Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 45868Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/232935, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

ARTIKEL I

De Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van artikel 1 tot artikel 1a wordt voor artikel 1a (nieuw) een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Algemene Groepsvrijstellingsverordening:

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);

generiek bedrijfsmiddel:

bedrijfsmiddel waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie wordt vereist en het middel niet specifiek wordt omschreven;

kmo:

kleine of middelgrote onderneming in de zin van bijlage I van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en Visserij Groepsvrijstellingsverordening;

Landbouw Groepsvrijstellingsverordening:

Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 193);

staatssteun:

staatssteun, als bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Visserij Groepsvrijstellingsverordening:

Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 396);

verordening (EU) nr. 508/2014:

Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (Pb EU 2014, L 149).

B

Artikel 1a (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel d wordt de puntkomma vervangen door: , en.

2. Aan het slot van onderdeel e wordt ‘, en’ vervangen door een punt.

3. Onderdeel f vervalt.

C

In artikel 2 wordt ‘artikel 1, onderdelen a tot en met f’ vervangen door: artikel 1a, onderdelen a tot en met e.

D

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a. Afwijkingsgronden

In afwijking van de artikelen 1a en 2 worden bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, dan wel investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan niet aangewezen indien:

 • a. daardoor vanwege toekenning van staatssteun door de overheid of de Europese Commissie op grond van deze regeling en uit andere hoofde, een zodanig voordeel zou worden verstrekt, dat het totale toegestane voordeel dat op grond van regelgeving van de Europese Unie mag worden verstrekt, wordt overschreden;

 • b. de investering wordt gedaan door een onderneming ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat, overeenkomstig artikel 1 vierde lid, onderdelen a en b, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, artikel 1, vijfde lid, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening of artikel 1, derde lid, onderdeel e van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening, of

 • c. de investering wordt gedaan door een onderneming in moeilijkheden, overeenkomstig artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, artikel 1, zesde lid, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening of artikel 1, derde lid, onderdeel d van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening.

E

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a. Transparantie

 • 1. Ingeval de staatssteun, die op grond van deze regeling wordt verkregen voor een investering in een aangewezen bedrijfsmiddel door een begunstigde die actief is in de primaire landbouwproductie, meer bedraagt dan € 60.000, maakt de Minister van Infrastructuur en Milieu de gegevens, genoemd in bijlage III van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening, bekend.

 • 2. Ingeval de staatssteun, die op grond van deze regeling wordt verkregen voor een investering in een aangewezen bedrijfsmiddel door een begunstigde die actief is in de productie, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten, meer bedraagt dan € 30.000, maakt de Minister van Infrastructuur en Milieu de gegevens, genoemd in bijlage III van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening, bekend.

 • 3. Ingeval de staatssteun, die op grond van deze regeling wordt verkregen voor een investering in een aangewezen bedrijfsmiddel door een begunstigde die niet actief is in de primaire landbouwproductie of de productie, verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten, meer bedraagt dan € 500.000, maakt de Minister van Infrastructuur en Milieu de gegevens, genoemd in bijlage III van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, bekend.

F

De bijlage wordt vervangen door de in de bijlage bij deze regeling opgenomen bijlage.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

BIJLAGE BIJ DE REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU VAN XX DECEMBER 2015, NR. IENM/BSK-2015/232935, TOT WIJZIGING VAN DE AANWIJZINGSREGELING WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING EN INVESTERINGSAFTREK MILIEU-INVESTERINGEN 2009

Bijlage bij de artikelen 1a en 2

Paragraaf 1 Algemeen

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2016.

 • 2. Investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de code begint met:

  • F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 36% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek;

  • A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 27% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 13,5% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • A, B, C of F komen in aanmerking voor 75% willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 3. Investeringen in woonhuizen en woonschepen, met inbegrip van de gedeelten van andere zaken die dienen voor bewoning, komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

 • 4. Indien in deze bijlage bepaalde meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten worden voorgeschreven, worden daarmee gelijkgesteld gelijkwaardige meetvoorschriften, testmethoden of gelijkwaardige verklaringen of certificaten, die worden gebruikt om bedrijfsmiddelen te toetsen of die zijn afgegeven met betrekking tot een bedrijfsmiddel.

 • 5. Ten aanzien van de generieke bedrijfsmiddelen, genoemd onder de codes

  A 0001 Nieuwe milieuvriendelijke techniek

  F 1100 Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa

  F 1200 Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen

  F 1205 Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)

  A 1240 Waterbesparende installatie

  A 1340 Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling (aanpassen bestaande situatie)

  F 1400 Apparatuur voor recycling (geen downcycling, al dan niet upcycling) van grondstoffen

  A 1401 Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen

  B 1405 Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)

  F 1406 Terugwinningsinstallatie voor fosfaten uit afval

  F 4410 Apparatuur voor procesgeïntegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)

  F 4420 Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

  A 4480 Ontstoffingsinstallatie met een hoog scheidingsrendement voor fijn stof

  F 4500 VOS-emissiereducerende apparatuur

  F 4600 Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)

  wordt, op een daartoe strekkend verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, aangetoond dat de steun voor de gemelde investering in een bedrijfsmiddel gericht op milieubescherming, voldoet aan de vereisten van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

  Een investering in een generiek bedrijfsmiddel komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, indien deze investering past onder artikel 36, eerste en tweede lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, waarbij:

  • investeringen betreffende bosbouw, energie, visserij en aquacultuur niet in aanmerking komen onder de generieke bedrijfsmiddelen;

  • onder milieubescherming wordt verstaan: elke maatregel gericht op preventie, beperking of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van de ondernemer dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen;

  • met de investering verder wordt gegaan dan de vastgestelde, al dan niet in werking zijnde, wettelijke normen in Nederland inzake milieubescherming of het niveau van milieubescherming wordt verhoogd bij ontstentenis van wettelijke normen,

  • met de investering verder wordt gegaan dan de huidige stand van de techniek1;

  • de investering er niet toe leidt dat de kosten van het bestrijden van de vervuiling niet worden gedragen door degene die de vervuiling veroorzaakt; en

  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten ten opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zou zijn gedaan bij afwezigheid van steun. Onder operationele lasten worden niet begrepen de financieringslasten.

   Voor een generiek bedrijfsmiddel aangaande recycling en hergebruik van door derden geproduceerd afval volgens artikel 47 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, geldt tevens dat:

  • het gerecyclede of hergebruikte materiaal anders bij het afval zou belanden of minder milieuvriendelijk zou worden verwerkt,

  • de investering niet uitsluitend de vraag naar het te recycleren materiaal doet toenemen zonder dat inzameling van dat materiaal toeneemt, en

  • onder de huidige stand van de techniek wordt verstaan een proces waarin het hergebruik van een afvalproduct om een eindproduct te maken, een economisch winstgevende normale praktijk is.

   De steun die middels de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen voor een investering in een bedrijfsmiddel kan worden verkregen bedraagt ten hoogste 30% van de bijkomende investeringskosten. De bijkomende investeringskosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met het behalen van een hoger niveau van milieubescherming, ten opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zou zijn gedaan bij afwezigheid van steun. De vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering kan doorgaans gelijk worden gesteld met het gangbare alternatief in de betreffende branche. Ingeval van recycling en hergebruik van door derden geproduceerd afval komen de bijkomende kosten in aanmerking die nodig zijn voor een betere recycling of hergebruik ten opzichte van een conventionele installatie met dezelfde capaciteit.

  • 6. Ten aanzien van investeringen in bedrijfsmiddelen betreffende landbouwproductie welke in paragraaf 2 zijn opgenomen onder ‘Voedselvoorziening en landbouwproductie’ en investeringen betreffende visserij en aquacultuur geldt dat:

   • een investering van een onderneming die actief is in de productie van primaire landbouwproducten, visserijproducten of aquacultuurproducten op grond van artikel 1 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening slechts in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen indien de onderneming een kmo is;

   • investeringen in bedrijfsmiddelen die verband houden met de primaire landbouwproductie op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 500.000 aan steun per onderneming per investeringsproject;

   • investeringen in bedrijfsmiddelen voor de visserij of aquacultuur op grond van artikel 2, eerste lid, van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komen voor ten hoogste € 1.000.000 aan steun per onderneming per jaar;

   • bij investeringen in bedrijfsmiddelen aan boord van visserijschepen artikel 25 en 38 van verordening (EU) nr. 508/2014 in aanmerking worden genomen;

   • bij investeringen door startende aquacultuurexploitanten artikel 46 van verordening (EU) nr. 508/2014 in aanmerking wordt genomen.

  • 7. Bedrijfsmiddel F 3410 (Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine) voldoet aan de in paragraaf 2 vermelde eisen omtrent de luchtzijdige emissies door de verbrandingsmotor van het bedrijfsmiddel.

   Met een EG-typegoedkeuringsverklaring en een verklaring van gelijkvormigheid wordt het voldoen aan de in paragraaf 2 vermelde eisen omtrent de luchtzijdige emissies door de verbrandingsmotor van het bedrijfsmiddel aangetoond. In de EG-typegoedkeuringsverklaring worden de emissiewaarden van het bedrijfsmiddel op basis van het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines aangegeven. Met een verklaring van gelijkvormigheid verklaart de leverancier of importeur dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een gemeten exemplaar, waarvan met een EG-typegoedkeuringsverklaring is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Voor de technische beoordeling van het bedrijfsmiddel kan de Minister van Infrastructuur en Milieu de EG-typegoedkeuringsverklaring en de verklaring van gelijkvormigheid opvragen bij de onderneming die het bedrijfsmiddel heeft gemeld voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. De verklaring van gelijkvormigheid wordt opgesteld door de leverancier of importeur met gebruikmaking van een door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld model dat verkrijgbaar is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

   Onder de grenswaarden van fase IV voor dieselmotoren als bedoeld in Richtlijn 2004/26 EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU 2004, L 225) worden de grenswaarden verstaan zoals bedoeld in het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines.

   Onder de grenswaarden van Tier 4 (final) voor dieselmotoren worden de grenswaarden verstaan conform de US-EPA-emissienorm.

   Voor fase IV voor dieselmotoren gelden de grenswaarden in onderstaande tabel:

   Netto vermogen (P) in kW

   Koolmonoxide in g/kWh

   Koolwaterstof in g/kWh

   Stikstofoxiden

   in g/kWh

   Deeltjes

   in g/kWh

   130 ≤ P ≤ 560

   3,5

   0,19

   0,4

   0,025

   56 ≤ P < 130

   5,0

   0,19

   0,4

   0,025

   Voor Tier 4 (final) voor dieselmotoren gelden de grenswaarden in onderstaande tabel:

   Netto vermogen (P) in kW

   Koolmonoxide

   in g/kWh

   Som van koolwaterstof en stikstofoxiden

   in g/kWh

   Deeltjes

   in g/kWh

   37 ≤ kW < 56

   5,0

   4,7

   0,03

   19 ≤ P < 37

   5,5

   4,7

   0,03

   8 ≤ P < 19

   6,6

   7,5

   0,4

   P < 8

   8,0

   7,5

   0,4

  • 8. Het geluidniveau van de mobiele machines, genoemd in bedrijfsmiddel E 3412, is gelijk aan of lager dan het geluidniveau zoals weergegeven in de tabel onder 8. Indien voor een mobiele machine in de tabel geen geluidniveau is opgenomen, wordt niet voldaan aan onderdeel a, punt 1, van bedrijfsmiddel E 3412.

