de energie-inhoud als het reinigen van de (af)gassen.

5. Ruimtegebruik

Ecologische systemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodem, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid

5.1 Ecosystemen en biodiversiteit

F 5100

Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit

 • a. bestemd voor: het versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren in het landelijk gebied door landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of apparatuur, al dan niet in combinatie met waterretentie of preventie van de eikenprocessierups, waarbij geldt dat:

  • toegepaste vogelhuisjes bestaan uit sloophout, snoeihout of hout dat is gecertificeerd door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd,

  • hout in overige toepassingen voldoet aan de eisen zoals opgenomen punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren zijn bepaald op basis van een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie,

  • het niet de aanleg van een teeltvrije zone betreft zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer, en

  • het niet een investering betreft die als randvoorwaarde wordt gesteld vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,

 • b. bestaande uit: landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of apparatuur die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet de volgende onderdelen: kweekkasten voor sluipwespen, beregeningsinstallaties die gebruik maken van oppervlakte- of regenwater, een natuurzwemvijver, natuurlijke speelelementen en met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen en andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Landschapselementen kunnen bijvoorbeeld veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen of natuurzuilen zijn. Informatie over gebiedseigen elementen is onder andere beschikbaar op landschapsbeheer.nl en nederlandscultuurlandschap.nl.

Voor landschapsinrichting kan ook gebruik gemaakt worden van de maatlat BREEAM-NL Gebied (breeam.nl/keurmerken/gebied).

F 5101

Voorzieningen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van insecten

 • a. bestemd voor: het uitbreiden van voedselaanbod en nestgelegenheid voor bijen en andere insecten door landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of permanente voorzieningen, al dan niet in combinatie met waterretentie of broed- of overwintergelegenheid voor vogels of vleermuizen, waarbij geldt dat:

  • toegepast nieuw hout gecertificeerd dient te zijn door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd,

  • de genomen maatregelen ten behoeve van insecten gebaseerd zijn op adviezen van relevante onderzoeks- of adviesorganisaties,

  • het niet de aanleg van een teeltvrije zone betreft zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer, en

  • het niet een investering betreft die als randvoorwaarde wordt gesteld vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,

 • b. bestaande uit: landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor het verbeteren van leefomstandigheden van insecten en al dan niet beregeningsinstallaties die gebruik maken van oppervlakte- of regenwater en met uitzondering van andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Landschapselementen of voorzieningen voor insecten zijn bijvoorbeeld bijenhotels, houtwallen, windhagen, natuurzuilen, bloeiende bomen en op insecten afgestemde erf- of terreinbeplanting. Informatie over insectvriendelijke landschapselementen en voorzieningen is beschikbaar op vlinderstichting.nl, nederlandzoemt.nl, 2B-connect.eu en food4bees.nl.

Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op keurhout.nl. Investeringen in het kader van de Nationale Bijenstrategie kunnen op grond van dit bedrijfsmiddel gemeld worden.

F 5105

Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving

 • a. bestemd voor: het in de gebouwde omgeving, door apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met het verminderen van hittestress of stedelijke warmte-eiland effecten, waarbij:

  • toegepast hout voldoet aan de eisen zoals opgenomen punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren gebaseerd is op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie, en

  • schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen,

 • b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van de gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet de volgende onderdelen: natuurlijke speelelementen en beregeningsinstallaties die gebruik maken van oppervlakte- of regenwater en met uitzondering van de volgende onderdelen: geprefabriceerde speelelementen, investeringen in gebouwen en andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voor maatregelen in de gebouwde omgeving kan men gebruik maken van de informatie van de vogelbescherming (vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en_dorp/stadsvogels) en van het biodiversiteitsportaal (biodiversiteit.nl).

F 5120

Visgeleidingssysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het voorkomen van beschadiging of sterfte van vissen bij de inname van koel- of proceswater, of

  • 2. het opheffen van bestaande kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

 • b. bestaande uit: een vistrap, een visgeleidingssysteem of een visbypass-systeem.

F 5121

Zwerfafvalvangsysteem op het water

 • a. bestemd voor: het verwijderen van het in het oppervlaktewater aanwezige plastic afval met een verzamelvoorziening of -installatie op binnenwateren of het Nederlands Continentaal Plat (NCP), waarbij de hoeveelheid verwijderd plastic zwerfafval toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie en het verzamelde materiaal wordt verwerkt,

 • b. bestaande uit: een zwerfafvalvangsysteem en al dan niet een monitoringssysteem en een sorteerinstallatie.

Toelichting: Dit is een onderdeel van het Kunststof Ketenakkoord.

F 5122

Systeem voor het verbeteren van kwaliteit van maaisel

 • a. bestemd voor: het verbeteren van de kwaliteit van maaisel door het aanpassen van een maaimachine, waardoor voor of tijdens het maaien van openbaar groen ten minste:

  • 1. de kwaliteit van maaisel wordt beoordeeld door middel van een camerasysteem en data-analyse, of

  • 2. zwerfafval gelijktijdig wordt verwijderd en gescheiden wordt verzameld, waarbij het maaisel ten opzichte van de gangbare situatie hoogwaardiger wordt toegepast en het verzamelde zwerfafval al dan niet aangeboden wordt voor recycling,

 • b. bestaande uit: aanpassing van een maaisysteem die technisch noodzakelijk is voor het verbeteren van de kwaliteit van maaisel, met uitzondering van het maaisysteem.

Toelichting: Onder openbaar groen worden onder meer bermen, parken, natuurgebieden en oevers verstaan. Onder een hoogwaardigere toepassing wordt bijvoorbeeld het als grondstof gebruiken van (een groter deel van) het maaisel of zwerfafval verstaan. Met dit bedrijfsmiddel is het mogelijk om maaisel te oogsten, zwerfafval te scheiden en deze nuttige toepassing te geven.

F 5140

Biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu

 • a. bestemd voor: het in of op een waterlichaam (inclusief de Nederlandse kustwateren) versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit of kust- of oeverbescherming, door landschapselementen, zoals natuurvriendelijke oevers, nestvlotjes en wilgenbossen of bouwkundige of civieltechnische werken, zoals kunstriffen, hangende structuren of hard substraat, waarbij:

  • het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren in lijn is met adviezen van relevante beheerplannen of gebaseerd is op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie, en

  • schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen,

 • b. bestaande uit: landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken, die aantoonbaar bijdragen aan de gebiedseigen aquatische biodiversiteit en met uitzondering van drijvende zonnepanelen en apparatuur of installaties bestemd voor onderhoud, kweek of productie en andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voor een waterlichaam wordt de definitie uit de Kaderrichtlijn water gehanteerd: een "onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater of een strook kustwater". Relevante beheerplannen zijn beschikbaar op rwsnatura2000.nl. Informatie over het versterken van aquatische biodiversiteit, eventueel in combinatie met kust- of oeverbescherming, is onder andere beschikbaar op buildingwithnatureindestad.nl, natuurvriendelijkeoevers.stowa.nl of in het rapport "Bouwen met Noordzee-natuur. Uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050" van Wageningen Marine Research (edepot.wur.nl/411288).

5.2 Kwaliteit van bodem en water

F 5210

Verwijderingsinstallatie voor cadmium uit kunstmest

 • a. bestemd voor: het verwijderen van cadmium uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest in totaal minder dan 20 milligram cadmium per kilogram fosfaat bevat, wat wordt aangetoond door een meetrapport van een onafhankelijk meetinstituut of laboratorium,

 • b. bestaande uit: een cadmiumverwijderingsinstallatie.

D 5211

Transformator met giethars

 • a. bestemd voor: het omzetten van hoogspanning naar laagspanning door een transformator die is geïsoleerd met giethars,

 • b. bestaande uit: een transformator.

B 5241

Havenontvangstinstallatie bij jachthavens

 • a. bestemd voor: het innemen van grijs-, bilge- of zwartwater bij een jachthaven:

  • 1. met meer dan 50 ligplaatsen, waarbij plastic gescheiden wordt ingezameld en aantoonbaar nuttig wordt toegepast,

  • 2. met een inzamelstation met ten minste één lekvrij en geurvrij aansluitpunt per 4 ligplaatsen, of

  • 3. met ten minste één inzamelstation en niet meer dan 50 ligplaatsen voor niet-open pleziervaartuigen,

 • b. bestaande uit: een inzamelstation, tanks, pompen, leidingen en al dan niet een olie-/vetafscheider.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

5.3 Leefomgeving

F 5300

Vegetatiedak

 • a. bestemd voor: het ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, zuivering van de buitenlucht of bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren afdekken van de dakconstructie van een bedrijfsgebouw, woning of ander bouwwerk met een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie,

 • b. bestaande uit: een waterkerende folie, een vegetatielaag, een drainagelaag en al dan niet de volgende onderdelen: een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen.

Een investering in een vegetatiedak als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5300 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 5301

Gevel- of muurbegroeiingssysteem

 • a. bestemd voor: het ter verkoeling en zuivering van de buitenlucht, geluidsdemping, warmtebuffering of bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren met een vegetatielaag bedekken van de verticale buitenzijden van een bedrijfsgebouw, een woning of beide zijden van een muurconstructie,

 • b. bestaande uit: een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk, een geïntegreerde waterbuffer en nestelvoorzieningen.

Een investering in een gevel- of muurbegroeiingssysteem als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5301 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

D 5340

Klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein gelegen op een bestaand bedrijventerrein of in een economische zone type C1 (retail, meubelboulevards) zoals deze in het IBIS wordt gehanteerd of op een bestaande kantorenlocatie, zodanig dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan door:

  • het verwijderen van bestaande aansluitingen van de hemelwaterafvoer op het (regenwater)riool van het gebouw, en

  • het vervangen van ten minste 50% van de bestaande dichte verharding bestemd voor parkeren, zij- en achterpaden (met uitzondering van trottoir en wegen) door groen, een waterpartij die niet in directe verbinding staat met het oppervlaktewatersysteem, waterdoorlatende (half)verharding of waterpasserende (half)verharding, waarbij ten minste één van de volgende voorzieningen aanwezig is of toegepast wordt:

   • 1. een vegetatiedak als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5300,

   • 2. een gevel- of muurbegroeiingssysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5301,

   • 3. een draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking als bedoeld in bedrijfsmiddel F 6405,

   • 4. een infiltratiesysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel G 5342,

   • 5. een voorziening voor het bufferen van regenwater als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5344, of

   • 6. een natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5105,

 • b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor de klimaatadaptieve maatregelen.

Een investering in klimaatadaptief aanpassen van een bedrijfsterrein als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel D 5340 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Voor bedrijventerrein en economische zone wordt de definitie aangehouden zoals deze in het IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) wordt gehanteerd (zie ibis-bedrijventerreinen.nl/).

E 5341

Vergroening van een bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het zodanig herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein in de gebouwde omgeving, niet zijnde een terrein van een landbouwbedrijf, dat wateroverlast, verdroging of hittestress tegen wordt gegaan door het vervangen van de bestaande dichte verharding door:

  • 1. vegetatie,

  • 2. een waterpartij die niet in directe verbinding staat met een oppervlaktewatersysteem,

  • 3. waterdoorlatende of waterpasserende (half)verharding, al dan niet in combinatie met infiltratiekolken of slimme kolken, of

  • 4. een combinatie van de bovenstaande maatregelen,

  waarbij geldt dat:

  • ten minste 50% van de dichte verharding bestemd voor parkeren, zij- en achterpaden (met uitzondering van trottoir en wegen) wordt vervangen, of

  • ten minste 50% van de totale dichte verharding wordt vervangen voor zover daarvoor geen beperkingen gelden vanuit het bevoegd gezag en de functie van de verharding dit toelaat,

 • b. bestaande uit: vegetatie, een waterpartij, waterdoorlatende of waterpasserende bestrating en al dan niet een van de volgende onderdelen: infiltratiekolken, slimme kolken, een helofytensloot, een vegetatiestuw of verwijderen van bestaande aansluitingen op het riool.

G 5342

Infiltratiesysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het bufferen en infiltreren van regenwater in geperforeerde containers, waarbij het regenwater na verblijf in deze containers infiltreert in de bodem,

  • 2. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen, of

  • 3. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a., punt 1, een geperforeerde container en al dan niet geotextiel,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a., punt 2, geperforeerde leidingen en al dan niet geotextiel, of

  • 3. met betrekking tot onderdeel a., punt 3, een wadi, en al dan niet de volgende onderdelen: een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil en een meetsysteem voor het meten van één of meer parameters inzake grondwaterkwaliteit.

F 5343

Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie

 • a. bestemd voor: het opvangen van regenwater van tenminste de eigen bedrijfsgebouwen in een waterdichte paardrijbak of waterdicht sportveld met overloop naar een infiltratiegebied niet zijnde een afwatersloot, al dan niet in combinatie met nuttige toepassing van het opgevangen regenwater,

 • b. bestaande uit: een waterdichte paardrijbak of waterdicht sportveld, leidingwerk en met uitzondering van dak en goten.