   Met een EG-typegoedkeuringsverklaring en een verklaring van gelijkvormigheid wordt aangetoond dat het geluidniveau gelijk is aan of lager is dan het geluidniveau zoals weergegeven in de tabel onder 8. In de EG-typegoedkeuringsverklaring wordt het gewaarborgde en gemeten geluidniveau aangegeven conform de Regeling geluidemissie buitenmaterieel. Met een verklaring van gelijkvormigheid verklaart de leverancier of importeur dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een gemeten exemplaar, waarvan met de EG-typegoedkeuringsverklaring is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Voor de technische beoordeling van het bedrijfsmiddel kan de Minister van Infrastructuur en Milieu de EG-typegoedkeuringsverklaring en de verklaring van gelijkvormigheid opvragen bij de onderneming die het bedrijfsmiddel heeft gemeld voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. De verklaring van gelijkvormigheid wordt opgesteld door de leverancier met gebruikmaking van een door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld model dat verkrijgbaar is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

   Een geluidmeting geschiedt door een, door de Minister van Infrastructuur en Milieu op grond van artikel 5 van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel aangewezen, keuringsinstantie. Bij een puinbreker geschiedt deze geluidmeting volgens de meetmethoden die zijn opgenomen in de door de Minister van Infrastructuur en Milieu uitgegeven VAMIL-publicatiereeks 11 en 132. Het geluiddrukniveau als omschreven voor een landbouw- of bosbouwtrekker wordt gemeten volgens Richtlijn 2009/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU 2009, L 214).

   In de onderstaande tabel staat L voor maaibreedte in centimeters (cm), P voor vermogen in kilowatt (kW) en dB(A) voor decibel.

   Mobiele machine

   Geluidniveau in dB(A)

   Gazonmaaier met L ≤ 120 cm

   71+15logL

   Gazonmaaier met L > 120 cm

   73+15logL

   Graafmachine met P ≤ 15 kW

   82+9logP

   Graafmachine met P > 15 kW

   81+9logP

   Houtversnipperaar met een invoerdiameter

   > 50 mm en ≤ 200 mm

   109

   Houtversnipperaar met een invoerdiameter

   > 200 mm

   86+11logP

   Huisvuil- of vuilniswagen

   104

   (Knik)dumper met P ≤ 55 kW

   100

   (Knik)dumper met P > 55 kW

   80+11logP

   Laadschop met P ≤ 66 kW

   98

   Laadschop met P > 66 kW

   79+11logP

   Mobiele kraan (onder andere telescoopkraan) met P ≤ 55 kW

   99

   Mobiele kraan (onder andere telescoopkraan) met P > 55 kW

   79+10logP

   Motorpomp met P ≤ 35 kW

   87

   Motorpomp met P > 35 kW

   70+11logP

   Puinbreker

   84+11logP

   Stroomaggregaat met P<2

   90

   Stroomaggregaat met 2 ≤ P ≤ 10 kW

   93

   Stroomaggregaat met P > 10 kW

   88+ 2logP

   Landbouw- of bosbouwtrekker

   57+11logP*

   Veeg(zuig)machine met P ≤ 10 kW

   100

   Veeg(zuig)machine met P > 10 kW

   90+11logP

   Verreiker of vorkheftruck met P ≤ 55 kW

   99

   Verreiker of vorkheftruck met P > 55kW

   80+11logP

   * geluiddrukniveau

  • 9. De bedrijfsmiddelen, bedoeld onder de codes

   A 3222 Automatisch smeersysteem

   E 3412 Milieuvriendelijke mobiele machine

   voldoen aan de in paragraaf 2, bij het betreffende bedrijfsmiddel, vermelde eisen aan het gebruik van water, bio-olie of biovet in een hydraulisch systeem of een smeersysteem. Dit wordt aangetoond met een verklaring van de producent. Uit die verklaring van de producent blijkt dat het hydraulische systeem of het smeersysteem van het betreffende bedrijfsmiddel is voorzien van water, een bio-olie of een biovet dat eenvoudig biologisch afbreekbaar en niet-toxisch is. Uit die verklaring blijkt verder dat bij het gebruik van een dergelijke olie, een dergelijk vet of water de garantiebepalingen voor het bedrijfsmiddel onverkort van toepassing zijn.

   Niet-toxische olie of niet-toxisch vet is eenvoudig biologisch afbreekbaar als daarvoor, door een daartoe geaccrediteerde organisatie, een certificaat is afgegeven op basis van het Europees Ecolabel, dan wel een Blauer Engel-certificaat, voor zover het hydrauliekolie, smeerolie of smeervet voor land- en bosbouwmachines, betreft. Indien het hydraulische systeem of smeersysteem gevuld is met water en er kans op bevriezing bestaat, worden aan het systeem slechts stoffen toegevoegd die nodig zijn om het vriespunt te verlagen.

  • 10. Tot de in paragraaf 2 genoemde bedrijfsmiddelen worden tevens gerekend:

   • voorzieningen, zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur, die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en geen zelfstandige betekenis hebben;

   • de certificaten die in deze bijlage worden vereist.

Paragraaf 2 Bedrijfsmiddelen

Thema-overstijgende milieu-innovatie

A0001

Nieuwe milieuvriendelijke techniek

 • a. bestemd voor: het toepassen van een milieuvriendelijke techniek, waarbij:

  • het gaat om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe,

  • de techniek niet energiebesparing of -opwekking betreft,

  • de belastingplichtige aantoont dat deze specifieke techniek voor het eerst in Nederland wordt toegepast (bijvoorbeeld door contractuele vastlegging of een verklaring van de leverancier), en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het behalen van de milieuvoordelen.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl//miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Elektrisch aangedreven of hybride auto’s komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel A 0001. Zie de bedrijfsmiddelen G 3110 en D 3111 voor deze auto's. Zonnepanelen komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel A 0001.

F 0100

Software voor duurzame productontwikkeling

 • a. bestemd voor: het, door een kmo, verduurzamen van producten op basis van ontwerpsoftware, die ten minste vier van de volgende milieuparameters inzichtelijk maakt:

  • fosfaatemissie,

  • SOx-emissie,

  • NOx-emissie,

  • CO2-emissie,

  • watergebruik,

  • energiegebruik, of

  • hergebruik van materialen of componenten,

 • b. bestaande uit: ontwerpsoftware.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 6.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Met kmo wordt bedoeld een kleine of middelgrote onderneming.

Grondstoffen en afval
Circulaire economie, bio-based economy, hernieuwbare grondstoffen, preventie van water- en grondstoffengebruik, vervanging van niet-duurzame grondstoffen, recycling, afvalverwerking, waterzuivering
Bio-based economy

F 1100

Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa

 • a. bestemd voor: de verwerking van biomassa tot een product door een onderneming die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 6 van paragraaf 1 van deze bijlage, waarbij:

  • het product geen voedingsmiddel of energiedrager zoals brandstof, warmte of elektriciteit, is,

  • de biomassa geen mest is,

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

  • het restproduct al dan niet een energie- of voedingsmiddeltoepassing krijgt, en

   • 1. het product niet gangbaar is, of

   • 2. het product wel gangbaar is maar de gebruikte biomassa niet gangbaar is als grondstof voor het product,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur voor het verwerken van biomassa tot een product, inclusief voorbewerkingsapparatuur.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld raffinage van biomassastromen (zoals gras), biochemie of toepassing van natuurlijke vezels, mits het geen gangbare toepassing is.

Voor verwerking van biomassa door producenten van visserij- of aquacultuurproducten zie de bedrijfsmiddelen F 2430, F 2600, F 2610, F 2611, F 2612 en F 2613. Zie bedrijfsmiddel F 2650 voor bewerking van mest met terugwinning van fosfaat en nitraat.

F 1110

Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics

 • a. bestemd voor: het uitsluitend produceren van plastics of plastic producten die gemaakt zijn van biomassa door een onderneming die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 6 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het produceren van (producten van) bioplastics.

Toelichting: Structuurverbetering van (producten van) bioplastics met natuurlijke vezels valt ook onder bedrijfsmiddel F 1110. Voor verwerking van biomassa door producenten van visserij- of aquacultuurproducten zie de bedrijfsmiddelen F 2600, F 2610, F 2611, F 2612 en F 2613.

F 1112

Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor

 • a. bestemd voor: het vergisten van organische reststromen, niet zijnde mest, door een onderneming die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 4 van paragraaf 1 van deze bijlage, waarbij:

  • de dunne fractie van het digestaat als voeding dient voor de algen-, kroos- of wierenreactor,

  • de geproduceerde algen, kroos of wieren worden ingezet als (groene grondstof voor) veevoer, biobrandstof of voor hoogwaardigere toepassingen, en

  • het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,

 • b. bestaande uit: een vergister, een productiesysteem voor algen, kroos of wieren en al dan niet de volgende onderdelen: voorbewerkingsapparatuur, een behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, een oogstsysteem, apparatuur voor verwerking tot grondstof, een gasmotor, een generator en biogasopwerkingsapparatuur.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2659 voor een mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor.

A 1113

Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking

 • a. bestemd voor: het verwerken van afvalwater door biologische afbraak door algen, wieren of kroos door een onderneming die niet actief is in de productie van visserij- of aquacultuurproducten zoals bedoeld onder punt 6 van paragraaf 1 van deze bijlage, waarbij de algen, wieren of het eendenkroos geoogst worden,

 • b. bestaande uit: een vloeistofdicht bassin, een schoepenrad of pomp, een continu meetsysteem, oogstapparatuur en al dan niet voorscheidingsapparatuur.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2651 voor verwerking van dierlijke mest met een algen-, wieren- of kroossysteem.

Preventie van water- en grondstoffengebruik

F 1200

Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik van grondstoffen, waarbij:

  • de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling of hergebruik,

  • het geen vermindering van water- of energiegebruik betreft, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verminderen van het gebruik van grondstoffen, met uitzondering van apparatuur ter vermindering van water- of energiegebruik.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

De vermindering van het gebruik van grondstoffen mag ook elders in de keten worden behaald. Voor investeringen in waterbesparende en water- en grondstoffenbesparende installaties zie respectievelijk de bedrijfsmiddelen A 1240 en F 1205. Zie bedrijfsmiddel F 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water.

F 1205

Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water en het verbruik van andere grondstoffen door aanpassing of vervanging van een bestaand proces, waarbij:

  • de waterinname vermindert met ten minste 25 liter per jaar per geïnvesteerde euro,

  • de inkoop van ten minste één grondstof vermindert met ten minste 30% op gewichtsbasis,

  • de grondstofbesparing niet wordt gerealiseerd middels vervanging door een andere grondstof,

  • de besparing wordt gerealiseerd ten opzichte van de bestaande situatie, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de water- en grondstoffenbesparing te realiseren, met uitzondering van investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

F 1210

Variabele verpakkingsmachine

 • a. bestemd voor: op basis van variërende hoogte, breedte of lengte verpakken van artikelen in dozen waardoor per doos een hoeveelheid verpakkings- en vulmateriaal wordt gebruikt die noodzakelijk is om het artikel schadevrij te vervoeren,

 • b. bestaande uit: een 3D-meetsyteem, een snij- en vouwinrichting, een doosopzet- en vouwsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een robot, een tapesysteem en een labelprinter.

F 1211

Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers

 • a. bestemd voor: het voor transport vastzetten van goederen op rolcontainers met een herbruikbare vastzetter die vastgemonteerd is op de rolcontainer, ter vervanging van het gebruik van plastic rekwikkelfolie,

 • b. bestaande uit: herbruikbare vastzetters voor lading.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 25 per bedrijfsmiddel worden ten minste 100 bedrijfsmiddelen tegelijk aangeschaft en gemeld.

A 1240

Waterbesparende installatie

 • a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater, waarbij wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

G 1245

Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het doorleveren van (warm) proceswater, al dan niet met daarin opgeloste grondstoffen, waarbij één of meer ontvangende bedrijven proceswater benutten van één of meer andere bedrijven en deze bedrijven samen minder water, grondstoffen of energie innemen ten opzichte van de bestaande situatie,

 • b. bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pomp(en) en al dan niet apparatuur om het water geschikt te maken voor benutting door het ontvangende bedrijf.

Toelichting: Zowel ontvangend als leverend bedrijf kunnen investeringen melden voor zover van toepassing op de levering van water tussen de bedrijven. Kosten voor afvalwaterzuivering komen uitsluitend in aanmerking indien deze aanvullend zijn op waterzuivering die nodig was geweest voor het voldoen aan lozingsnormen.

A 1246

Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging

 • a. bestemd voor: het wassen van textiel met water en zeepoplossingen waarbij het watergebruik ten hoogste 2 liter per kilogram wasgoed bedraagt,

 • b. bestaande uit: een milieuvriendelijke wasstraat.

D 1249

Regenwaterinstallatie

 • a. bestemd voor: het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere niet-drinkwaterdoeleinden buiten de land- en tuinbouw, ter vermijding van het gebruik van drinkwater,

 • b. bestaande uit: een regenwateropslag en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een fotovoltaïsch systeem voor de energie die de regenwaterinstallatie verbruikt, met uitzondering van de volgende onderdelen: dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en eindapparatuur waarmee het regenwater wordt toegepast.

D 1270

Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning

 • a. bestemd voor: het scannen van (delen van) het gebit, waarbij de scans worden omgezet in driedimensionale digitale beelden of het op basis van deze scans frezen van tandtechnisch kroon- en brugwerk,

 • b. bestaande uit: een scanner, een camerapen of een freessysteem en de bijbehorende software, waarbij apparatuur die alleen gebruikt wordt voor diagnostische doeleinden niet in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek.

F 1280

Printersysteem voor uitwisbare toner

 • a. bestemd voor: het printen op papier met uitsluitend uitwisbare toner en het wissen van het geprinte papier, waardoor het papier opnieuw voor het printen gebruikt wordt,

 • b. bestaande uit: een printerinstallatie voorzien van uitsluitend uitwisbare toner, een tonerwisinstallatie en al dan niet een papierinzamel- en sorteerinstallatie.

B 1282

Apparatuur voor rugpapiervrije etiketten en stickers

 • a. bestemd voor: het vervaardigen, printen of aanbrengen van uitsluitend rugpapiervrije etiketten en stickers op verpakkingen en onderdelen,

 • b. bestaande uit: een installatie voor vervaardiging van uitsluitend rugpapiervrije etiketten en stickers, een printinstallatie of een etiket- of sticker-aanbrenginstallatie.

F 1290

Verwijderingsinstallatie voor zware metalen uit kunstmest

 • a. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest in totaal minder dan 0,1 milligram per kilogram aan zware metalen bevat, wat wordt aangetoond door een meetrapport van een onafhankelijk meetinstituut of laboratorium,

 • b. bestaande uit: een metaalverwijderingsinstallatie.

Substitutie van water en grondstoffen

A 1330

Waterhydraulisch systeem

 • a. bestemd voor: het overbrengen van kracht met een hydraulisch systeem, waarbij:

  • water als hydrauliekvloeistof wordt toegepast, en

  • aan het water geen stoffen zijn toegevoegd anders dan vriespuntverlagende middelen,

 • b. bestaande uit: een hydrauliekpomp, besturings- en regelkleppen, een waterhydraulische hydromotor en een cilinder.

A 1340

Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling in koelwatersystemen, afvalwatersystemen of inpandige leidingen, waarbij:

  • een bestaande reinigings- of spoeltechniek op basis van chemische ontsmetting wordt vervangen,

  • in de nieuwe situatie geen chemische middelen meer worden gebruikt voor ontkalking en antifouling,

  • geen gebruik wordt gemaakt van ionenwisseling,

  • chemische middelen die gebruikt worden voor het terugspoelen of reinigen van de antikalk- of antibiofoulinginstallatie worden opgevangen en gerecycled of afgevoerd,

  • de effectiviteit van de techniek en het milieuvoordeel ten opzichte van de huidige situatie is aangetoond door een relevante en erkende onderzoeksorganisatie, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een ontsmettende of ontkalkende installatie en al dan niet aanpassing van het leidingwerk.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

A 1345

Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation

 • a. bestemd voor: het ter plaatse door elektrolyse bereiden van geoxideerd water voor ontsmetten of reinigen, waarbij het reinigingsmiddel wordt bereid uit water, al dan niet in combinatie met keukenzout, zonder dat daarbij chloorbleekloog wordt gevormd,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het ter plaatse bereiden en toepassen van het desinfectie- of reinigingsmiddel.

F 1350

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

 • a. bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van (gevel)oppervlakken, machineonderdelen, halffabricaten of producten,

 • b. bestaande uit: een straalunit, straalnozzles, een (droog)ijsproductie-installatie en al dan niet de volgende onderdelen: een afzuiginstallatie, een buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater, met uitzondering van het transportsysteem.

F 1380

Textielverfmachine op basis van CO2

 • a. bestemd voor: het waterloos verven van textiel met superkritisch CO2, waarbij de gebruikte kleurstoffen gerecycled worden,

 • b. bestaande uit: een droogverfinstallatie en een doseringseenheid voor superkritische CO2.

Recycling van afval(water) en grondstoffen

F 1400

Apparatuur voor recycling (geen downcycling, al dan niet upcycling) van grondstoffen

 • a. bestemd voor: het terugbrengen van afval tot een grondstof, waarbij:

  • de teruggewonnen grondstof wordt teruggebracht tot (nagenoeg) de oorspronkelijke functionele kwaliteit ('virgin-kwaliteit') of tot een hogere kwaliteit (geen downcycling, al dan niet upcycling),

  • in geval van de verwerking van gemengde stromen de bewerking niet leidt tot te storten stromen,

  • het geen vermindering van water- of energiegebruik betreft, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het terugwinnen van de oorspronkelijke grondstof(fen) en het opwaarderen tot 'virgin-' of een hogere kwaliteit, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur ter vermindering van water- of energiegebruik en apparatuur ter aanwending van de teruggewonnen grondstof(fen).

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld recyclinginstallaties voor kunststoffen, bouwstoffen en dergelijke, scheidingsinstallaties (zoals optische of elektrostatische scheiders, zifters en destillatiesystemen), wasinstallaties, accucel productie-eenheden, recyclinginstallaties voor lithiumhoudende accu's of verwerkingsinstallaties voor kunstgras.

Voor investeringen in waterbesparende en water- en grondstoffenbesparende installaties zie respectievelijk de bedrijfsmiddelen A 1240 en F 1205. Zie bedrijfsmiddel F 1200 en verder voor investeringen in preventie van gebruik van grondstoffen en water.

A 1401

Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen

 • a. bestemd voor: het terugbrengen van afval tot een grondstof, waarbij:

  • de teruggewonnen grondstof wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke functionele kwaliteit ('virgin-kwaliteit') of minder,

  • in geval van de verwerking van gemengde stromen de bewerking niet leidt tot te storten stromen,

  • het geen vermindering van water- of energiegebruik betreft, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het terugwinnen van de oorspronkelijke grondstof(fen) en het opwaarderen tot 'virgin kwaliteit' of minder, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur ter vermindering van water- of energiegebruik en apparatuur ter aanwending van de teruggewonnen grondstof(fen).

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nlmiavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld recyclinginstallaties voor kunststoffen, bouwstoffen en dergelijke, scheidingsinstallaties (zoals optische of elektrostatische scheiders, zifters en destillatiesystemen), wasinstallaties, accucel productie-eenheden, recyclinginstallaties voor lithiumhoudende accu's of verwerkingsinstallaties voor kunstgras.

Voor investeringen in waterbesparende en water- en grondstoffenbesparende installaties zie respectievelijk de bedrijfsmiddelen A 1240 en F 1205. Zie bedrijfsmiddel F 1200 en verder voor investeringen in preventie van gebruik van grondstoffen en water.

B 1405

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het ten opzichte van de bestaande situatie terugwinnen van één of meer stoffen aanwezig in afvalwater of waterzuiveringsslib, zoals gedefinieerd in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2), waarbij:

  • het terugwinrendement ten minste 25% (op gewichtsbasis) per stof bedraagt,

  • de teruggewonnen stof(fen) worden gerecycled,

  • het terugwinrendement wordt berekend ten opzichte van de bestaande situatie, en

  • wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het afscheiden en opwerken van de terug te winnen stoffen uit de afvalwaterstroom of het waterzuiveringsslib, met uitzondering van investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

F 1406

Terugwinningsinstallatie voor fosfaten uit afval

 • a. bestemd voor: het terug- of herwinnen van fosfaten, al dan niet in combinatie met andere mineralen, uit afvalstromen, waarbij wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van fosfaat en al dan niet andere mineralen, met uitzondering van investeringen in apparatuur voor het opwerken en toepassen van teruggewonnen (herwonnen) fosfaat of andere mineralen.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld de terugwinning van fosfaat uit afvalwater, urine, afvalwaterslib en assen van afvalwaterslibverbranding afkomstig van communale of industriële biologische waterzuiveringsinstallaties.