F 5344

Voorziening voor het bufferen van regenwater

 • a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen in de gebouwde omgeving, niet zijnde terreinen of gebouwen behorend bij de land- en (glas)tuinbouw, waarbij:

  • ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden gebufferd,

  • indien het bevoegd gezag dit eist, het gebufferde regenwater wordt gezuiverd voorafgaand aan lozing of infiltratie, en

  • het opgevangen regenwater in drogere perioden:

   • 1. lokaal infiltreert, of

   • 2. wordt afgevoerd naar het regenwaterriool middels een meet- en regelsysteem gericht op regenwaterbuffering tijdens piekbuien,

  waarbij de toepassing onder 1 en 2 al dan niet gecombineerd wordt met nuttige toepassing van het gebufferde regenwater in bedrijfsprocessen, mits een dergelijke toepassing niet het hoofddoel is van het bedrijfsmiddel,

 • b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening en al dan niet de volgende onderdelen: een verzwaarde dakconstructie, geotextiel, een infiltratiesysteem, een meet- en regelsysteem, een helofytensloot, een vegetatiestuw en een afscheider voor olie, water en slib.

Een investering in een voorziening voor het bufferen van regenwater als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5344 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel G 5342 voor een infiltratiesysteem en bedrijfsmiddel D 1249 voor het benutten van regenwater in industriële processen.

5.4 Externe veiligheid

A 5405

Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico op ongevallen in Nederland bij transport of opslag van gevaarlijke stoffen, door het op eigen locatie gaan produceren van gevaarlijke stoffen, waarbij:

  • in de bestaande situatie de gevaarlijke stof over een afstand van meer dan 10 kilometer wordt getransporteerd over weg of spoor,

  • dit transport volledig wordt beëindigd,

  • de gevaarlijke stof als grondstof dient voor één of meer kernprocessen,

  • niet meer wordt geproduceerd dan voor het kernproces noodzakelijk is, en

  • de gevaarlijke stof opgenomen is bijlage 1, deel 1 en 2 van de richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarnaar verwezen wordt vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en waarbij de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op eigen locatie de drempelwaarde genoemd in kolom 2 van deel 1 of 2 overschrijdt,

 • b. bestaande uit: lokale productie-installatie van gevaarlijke stoffen en al dan niet: transportleidingen naar het kernproces of kernprocessen tot ten hoogste 10 kilometer.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 5406

Apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico op ongevallen in Nederland bij grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen door het continu in plaats van batchgewijs produceren van die gevaarlijke stoffen, waarbij:

  • het volume van de opslag met ten minste 80% wordt gereduceerd,

  • de gevaarlijke stof als grondstof dient voor één of meer kernprocessen, en

  • de gevaarlijke stof opgenomen is bijlage 1, deel 1 en 2 van de richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarnaar verwezen wordt vanuit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en waarbij de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op eigen locatie de drempelwaarde genoemd in kolom 2 van deel 1 of 2 overschrijdt,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen en al dan niet transportleidingen naar het kernproces tot maximaal 10 kilometer.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 5410

Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen

 • a. bestemd voor: het met ten minste twee sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen groter dan 5 normaal kubieke meter, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale,

 • b. bestaande uit: gasdetectieapparatuur voor vroegtijdige detectie en al dan niet de volgende onderdelen: apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale en een noodopslagtank die geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage. Voorbeelden van toxische gassen zijn ammoniak en chloor.

F 5411

Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton

 • a. bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover het systeem niet vanuit een brandconcept noodzakelijk is,

 • b. bestaande uit: detectieapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: een automatisch brandblussysteem en apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale.

Toelichting: Branddetectiesystemen bij vuurwerkopslagen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Vuurwerkopslagen worden niet aangemerkt als chemicaliënopslagen.

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 5412

Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen

 • a. bestemd voor: het bij brand vol schuimen van de opslagruimte bij installaties,

 • b. bestaande uit: lichtschuimgeneratoren.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage. Van wettelijke verplichtingen is bijvoorbeeld sprake wanneer voldoen aan beschermingsniveau 1 op grond van PGS 15:2005 verplicht is. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

A 5415

Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip,

 • b. bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en al dan niet kadefaciliteiten die technisch noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken.

A 5416

Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie met een uitsluitend daartoe bestemde constructie die in overeenstemming is met de eisen betreffende arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding, wat blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

 • b. bestaande uit: een constructie die als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden, met uitzondering van de gasopvang- en neutralisatie-installatie.

Toelichting: Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage.

F 5417

Apparatuur voor veilig waterstoftransport

 • a. bestemd voor: het onder atmosferische omstandigheden transporteren van waterstof gebonden aan een vloeibaar dragermateriaal, waarbij het dragermateriaal na het vrijmaken van de waterstof opnieuw wordt gebruikt als vloeibaar dragermateriaal,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het binden van waterstof aan een vloeibaar dragermateriaal of het (katalytisch) vrijmaken van waterstof van een vloeibaar dragermateriaal, met uitzondering van faciliteiten voor opslag van de waterstof.

6. Gebouwde omgeving

Duurzame gebouwen, bouwmaterialen, interieur inrichting, installaties, civiele voorzieningen

6.1 Duurzame gebouwen

G 6100

Circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair utiliteitsgebouw(deel), niet zijnde een gebouw(deel) met woon- of industriefunctie, stal, kas of datacenter, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020), waaruit blijkt dat de milieuprestatie van het gebouw(deel) ten hoogste € 0,5 per m2 bvo per jaar is,

  • 3. ten minste vijf bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD zijn toegepast, waarbij uit de productkaart blijkt dat:

   • deze materialen op gewichtsbasis ten minste 50% secundaire grondstoffen bevatten, of

   • het herbruikbare bouwmaterialen betreffen, niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen, waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% producthergebruik, of

   • een combinatie hiervan,

  • 4. de reductie in de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen uit punt 3 wordt aangegeven en berekend met de volgende formule: ‘Reductie milieudruk = Milieueffecten module A1+A2+A3 per jaar / gebruikte secundaire grondstoffen of materialen (kg)’, waarmee inzicht gegeven wordt in de reductie van de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen,

  • 5. een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar is met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),

  • 6. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,

  • 7. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen een jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en

  • 8. de melder ermee akkoord gaat dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau, een circulair utiliteitsgebouw(deel) en met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in het circulaire utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste € 1.200 per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een circulair utiliteitsgebouw(deel) zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6100 gemeld worden.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens en producten ontworpen voor meervoudig gebruik en aangeboden met een retoursysteem te stimuleren en ervaring op te doen met parameters voor gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afval e.d. in de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire gebouw(deel) vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn in 2021 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl. Op rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

D 6101

Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie, niet zijnde een stal of kas, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020), waaruit blijkt dat de milieuprestatie van het gebouw(deel) ten hoogste € 0,3 per m2 bvo per jaar is,

  • 3. ten minste vijf bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD zijn toegepast, waarbij uit de productkaart blijkt dat:

   • deze materialen op gewichtsbasis ten minste 50% secundaire grondstoffen bevatten, of

   • het herbruikbare bouwmaterialen betreffen, niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen, waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% producthergebruik, of

   • een combinatie hiervan,

  • 4. de reductie in de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen uit punt 3 wordt aangegeven en berekend met de volgende formule: ‘Reductie milieudruk = Milieueffecten module A1+A2+A3 per jaar / gebruikte secundaire grondstoffen of materialen (kg)’, waarmee inzicht gegeven wordt in de reductie van de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen,

  • 5. een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar is met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in demontabiliteit (losmaakbaarheid) en toxiciteit van materialen,

  • 6. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,

  • 7. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen een jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en

  • 8. de melder ermee akkoord gaat dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van materialen in de Nationale Milieu Database op categorie 1 niveau, een circulair utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie en met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het circulaire utiliteitsgebouw(deel) met utiliteitsfunctie komt voor ten hoogste € 600 per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een circulair utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel D 6101 gemeld worden.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens en producten ontworpen voor meervoudig gebruik en aangeboden met een retoursysteem te stimuleren en ervaring op te doen met parameters voor gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afval e.d. in de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire gebouw(deel) vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn in 2021 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl. Op rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

G 6102

Circulaire woning

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair gebouw met woonfunctie (Bouwbesluit 2012, 1 woonfunctie), waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020), waaruit blijkt dat de milieuprestatie van de woning ten hoogste € 0,5 per m2 bvo per jaar is,

  • 3. ten minste vijf bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD zijn toegepast, waarbij uit de productkaart blijkt dat:

   • deze materialen op gewichtsbasis ten minste 50% secundaire grondstoffen bevatten, of

   • het herbruikbare bouwmaterialen betreffen, niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen, waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% producthergebruik, of

   • een combinatie hiervan,

  • 4. de reductie in de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen uit punt 3 wordt aangegeven en berekend met de volgende formule: ‘Reductie milieudruk = Milieueffecten module A1+A2+A3 per jaar / gebruikte secundaire grondstoffen of materialen (kg)’, waarmee inzicht gegeven wordt in de reductie van de milieudruk door het gebruik van secundaire grondstoffen of materialen,

  • 5. een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar is met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),

  • 6. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,

  • 7. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen een jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en

  • 8. de melder ermee akkoord gaat dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau, een circulaire woning en met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in de circulaire woning zoals hierboven genoemd, komt voor ten hoogste € 1.200 per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een circulaire woning, zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6102 gemeld worden.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens en producten ontworpen voor meervoudig gebruik en aangeboden met een retoursysteem te stimuleren en ervaring op te doen met parameters voor gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afval e.d. in de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire gebouw(deel) vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport.

Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn in 2021 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl. Op rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

G 6105

Circulaire woon- of utiliteitsgebouwgevel

 • a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van de circulaire gevel van een woon- of utiliteitsgebouw(deel), niet zijnde de gevel van een gebouw(deel) met industriefunctie, stal, kas of datacenter, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouwcomponent voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie van de gevel wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),

  • 3. een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar is met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van de gevel, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),

  • 4. sprake is van een ‘Circulair Materiaal Service Contract’ met terugnameverplichting,

  • 5. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek of door een geaccrediteerde certificeringsorganisatie,

  • 6. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen een jaar na oplevering gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, of is een afgegeven certificaat,

  • 7. de melder ermee akkoord gaat dat de projectgegevens, ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar kunnen worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en

  • 8. de circulaire gebouwgevel binnen drie jaar na de eerste investeringsdatum in gebruik is genomen,

 • b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau, een circulaire woon- of utiliteitsgebouwgevel en met uitzondering van de volgende onderdelen: aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in de circulaire woon- of utiliteitsgebouwgevel komt voor ten hoogste 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een woon- of utiliteitsgebouw(deel) die meer omvatten dan de gevel kunnen uitsluitend voor een van de bedrijfsmiddelen G 6100, D 6101, G 6102 of D 6115 tot en met E 6130 gemeld worden.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens te stimuleren en ervaring op te doen met parameters voor gebruik van grondstoffen,

vrijkomen van afval e.d. in de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie verrijkt wordt met de gegevens van het opleverrapport of publicatie vindt plaats op basis van een gevelcertificaat zoals het SlimBouwen Keurmerk. Informatie hierover kunt u vinden op slimbouwen.nl.

De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn in 2021 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl. Op rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

D 6115

Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal of kas, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),

  • 3. van renovatie slechts sprake is indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. voor een gerenoveerd gebouw(deel) het niveau ‘Excellent’ op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’ (voor versie 2016) of ‘Materiaalstromen’ (voor versie V6), wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-In-Use assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-In-Use certificaat,

  • 4b. voor een grootschalig gerenoveerd gebouw(deel) het niveau ‘Outstanding’ (5 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel buiten die termijn een afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL voor Grootschalige Renovatie, of

  • 4c. voor een nieuw gebouw(deel) het niveau ‘Outstanding’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw 2020) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL 2020 assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel buiten die termijn een afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw,

  • 5. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van:

   • a. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of

   • b. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of

   • c. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak, en

  • 6. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.200/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie met vegetatiedak volgens punt 6

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.400/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 5.a

≤ 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 400/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 5.b of 5.c

≤ 5.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst, indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de Gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl.

Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatie-systemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via wetten.nl.