Voor installaties voor herwonnen fosfaten, zoals struviet, die toegevoegd worden aan de meststoffenwet voor gebruik in de landbouw, zie bedrijfsmiddel F 1406. Zie bedrijfsmiddel F 2650 voor mestbewerkingsinstallaties met terugwinning van fosfaten.

F 1408

Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen

 • a. bestemd voor: het door middel van enzymatische hydrolyse scheiden van huishoudelijk restafval of vergelijkbaar afval van bedrijven in een organische- en anorganische fractie, waarbij de organische (vloeibare) fractie kan dienen als grondstof voor duurzame energieopwekking en uit de anorganische (vaste) fractie grondstoffen zoals metalen en plastics kunnen worden teruggewonnen,

 • b. bestaande uit: een thermische reactor, een enzymreactor en een behandelingssysteem voor de vloeibare fractie inclusief ontwateringsapparatuur, met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie of het terugwinnen van grondstoffen uit de anorganische fractie.

F 1409

Pyrolyse- of kraakinstallatie voor verwerking van afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het pyrolyseren of katalytisch kraken van:

  • 1. plastic scheepsafval, waarbij vrijkomende reactieproducten worden toegepast als (grondstof voor) nieuwe producten, materialen of brandstof, of

  • 2. afvalstoffen die niet voor recycling geschikt zijn (maar conform de minimumstandaard in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) verbrand, al dan niet met terugwinning van energie, of gestort mogen worden), waarbij:

   • vrijkomende reactieproducten worden toegepast als grondstof voor nieuwe producten of materialen of als brandstof, en

   • wordt aangetoond dat milieuvoordelen worden behaald ten opzichte van de gangbare verwerking,

 • b. bestaande uit: een pyrolysereactor of kraker, een afgas- of rookgasreinigingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een vergasser, een naverbrander, een smeltinstallatie, een toe- en afvoersysteem, een afvalvoorbewerkingsinstallatie en een CO2-afvanginstallatie, met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie.

A 1411

Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas

 • a. bestemd voor: het opwerken van AVI-bodemas tot een bouwstof, niet zijnde een IBC-bouwstof als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waarbij:

  • ten hoogste 15% van de input van de opwerkingsinstallatie, gemeten als droge stof, wordt gestort, en

  • ten minste 75% van de non-ferro metalen uit de fractie groter dan 6 millimeter wordt teruggewonnen,

 • b. bestaande uit: een opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas en een ferro- en non-ferro-verwijderingsinstallatie.

A 1420

Smeltinstallatie voor verwerking van (gevaarlijke) afvalstromen

 • a. bestemd voor: het verwerken van (gevaarlijke) afvalstromen bij een temperatuur van 1.300 tot 1.500°C, waardoor de minerale delen smelten tot een vloeibare slak en de organische delen volledig vergassen tot synthesegas, en waarbij:

  • de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden toegepast als grondstof of als alternatief voor fossiele brandstoffen, en

  • het verwerkte afval op gewichtsbasis voor ten minste 50% uit gevaarlijk afval bestaat,

 • b. bestaande uit: een smeltinrichting, een afvalvoorbewerkingsinstallatie, een afgasreinigingsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een waterzuiveringsinstallatie en een energieopwekkingsinstallatie, met uitzondering van voorzieningen voor het opwekken van energie voor derden.

A 1430

Versvetafscheider

 • a. bestemd voor: het afscheiden van vers vet door een scheidingscentrifuge, waarbij vet, water en slib direct na het ontstaan van het afvalwater in een continue stroom van elkaar worden gescheiden, waarna het vet wordt gerecycled of hoogwaardiger wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een centrifugale versvetafscheider.

Toelichting: Het vet dient direct na het ontstaan van het vettige afvalwater door een centrifuge afgescheiden te worden. Gewone vetafscheiders scheiden het vet op basis van de zwaartekracht en komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 1440

Membraanbioreactor met benutting van het effluent

 • a. bestemd voor: het recyclen van spoel- of afvalwaterstromen na zuivering in een biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie, waarbij het effluent of de stoffen daarin worden gerecycled of hoogwaardiger toegepast,

 • b. bestaande uit: een biologische waterzuiveringsinstallatie, een membraanfiltratie-eenheid en al dan niet de volgende onderdelen: een recirculatieleiding en apparatuur voor het afscheiden en opwerken van de terug te winnen stoffen uit het effluent, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden.

B 1441

Membraanbioreactor

 • a. bestemd voor: het zuiveren of recyclen van spoel- of afvalwaterstromen in een biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,

 • b. bestaande uit: een biologische waterzuiveringsinstallatie, een membraanfiltratie-eenheid en al dan niet een recirculatieleiding, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden.

F 1470

Recyclinginstallatie voor bitumineus afval

 • a. bestemd voor: het verwerken van bitumineus afval door verkleining tot maalgoed of korrels die worden gerecycled of hoogwaardiger toegepast,

 • b. bestaande uit: voorscheidingsapparatuur, wasapparatuur, een shredder of maalmolen, een drooginstallatie, een mengschroef of smelthomogenisator, een smeltzuiveringsinstallatie, een extruder of agglomerator, transportbanden, een menginstallatie of een granulator.

B 1475

Schuimbitumenmachine

 • a. bestemd voor: het in één werkgang renoveren van een rijbaan door frezen van het oude wegdek en het gelijktijdig mengen van de vrijgekomen materialen met bitumenschuim (hete bitumen gemengd met circa 2% water),

 • b. bestaande uit: een mobiele frees- en bitumenschuiminstallatie.

Verwerking van afval(water)

B 1520

Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het in een plasmaveld thermisch ontleden van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de afvalstoffen uiteenvallen in hun elementaire componenten,

 • b. bestaande uit: een plasma-omzetter met voedingssysteem, een gasbehandelingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een afvoersysteem en een elektriciteitsopwekkingsinstallatie, met uitzondering van apparatuur ter opwerking en aanwending van de ontstane componenten.

A 1525

Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond

 • a. bestemd voor: het stofemissievrij denatureren van asbesthoudend afval of asbesthoudende grond door de asbestresten bij lage temperatuur (lager dan 250°C) met behulp van natronloog af te breken, waarbij de asbestvezels volledig worden vernietigd en de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, een verwarmings- en koelsysteem, een natronloogdoseerinstallatie, een filterinstallatie, een behandelingsinstallatie voor filterkoek en al dan niet een scheidingsinstallatie.

A 1526

Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten

 • a. bestemd voor: het thermisch denatureren van asbestcementproducten waarbij de asbestvezels via verhitting volledig worden vernietigd en het daarbij gevormde eindproduct wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een tunneloven of een verrijdbare stolpoven, een brandersysteem, naverbranders en al dan niet de volgende onderdelen: keramische filters, een onderdrukruimte voor controle en reparatie van verpakkingen, een transportinstallatie en een breekinstallatie voor nabehandeling van het product.

B 1532

Natte thermische oxidatie van slib onder hoge druk

 • a. bestemd voor: het nat oxideren van slib, al dan niet in combinatie met andere reststromen, onder een druk van ten minste 100 bar en een temperatuur van ten minste 180°C, waarbij alleen kleine onschadelijke moleculaire verbindingen en zuiver water overblijven en waarbij de anorganische bestanddelen nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: een oxidatiereactor, een verwarmingseenheid, een warmtewisselaar en compressie-apparatuur, met uitzondering van de volgende onderdelen: ontwateringseenheid en nageschakelde waterzuiveringsinstallatie.

B 1540

Aërobe korrelslibreactor

 • a. bestemd voor: het aëroob zuiveren van afvalwater door bacteriën die in agglomeraten groeien en stabiele granules vormen, waardoor de scheiding van gezuiverd water en korrels in de reactor zelf plaatsvindt en separate nabezinking wordt vermeden, en waarbij:

  • de reactor een volume heeft van ten hoogste 1.000 kubieke meter en

  • de installatie niet primair gericht is op de verwijdering van stikstofverbindingen,

 • b. bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie met aëroob korrelslib, inclusief de benodigde instrumentatie en automatisering en al dan niet de volgende onderdelen; water- en slibbuffers voorafgaand aan de installatie en apparatuur voor het winnen van alginaten uit korrelslib, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden.

Toelichting: Voor het produceren van grondstoffen of bioplastics uit korrelslib zie respectievelijk de bedrijfsmiddelen F 1100 en F 1110.

B 1545

(Katalytische) oxidatiereactor voor waterreiniging

 • a. bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide, zuurstofradicalen, zuurstofionen, ozon of UV-bestraling van,

  • 1. hormoonverstorende stoffen of antibiotica in afvalwater uit de medische sector, de chemische sector of de geneesmiddelenindustrie, of

  • 2. Legionella in inpandige waterleidingen,

 • b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een restozonvernietiger, een recirculatietank, een recirculatiepomp, een biologisch actief koolfilter, met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.

Inzameling van afval(water)

A 1610

Glasversnipperaar voor horecabedrijven

 • a. bestemd voor: het op locatie granuleren van glasafval (non-return glas) van een horecabedrijf als bedoel in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waardoor het glasafval compact wordt afgevoerd door of aangeboden aan een afvalverwerkend bedrijf en het versnipperde glas vervolgens wordt gerecycled tot nieuw glas,

 • b. bestaande uit: een glasversnipperaar.

A 1615

Afzuiginstallatie voor keukenafval

 • a. bestemd voor: het afzuigen en gescheiden afvoeren en opslaan van keukenafval, waarbij:

  • ten minste de organische fractie wordt gescheiden van het overige keukenafval, en

  • de vrijkomende schadelijke gassen worden gezuiverd,

 • b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een voorziening voor zuivering van de afgezogen lucht, een transportsysteem, gesloten tanks en al dan niet real time monitoring van de tanks.

B 1640

Havenontvangstinstallatie bij jachthavens

 • a. bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of blackwater bij een jachthaven, voor zover de installatie niet verplicht is volgens wetgeving:

  • 1. in havens met meer dan 50 ligplaatsen, waarbij plastic gescheiden wordt ingezameld en aantoonbaar nuttig wordt aangewend,

  • 2. met een inzamelstation met ten minste één lekvrij en geurvrij aansluitpunt per 4 ligplaatsen in een jachthaven, of

  • 3. met ten minste één inzamelstation bij een jachthaven met niet meer dan 50 ligplaatsen voor niet-open pleziervaartuigen,

 • b. bestaande uit: een inzamelstation, tanks, pompen, leidingen en al dan niet een olie/vetafscheider.

Ketenaanpak

B 1810

Tapijt(tegels) met ten minste 50% gerecycled materiaal

 • a. bestemd voor: het bedekken van vloeren met kamerbreed tapijt of tapijttegels, waarvan ten minste 50% op gewichtsbasis bestaat uit gerecycled materiaal, wat wordt aangetoond met een vermelding van het aandeel gerecycled content in een EPD (Environmental Product Declaration) volgens ISO 14025 en EN 15804, gebaseerd op de Product Category Rules voor Floor Covering,

 • b. bestaande uit: kamerbreed tapijt of tapijttegels, inclusief de kosten voor het leggen.

Voedselvoorziening en landbouwproductie
Kassen, stallen, landbouwwerktuigen, aquacultuur, visserij, verwerkingsapparatuur

Een producent van primaire landbouw-, visserij- of aquacultuurproducten komt alleen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen in aanmerking indien het een kmo is (zie punt 6 van paragraaf 1 van deze bijlage)

Glastuinbouw

B 2110

Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur

 • a. bestemd voor: het milieuvriendelijk produceren van gewassen of producten in een kas, waarvan is vastgesteld dat de productie in de kas voldoet aan de eisen van Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een certificaat Milieukeur dat is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n) en voorzieningen voor het opslaan of produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Informatie over Milieukeur Plantaardige producten is beschikbaar op de website www.milieukeur.nl.

B 2111

Kas voor biologische teelt

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische of klimaattechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties en voorzieningen voor het opslaan en produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op de website www.skal.nl.

F 2112

Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen of producten in een kas waarvan is vastgesteld dat deze voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 2113 en het bedrijfsmatig telen van gewassen plaatsvindt volgens:

  • 1. de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, of

  • 2. volgens de eisen van Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een certificaat Milieukeur dat afgegeven is door een daartoe bevoegde instantie,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische of klimaattechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte(n), scherminstallaties en voorzieningen voor het opslaan en produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 is beschikbaar op de website www.skal.nl. Informatie over de genoemde Milieukeur is beschikbaar op www.milieukeur.nl.

A 2113

Groen Label Kas

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas waarbij wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • de kas voldoet, blijkens een voorlopig certificaat GLK11 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 11 (GLK11), met een minimumniveau van 85 punten voor extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt,

  • voor alle kassen die onder de criteria voor extensieve teelt worden gecertificeerd bij definitieve oplevering moet worden aangetoond dat het totale energiegebruik op basis van ten minste 1 jaar teelt minder is geweest dan 25 kubieke meter aardgasequivalenten per vierkante meter per jaar. De tuinder toont dit aan door na 1 jaar teelt het werkelijke energiegebruik van het voorgaande jaar te laten controleren op basis van facturen en meetgegevens en de gegevens in het energiecertificaat, en

  • binnen drie jaar na afgifte van het voorlopig certificaat GLK11 wordt een definitief certificaat GLK11 overgelegd, dan wel binnen vier jaar wordt een definitief certificaat overgelegd volgens de op dat moment geldende maatlat Groen Label Kas en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels) en teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

De gehele investering in de Groen Label Kas, inclusief kosten gemeld onder bedrijfsmiddel F 2112 of F 2114, komt ten hoogste voor het volgende bedrag per vierkante meter gecertificeerd teeltoppervlak in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Gewasgroep

€/m2 intensieve teelt

€/m2 extensieve teelt

Groenten

110

120

Bloemen

170

145

Potplanten

190

160

Uitgangsmateriaal

230

160

Toelichting: Het Certificatieschema Groen Label Kas 11 (GLK11) is beschikbaar op de website www.groenlabelkas.nl.

F 2114

Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij

 • a. bestemd voor: het gecombineerd bedrijfsmatig telen van gewassen en kweken van vis, schaal- of schelpdieren, waarbij uitwisseling van water, warmte en CO2 plaatsvindt en waarvan is vastgesteld dat de kas voldoet aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel A 2113,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), een vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: assimilatiebelichting, cyclische belichting, een bedrijfsruimte, de ruimten bedoeld voor personeel, scherminstallaties en voorzieningen voor het opslaan of produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2400 voor een polycultuurkwekerij voor aquatische producten.

F 2120

Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht

 • a. bestemd voor: het afvoeren van vocht uit de kas tijdens de lichtscherming in de nanacht, zodanig dat de lichtschermen ook in de nanacht geheel gesloten blijven en warmte in de kas wordt opgeslagen,

 • b. bestaande uit: een systeem voor het afvoeren van vocht uit de kas in de nanacht en al dan niet apparatuur voor het geschikt maken van teruggewonnen condenswater als gietwater, met uitzondering van natte koeltorens.

A 2130

Apparatuur voor het biologisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen

 • a. bestemd voor: het biologisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen door het inzetten van natuurlijke vijanden,

 • b. bestaande uit: apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor de biologische bestrijding.

D 2131

Luisdicht insectengaas

 • a. bestemd voor: het vrij van insecten en dergelijke telen of opkweken van gewassen, ter beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: luisdicht gaas en al dan niet de volgende onderdelen: ondersteuningsmateriaal en een toegangssluis met dubbele deur.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel heeft ook betrekking op het aanbrengen van insectengaas in bestaande (Groen Label) kassen.

B 2135

Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het in een kas op biologische wijze verhogen van de weerbaarheid van planten tegen ziekten, waarbij geen chemische stoffen of metalen worden toegepast en waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verminderd,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid, met uitzondering van wateropslagvoorzieningen en watergiftesysteem.

F 2140

Ondergrondse waterberging voor de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt

 • a. bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van regenwater in ondergrondse bodemlagen, niet zijnde een warmte-koude opslag (WKO) of systeem voor geothermie, voor het gebruik als beregenings- of gietwater in de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrond- of bedekte teelt, waarbij voor de first flush van een kasdek een aparte opvang- of afvoervoorziening toegepast wordt,

 • b. bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening, putten, pompen en al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het te bergen water, met uitzondering van voorzieningen voor het opvangen van het regenwater en voorzieningen voor het geschikt maken van het teruggewonnen water.

Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.

F 2141

Waterberging onder de kas

 • a. bestemd voor: het onder een tuinbouwkas individueel of collectief opslaan van regenwater of recirculatiewater in een afgesloten voorziening voor gebruik in de glastuinbouw,

 • b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening onder de kas, pompen en al dan niet filtersystemen voor het zuiveren van het te bergen water, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzieningen voor het opvangen van het regen- of circulatiewater en voorzieningen voor het voor gebruik geschikt maken van het teruggewonnen water.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2142

Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor de productie van gietwater voor gebruik in de glastuinbouw met ten minste 45% ten opzichte van de bestaande situatie, waarbij:

  • eventuele wijzigingen in de teeltcapaciteit en gewasbehoefte van de kas in de berekening van de besparing worden meegenomen,

  • de vermindering wordt gerealiseerd door het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn of de vergroting van regenwatergebruik, waarbij de totale regenwateropslag meer per hectare teeltoppervlak bedraagt dan wettelijk verplicht, en

  • er geen brijn meer in de bodem wordt gebracht,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het terugwinnen van water en grondstoffen uit brijn of een (uitbreiding van de) regenwateropslagvoorziening of al dan niet opslagvoorzieningen ten behoeve van het hergebruik van (afval)water.

F 2145

Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar vaker recirculeren van drain(age)water binnen het teeltproces ten opzichte van de bestaande situatie, door het verbeteren van de verwijdering van ziektekiemen of zouten, waardoor de lozing van drain(age)water verminderd of vermeden wordt,

 • b. bestaande uit: een installatie voor het doden van ziektekiemen of het verwijderen van zouten en al dan niet meetapparatuur.

F 2146

Voorzieningen voor het verwijderen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het tegengaan van de lozing van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw, waarbij de toegepaste zuiveringsinstallatie of -methode gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten minste 95%,

 • b. bestaande uit: waterzuiveringsapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen; een debietmeter, een voorziening voor de opslag van te lozen drainwater en een meetinstrument voor de meting van concentraties van nutriënten, met uitzondering van voorzieningen die zijn opgenomen in het drainwaterrecirculatiesysteem.

F 2147

Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het via buffering gedoseerd lozen van afvalwater op het riool door middel van een telemetriesysteem, waarbij op afstand het moment van lozen kan worden bepaald om overbelasting van de riolering te voorkomen, voor zover deze voorziening niet verplicht gesteld is door het bevoegd gezag,

 • b. bestaande uit: een waterbuffer, leidingen, meetapparatuur (zoals niveaumeting en watermeters) en een regeleenheid.

A 2190

Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem

 • a. bestemd voor: het met één systeem op hoge snelheid wassen, reinigen, krijten en coaten van het kasdek, waarbij de kasdekreiniger is voorzien van een elektrische rij-aandrijving,

 • b. bestaande uit: een reinigingsframe, elektrische rij-aandrijving, een besturingskast, een wasinstallatie, een krijt- en coatinginstallatie en een verplaatsingsplatform, met uitzondering van rails.

Veehouderij

B 2200

Proefstal

 • a. bestemd voor: het houden van dieren in een proefstal met een stalsysteem waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij, waarbij de opdracht tot meting van het in de proefstal toegepaste stalsysteem is verstrekt vóór datum van melden en wordt uitgevoerd volgens het voorgeschreven Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013 of een gelijkwaardige meetmethode,

 • b. bestaande uit: een proefstal.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Meer informatie over de proefstalregeling is beschikbaar op de website www.rvo.nl (zie Regeling ammoniak en veehouderij).

A 2201

Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie

 • a. bestemd voor: het houden van melk- of pluimvee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Besluit dierlijke producten, wat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, en waarbij in de gehele stal één of meer ammoniakemissiearme staltechnieken worden toegepast als in een huisvestingssysteem,

  • 1. dat is opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij en niet is aangemerkt als een overig huisvestingssysteem, of

  • 2. waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Informatie over het Besluit dierlijke producten is beschikbaar op de website www.skal.nl. In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij zijn geen huisvestingsystemen opgenomen voor biologische varkens, waardoor een stal voor biologische varkens niet voldoet aan de eisen gesteld in bedrijfsmiddel A 2201.

Zie bedrijfsmiddel B 2200 voor een proefstal, bijvoorbeeld een biologische varkensstal waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

A 2205

Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser

 • a. bestemd voor: het verminderen van het waterverbruik van biologische luchtwassers met ten minste 60%, door met omgekeerde osmose het spuiwater te zuiveren, waarna het gezuiverde spuiwater opnieuw wordt gebruikt in de biologische luchtwasser en het resterende concentraat nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een omgekeerde osmose-eenheid en al dan niet de volgende onderdelen: een opslagvoorziening voor het concentraat, een opslagvoorziening voor het te recirculeren waswater en voorzieningen om het behandelde spuiwater geschikt te maken voor hergebruik, met uitzondering van de luchtwasser.

B 2209

Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen in de rundvee- en varkenshouderij

 • a. bestemd voor: het mixen van drijfmest door middel van luchtbellen in een drijfmestkelder of mestsilo van een rundvee- of varkensstal zonder stal(ontwerp)certificaat MDV 10, waardoor de vorming van ammoniak, methaan en waterstofsulfide in de drijfmestkelder of mestsilo aanzienlijk gereduceerd wordt,

 • b. bestaande uit: een compressor, een besturingseenheid, een regelklep, luchtslangen en pvc-uitlaten, met uitzondering van mestkelders en mestsilo's.