E 6116

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal of kas, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),

  • 3. van renovatie slechts sprake is indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. voor een gerenoveerd gebouw(deel) het niveau ‘Very Good’ op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde scores worden behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’ (voor versie 2016) of ‘Materiaalstromen’ (voor versie V6), wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-In-Use -assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-In-Use certificaat,

  • 4b. voor een grootschalig gerenoveerd gebouw(deel) het niveau ‘Excellent’ (4 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel buiten die termijn een afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL voor Grootschalige Renovatie, of

  • 4c. voor een nieuw gebouw(deel) het niveau ‘Excellent’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw 2020) van de Dutch Green Building Council wordt behaald, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 45% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 45% op ‘Materialen’, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen negen maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL 2020 assessmentrapport, welke is goedgekeurd door een Assessor, en uit een binnen drie jaar na afgifte van het assessmentrapport afgegeven oplevercertificaat dan wel buiten die termijn een afgegeven oplevercertificaat volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw,

  • 5. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van:

   • a. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of

   • b. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of

   • c. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak, en

  • 6. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.200/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie met vegetatiedak volgens punt 6

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.400/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 5.a

≤ 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 400/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 5.b of 5.c

≤ 5.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst, indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de Gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl.

Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatie-systemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via wetten.nl.

D 6120

Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd voor het nieuwe gebouw(deel), bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),

  • 3. van renovatie slechts sprake is indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. een gerenoveerd gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 Bestaande Bouw met een score van ten minste 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,

  • 4b. een nieuw gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.4 met een score van ten minste 8,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,

  • 5. het voldoen aan de eisen onder 4 blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening, en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd wordt die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening, dan wel buiten die termijn volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw,

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van:

   • a. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of

   • b. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of

   • c. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak, en

  • 7. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.200/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie met vegetatiedak volgens punt 7

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.400/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.a

≤ 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 400/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.b of 6.c

≤ 5.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst, indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl.

Informatie over GPR Gebouw is beschikbaar op gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via wetten.nl.

E 6121

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd voor het nieuwe gebouw(deel), bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),

  • 3. van renovatie slechts sprake is indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4a. een gerenoveerd gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.3 Bestaand Bouw met een score van ten minste 7,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,

  • 4b. een nieuw gebouw(deel) voldoet aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.4 met een score van ten minste 8,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,

  • 5. het voldoen aan de eisen onder 4 blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd wordt die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening), dan wel buiten die termijn volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw,

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van:

   • a. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of

   • b. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of

   • c. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak, en

  • 7. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.200/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie met vegetatiedak volgens punt 7

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.400/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.a

≤ 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 400/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.b of 6.c

≤ 5.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst, indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl.

Informatie over GPR Gebouw is beschikbaar op gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via wetten.nl.

D 6125

Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),

  • 3. van renovatie slechts sprake is indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4. voor het gebouw(deel) het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4.1) van de U.S. Green Building Council wordt behaald, hetgeen blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport met formulieren uit LEED-Online waaruit blijkt hoe de volgende creditscores in het ontwerp zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) en 2 (SD-PoRH) samen ten minste 2 punten, EA credit 2 (OEP) ten minste 10 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 4 punten,

  • 5. binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council waaruit bovengenoemde scores blijken, dan wel buiten die termijn volgens de op dat moment geldende maatlat van LEED BD+C,

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van:

   • a. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of

   • b. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of

   • c. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak, en

  • 7. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.200/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie met vegetatiedak volgens punt 7

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.400/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.a

≤ 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 400/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.b of 6.c

≤ 5.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst, indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl.

Informatie over LEED is beschikbaar op usgbc.org en bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via wetten.nl.

E 6126

Duurzaam gerenoveerd of nieuw utiliteitsgebouw volgens LEED

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarbij:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020),

  • 3. van renovatie slechts sprake is indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4. voor het gebouw(deel) het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4.1) van de U.S. Green Building Council wordt behaald, hetgeen blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport met formulieren uit LEED-Online waaruit blijkt hoe de volgende creditscores in het ontwerp zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) maximale score, EA credit 2 (OEP) ten minste 7 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 3 punten,

  • 5. binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council waaruit bovengenoemde scores blijken, dan wel buiten die termijn volgens de op dat moment geldende maatlat van LEED BD+C,

  • 6. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van:

   • a. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of

   • b. voorzieningen voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of

   • c. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak, en

  • 7. een gebouw(deel) zonder industriefunctie al dan niet wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.200/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie met vegetatiedak volgens punt 7

≤ 1.000 m2 bvo

€ 1.400/m2 bvo

> 1.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.a

≤ 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 400/m2 bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens punt 6.b of 6.c

≤ 5.000 m2 bvo

€ 800/m2 bvo

> 5.000 m2 bvo

€ 600/m2 bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen D 6115 tot en met E 6126 worden gemeld. Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren kunnen uitsluitend gemeld worden voor bedrijfsmiddel E 6130 van de betreffende Milieulijst, indien voldaan wordt aan de eisen van dat bedrijfsmiddel.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of Energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl.

Informatie over LEED is beschikbaar op usgbc.org en bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op tpac.smk.nl of inkoopduurzaamhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via wetten.nl.

E 6130

(Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2018, 2019 of 2020

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal of kas, waarbij:

  • de gemelde investering een vervolginvestering betreft voor de eerst gemelde investering in hetzelfde gebouw(deel) in het jaar 2018, 2019 of 2020, en

  • het gebouw(deel) voldoet aan alle eisen van in het jaar van de eerste melding voor dit project vigerende Milieulijst, conform een van de bedrijfsmiddelen 6115, 6120 of 6125,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw, de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken of gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) zoals vermeld in bedrijfsmiddel 6115, 6120 of 6125, zoals deze luidde in het jaar waarin de eerste melding voor de investering in het gebouw(deel) is gedaan, in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Vervolginvesteringen in een duurzaam gebouw(deel), niet zijnde vervolginvesteringen in het jaar van de eerst gemelde investering, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor dit bedrijfsmiddel worden gemeld. Uitsluitend vervolginvesteringen voor investeringen gemeld onder bedrijfsmiddel 6115, 6120 of 6125 van de Milieulijst 2018, 2019 of 2020 komen in aanmerking onder bedrijfsmiddel E 6130.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

6.2 Materiaalgebruik

F 6210

Keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal

 • a. bestemd voor: het gebruik van keramische bakstenen die voor ten minste 60% op gewichtsbasis bestaan uit gerecycled materiaal voor bestrating of in (onderdelen van) een bouwwerk of prefab bouwproduct, waarbij, in geval AEC-bodemas als grondstof voor de bakstenen is toegepast, dit AEC-bodemas betreft die is opgewerkt tot niet-vormgegeven bouwstof als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, niet zijnde een IBC-bouwstof,

 • b. bestaande uit: keramische bakstenen, inclusief de kosten voor transport en verwerking van de bakstenen.

Een investering in keramische bakstenen op basis van gerecycled materiaal als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 6210 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

E 6211

Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content

 • a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam beton in (onderdelen van) een bouwwerk of prefab bouwproduct, waarbij:

  • ten minste 30% op volumebasis van de grove fractie van het beton is vervangen door betongranulaat, thermisch of mechanisch gereinigd en gewassen grind of zand, gereinigd ballastgrind of gerecycled cement,

  • de milieuprestaties van het beton met gerecycled content ten minste gelijk zijn aan die van beton van dezelfde kwaliteit zonder gerecycled content, en

  • wordt aangetoond dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan met een certificaat op basis van het certificeringsprogramma 'Duurzaam beton' van de Concrete Sustainability Council (CSC),

 • b. bestaande uit: beton, inclusief de kosten voor transport en verwerking van het beton, of een betonnen prefab bouwproduct.

De investering in het duurzame beton(product) komt voor ten hoogste de volgende bedragen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

€ 50 per kubieke meter beton bij uitsluitend vervanging van de grove fractie,

€ 75 per kubieke meter beton als 20% van het gerecycled content bestaat uit gerecycled cement.

Een investering in beton(producten) met gerecycled content als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel E 6211 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

A 6212

Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking

 • a. bestemd voor: het bedekken van platte of licht hellende daken met:

  • 1. een beloopbare eenlaags bitumineuze dakbedekking, die:

   • een duurzaam alternatief vormt voor de gebruikelijke tweelaags bitumineuze daksystemen bestaande uit een onder- en bovenlaag,

   • mechanisch wordt bevestigd, niet geballast is en waarbij uitsluitend de overlappen worden gelast met hete lucht zonder gebruik te maken van branders, en

   • geen zand, grind of leislag bevat, of

  • 2. een homogeen niet-betalkt EPDM-membraan, dat:

   • mechanisch wordt bevestigd met behulp van een inductielasapparaat, en

   • is opgebouwd uit meerdere banen welke onderling zijn verbonden middels hot-bonding,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat de dakbedekking door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en wordt hergebruikt of wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe dakbedekking,

 • b. bestaande uit: een eenlaags bitumineuze dakbedekking of homogene EPDM-dakbedekking en de bijkomende kosten voor het aanbrengen van de dakbedekking en al dan niet een inductielasapparaat voor het bevestigen van de EPDM-dakbedekking.

Een investering in duurzame recyclebare dakbedekking als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel A 6212 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 6213

Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product

 • a. bestemd voor: het gebruik voor de directe verwerking van niet-geïmpregneerd sloophout, waarbij bekend is van welke bron het hout afkomstig is en dit geverifieerd kan worden met onder andere afvoerbonnen,

 • b. bestaande uit: (onderdelen van) een bouwwerk of product van sloophout.

Een investering in sloophout als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel A 6213 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit geldt niet voor het sloophout dat wordt toegepast in het interieur.

G 6215

Bio-asfalt

 • a. bestemd voor: het gebruik van bio-asfalt voor wegverharding, waarbij het bindmiddel voor ten minste 45% op gewichtsbasis bestaat uit lignine,

 • b. bestaande uit: bio-asfalt, inclusief de kosten voor transport en verwerking van het bio-asfalt.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 1115 voor productieapparatuur voor bio-asfalt.

F 6216

Geopolymeer betontegel met ten minste 80% gerecycled materiaal

 • a. bestemd voor: het gebruik van geopolymeer betontegels voor bestrating of in (onderdelen van) een bouwwerk of prefab bouwproduct, waarbij deze tegels:

  • voor ten minste 80% op gewichtsbasis bestaan uit gerecycled baksteen- en betongranulaat,

  • voor ten hoogste 6% op gewichtsbasis bestaan uit een activator, en

  • geen poederkoolvliegas of hoogovenslakken bevatten,

 • b. bestaande uit: geopolymeer betontegels, inclusief de kosten voor transport en verwerking van de betontegels.

Een investering in geopolymeer betontegels op basis van gerecycled materiaal als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 6216 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 6218

Isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen

 • a. bestemd voor: het isoleren van gebouwen met isolatiemateriaal op basis van 100% gerecycled polystyreen afkomstig uit afval van broomhoudend polystyreen isolatiemateriaal,

 • b. bestaande uit: isolatieplaat of -korrels.

Een investering in isolatie als onderdeel van een duurzaam gebouwproject dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel B 6218 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 6219

Kalkhennep op basis van hydraatkalk

 • a. bestemd voor: het isoleren van woningen en gebouwen met kalkhennep, waarbij het isolatiemateriaal uitsluitend bestaat uit hydraatkalk, hennephout, water en natuurlijke mineralen,

 • b. bestaande uit: isolatieblokken, prefab elementen of ter plaatse aangebrachte isolatie van kalkhennep.

Een investering in kalkhennep op basis van hydraatkalk als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel A 6219 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

6.3 Interieur en inrichting

A 6310

Akoestische panelen van schapenwol

 • a. bestemd voor: het toepassen van akoestische panelen die geproduceerd zijn uit wol die voor 100% afkomstig is van Nederlandse schapen die grazen op gronden zonder landbouwkundige waarde, wat wordt verklaard en aangetoond door de leverancier van de panelen,

 • b. bestaande uit: akoestische panelen en een ophangsysteem.

A 6318

Circulaire keuken met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: een circulaire keuken waarvan de corpus, achterwand, blad en fronten, volledig zijn gemaakt van biobased en formaldehydevrij plaatmateriaal, waarbij:

  • de keuken volledig demontabel is en zonder lijm of schroeven in elkaar gezet en weer uit elkaar gehaald kan worden,

  • alle onderdelen, inclusief de installaties, onderling uitwisselbaar zijn,

  • de keuken wordt geleverd inclusief materialenpaspoort, en

  • de keuken aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen door de producent, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en door de producent volledig wordt hergebruikt voor een nieuwe keuken of gerecycled tot nieuwe grondstoffen voor een nieuwe keuken,

 • b. bestaande uit: een keuken, plug-and-play remontabele installaties en met uitzondering van keukenapparatuur.

A 6319

Modulair herbruikbaar wandsysteem

 • a. bestemd voor: het onderverdelen van de binnenruimte in een bedrijfspand met kantoorfunctie in kleinere ruimtes, waarbij het wandsysteem:

  • modulair is ontworpen,

  • niet aard- en nagelvast is verbonden aan plafond, vloer en muur, en

  • door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en wordt hergebruikt of wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe wandsystemen,

 • b. bestaande uit: een modulair wandsysteem.