A 2210

Duurzame melkveestal

 • a. bestemd voor: het houden van melkvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDV 10 – melkveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 10 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkveestal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

0–3 punten extra: € 4.200 per dierplaats

4–10 punten extra: € 4.600 per dierplaats

> 10 punten extra: € 5.000 per dierplaats.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.

A 2211

Duurzame vleeskalver- of vleesveestal

 • a. bestemd voor: het houden van vleeskalveren of vleesvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDV 10 - vleeskalverstallen of vleesveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 10 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

F 2212

Duurzame melkveestal met weidegang

 • a. bestemd voor: het houden van melkvee in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDV 10 – melkveestallen met weidegang, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 10 met weidegang dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij de stal binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat in gebruik is genomen en er binnen drie jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat met weidegang wordt overgelegd, dan wel binnen vier jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten, en waarbij er op bedrijfsniveau aantoonbaar sprake is van weidegang van het melkvee,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame melkveestal met weidegang komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

0–3 punten extra: € 4.200 per dierplaats

4–10 punten extra: € 4.600 per dierplaats

> 10 punten extra: € 5.000 per dierplaats.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

De investeringen in jongveeruimten kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van het maximum bedrag tot een maximum van eenzelfde aantal jongveeplaatsen als het aantal melkveeplaatsen waarvoor is gecertificeerd.

A 2215

Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij

 • a. bestemd voor: het op een melkveebedrijf per koe automatisch meten en monitoren van ten minste de volgende gezondheidsparameters in de melk op basis waarvan de optimale antibiotica- en hormoongift per koe bepaald wordt, waardoor het gebruik van antibiotica en hormonen op het bedrijf gereduceerd wordt:

  • uiergezondheid,

  • vruchtbaarheid,

  • voedingsbalans, en

  • energiebalans,

 • b. bestaande uit: een melkmonsterstation en een analyse-eenheid, met uitzondering van de kosten voor het managementsysteem.

A 2216

UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk

 • a. bestemd voor: het met UV-licht bestrijden van bacteriën in rauwe (biest-)melk zodat deze melk een veilige voeding wordt voor kalveren van een melkveehouder, waarbij de vitale voedingsstoffen in de melk worden behouden,

 • b. bestaande uit: een module met UV-lampen, een reinigingsautomaat, een besturingsautomaat en een melkvat.

A 2218

Automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • a. bestemd voor: het automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders aan herkauwers door middel van een mengsysteem dat zich zelfstandig door de stal voortbeweegt op basis van elektrische energie en waarbij het meest optimale voermoment bepaald wordt door het nog aanwezige voer bij de betreffende diergroep automatisch te meten, waardoor de rantsoenefficiëntie wordt vergroot en de kans op voedingsstoornissen afneemt,

 • b. bestaande uit: een voerkeuken, een voergrijper, een rail, een mineraal- en brokdoseerinrichting, een besturingssysteem, een zelfstandig voortbewegende voerrobot (al dan niet aan een geleiderail), sensoren voor de routebepaling en al dan niet een oplaadstation, met uitzondering van krachtvoerautomaten.

B 2219

Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen

 • a. bestemd voor: het afdekken van kuilvoer met een mechanisch op- en afrolbaar permanent dekkleed voorzien van kanalen die met water gevuld worden om het kuilvoer aan te drukken,

 • b. bestaande uit: een dekkleed met waterslurven en een afdekmachine.

A 2220

Duurzame varkensstal

 • a. bestemd voor: het houden van varkens in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDV 10 – varkensstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 10 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame varkensstal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Vleesvarkens

0–5 punten extra: € 300 per dierplaats

6–10 punten extra: € 350 per dierplaats

>10 punten extra: € 400 per dierplaats

Gespeende biggen

0–1 punten extra: € 200 per dierplaats

2–5 punten extra: € 215 per dierplaats

> 5 punten extra: € 225 per dierplaats

Guste en dragende zeugen

0–1 punten extra: € 1.000 per dierplaats

2–3 punten extra: € 1.200 per dierplaats

> 3 punten extra: € 1.400 per dierplaats

Kraamzeugen

0–3 punten extra: € 2.500 per dierplaats

4–6 punten extra: € 3.000 per dierplaats

> 6 punten extra: € 3.500 per dierplaats

Dekberen

≥ 0 punten extra: € 3.400 per dierplaats.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

A 2230

Duurzame pluimveestal

 • a. bestemd voor: het houden van pluimvee, niet zijnde eenden of kalkoenen, in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDV 10 – pluimveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 10 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame pluimveestal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 4.000.000:

Opfok legouderdieren en leghennen

0–4 punten extra: € 14,50 per dierplaats

5–10 punten extra: € 17,50 per dierplaats

>10 punten extra: € 18,50 per dierplaats

Productie legouderdieren en leghennen

0–8 punten extra: € 17,00 per dierplaats

9–12 punten extra: € 20,00 per dierplaats

> 12 punten extra: € 23,50 per dierplaats

Opfok vleeskuikenouderdieren

0–4 punten extra: € 23,25 per dierplaats

5–10 punten extra: € 27,00 per dierplaats

> 10 punten extra: € 29,00 per dierplaats

Productie vleeskuikenouderdieren

0–4 punten extra: € 45,50 per dierplaats

5–10 punten extra: € 51,50 per dierplaats

> 10 punten extra: € 54,00 per dierplaats

Vleeskuikens

0–3 punten extra: € 11,00 per dierplaats

4–6 punten extra: € 12,50 per dierplaats

> 6 punten extra: € 14,50 per dierplaats.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

G 2235

Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van stof van een pluimveestal zonder stal(ontwerp)certificaat MDV 5, 6, 7, 8, 9 of 10, door toepassing van één of meer technieken die zijn vermeld in de op grond van artikel 66, aanhef en onderdeel c, van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 gepubliceerde lijst van emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, voor zover deze voorziening niet wettelijk verplicht is,

 • b. bestaande uit: stofemissiereducerende technieken.

Toelichting: De lijst van emissiefactoren staat in de publicatie 'emissiefactoren fijn stof voor veehouderij 2013'. Deze publicatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl of via internet met zoekterm 'emissiefactoren fijn stof'.

A 2290

Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal

 • a. bestemd voor: het houden van konijnen, eenden of kalkoenen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDV 10 – konijnenstallen of pluimveestallen, onderdeel eenden- of kalkoenenstal, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 10 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

A 2291

Duurzame melkgeitenstal

 • a. bestemd voor: het houden van melkgeiten in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDV 10 – melkgeitenstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 10 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

B 2299

Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

 • a. bestemd voor: het ondergronds koelen van kadavers waarbij de kadaverkoelplaats:

  • door middel van een natuurlijk koudemiddel wordt gekoeld, en

  • vloeistofdicht is uitgevoerd, wat wordt aangetoond door middel van een certificaat,

 • b. bestaande uit: een ondergrondse vloeistofdichte kadaverkoelplaats met natuurlijk koudemiddel.

Landbouwapparatuur

A 2310

Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht

 • a. bestemd voor: het in de open lucht in teeltgoten telen van gewassen, die normaliter geteeld worden in de volle grond, waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater, en waarbij het drainwater wordt opgevangen en hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een teeltsysteem en een water- en mestgiftsysteem, met uitzondering van de volgende onderdelen: regen-/drainwateropvang en waterrecirculatiesysteem.

Toelichting: Onder bedrijfsmiddel A 2310 komen alleen teeltsystemen in de open lucht in aanmerking. Teeltsystemen onder glas komen niet in aanmerking.

B 2311

Productieapparatuur voor zilte teelt

 • a. bestemd voor: het telen van zilte gewassen zonder dat gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen en andere chemische toevoegingen, en waarbij de zilte teelt is toegestaan volgens de op de meldingsdatum geldende milieuvergunning of omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor de teelt van zilte gewassen.

B 2315

Teeltsysteem voor bladgewassen op water

 • a. bestemd voor: het telen van bladgewassen, niet zijnde witlof, in een teeltsysteem waarbij:

  • de gewassen op water worden geteeld,

  • voor de teelt uitsluitend gebruik wordt gemaakt van zonlicht of LED-verlichting,

  • geen (pot)grond wordt gebruikt, en

  • het gebruikte water wordt gerecirculeerd,

 • b. bestaande uit: een teeltsysteem met bijbehorende teelttechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: LED-verlichting, waterrecirculatiesysteem, klimaattechnische voorzieningen, kas en gebouwen.

A 2316

Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens Milieukeur

 • a. bestemd voor: het milieuvriendelijk produceren van gewassen of producten in een gebouw niet zijnde een kas, waarvan is vastgesteld dat de productie voldoet aan de eisen van Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt, wat blijkt uit een certificaat Milieukeur dat is afgegeven door de daartoe bevoegde instantie,

 • b. bestaande uit: teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: het gebouw, assimilatiebelichting (LED), cyclische belichting, voorzieningen voor het opslaan of produceren van CO2, elektriciteit of warmte, kosten voor grond en kosten voor sloop.

Toelichting: Informatie over Milieukeur Plantaardige producten is beschikbaar op de website www.milieukeur.nl.

F 2319

Kweeksysteem van insecten

 • a. bestemd voor: het kweken van insecten voor zover de kweek van de insecten en het voedsel, dat niet bestaat uit (bestanddelen van) vis, voor de insecten wettelijk zijn toegestaan,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem van insecten, met uitzondering van gebouwen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Bij dit bedrijfsmiddel gelden twee belangrijke eisen. De kweek van de insectensoort moet wettelijk zijn toegestaan. Daarnaast moet het voedsel waarop de insecten worden gekweekt ook wettelijk zijn toegestaan. Kweek van insecten op voedsel dat (deels) bestaat uit vis komt niet in aanmerking vanwege het niet-duurzame karakter van dit voedsel.

Dit bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld een kwekerij van insecten voor humane voedingsproducten, diervoer, farmaceutica of biologische bestrijding betreffen. Onder het kweken van insecten wordt ook de opfok van insecten verstaan. Zowel 'breeding' als 'rearing' van insecten komt in aanmerking. Zie bedrijfsmiddel F 2613 voor apparatuur voor de verwerking van insecten tot producten.

D 2320

GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens

 • a. bestemd voor: het doen van lokale plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard op een land- of tuinbouwbedrijf,

 • b. bestaande uit: een GPS-nauwkeurig meetsysteem, temperatuursensoren en al dan niet de volgende onderdelen: lichtsensoren, een elektronische verwerkings- en registratie-installatie, een sturingsinstallatie en plantsensoren.