F 6320

Circulair matras met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: het gebruik van een matras waarbij:

  • de afzonderlijke componenten zoals de tijk, comfortlaag, pocketveren, zijstroken en onderlaag die na de gebruiksfase kunnen worden onthecht en gescheiden om volledig te worden hergebruikt of gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe matrassen,

  • indien recycling van de tijk tot grondstoffen voor nieuwe matrassen vanwege hygiënevoorschriften niet mogelijk is, de tijk wordt verwerkt tot grondstoffen voor een ander product,

  • het matras aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen en wordt hergebruikt of volledig wordt gerecycled tot grondstoffen, en

  • het product geen (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen bevat, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer,

 • b. bestaande uit: een circulair matras.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

F 6330

Inpandig muurbegroeiingsysteem

 • a. bestemd voor: het met een muurbegroeiingssysteem zuiveren en koelen van binnenruimten, ter ondersteuning van klimaatinstallaties, waarbij het begroeid oppervlak van het muurbegroeiingssysteem ten minste 5 vierkante meter per systeem bedraagt,

 • b. bestaande uit: een inpandig begroeiingsysteem met vegetatie en al dan niet constructieve aanpassingen bij bestaande muren en irrigatieleidingwerk.

F 6340

Composteerbaar vloerkleed met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: het bedekken van vloeren met een losliggend vloerkleed, waarbij:

  • de toplaag volledig bestaat uit linnen,

  • de rug volledig bestaat uit jute, en

  • het vloerkleed aan het eind van de levensduur gegarandeerd wordt teruggenomen, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, om volledig te worden gecomposteerd,

 • b. bestaande uit: composteerbaar karpet met terugnamegarantie.

F 6341

Lichtgewicht naaldvilt tapijttegels op basis van gerecycled textiel en biomassa

 • a. bestemd voor: het bedekken van vloeren met los gelegde naaldvilt tapijttegels die behoren tot de gebruiksklasse 33 voor zwaar gebruik, waarbij:

  • de toplaag bestaat uit een garen dat voor ten minste 60% op gewichtsbasis bestaat uit duurzame biomassa,

  • de rug volledig bestaat uit gerecycled textiel, en

  • de tapijttegels een maximale massa hebben van 1.600 gram per vierkante meter,

 • b. bestaande uit: lichtgewicht naaldvilt tapijttegels.

Toelichting: Onder los gelegde tapijttegels worden tapijttegels verstaan die niet zijn verlijmd aan de ondergrond.

A 6342

Circulair tapijt met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: het bedekken van vloeren met kamerbreed tapijt of tapijttegels die:

  • volledig bestaan uit polyamide 6 en gerecycled polyester,

  • los zijn gelegd, en

  • aan het einde van de levensduur gegarandeerd worden ingenomen, wat blijkt uit de garantievoorwaarden, en volledig worden gerecycled tot polyester en polyamide 6 met een kwaliteit die ten minste gelijk aan is die van de oorspronkelijke grondstoffen,

 • b. bestaande uit: circulair tapijt of tapijttegels met terugnamegarantie, met uitzondering van de kosten voor het aanbrengen.

Toelichting: De kosten voor het verwijderen van bestaande vloerbedekking, het voorbereiden van de ondergrond en het leggen van het tapijt of de tapijttegels komen niet in aanmerking.

Onder los gelegde tapijttegels worden tapijttegels verstaan die niet zijn verlijmd aan de ondergrond.

B 6343

Tapijttegels op basis van 80% gerecycled materiaal

 • a. bestemd voor: het bedekken van vloeren met tapijttegels die:

  • voor ten minste 80% op gewichtsbasis bestaan uit gerecycled materiaal,

  • vrij zijn van bitumen, en

  • zijn voorzien van een backing op basis van biomassagrondstoffen, waarbij bovenstaande wordt aangetoond door middel van een voor de meldingsdatum afgegeven EPD (Environmental Product Declaration) volgens ISO 14025 en EN 15804, gebaseerd op de Product Category Rules voor Floor Covering,

 • b. bestaande uit: tapijttegels, met uitzondering van de kosten voor het aanbrengen de tapijttegels.

Het bedrijfsmiddel komt voor 75% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: De kosten voor het verwijderen van bestaande vloerbedekking, het voorbereiden van de ondergrond en het leggen van het tapijt(tegels) komen niet in aanmerking.

6.4 Installaties en civiele voorzieningen

F 6405

Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking

 • a. bestemd voor: multifunctionele voorzieningen door middel van volautomatische draaibare kokers, waarbij voor ten minste twee zijden van driekantige kokers en ten minste drie zijden van vierkantige kokers geldt dat de gekozen voorzieningen luchtzuivering, waterberging, energieopwekking, productie van groene grondstoffen, vermindering van het warmte-eiland effect of vergelijkbaar milieuvoordeel betreffen,

 • b. bestaande uit: (vol)automatische draaibare kokers met bovengenoemde voorzieningen, een bevestigingsframe en al dan niet de volgende onderdelen: bodem- of gevelbevestiging en constructieve aanpassingen ten behoeve van plaatsing en met uitzondering van kosten voor energieopwekking.

C 6410

Circulaire PV-panelen

 • a. bestemd voor: het opwekken van elektriciteit met PV-panelen waarbij:

  • de platen waartussen de cellen zijn verwerkt, zodanig demontabel zijn dat de cellen en de platen separaat kunnen worden gerecycled,

  • het PV-paneel wordt geleverd inclusief materialenpaspoort volgens Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) leidraad materialenpaspoort v1, en

  • de PV-panelen door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd worden ingenomen om te worden hergebruikt of gerecycled, wat blijkt uit de garantievoorwaarden,

 • b. bestaande uit: PV-panelen met uitzondering van de omvormer.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6130.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel 251102 van de energie-investeringsaftrek voor PV-installaties met een piekvermogen van ten minste 15 kW en een doorlaatwaarde van ten hoogte 3x80 A.

F 6446

Decentrale sanitatie-installatie

 • a. bestemd voor: het decentraal zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar, al dan niet in combinatie met andere reststromen, waarbij:

  • 1. scheiding van afvalwaterstromen aan de bron plaatsvindt en na bewerking of zuivering van het afvalwater grondstoffen en schoon water worden teruggewonnen die vervolgens worden gerecycled of anderszins nuttig toegepast, of

  • 2. geneesmiddelresten, hormoonverstorende stoffen of multiresistente bacteriën in het afvalwater onschadelijk worden gemaakt,

 • b. bestaande uit: een zuiveringsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een vermaler, een vergister, een membraaninstallatie, een oxidatiereactor, een actief kool filter en een afvalcompressor.

Een investering in een decentrale sanitatie-installatie als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met E 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 6446 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Paragraaf 2b Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Voor een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift geldt:

 • 1. Een investering komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen indien de investering voldoet aan de voorschriften uit artikel 36 of artikel 47 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dan wel artikel 14 of artikel 17 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening.

 • 2. Een investering die bosbouw, energie, visserij of aquacultuur betreft komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 3. Een investering die landbouw betreft komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, met uitzondering van investeringen in de bedrijfsmiddelen, F 1100, F 1400, A 1401, F 1406 en F 4101.

 • 4. Een investering welke primair gericht is op energiebesparing, brandstofproductie, duurzame energie, andere energievoorzieningen of energietoepassingen of automatisering gericht op een besparing op arbeidskosten komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, tenzij het produceren van brandstoffen expliciet wordt genoemd in de omschrijving van het bedrijfsmiddel.

 • 5. Brandstof en mest worden niet beschouwd als grondstof, CO2 wordt wel beschouwd als grondstof.

 • 6. In aanvulling op punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage is het niveau van milieubescherming het hoogst mogelijke, dat in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende branche met succes wordt bereikt.

 • 7. Een investering behaalt een aanmerkelijk milieuvoordeel in relatie tot het investeringsbedrag, uitgaande van het hoogst mogelijke niveau van milieubescherming dat in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende branche met succes wordt bereikt.

 • 8. Een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een in paragraaf 2a omschreven bedrijfsmiddel met middelvoorschrift wordt niet gemeld als een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift.

 • 9. Een investering die een gebouw of een voorziening voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden betreft, komt niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 10. De steun die middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen voor een investering kan worden verkregen bedraagt ten hoogste 35% van de in aanmerking komende kosten voor investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van door andere ondernemingen geproduceerd afval. Voor overige investeringen bedraagt deze steun ten hoogste 40% van de in aanmerking komende kosten.

 • 11. De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig zijn om verder te gaan dan de stand van de techniek in Nederland en om het niveau van milieubescherming te verhogen.

 • 12. De steunintensiteit kan met 10 procentpunten worden verhoogd voor steun aan middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor steun aan kleine ondernemingen in de zin van bijlage I van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Deze verhoging is niet van toepassing op bedrijfsmiddelen A 1340, F 1700, A 4000, F 4100, F 4111, F 4200, F 4305, F 4410, F 4420 en F 4600.

 • 13. In afwijking van punt 10 bedraagt de steun die middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen voor een investering die landbouw betreft ten hoogste 40% van de investeringskosten, waarbij een bedrijfsmiddel in de primaire landbouw voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking komt.

Zie rvo.nl/miavamil onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘aanvullende voorwaarden’ (onder het kopje Algemene voorwaarden) voor meer informatie over bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift.

F 1100

Productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa

 • a. bestemd voor: het verwerken van duurzame biomassa tot:

  • 1. biomassagrondstoffen, of

  • 2. (onderdelen van) een product waarin biomassagrondstoffen zijn toegepast,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • de biomassa(grondstof) geen mest of biobased plastic is,

  • het aandeel duurzame biomassa op gewichtsbasis toeneemt met ten minste 5 procentpunt ten opzichte van het gangbare aandeel,

  • de grondstof of het product geen energie- of voedingsmiddeltoepassing krijgt,

  • het restproduct al dan niet een energie- of voedingsmiddeltoepassing krijgt, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor het verwerken van duurzame biomassa.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld raffinage van biomassastromen (zoals gras), biochemie of toepassing van natuurlijke vezels, mits het geen gangbare toepassing is. De teelt van biomassa komt onder dit bedrijfsmiddel niet in aanmerking. Onder voedingsmiddelen worden zowel humane als dierlijke voeding verstaan. Van duurzame biomassa is in ieder geval sprake als de biomassa binnen de voorwaarden van NTA 8080 is geproduceerd. Onder duurzame biomassa worden ook biomassarest- en afvalstromen verstaan.

Zie de bedrijfsmiddelen F 2600, F 2601, F 2612, F 2700, F 2710, F 2717, F 2721 en F 2722 voor verwerking van biomassa in de landbouw, visserij of aquacultuur.

F 1101

Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics

 • a. bestemd voor: het voorkomen of verminderen van het gebruik van plastics van fossiele grondstoffen door:

  • 1. het verwerken van duurzame biomassa tot biobased plastics, of

  • 2. het produceren van (onderdelen van) producten met als grondstof biobased plastics gemaakt van duurzame biomassa,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • het gaat om plastics die de recycling van reguliere plastics niet verstoren,

  • biologisch afbreekbare plastics die bewust een tijdelijke functie hebben van enkele jaren in bodem of water, plastics zijn die voldoen aan de eisen gesteld in EN 14995 en onder de toegepaste condities biodegradeerbaar zijn, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor het verwerken van (grondstoffen voor) biobased plastic en al dan niet apparatuur voor het opwaarderen (stabiliseren) van pyrolyse-olie tot grondstof.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld raffinage van biomassastromen. Ook het opwaarderen (stabiliseren) van pyrolyse-olie op basis van biomassa, om deze geschikt te maken voor het bijmengen in een petrochemische kraakinstallatie als vervanger van fossiele nafta, komt niet in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel. De teelt van biomassa komt onder bedrijfsmiddel F 1101 niet in aanmerking.

Van duurzame biomassa is in ieder geval sprake als de biomassa binnen de voorwaarden van NTA 8080 is geproduceerd. Onder duurzame biomassa worden ook biomassarest- en afvalstromen verstaan. Van het verstoren van de recycling van reguliere plastics kan bijvoorbeeld sprake zijn als biobased plastics in samenstelling niet gelijk zijn aan plastics van fossiele grondstoffen en daardoor de kwaliteit van recyclaat negatief beïnvloeden.

Zie de bedrijfsmiddelen F 2600, F 2601, F 2612, F 2700, F 2710, F 2717, F 2721 en F 2722 voor verwerking van biomassa in de landbouw, visserij of aquacultuur.

F 1106

Productiesysteem met micro-organismen

 • a. bestemd voor: het met micro-organismen produceren van hoogwaardige grondstoffen voor de voedingsmiddelen- of chemische industrie, waardoor de milieudruk wordt verlaagd en waarbij in een gangbare situatie:

  • 1. de hoogwaardige grondstoffen worden geproduceerd uit fossiele grondstoffen, of

  • 2. de grondstoffen worden gewonnen middels (grootschalige) land-, bosbouw, viskweek of visserij,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • het restproduct al dan niet een toepassing voor energie of bemesting krijgt,

  • de inzet van micro-organismen nog niet gangbaar is, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een productiesysteem, een bioreactor en al dan niet apparatuur voor het concentreren, zuiveren of stabiliseren van het product tot grondstof.

Toelichting: Voorbeelden van hoogwaardige grondstoffen zijn grondstoffen voor de productie van: basischemie, oliën, bestrijdingsmiddelen, bindmiddelen, kleur-, geur- of smaakstoffen en antioxidanten.

F 1200

Nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen tijdens productieprocessen door het toepassen van een nieuwe en innovatieve technologie, waarbij:

  • het gaat om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe,

  • de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling of hergebruik,

  • de vermindering niet primair watergebruik betreft,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor het verminderen van het gebruik van grondstoffen, met uitzondering van 3D-printers.

Toelichting: Onder een innovatieve technologie wordt verstaan een ten opzichte van de huidige stand van de techniek nieuwe en nog niet bewezen technologie, die een risico op technologische of industriële mislukking inhoudt en geen optimalisatie of opschaling is van een bestaande technologie. Aangetoond moet kunnen worden dat onderzoek en testen zijn gedaan (R&D); alleen engineering volstaat niet.

Voorbeelden van apparatuur voor vermindering van het verbruik van grondstoffen zijn investeringen in kringloopsluiting, afvalpreventie, het verwaarden van reststromen en procesintensificatie (zoals micro- en spinning disc reactoren).

Zie bedrijfsmiddel A 1340 voor investeringen in waterbesparende voorzieningen of installaties. Zie bedrijfsmiddel F 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water.

B 1201

Grondstofbesparende productieapparatuur

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen tijdens productieprocessen, waarbij:

  • de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling of hergebruik,

  • de vermindering niet primair watergebruik betreft,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor het verminderen van het gebruik van grondstoffen, met uitzondering van 3D-printers.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 1340 voor investeringen in waterbesparende voorzieningen of installaties. Zie bedrijfsmiddel F 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water.

B 1202

Grondstofbesparende industriële apparatuur

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen door het gebruik van industriële apparatuur, niet zijnde productieapparatuur, die tijdens het gebruik minder grondstoffen gebruikt, waarbij:

  • de aanschaf van de apparatuur ten minste € 100.000 bedraagt,

  • de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling,

  • de vermindering niet primair watergebruik betreft,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: grondstofbesparende apparatuur.

F 1203

Productieapparatuur voor duurzamere producten met terugnamegarantie

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen door het produceren van producten die vergeleken met gangbare producten met dezelfde functie beter gerepareerd, hergebruikt of gerecycled kunnen worden, waarbij:

  • de producten door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd worden ingenomen om (gedeeltelijk) te worden hergebruikt of gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het produceren van duurzamere producten met terugnamegarantie.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 1260 en A 1261 voor investeringen in productieapparatuur voor goed of redelijk recyclebare kunststof verpakkingen.

A 1204

Productieapparatuur voor duurzamere producten

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen door het produceren van producten die vergeleken met gangbare producten met dezelfde functie beter gerepareerd, hergebruikt of gerecycled kunnen worden, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het produceren van duurzamere producten.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 1260 en A 1261 voor investeringen in productieapparatuur voor goed of redelijk recyclebare kunststof verpakkingen.

F 1211

3D-printer voor duurzamer produceren

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen door het produceren van onderdelen of producten met een 3D-printer, met als hoofddoel:

  • 1. meer reparatie of refurbishing van apparaten of producten,

  • 2. het verminderen van de bevoorrading voor deze onderdelen of producten, of

  • 3. meer recycling van deze onderdelen of producten doordat het aantal grondstoffen of materialen waaruit het apparaat of product bestaat, afneemt,

  waarbij onder punt 1 tot en met 3 geldt dat:

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een 3D-printer, met uitzondering van 3D-printers in tandarts- en tandtechniekpraktijken.

F 1300

Productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen tijdens productieprocessen door refurbishment of het hergebruiken van onderdelen van gebruikte producten, waarbij:

  • de geproduceerde producten over de gehele levensduur ten hoogste een milieubelasting hebben die gelijk is aan die van producten met dezelfde functie gemaakt van primaire grondstoffen en nieuwe onderdelen, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor refurbishment of hergebruik van onderdelen, met uitzondering van mobiele werktuigen.

F 1301

Apparatuur of voorziening voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling

 • a. bestemd voor: het demonteren van producten, waarbij:

  • 1. onderdelen van de producten worden voorbereid voor hergebruik, of

  • 2. materialen uit de producten geschikt worden gemaakt voor recycling tot grondstoffen, en

   • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

   • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: al dan niet geautomatiseerde of gerobotiseerde apparatuur of voorzieningen ten behoeve van hergebruik of recycling, met uitzondering van standaard handgereedschap.

Toelichting: Onder bedrijfsmiddel F 1301 kan apparatuur worden gemeld die gebruikt wordt om geautomatiseerd elektronische apparatuur (mobiele telefoons) of zonnepanelen voor te bereiden voor recycling. Ook kan apparatuur voor de demontage van vangrails worden gemeld.

A 1340

Waterbesparende voorziening of installatie

 • a. bestemd voor: het verminderen van de inname van grond-, oppervlakte- of leidingwater voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater door efficiënter watergebruik of kringloopsluiting, waarbij:

  • de investering geen koelinstallatie betreft welke gebruik maakt van koudemiddelen,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een waterbesparende voorziening of installatie.

F 1400

Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur

 • a. bestemd voor: het terugbrengen van afval tot een grondstof, niet zijnde het chemisch verwerken van afval, door het toepassen van een nieuwe en innovatieve technologie, waarbij:

  • 1. het verwerken van de betreffende afvalstroom tot grondstof niet gangbaar is, of

  • 2. het verwerken van de betreffende afvalstroom tot grondstof wel gangbaar is, maar hoogwaardiger gerecycled wordt dan gangbaar,

  en onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • het gaat om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe,

  • geen sprake is van het verwerken van afvalwater of biomassa-afvalstromen,

  • de bewerking, in geval van de verwerking van gemengde stromen, niet leidt tot te storten stromen,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verwerken van afval tot grondstof, met uitzondering van investeringen in mobiele werktuigen en apparatuur voor productie op basis van de teruggewonnen grondstoffen.

Toelichting: Onder een innovatieve technologie wordt verstaan een ten opzichte van de huidige stand van de techniek nieuwe en nog niet bewezen technologie die een risico op technologische of industriële mislukking inhoudt en geen optimalisatie of opschaling is van een bestaande technologie. Aangetoond moet kunnen worden dat onderzoek en testen zijn gedaan (R&D); alleen engineering volstaat niet.

Belangrijkste criterium voor hoogwaardiger recycling is een hogere kwaliteit van het recyclaat, bijvoorbeeld door het dichter benaderen van virgin-kwaliteit. Een hogere marktprijs kan een indicatie zijn voor hogere kwaliteit. Andere criteria zijn een groter aantal cycli waarin de grondstof in de keten kan blijven en minder milieuschade bij het recyclen (inclusief energieverbruik), dit ten opzichte van de huidige stand van de techniek.

Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld onderdelen van recyclinginstallaties voor kunststoffen, bouwstoffen en dergelijke, scheidingsinstallaties (zoals inductiescheiding, toepassen visiontechnologie, magnetische dichtheidsscheiding, dubbele vacuümfiltratie voor extrusie van kunststofgranulaat en XRF-technologie) of recyclinginstallaties voor lithiumaccu’s.

Zie bedrijfsmiddel A 1340 voor investeringen in waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel F 1200 en verder voor investeringen in preventie van gebruik van grondstoffen en water. Zie bedrijfsmiddel F 1409 voor investeringen in chemische verwerking van afvalstoffen, waaronder solvolyse-installaties.

A 1401

Recyclingapparatuur

 • a. bestemd voor: het terugbrengen van afval tot een grondstof, niet zijnde het chemisch verwerken van afval, waarbij:

  • 1. het verwerken van de betreffende afvalstroom tot grondstof niet gangbaar is, of

  • 2. het verwerken van de betreffende afvalstroom tot grondstof wel gangbaar is, maar hoogwaardiger gerecycled wordt dan gangbaar, en

  onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • geen sprake is van het verwerken van afvalwater of biomassa-afvalstromen,

  • de bewerking in geval van de verwerking van gemengde stromen niet leidt tot te storten stromen,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verwerken van afval tot grondstof, met uitzondering van investeringen in mobiele werktuigen en apparatuur voor productie op basis van de teruggewonnen grondstoffen.

Toelichting: Belangrijkste criterium voor hoogwaardiger recycling is een hogere kwaliteit van het recyclaat, bijvoorbeeld door het dichter benaderen van virgin-kwaliteit. Een hogere marktprijs kan een indicatie zijn voor hogere kwaliteit. Andere criteria zijn een groter aantal cycli waarin de grondstof in de keten kan blijven en minder milieuschade bij het recyclen (inclusief energieverbruik), dit ten opzichte van de huidige stand van de techniek.

Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld onderdelen van recyclinginstallaties voor kunststoffen, bouwstoffen en dergelijke. Ook recyclinginstallaties die recyclen volgens de criteria voor voorkeursrecycling, zoals gedefinieerd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) komen in aanmerking.

Zie bedrijfsmiddel A 1340 voor investeringen in waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel F 1200 en verder voor investeringen in preventie van gebruik van grondstoffen en water. Zie bedrijfsmiddel F 1409 voor investeringen in chemische verwerking van afvalstoffen, waaronder solvolyse-installaties.

B 1405

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het ten opzichte van de bestaande situatie terugwinnen van één of meer stoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib, zoals gedefinieerd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3), zoals bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer, waarbij:

  • het terugwinrendement ten minste 25% (op gewichtsbasis) per stof bedraagt,

  • de teruggewonnen stof(fen) worden gerecycled,

  • het terugwinrendement wordt berekend ten opzichte van de bestaande situatie,

  • geen sprake is van de winning van struviet uit afvalwater, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het afscheiden van de terug te winnen stoffen uit de afvalwaterstroom of het waterzuiveringsslib, met uitzondering van investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit.

Toelichting: Bedrijfsmiddel B 1405 betreft de terugwinning van grondstoffen ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie rvo.nl/miavamil onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

F 1406

Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor

 • a. bestemd voor: het terug- of herwinnen van fosfaten of witte fosfor uit afval(water)- of reststromen, al dan niet in combinatie met andere mineralen, waarbij:

  • geen fosfaten of witte fosfor wordt teruggewonnen uit mest, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van fosfaat of witte fosfor en al dan niet andere mineralen, met uitzondering van investeringen in apparatuur voor het opwerken en toepassen van teruggewonnen (herwonnen) fosfaat, witte fosfor of andere mineralen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld de terugwinning van fosfaat of witte fosfor (P₄) uit afvalwater, urine, plantaardige reststromen, afvalwaterslib en assen van afvalwaterslibverbranding afkomstig van communale of industriële biologische waterzuiveringsinstallaties.

Zie bedrijfsmiddel F 2650 voor het terugwinnen van fosfaten of witte fosfor uit mest.

F 1409

Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het chemisch en al dan niet thermisch verwerken van afval tot (gasvormige) grondstoffen of brandstoffen, waarbij:

  • indien sprake is van een (deel)stroom waarvoor mechanische recycling redelijkerwijs mogelijk is, de chemische verwerking van deze (deel)stroom milieuvriendelijker is dan mechanische recycling van de (deel)stromen, hetgeen wordt aangetoond door middel van een LCA, uitgevoerd conform bijlage 9 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het chemisch verwerken van afvalstoffen en terugwinnen van grond- of brandstoffen, al dan niet de volgende onderdelen: apparatuur voor het opwaarderen (stabiliseren) van pyrolyse-olie tot grondstof, een af- of rookgasreinigingssysteem, een CO2-afvanginstallatie, apparatuur voor het ter vernietiging afscheiden van (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, een afvalvoorbewerkingsinstallatie en met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie.

Toelichting: Voorbeelden van chemische verwerking zijn onder andere pyrolyse, vergassen, solvolyse, Solvent-based Purification (SBP), en superkritische (water)vergassing. Ook het opwaarderen (stabiliseren) van pyrolyse-olie tot grondstof afkomstig uit de chemische verwerking, om deze geschikt te maken voor het bijmengen in een petrochemische kraakinstallatie als vervanger van fossiele nafta, komt onder dit bedrijfsmiddel in aanmerking. Zie bedrijfsmiddel F 1461 voor een depolymerisatie-installatie voor polyesterafval.