A 2321

Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem

 • a. bestemd voor: het zodanig toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen aan landbouwgewassen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in het gewas aanwezige onkruiddruk of ziektedruk, waarbij:

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald,

  • de spuitinstallatie door een regeleenheid op basis van taakkaarten per sectie of per dop onafhankelijk het middel aan het gewas toedient, en

  • ten minste één van de onderstaande driftbeperkende of middelbesparende technieken is toegepast:

   • 1. een luchtondersteuningssysteem in combinatie met verlaagde spuitboom, waarbij de dopafstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 centimeter bedraagt en waarbij de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 centimeter is,

   • 2. een luchtondersteuningssysteem waarbij een luchtuitstroomsnelheid wordt bereikt van meer dan 30 meter per seconde,

   • 3. een sleepdoeksysteem, of

   • 4. een automatische vul- en spoelfunctie waarbij bij het reinigen of vullen van de spuitinstallatie de secties automatisch worden gesloten zodat er geen spuitvloeistof wordt verspoten maar het spoelwater wordt opgevangen in de middelentank,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, een GPS/GIS-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, een autopilot systeem, een aansluiting op GPS/GIS, een aanpassings- of stuursysteem voor de spuitinstallatie, een driftbeperkend systeem, een middelbesparend systeem en al dan niet de volgende onderdelen; meetapparatuur met GPS/GIS-koppeling, een ISObus 11783-systeem, een automatisch sectie-afsluitingssysteem met GPS/GIS-koppeling, een plantherkenningssysteem en onkruidsensoren, waarbij granulaatstrooiers niet in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Toelichting: Investeringen in alleen een middelbesparend of driftbeperkend systeem of alleen een GPS/GIS-systeem komen niet in aanmerking. Zie bedrijfsmiddel E 2325 voor een afzonderlijk GPS/GIS-systeem.

B 2322

Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen

 • a. bestemd voor: het schoffelen, wieden of zodanig toedienen van meststoffen, gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen, dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen, of de in het gewas aanwezige onkruid- of ziektedruk, waarbij:

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald,

  • ingeval van een spuitinstallatie, mestinjectie-machine of zodenbemester door een regeleenheid op basis van taakkaarten per sectie of per dop onafhankelijk het middel of de mest aan het gewas wordt toegediend,

  • ingeval van vaste mest- of organische stofstrooiers door een regeleenheid op basis van taakkaarten gebaseerd op grondmonsters plaatsspecifiek meer of minder mest wordt toegediend aan het gewas, en

  • ingeval van bemestingseenheden van kunstmeststrooiers:

   • 1. door een regeleenheid op basis van taakkaarten gebaseerd op grondmonsters plaatsspecifiek meer of minder mest wordt toegediend aan het gewas, of

   • 2. overlap grotendeels voorkomen wordt doordat de strooier voorzien is van een automatische variabele werkbreedte (taakkaarten gebaseerd op grondmonsters zijn in dit geval niet nodig),

 • b. bestaande uit: een schoffel- of spuitmachine of bemestingsapparatuur, meetapparatuur met GPS/GIS-koppeling, een GPS/GIS-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, een autopilot systeem en al dan niet de volgende onderdelen; sensoren, een plantherkenningssysteem, een ISObus 11783-systeem, een automatisch sectieafsluitingssysteem met GPS/GIS-koppeling, een sneltester voor stikstof en een NIR-sensor in de mesttank, waarbij granulaatstrooiers niet in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Toelichting: Investeringen in alleen een middelbesparend of driftbeperkend systeem of alleen een GPS/GIS-systeem komen niet in aanmerking. Zie bedrijfsmiddel E 2325 voor een afzonderlijk GPS/GIS-systeem.

D 2323

Monitoringssysteem voor plantactiviteit

 • a. bestemd voor: het systematisch waarnemen van plantactiviteit bij een land- of tuinbouwbedrijf, waarop direct gestuurd wordt door de procescomputer bij het toedienen van water, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een plantactiviteitssensor, een elektronisch verwerkings- en registratiesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: andere plantsensoren, een infraroodcamera voor meting van de gewastemperatuur en een fotosynthesemeter, met uitzondering van de volgende onderdelen: procescomputer en apparatuur voor het toedienen van water, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

B 2324

Plaatsspecifieke spuitmachine voor de vollegrondteelt

 • a. bestemd voor: het, ter voorkoming van ziekten in teelten in de volle grond, plaatsspecifiek bestrijden en voorkomen van onkruidgroei of het plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddel aan de plant, waarbij sensoren detecteren waar de plant of het onkruid staat, waarop de spuitdoppen worden aangestuurd en waardoor alleen middel wordt toegediend waar het onkruid of de plant staat,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, sensoren, spuitdoppen, een computer, een regeleenheid en een sensorbesturing van de spuitboom.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 2325

GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw

 • a. bestemd voor: het recht rijden in land- of akkerbouwgewassen ter voorkoming van overlap, waarbij het GPS/GIS-systeem een afwijking heeft van ten hoogste 10 centimeter,

 • b. bestaande uit: een GPS/GIS-systeem en een bedieningsterminal.

Toelichting: Voor plaatsspecifieke landbouwapparatuur met of zonder een driftbeperkend of middelbesparend systeem op basis van een GPS/GIS-systeem zie de bedrijfsmiddelen A 2321 of B 2322.

B 2326

Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen

 • a. bestemd voor: het meten van de grootte van landbouwgewassen op basis van gewasreflectie met een (na-)infrarood sensor op basis waarvan de hoeveelheid toe te dienen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen direct wordt bepaald en toegediend met een regeleenheid,

 • b. bestaande uit: een gewassensor, een montageset, een bedieningspaneel, een regeleenheid, softwaremodules, aansluitkabels, een GPS/GIS-systeem en al dan niet een sneltester voor stikstof, met uitzondering van apparatuur voor het toedienen van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of loofdodingsmiddelen.

B 2330

Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning

 • a. bestemd voor: het in horizontale richting bespuiten van boomgaarden met een spuitmachine die het gewasbeschermingsmiddel in de vorm van grote druppels het gewas inblaast en die,

  • 1. ten minste drie rijen in één werkgang behandelt en is uitgerust met een variabel luchtondersteuningssysteem dat de juiste uitblaasrichting en -snelheid bepaalt op basis van door sensoren gemeten windrichting en windsnelheid,

  • 2. ten minste twee rijen in één werkgang behandelt en is uitgerust met een luchtondersteuningssysteem, reflectieschermen en een recirculatiesysteem voor het gewasbeschermingsmiddel dat opgevangen wordt door de reflectieschermen, of

  • 3. ten minste 90% driftreductie realiseert,

 • b. bestaande uit: een watertank, een blower, een chassis, een drukpomp, venturidoppen of sensoren voor het bepalen van windrichting en -snelheid of reflectieschermen, een recirculatiesysteem voor het gewasbeschermingsmiddel en al dan niet de volgende onderdelen: een GPS/GIS-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter en een bedieningsterminal.

B 2331

Mastspuit voor (laan)bomenteelt

 • a. bestemd voor: het ter plaatse van de bladeren toedienen van gewasbeschermingsmiddel aan bomen door een spuitmachine voorzien van een ventilator, driftarme spuitdoppen, groensensoren en een mast die ten minste 5 meter hoog is,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, een ventilator, driftarme spuitdoppen, groensensoren, een spuitmast en al dan niet de volgende onderdelen: een GPS/GIS-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter en een bedieningsterminal.

B 2335

Insectenzuiger voor teelt in de buitenlucht

 • a. bestemd voor: het opzuigen en vernietigen van insecten in teeltgewassen, niet zijnde asperges, door grote zuigmonden, nadat de insecten gedwongen zijn op te vliegen door een luchtstroom in het gewas te blazen, ter voorkoming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen plagen en insecten in open teelten,

 • b. bestaande uit: een getrokken machine die insecten in gewassen opzuigt.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel komt alleen in aanmerking indien het wordt toegepast bij open teelt van gewassen ofwel teelt in de buitenlucht.

A 2336

UV-gewasbeschermingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het doden van plantpathogenen in grasvelden of land- en tuinbouwgewassen door behandeling met UV-licht, ter beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende, hangende of getrokken gewasbeschermingsinstallatie, UV-lampen, voeding en meet- en regelapparatuur, met uitzondering van het trekkend voertuig of de rail.

E 2337

Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw

 • a. bestemd voor: het zodanig toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen aan landbouwgewassen met een systeem dat de drift van de toegediende middelen aantoonbaar met ten minste 90% reduceert ten opzichte van een spuitmachine zonder driftbeperkende voorzieningen,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine met een driftbeperkend systeem.

E 2339

Hagelnetten voor de fruitteelt

 • a. bestemd voor: het verminderen van het gebruik en de verspreiding van chemische middelen in de fruitteelt en het voorkomen van hagelschade aan fruit door toepassing van hagelnetten,

 • b. bestaande uit: hagelnetten en een ondersteuningsconstructie voor de hagelnetten.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 2340

Peilgestuurde drainage

 • a. bestemd voor: het via drainage reguleren van het grondwaterpeil van één of meerdere landbouwpercelen, waarbij het drainagesysteem is aangesloten op een verzamelput met verstelbare overstort of een sloot met een regelbare stuw, waardoor verdroging, te natte landbouwgrond en afspoeling van meststoffen wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: een drainagesysteem onder het perceel, een verzameldrain, een verzamelput met verstelbare overstort of een regelbare stuw en al dan niet een meetsysteem voor het meten van het grondwaterpeil.

A 2341

Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij

 • a. bestemd voor: het tegengaan van verontreinigingen door erfafspoelwater bij een veehouderij door ten minste één van de volgende maatregelen:

  • 1. een opvangput zonder overstort voor perssappen bij kuilvoerplaatsen waarbij geen ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt,

  • 2. een overkapping van een voeropslag of een vaste mestopslag,

  • 3. compartimentering van het erf, waardoor een volledige scheiding tussen afvalwater en schoon hemelwater wordt bereikt,

  • 4. een voorziening voor gescheiden wateropvang (schoon hemelwater en afvalwater), of

  • 5. een veegmachine met opvangbak en een veegbreedte van ten minste 120 centimeter, voor het bezemschoon maken van het erf,

 • b. bestaande uit: een opvangput of een overkapping voor een voeropslag of vaste mestopslag of (her)inrichting van het erf of een veegmachine met opvangbak, met uitzondering van vloeren van mest- en voederopslagen en vervanging van erfverharding.

F 2345

Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

 • a. bestemd voor: het tegengaan van de emissie van verontreinigingen via lozingen naar de omgeving door het biologisch zuiveren van dit afvalwater, waarbij de toegepaste zuiveringsinstallatie gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten minste 95%,

 • b. bestaande uit: een opvangvoorziening, een biologische waterzuiveringsinstallatie, een buffervat en al dan niet een helofytenfilter.

Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.