Onder mechanische recycling wordt een proces verstaan waarbij afvalstoffen tot grondstof worden verwerkt door middel van bijvoorbeeld sorteren, verkleinen (malen of versnipperen), wassen, agglomereren en extruderen, waarbij het afval dat redelijkerwijs geschikt gemaakt kan worden voor recycling daadwerkelijk wordt afgescheiden en gerecycled en een zo klein mogelijk residu wordt verbrand.

Onder afvalstoffen waarvoor mechanische recycling niet mogelijk is en welke redelijkerwijs ook niet geschikt te maken zijn voor mechanische recycling worden afvalstoffen verstaan waarvoor recycling, gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is of waarvoor de recycling zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan € 205 per ton. Hiermee is mechanische recycling, uit zakelijk oogpunt, geen geloofwaardig alternatief.

B 1445

Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater

 • a. bestemd voor: het scheiden van proces- of afvalwater in schoon water en grondstoffen door koeling en kristallisatie, waarbij:

  • onder proceswater geen zee- of grondwater wordt verstaan,

  • geen chemicaliën worden gebruikt,

  • het water en de grondstoffen nuttig worden toegepast,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een koeleenheid, kristallisator en een bandfilter of pusher centrifuges.

F 1490

Recyclinginstallatie voor luiers

 • a. bestemd voor: het verwerken van luiers en incontinentiemateriaal, waarbij:

  • ten minste 90% (op gewichtsbasis) van de oorspronkelijk in luiers en incontinentiemateriaal aanwezige kunststof en al dan niet superabsorberende polymeren (SAP’s) weer als grondstof beschikbaar komt,

  • ten minste 90% (op gewichtsbasis) van de oorspronkelijk in luiers en incontinentiemateriaal aanwezige cellulose als grondstof beschikbaar komt of wordt vergist tot biogas in combinatie met een als compost of bodemverbeteraar afzetbaar residu,

  • het recyclaat zonder risico’s voor milieu en volksgezondheid gerecycled kan worden, wat wordt aangetoond door onderzoek conform de eisen die het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) stelt,

  • de techniek niet primair gericht is op het produceren van energie of brandstof, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een recyclinginstallatie voor luiers.

A 1500

Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen

 • a. bestemd voor: het verwerken van gerecyclede grondstoffen, niet zijnde biomassagrondstoffen, in (onderdelen van) een product, waarbij het percentage gerecycled materiaal in het product op gewichtsbasis toeneemt met ten minste 5 procentpunt ten opzichte van:

  • 1. het gangbare aandeel, als gerecycled materiaal in het product gangbaar is, of

  • 2. het aandeel dat in de bestaande situatie wordt toegepast, als gerecycled materiaal in het product niet gangbaar is,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • de hoeveelheid primaire grondstoffen in het product afneemt,

  • het product in de afvalfase ten minste even recyclebaar is als gangbaar is voor vergelijkbare producten,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verwerken van gerecycled materiaal tot een product, met uitzondering van mobiele werktuigen.

F 1561

Verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval

 • a. bestemd voor: het verwerken van plastic zwerfafval tot (onderdelen van) een product, waarbij:

  • de bewerking in geval van de verwerking van gemengde stromen niet leidt tot een toename van te storten of verbranden afvalstromen,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in productieapparaat voor een vergelijkbaar product waarin geen zwerfafval is verwerkt, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verwerken van plastic zwerfafval tot een product, met uitzondering van apparatuur om het afval in te zamelen of in de recyclinginstallatie te brengen.

A 1600

Scheidingsapparatuur voor afval

 • a. bestemd voor: het scheiden van gemengde afvalstromen in deelstromen, waarbij:

  • de bewerking niet leidt tot een toename van de hoeveelheid te storten afval,

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten en afschrijving) ten opzichte van de investering in een vergelijkbaar, minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland,

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage, en

  • de bewerking ertoe leidt dat ten opzichte van gangbare verwerking van deze afvalstromen:

   • 1. meer grondstoffen worden teruggewonnen, of

   • 2. hoogwaardigere grondstoffen worden teruggewonnen,

 • b. bestaande uit: afvalscheidingsapparatuur, met uitzondering van mobiele werktuigen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld apparatuur zoals inductiescheiding, toepassen visiontechnologie, magnetische dichtheidsscheiding en XRF-technologie.

Zie bedrijfsmiddelen F 1400 en A 1401 voor scheidingsapparatuur die onderdeel uitmaakt van een recyclinginstallatie.

F 1700

Productieapparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het in producten of processen vervangen van de volgende stoffen door stoffen zonder milieuschadelijke effecten of ongewenste accumulatie in organismen:

  • 1. (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, volgens de criteria genoemd in artikel 1.3c van de Activiteitenregeling milieubeheer, of

  • 2. nanodeeltjes kleiner dan 50 nanometer of microplastics in cosmetica of andere producten voor persoonlijke verzorging,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage

 • b. bestaande uit: aanpassing van productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het vervangen van de (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen of nanodeeltjes of microplastics.

Toelichting: Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Het RIVM houdt lijsten bij van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn. Deze lijsten zijn te vinden op rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen en rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Potentiele-ZZS.

Zodra het toepassen van microplastics in cosmetica of andere producten voor persoonlijke verzorging bij wet verboden is, komen investeringen in aanpassing van productieapparatuur voor het vervangen van microplastics niet meer in aanmerking.

Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie rvo.nl/miavamil onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

A 4000

Nieuwe en innovatieve emissiereducerende technologie

 • a. bestemd voor: het verminderen of voorkomen van milieuschadelijke luchtzijdige emissies afkomstig van de industrie door aanpassingen van het proces of door toepassing van een nieuwe en innovatieve technologie waarbij:

  • het gaat om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe,

  • wordt aangetoond dat deze specifieke techniek voor het eerst in Nederland wordt toegepast (bijvoorbeeld door contractuele vastlegging of een verklaring van de leverancier),

  • de emissiereductie niet wordt bereikt door een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verminderen of voorkomen van luchtzijdige emissies.

Toelichting: Onder een innovatieve technologie wordt verstaan een ten opzichte van de huidige stand van de techniek nieuwe en nog niet bewezen technologie, die een risico op technologische of industriële mislukking inhoudt en geen optimalisatie of opschaling is van een bestaande technologie. Aangetoond moet kunnen worden dat onderzoek en testen zijn gedaan (R&D); alleen engineering volstaat niet.

F 4100

Productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2

 • a. bestemd voor: het voorkomen of verminderen van het ontstaan van CO2 tijdens het productieproces door aanpassing van:

  • 1. het productieproces door substitutie van (koolstofrijke) grond- of hulpstoffen, of

  • 2. het reactiemechanisme van een chemisch productieproces,

  waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat:

  • er sprake is van een aanmerkelijke CO2 reductie in de gehele keten of een andere aanverwante keten,

  • de CO2 reductie niet wordt bereikt door een verminderd verbruik van fossiele brandstoffen, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur waarmee het ontstaan van CO2 wordt voorkomen of verminderd al dan niet aanpassing van het productieproces.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1 per gereduceerde kilogram CO2 emissiereductie per jaar in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 4101

Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing

 • a. bestemd voor: het afscheiden en terugwinnen van CO2 uit de buitenlucht of uit afgassen, niet afkomstig van een gasgestookte WKK of gasgestookte ketel voor de tuinbouw, waarbij:

  • de CO2 wordt ingezet voor bemesting in de tuinbouwsector of als grondstof voor een product waarbij CO2 als grondstof voor het product niet gangbaar is, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur om CO2 uit afgassen af te scheiden en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting: Onder producten worden ook grondstoffen of brandstoffen verstaan. Gangbare toepassingen zoals carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel.

F 4102

Apparatuur voor het transport van CO2 voor nuttige toepassing

 • a. bestemd voor: het transporteren van afgescheiden CO2 uit de buitenlucht of uit afgassen, niet afkomstig van een WKK of ketel voor de tuinbouw, waarbij:

  • de CO2 wordt ingezet voor een product waarbij CO2 als grondstof voor dat product niet gangbaar is, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur om CO2 te transporteren en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting: Onder producten worden ook grondstoffen of brandstoffen verstaan. Gangbare toepassingen in de tuinbouw en bij het carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel.

Zie bedrijfsmiddel 221005 van de energie-investeringsaftrek voor een transportleiding voor het leveren van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven.

F 4103

Apparatuur voor het binden van CO2

 • a. bestemd voor: het chemisch binden van CO2 uit de buitenlucht of afgassen tot een stabiel product, waarbij:

  • de CO2 onder industriële omstandigheden gebonden wordt, al dan niet na tussentijdse opslag, zuivering of chemische omzetting,

  • de CO2 als grondstof voor het product niet gangbaar is, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur om CO2 te binden en al dan niet de volgende onderdelen: zuiveringsapparatuur, wassers, drogers en compressie-, koel- en opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag.

Toelichting: Onder producten worden ook grondstoffen of brandstoffen verstaan. Een voorbeeld van dit bedrijfsmiddel is apparatuur voor de toepassing van CO2 als grondstof in basischemie of in bouwmaterialen (zoals in beton). Het over land uitstrooien van CO2 bindende mineralen en gangbare toepassingen zoals carboniseren van dranken vallen niet onder dit bedrijfsmiddel.

F 4111

Apparatuur voor elektrificatie van processen in de chemische industrie

 • a. bestemd voor: het in de chemische industrie produceren van een grondstof, product of brandstof via elektrochemische conversie, ter voorkoming van het gebruik van fossiele grondstoffen en ter vermindering van (lokale) luchtemissies, waarbij:

  • voor het betreffende proces het produceren met fossiele grondstoffen de gangbare praktijk is, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die noodzakelijk is voor de productie via elektrochemische conversie.

Toelichting: Een voorbeeld van dit bedrijfsmiddel is elektrolyse van water voor de productie van waterstof en zuurstof. Ook de binding van waterstof met koolstofcomponenten (zoals CO2) tot een basischemicalie kan gemeld worden onder dit bedrijfsmiddel. CO2 wordt niet beschouwd als een fossiele grondstof.

F 4200

Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen

 • a. bestemd voor: het reduceren van de emissie van CH₄, N₂O of gefluoreerde broeikasgassen (zoals HFK’s en PFK’s) in een industrieel proces, waarbij:

  • in geval van vervangen van het broeikasgas wordt aangetoond dat het gebruikte broeikasgas wordt opgevangen en milieuverantwoord wordt verwerkt, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: aanpassing van apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissiereductie te realiseren en al dan niet een broeikasgas met een lage(re) GWP (Global Warming Potential).

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1 per gereduceerde kilogram CO2-equivalent broeikasemissiereductie per jaar in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 4305

NOx-emissiereducerende techniek

 • a. bestemd voor: het verminderen of voorkomen van de emissie van NOx door aanpassing van een proces of door additionele voorzieningen waarbij:

  • de emissie van NOx ten minste 70% lager ligt dan wettelijk verplicht, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassingen van) apparatuur voor het verminderen of voorkomen van de emissie van NOx.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 4315 voor selectieve (katalytische) reductie-installaties (SCR of SNCR).

F 4410

Apparatuur voor het voorkomen van ontstaan van stof (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het aanpassen of vervangen van een bestaand productieproces in de industrie, waardoor de reststofemissie vermindert, waarbij:

  • de vermindering van de stofemissie niet wordt gerealiseerd door het filteren of isoleren van reeds gevormd stof,

  • het ontstaan van stof ten opzichte van het bestaande productieproces met ten minste 80% vermindert, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is om het ontstaan van stof te beperken of te voorkomen, met uitzondering van de volgende onderdelen: end-of-pipe-technieken en investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit.

Toelichting: Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden.

F 4420

Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

 • a. bestemd voor: het met een ontstoffingsinstallatie afscheiden van stof uit een afgas of luchtstroom tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering, waarbij:

  • de stofemissie naar de buitenlucht tot een minimum wordt beperkt,

  • de ontstoffingsinstallatie uitsluitend is bestemd voor het verminderen van stofemissies tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verminderen van de stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering.

Toelichting: Met niet-reguliere bedrijfsvoering wordt bedoeld: storingen, onderhoud aan de (reinigings-)technieken en opstarten en stoppen van installaties of processen. Bedrijfsmiddelen die de stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering kunnen beperken zijn bijvoorbeeld twee parallel geschakelde stoffilters waarbij in geval van uitval van één van de twee filters toch sprake is van ontstoffing.

F 4600

Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het met ten minste 80% verminderen van de styreenemissie van een bestaand industrieel productieproces door aanpassing of vervanging van het productieproces, waarbij:

  • de styreenemissie met meer dan 1.000 kilogram per jaar wordt verminderd,

  • de styreenemissie wordt voorkomen of afgevangen en teruggewonnen, en

  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het verminderen van emissie van styreen, met uitzondering van adsorptietechnieken met actief kool.

Toelichting: Bovenstaande criteria gelden ten opzichte van de bestaande situatie. Voor de in aanmerking komende kosten kan een andere referentie gelden. Zie rvo.nl/miavamil onder ‘Voorwaarden’ en vervolgens ‘Voorwaarden Bedrijfsmiddelen doelvoorschrift’ voor meer informatie hierover.

Reductie van styreenemissie kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het voorkomen van de verdamping van styreen in een gesloten systeem, harsen waarin styreen deels is vervangen of voorzien zijn van additieven die verdamping van styreen beperken, alternatieve spuittechnieken en regeneratieve adsorptietechnieken.

TOELICHTING

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Deze regeling strekt tot vervanging van de bijlage behorende bij de artikelen 1a en 2 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling). Deze wordt ook wel aangeduid als ‘Milieulijst’ en deze regeling vervangt de vigerende Milieulijst door de Milieulijst voor het kalenderjaar 2021.

In de Milieulijst zijn ter uitvoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen, die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (Vamil) als bedoeld in artikel 3.31 van de Wet IB 2001 en voor milieu-investeringsaftrek (MIA) als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet IB 2001.

Met het instrument MIA/Vamil worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt.

Jaarlijks vindt er een aanpassing van de Milieulijst plaats, omdat voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering van de marktintroductie niet meer noodzakelijk wordt geacht, de formulering van bepaalde bedrijfsmiddelen wordt aangescherpt of versoepeld, of omdat er nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden opgenomen. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan.

Het budget voor VAMIL bedraagt € 25 miljoen voor 2021; het voor MIA beschikbare budget voor 2021 bedraagt € 114 miljoen. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA/Vamil.1

1.2 Europeesrechtelijke aspecten

Het voordeel dat op basis van MIA/Vamil door de ondernemer kan worden verkregen, is in veel gevallen aan te merken als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Bij de wijziging van de Aanwijzingsregeling per 1 januari 2016 zijn de Aanwijzingsregeling en Milieulijst vastgesteld in overeenstemming met een aantal verordeningen van de Commissie waardoor de steun geoorloofde staatssteun betreft.2 Het gaat om de volgende verordeningen:

 • Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187) (hierna: Algemene Groepsvrijstellingsverordening),

 • Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193) (hierna: Landbouw Groepsvrijstellingsverordening), en

 • Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 396) (hierna: Visserij Groepsvrijstellingsverordening),

In de toelichting bij de voornoemde wijziging is uiteengezet van welke steuncategorieën uit de genoemde groepsvrijstellingen bij het verlenen van MIA/Vamil gebruik wordt gemaakt. Deze steuncategorieën blijven ongewijzigd, zodat ook de steun uit de onderhavige wijziging geoorloofde staatssteun betreft. Tevens wordt verwezen naar de op grond van de eerdergenoemde vrijstellingsverordeningen gedane kennisgevingen aan de Europese Commissie3.

1.3 Administratieve lasten en nalevingskosten

De administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten die samenhangen met de toepassing van de instrumenten MIA/Vamil vloeien niet voort uit de Aanwijzingsregeling, maar uit de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 en de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001. De wijziging van de Aanwijzingsregeling heeft dan ook geen gevolgen voor de administratieve lasten of nalevingskosten.

1.4 Notificatie

In deze regeling is sprake van technische specificaties, die vergezeld gaan van fiscale maatregelen die van invloed zijn op het gebruik van producten doordat zij naleving van technische specificaties aanmoedigen. De Aanwijzingsregeling valt dan ook onder de omschrijving van artikel 1, eerste lid, onderdeel f, tweede alinea, punt iii, van Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PbEU 2015, L 241). Om te voldoen aan artikel 5, eerste lid, van de genoemde richtlijn, is de ontwerpregeling op 12 november 2020 (notificatienummer 2020/0701/NL) gemeld aan de Europese Commissie. Uit artikel 7, vierde lid, van de genoemde richtlijn vloeit voort dat deze regeling na notificatie zonder uitstel in werking kan treden.

1.5 Inwerkingtreding

Bij het bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2021 is aangesloten bij het systeem van de fiscale wetgeving, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van kalenderjaren. Verder is voorzien in de mogelijkheid dat de regeling in werking treedt op de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, indien de Staatscourant wordt uitgegeven na 31 december 2020. Er wordt daarnaast afgeweken van de minimuminvoeringstermijn, omdat de doelgroepen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding. Het systeem van de vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen staat deze uitzonderingen toe.4

2. Toelichting op de Milieulijst

2.1. Milieulijst 2021

De Milieulijst 2021 bevat de bedrijfsmiddelen die in 2021 voor MIA/Vamil in aanmerking komen. De Milieulijst 2021 is ingedeeld in milieuthema’s. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema:

 • 1 Grondstoffen- en watergebruik

 • 2 Voedselvoorziening en landbouwproductie

 • 3 Mobiliteit

 • 4 Klimaat en lucht

 • 5 Ruimtegebruik

 • 6 Gebouwde omgeving

Nieuwe indeling Milieulijst

Sinds 2015 is de Milieulijst meer thematisch ingedeeld. Sindsdien zijn de ontwikkelingen snel gegaan; vooral als het gaat om investeringen in de Circulaire Economie. Daarom is de volgorde van de omschrijving van de bedrijfsmiddelen in hoofdstuk 1 logischer gemaakt door hiervoor de R-ladder van het Planbureau van de Leefomgeving als uitgangspunt te gebruiken. Dit heeft geleid tot wat verschuivingen binnen het hoofdstuk, maar ook het verplaatsen van codes naar de hoofdstukken 2, 5 en 6. De veranderingen, waaronder een nieuwe indeling van hoofdstuk 5, geven een beter beeld van de milieuthema’s waaraan deze hoofdstukken bijdragen.

De paragraafindeling van hoofdstuk 1 is:

 • 1. Biobased economy

 • 2. Producten slimmer maken en gebruiken (refuse, rethink, reduce)

 • 3. Levensduur verlengen (reuse)

 • 4. Recycling (recycle)

 • 5. Toepassen van recyclaat (recycle)

 • 6. Betere afvalscheiding (recycle)

 • 7. Voorkomen van emissies uit afvalstromen

De paragraafindeling voor hoofdstuk 5 is:

 • 1. Ecosystemen en biodiversiteit

 • 2. Kwaliteit van bodem en water

 • 3. Leefomgeving

 • 4. Externe veiligheid

Ten opzichte van 2020 zijn de codes van de volgende 53 bedrijfsmiddelen verplaatst:

Code Milieulijst 2020

Bedrijfsmiddel

Status

Code Milieulijst 2021

F 0100

Software voor duurzame productontwikkeling

Gewijzigd

F 1290

F 1211

Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers

Gewijzigd

F 1265

A 1240

Waterbesparende voorziening of installatie

Gewijzigd

A 1340

A 1241

Ultrasoon reinigingssysteem

Gewijzigd

A 1341

G 1245

Voorziening voor het benutten van afval- of proceswater van naburige ondernemingen

Gewijzigd

G 1345

F 1300

Productieapparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie)

Gewijzigd

F 1700

F 1350

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

Gewijzigd

F 1212

F 1401

Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor zwarte afvalstoffen of biologisch afbreekbare plastics

Gewijzigd

F 1611

F 1402

Afvalscheidingsinstallatie op basis van magnetische dichtheidsscheiding (MDS)

Gewijzigd

F 1612

F 1403

Scheidingsinstallatie voor non-ferrometalen en roestvast staal (rvs) op basis van inductie

Gewijzigd

F 1615

F 1408

Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen

Gewijzigd

F 1608

F 1410

Afvalscheidingsinstallatie op basis van tracers of trackers

Gewijzigd

F 1661

F 1412

Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval

Gewijzigd

F 1461

A 1413

Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen

Gewijzigd

A 1500

F 1416

Verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval

Gewijzigd

F 1561

F 1417

Apparatuur of voorziening voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling

Gewijzigd

F 1301

A 1420

Smeltinstallatie voor verwerking van gevaarlijke afvalstromen

Gewijzigd

A 1722

F 1421

Apparatuur voor detectie van (potentiële) ZZS

Gewijzigd

F 1621

F 1471

Asfaltcentrale voor toepassen van ten minste 80% recyclaat

Gewijzigd

F 1570

A 1525

Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond

Gewijzigd

A 1725

A 1526

Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten

Gewijzigd

A 1726

A 1540

Installatie voor het extraheren van neo-alginaten uit korrelslib

Gewijzigd

A 1105

F 1544

Verwijderingsinstallatie voor microverontreinigingen in water

Gewijzigd

A 1705

B 1545

Oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie)

Gewijzigd

B 1220

B 1546

Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie)

Gewijzigd

B 1221

A 1600

Inzamelapparatuur of -voorziening voor meer of zuiverdere monostromen

Gewijzigd

D 1601

A 1610

Glasversnipperaar voor horecabedrijven

Gewijzigd

A 1613

B 1611

Versnipperaar voor kunststofafval van een landbouwbedrijf

Gewijzigd

B 2391

B 1640

Havenontvangstinstallatie bij jachthavens

Gewijzigd

B 5241

F 1800

Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers

Gewijzigd

F 1208

A 1813

Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product

Gewijzigd

A 6213

F 1814

Bamboecomposieten draglineschot

Gewijzigd

F 1181

F 1815

Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product

Gewijzigd

F 1180

F 1820

Circulair matras met terugnamegarantie

Gewijzigd

F 6320

F 2319

Insectenkweeksysteem

Gewijzigd

F 2720

F 2430

Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

Gewijzigd

F 2710

F 2602

Verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek

Gewijzigd

F 2722

F 2603

Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding

Gewijzigd

F 2717

F 2610

Productieapparatuur voor vleesvervangers

Gewijzigd

F 2700

F 2613

Verwerkingsapparatuur voor insecten

Ongewijzigd

F 2721

F 5145

Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving

Gewijzigd

F 5105

B 5311

Transformator met giethars

Gewijzigd

D 5211

F 5420

Verwijderingsinstallatie voor cadmium uit kunstmest

Gewijzigd

F 5210

D 6240

Klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

Gewijzigd

D 5340

E 6311

Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content

Gewijzigd

E 6211

A 6312

Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking

Gewijzigd

A 6212

G 6315

Bio-asfalt

Gewijzigd

G 6215

F 6420

Vegetatiedak

Gewijzigd

F 5300

F 6421

Gevel- of muurbegroeiingssysteem

Gewijzigd

F 5301

F 6423

Inpandig muurbegroeiingsysteem

Gewijzigd

F 6330

G 6440

Infiltratiesysteem

Gewijzigd

G 5342

F 6441

Paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie

Gewijzigd

F 5343

F 6444

Voorziening voor het bufferen van regenwater

Gewijzigd

F 5344

In de nieuwe indeling is hoofdstuk 0 komen te vervallen en daarmee ook het bedrijfsmiddel voor een nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie (A 0001 op de Milieulijst 2020).

Ten opzichte van 2020 zijn de volgende 33 bedrijfsmiddelen vervallen:

Nummer Milieulijst 2020

Bedrijfsmiddel

A 0001

Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie

F 1110

Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics

F 1112

Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor

A 1113

Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking

F 1205

Apparatuur voor duurzamer produceren (aanpassen bestaande situatie)

G 1230

Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie)

A 1285

Verfemmer voor het verwarmen van alkydverf

A 1345

Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation

F 1404

Sorteerrobots voor afval

F 1423

Productieapparatuur voor beter recyclebare verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)

F 1442

Hydrothermale oxidatie-installatie

F 1470

Recyclinginstallatie voor bitumineus afval

B 1520

Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen

B 1590

Verwerkingsinstallatie voor luiers

D 1616

Inzamelinstallatie voor blikjes en flessen zonder statiegeld

B 1812

Meubilair op basis van hergebruikte materialen of componenten

B 2110

Kas voor milieuvriendelijke productie volgens ‘On the way to PlanetProof’

F 2114

Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij

B 2315

Teeltsysteem voor bladgewassen op water

A 2316

Milieuvriendelijke productie in een gebouw volgens ‘On the way to PlanetProof’

D 2323

Monitoringssysteem voor plantactiviteit in de vollegrondteelt

E 2359

Potafdekinstallatie

A 2621

Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling

A 2631

Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in supermarkten

A 3120

Loodvrij accupakket voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen

B 3460

Stofarme veeg(zuig)machine

B 4416

Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de chemische of voedingsmiddelenindustrie

F 5125

Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur

F 5129

Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen

F 5320

Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater

B 5321

Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater

A 5331

Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie

F 5345

Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties

Deze bedrijfsmiddelen zijn vervallen om de volgende redenen:

 • A 0001 is van de Milieulijst gehaald omdat er weinig wordt gemeld en de controle bewerkelijk is.

 • F 1110 wordt nauwelijks gemeld. Daarnaast is er een nieuw bedrijfsmiddel voor de productie van biobased plastics (F 1101).