F 2346

Voorziening ter voorkoming van verontreiniging via afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

 • a. bestemd voor: het tegengaan van de emissie van verontreinigingen via lozingen naar de omgeving, waarbij een toegepaste zuiveringsinstallatie gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten minste 95%,

 • b. bestaande uit: een opvangvoorziening, apparatuur ter voorkoming van emissie van verontreinigingen of een waterzuiveringsinstallatie.

Toelichting: Onder bedekte teelt wordt ook glastuinbouw verstaan.

A 2349

Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

 • a. bestemd voor: het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt, waarbij het ontstaan van restvloeistof in de spuittank wordt voorkomen of met ten minste 50% wordt gereduceerd door:

  • 1. een spuitmachine met volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon water en spuitvloeistof, of

  • 2. een systeem waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1, een spuitmachine met gescheiden schoonwater- en spuitvloeistofcircuit, of

  • 2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2, een spuitmachine met een selectieve doseringseenheid.

A 2350

Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren

 • a. bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas met behulp van een plantherkenningssysteem of onkruidsensoren,

 • b. bestaande uit: een mechanische onkruidbestrijdingmachine met onkruidsensoren of een plantherkenningssysteem en al dan niet de volgende onderdelen; een autopilotsysteem en een klaverdoorzaaimodule.

A 2351

Intrarijwieder

 • a. bestemd voor: het mechanisch of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,

 • b. bestaande uit: een intrarijwieder met een mechanisch of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem en al dan niet de volgende onderdelen; onkruidsensoren en een plantherkenningssysteem.

B 2352

Mechanische onkruidknipper

 • a. bestemd voor: het verminderen van de onkruiddruk in akkerbouwgewassen of grasland met machine die met kam- en kniptechniek de dikkere stengels van het onkruid doorsnijdt en het geteelde gewas niet beschadigt,

 • b. bestaande uit: mechanische onkruidknipper met vingerbalk, messen en bezem.

E 2359

Potafdekinstallatie

 • a. bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat,

 • b. bestaande uit: een elevator, een doseersysteem, transportbanden en een trilsysteem.

D 2360

Doseereenheid voor de vloeibare fractie van mest

 • a. bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden gedoseerd toedienen van de vloeibare fractie die rest na de verwerking van dierlijke meststoffen, in de grond vlakbij het zaad, de knol of het plantje,

 • b. bestaande uit: een geheel van een volume-regeleenheid, een tank, een zuigslang, een verdeelstuk, doseerslangen, een aangepaste injectiekouter of -tand en een slangenpompset of een membraan-, een centrifugaal- of een tandwielpomp, waarbij sleepslangdoseersystemen, sleepslang- en zodenbemesters niet in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek.

D 2361

Fertigatiesysteem

 • a. bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen, al dan niet in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen, aan gewassen in de vollegrondteelt, niet zijnde glastuinbouw, ter voorkoming van uitspoeling,

 • b. bestaande uit: vochtmeetapparatuur, een regeleenheid, een waterafgiftesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een lichtmeter en apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte.

E 2362

Rijenbemestingseenheid

 • a. bestemd voor:

  • 1. de rijenbemesting in de teelt van fruit of boomkwekerijgewassen in de volle grond, of

  • 2. nauwkeurige rijenbemesting van teelt in de volle grond, waarbij geen meststoffen op de paden worden afgegeven,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1, een voorraadbak, een mechanische of hydraulische aandrijving, een strooi-inrichting en een verdeelmechanisme,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2, een voorraadbak, een mechanische, pneumatische of hydraulische aandrijving en een strooi-inrichting met zijwaarts begrensde uitstroomopeningen of een kunstmestgiftsysteem direct in de rij onder de planten, waarbij granulaatstrooiers, sleepslang- en zodenbemesters niet in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek.

Aquacultuur

F 2400

Polycultuurkwekerij voor aquatische producten

 • a. bestemd voor: het kweken van twee of meer aquatische productgroepen (planten, vissen, weekdieren, schaaldieren, schelpdieren, insecten, ringwormen en overige lagere diersoorten) waarbij:

  • ten minste één van de gekweekte productgroepen als voedsel dient voor een andere productgroep,

  • dierlijke producten worden verkregen van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van kweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real time monitoringsysteem voor waterkwaliteit en al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 2114 voor een Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij.

F 2410

Duurzame viskwekerij

 • a. bestemd voor: het kweken van vis in een viskwekerij, die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7, onderdeel MDA 7 – viskwekerijen, wat blijkt uit een (ontwerp)certificaat MDA 7 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopige certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een viskwekerij, met uitzondering van de ruimten bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameaquacultuur.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

F 2411

Duurzame pootviskwekerij

 • a. bestemd voor: het opkweken van pootvis in een viskwekerij, waarbij:

  • de pootvis verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een pootviskwekerij, een real time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur en al dan niet een voerkweeksysteem, met uitzondering van de ruimten bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2420

Schaal- en schelpdierbroedinstallatie

 • a. bestemd voor: het broeden en opkweken van schaal- en schelpdieren uit ouderdieren, waarbij:

  • er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een broedinstallatie, een kweeksysteem, een real time monitoringssyteem voor het effluent en al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem, met uitzondering van de ruimten bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2421

Schaal- of schelpdierkwekerij

 • a. bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren, waarbij:

  • de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren,

  • er geen sprake is van broeden en opkweken in open water,

  • het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

  • de kwaliteit van het effluent real time wordt gemonitord, en

  • het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen,

 • b. bestaande uit: een kweeksysteem, een real time monitoringssyteem voor het effluent en al dan niet de volgende onderdelen: waterzuiveringsapparatuur en een voerkweeksysteem, met uitzondering van de ruimten bedoeld voor het personeel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2430

Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

 • a. bestemd voor: het produceren van algen, kroos of (zee)wieren, waarbij de geproduceerde algen, kroos of (zee)wieren worden ingezet als grondstof voor het kweken van vis, schaal- of schelpdieren of het produceren van hoogwaardige grondstoffen voor onder meer bestrijdingsmiddelen, voedingsmiddelen, cosmetica of farmaceutica, en waarbij het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,

 • b. bestaande uit: een productiesysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, een oogstsysteem en apparatuur voor verwerking tot grondstof.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Visserij

F 2510

Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten

 • a. bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan visnetten bevestigde apparatuur die ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, voor zover die visnetten niet genoemd zijn in bijlage I van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de bijvangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (PbEU 2004, L150/13),

 • b. bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.

F 2511

Boomkor vervangende visinstallatie op een bestaand visserijschip

 • a. bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan de bodem door het volledig vervangen van boomkorvistuig en -installaties door een alternatieve visinstallatie op een bestaand visserijschip, waarbij uit de op de meldingsdatum geldende vismachtiging die de Minister van Economische Zaken voor het schip heeft afgegeven, blijkt dat niet meer met boomkor wordt gevist,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van de) visinstallatie en het verwijderen van de boomkorinstallatie, waarbij pulskorvisinstallaties en hydrorig-vleugelinstallaties niet in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Voor pulskorvisinstallaties en hydrorig-vleugelinstallaties zie de bedrijfsmiddelen 221222 en 340000 van de energie-investeringsaftrek.

F 2515

Overlevingsbak of -bun met verbeterde terugvoer voor bijvangst in de visserij

 • a. bestemd voor: het ter verhoging van de overlevingskans van bijvangst in de visserij, opvangen en automatisch sorteren van de bijvangst in een overlevingsbak of -bun met een terugvoermogelijkheid voor onbedoelde vangsten die wettelijk teruggezet moeten of mogen worden door een diep in het water stekende buis, en waarbij:

  • de dode bijvangst op het schip wordt opgeslagen,

  • de werking van het systeem is aangetoond door een relevante en erkende onderzoeksorganisatie, en

  • de overlevingsbak of -bun niet wettelijk verplicht is,

 • b. bestaande uit: een opvangbak of -bun met sorteervoorziening, een terugvoersysteem en al dan niet een opslagtank voor dode bijvangst.

A 2520

Roestvrijstalen dipkoeltank voor schaaldieren op een vissersschip

 • a. bestemd voor: het aan boord van een vissersschip conserveren van schaaldieren door een vast opgesteld, luchtdicht afsluitbaar roestvrijstalen vat, waarin SC-20 als conserveringsmiddel wordt gebruikt, ter vervanging van dipkoeling met natriumbisulfiet of een derivaat daarvan,

 • b. bestaande uit: luchtdicht afsluitbaar roestvrijstalen vat.

F 2590

Balenpers voor plastic afval op zeeschepen

 • a. bestemd voor: het minimaliseren van plastic afvalopslag op zeegaande (visserij)schepen varend onder Nederlandse vlag, met een vast aan boord opgestelde balenpers, waarbij het plastic afval ter verwerking afgegeven wordt aan een havenontvangstinstallatie,

 • b. bestaande uit: een balenpers en al dan niet geïntegreerde zonnecellen voor de energievoorziening.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel is onderdeel van de Green Deal ‘Visserij voor een Schone Zee’ en de Green Deal ‘Scheepsafvalketen’.

Verwerkingsapparatuur voor agrarische producten

F 2600

Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)

 • a. bestemd voor: het, op of in de nabijheid van het land waar de landbouwgewassen voor het proces zijn geteeld, uitvoeren van processtappen in de verwerking van het gewas waarvan het gangbaar is dat die processtappen centraal en fabrieksmatig plaatsvinden met als doel kringlopen te verkleinen,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor lokale verwerking.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel betreft bijvoorbeeld kleinschalige en lokale fermentatie-apparatuur, als het gangbaar is om dat fabrieksmatig en centraal te doen.

F 2610

Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers

 • a. bestemd voor: het vervaardigen van vleesvervangers op basis van plantaardige grondstoffen of (grondstoffen uit) schimmels,

 • b. bestaande uit: productieapparatuur voor vleesvervangers.

F 2611

Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking van biologische landbouwproducten

 • a. bestemd voor: het verwerken van zelf geproduceerde primaire biologische landbouwproducten of reststromen daarvan, tot een product volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 of het Besluit dierlijke producten, wat blijkt uit een certificaat Biologische Productie Nederland van Skal, waarbij:

  • de verwerking plaatsvindt op de locatie van het eigen bedrijf waar de primaire landbouwproducten worden geproduceerd, en

  • de verwerkingsapparatuur voor ten minste 80% wordt gebruikt voor de productie van een product volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 of het Besluit dierlijke producten,

 • b. bestaande uit: verwerkingsapparatuur en -voorzieningen, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het sorteren, verpakken, schoonmaken en opslaan van primaire landbouwproducten, gebouwen en mobiele machines.

Toelichting: Met landbouwproducten worden alle dierlijke en plantaardige producten bedoeld, dus ook het kweken van fruit, bomen, struiken en niet-eetbare gewassen. Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en het Besluit dierlijke producten is beschikbaar op de website www.skal.