 • F 1112 en A 1113 zijn van de Milieulijst gehaald vanwege de nieuwe bedrijfsmiddelen voor eiwittransitie in hoofdstuk 2.

 • F 1205 is vervangen door codes F 1203 en A 1204.

 • G 1230 en A 1285 worden nauwelijks gemeld.

 • A 1345 is gangbaar geworden.

 • F 1404 wordt nauwelijks gemeld. Daarnaast kunnen de investeringen gemeld worden onder de bedrijfsmiddelen voor nascheiding en recycling.

 • F 1423 en F 1442 worden niet gemeld.

 • F 1470 kan onder F 1400 of A 1401 gemeld worden.

 • B 1520 wordt niet gemeld.

 • B 1590 is opgenomen in code F 1490.

 • D 1616 wordt niet gemeld. Daarnaast is er een nieuw bedrijfsmiddel voor inzamelapparatuur- of voorzieningen (D 1601).

 • B 1812 wordt van de Milieulijst gehaald vanwege de beperkte meerkosten. Daarnaast is de controle bewerkelijk.

 • B 2110 is van de Milieulijst gehaald omdat voldoende marktintroductie bereikt is.

 • F 2114 en B 2315 worden niet gemeld.

 • A 2316 is van de Milieulijst gehaald omdat voldoende marktintroductie is bereikt.

 • D 2323, E 2359 en A 2621 worden nauwelijks gemeld.

 • A 2631 is van de Milieulijst gehaald omdat voldoende marktintroductie is bereikt.

 • A 3120 is van de Milieulijst gehaald omdat er voornamelijk vervangingsinvesteringen zonder milieuvoordeel werden gemeld.

 • B 3460 wordt nauwelijks gemeld.

 • B 4416 is van de Milieulijst gehaald vanwege de geringe meerkosten.

 • F 5125 en F 5129 worden nauwelijks gemeld.

 • F 5320, B 5321, A 5331 en F 5345 worden nauwelijks gemeld.

Ten opzichte van 2020 zijn de volgende 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen:

Nummer Milieulijst 2021

Bedrijfsmiddel

F 1101

Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics

F 1106

Productiesysteem met micro-organismen

B 1122

Biologische ontvettingseenheid voor vaar- of voertuigonderdelen (aanpassen bestaande situatie)

B 1202

Grondstofbesparende industriële apparatuur

F 1203

Productieapparatuur voor duurzamere producten met terugnamegarantie

A 1204

Productieapparatuur voor duurzamere producten

F 1211

3D-printer voor duurzamer produceren

F 1260

Productieapparatuur voor goed recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)

A 1261

Productieapparatuur voor redelijk recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie)

F 1300

Productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik

F 1305

Apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen

F 1306

Afvulmachine voor herbruikbare verpakkingen

F 1310

Herbruikbare uitvaartkist

F 1315

Apparatuur voor hergebruik van absorptiekorrels

A 1401

Recyclingapparatuur

F 1418

Recyclingapparatuur voor textiel

F 1419

Recyclingapparatuur voor spuitbussen

A 1562

Droger voor kunststofrecyclaat

A 1600

Scheidingsapparatuur voor afval

F 1704

Installatie voor het afbreken van microverontreinigingen in water

D 2131

Luisdicht insectengaas met vochtafvoer (aanpassen bestaande situatie)

F 2300

Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken

D 2318

Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt

G 2344

Voorziening voor het benutten van effluent in de glastuinbouw of open teelt

A 2355

Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom (hoogspanning)

A 2630

Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in de horeca

F 2711

Verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren

F 2714

Apparatuur voor de winning van blad-eiwit

E 3114

Elektrisch aangedreven motor, L7e-voertuig of niet gekentekend voertuig

A 3210

Toegangssysteem voor een (waterstof-)elektrische deelauto

B 3341

Oxidatiereactor voor waterreiniging aan boord van een vaartuig (aanpassen bestaande situatie)

A 3418

Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender

A 3419

Elektrisch werktuig op een truckchassis

E 3420

Mobiel elektrisch hijswerktuig

B 3421

Hybride aangedreven mobiele toren- of telescoopkraan

A 4000

Nieuwe en innovatieve emissiereducerende technologie

D 4208

Vacuüm middenspanningsschakelsysteem

F 4240

Chiller met water als koudemiddel

F 5122

Systeem voor het verbeteren van kwaliteit van maaisel

E 5341

Vergroening van een bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

F 5417

Apparatuur voor veilig waterstoftransport

F 6210

Keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal

F 6216

Geopolymeer betontegel met ten minste 80% gerecycled materiaal

B 6218

Isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen

A 6219

Kalkhennep op basis van hydraatkalk

A 6310

Akoestische panelen van schapenwol

F 6340

Composteerbaar vloerkleed met terugnamegarantie

F 6341

Lichtgewicht naaldvilt tapijttegels op basis van gerecycled textiel en biomassa

A 6342

Circulair tapijt met terugnamegarantie

B 6343

Tapijttegels op basis van 80% gerecycled materiaal

2.2 Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

De meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2021 zijn specifiek omschreven: het middel waarmee een bepaald milieudoel moet worden behaald, wordt daarmee aangewezen (middelvoorschrift). Deze bedrijfsmiddelen staan in paragraaf 2a van de Milieulijst. De Milieulijst 2021 bevat hiernaast ook bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie met enkele technische randvoorwaarden wordt geëist. Het bedrijfsleven wordt zo geprikkeld om zelf met innovatieve oplossingen te komen. De mogelijkheden van deze omschrijvingen zijn veelomvattend. De bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift5 zijn opgesomd in paragraaf 2b van de Milieulijst 2021.

Een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift moet gericht zijn op milieubescherming in Nederland. Onder milieubescherming verstaat artikel 2, honderdeneerste lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening: elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

In paragraaf 2b, onder 7, is als voorwaarde opgenomen dat de investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift een aanmerkelijk milieuvoordeel behaalt in relatie tot het investeringsbedrag. Dit omdat de Aanwijzingsregeling niet beoogt investeringen te stimuleren waarbij het milieuvoordeel slechts marginaal is. Bij de controle van de melding van een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift wordt bepaald of het milieuvoordeel in de nieuwe situatie ‘aanmerkelijk’ kan worden genoemd in relatie tot het investeringsbedrag door de nieuwe situatie te toetsen aan:

 • de stand van de techniek in de branche; als de bestaande situatie de stand van de techniek vertegenwoordigt, wordt aan deze bestaande situatie getoetst;

 • andere milieuvriendelijke en innovatieve technieken die in de branche worden toegepast;

 • eerder gecontroleerde vergelijkbare meldingen.

Op deze wijze wordt ook de consistentie in de controles bewaakt.

Tevens geldt voor alle bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift het beginsel ‘de vervuiler betaalt’: het beginsel dat de kosten van het bestrijden van de vervuiling moeten worden gedragen door degene die de vervuiling heeft veroorzaakt (artikel 2, honderdentweeëntwintigste lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening).

De steun die voor een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen kan worden verkregen, is gebaseerd op de in aanmerking komende kosten. De in aanmerking komende kosten zijn de bijkomende investeringskosten die nodig zijn om verder te gaan dan de stand van de techniek in Nederland en om het niveau van milieubescherming te verhogen. Dit geldt bovenop de eis van artikel 36, vijfde lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening dat de investering verder gaat dan toepasselijke EU-normen of, bij het ontbreken van EU-normen, dat de investering het niveau van milieubescherming verhoogt.

De kosten die niet rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van milieubescherming komen niet in aanmerking voor steun. De middels MIA/Vamil verkregen steun bedraagt ten hoogste 40% van de in aanmerking komende kosten, of 35% in geval van investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van door andere ondernemingen geproduceerd afval.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen voor een deel van de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift respectievelijk 20 en 10 procentpunt meer steun krijgen via MIA/Vamil. Dit vanwege het verdergaand stimuleren van investeringen die bijdragen aan de circulaire economie.

2.3 Grondstoffen- en watergebruik

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie6 beoogt richting te geven aan de maatschappelijke ontwikkelingen die moeten leiden tot een circulaire economie. Dit programma gaat in op vijf prioritaire ketens. In hoofdstuk 1 ligt de nadruk op de ketens Kunststoffen, Maakindustrie en Consumptiegoederen. De actielijnen van de keten ‘Biomassa en voedsel’ raken het meest aan hoofdstuk 2 van de Milieulijst. Hier wordt in paragraaf 2.4 verder op ingegaan. Hoofdstuk 6 van de Milieulijst bedient vooral de transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

De paragraaf ‘biobased economy’ is uitgebreid met een bedrijfsmiddel voor productie van biobased plastics en producten die daarvan zijn gemaakt (F 1101). Daarnaast is er een bedrijfsmiddel opgenomen voor biotechnologie (F 1106).

De bedrijfsmiddelen die eiwittransitie betreffen (het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten) zijn verplaatst naar paragraaf 7 van hoofdstuk 2.

In de paragraaf ‘producten slimmer maken en gebruiken’ zijn de bedrijfsmiddelen F 1200 en B 1201 gewijzigd en aangevuld met drie nieuwe bedrijfsmiddelen (B 1202, F 1203 en A 1204). Deze vijf bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift bieden mogelijkheden voor ondernemers die investeren in grondstoffenbesparing door het productieproces of juist door producten slimmer te ontwerpen. Daarnaast biedt deze paragraaf meer mogelijkheden voor de productie van recyclebare verpakkingen (F 1260 en A 1261).

In de paragraaf ‘levensduur verlengen’ is een nieuwe omschrijving verschenen voor het refurbishen of hergebruiken van onderdelen of producten (F 1300). Ook biedt deze paragraaf mogelijkheden voor het hergebruiken van verpakkingen (F 1305 en F 1306).

Nieuw in de paragraaf ‘recycling’ zijn bedrijfsmiddelen voor recycling van textiel (F 1418) en spuitbussen (F 1409). De paragraaf ’toepassen van recyclaat’ biedt nieuwe mogelijkheden voor het verwerken van gerecyclede grondstoffen (A 1500). Ook het drogen van kunststofrecyclaat (A 1562) komt in aanmerking voor MIA/Vamil.

Ten slotte besteedt de Milieulijst 2021 meer aandacht aan het scheiden van afvalstromen zodat deze beter gerecycled kunnen worden (zie onder meer A 1600, D 1601 en F 1611).

Ook nieuw op de Milieulijst 2021 zijn verschillende circulaire bouwmaterialen en interieurproducten, dit wordt verder toegelicht in paragraaf 2.8.

In onderstaande tabel staan bedrijfsmiddelen uit de andere hoofdstukken dan het hoofdstuk grondstoffen- en watergebruik van de Milieulijst 2021, die eveneens aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van een circulaire economie.

Nummer Milieulijst 2021

Bedrijfsmiddel

B 2111

Kas voor biologische teelt

A 2130

Mechanische of (micro)biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten in een tuinbouwkas

D 2131

Luisdicht insectengaas met vochtafvoer (aanpassen bestaande situatie)

F 2135

Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw

A 2145

Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

F 2146

Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

F 2150

Apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof

A 2205

Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser

F 2300

Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken

A 2310

Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht

F 2317

Meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie)

D 2320

Gps-nauwkeurig meetsysteem voor lokale klimaatgegevens

B 2321

Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing

B 2322

Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur

B 2324

Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt

B 2326

Meetsensor voor gewasparameters

A 2336

Uv-gewasbeschermingsinstallatie

B 2338

Insectengaas voor de fruitteelt

E 2339

Hagelnetten voor de fruitteelt

F 2342

Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem

G 2344

Voorziening voor het benutten van effluent in de glastuinbouw of open teelt

B 2347

Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen

A 2349

Systeem voor het mengen van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitleiding

A 2350

Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met gps/gis-systeem

A 2351

Intrarijwieder

B 2352

Mechanische onkruidknipper of -snijder

A 2353

Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt

A 2354

Flexibel maaibord voor het oogsten van sojabonen

A 2355

Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom (hoogspanning)

A 2360

Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met gps-gestuurde afschakeling per rij

A 2361

Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten

A 2375

Mulch-apparatuur

B 2391

Versnipperaar voor kunststofafval van een landbouwbedrijf

F 2600

Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)

F 2601

Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie

B 2615

Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen

A 2620

Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen

A 2630

Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in de horeca

A 2635

Laserapparaat voor natural branding van groente, fruit en aardappelen

F 2650

Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

A 2690

Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw

F 2700

Productieapparatuur voor vleesvervangers

F 2710

Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

F 2711

Verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren

F 2714

Apparatuur voor de winning van blad-eiwit

F 2717

Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding

F 2720

Insectenkweeksysteem

F 2721

Verwerkingsapparatuur voor insecten

F 2722

Verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek

F 4100

Productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2

F 4101

Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige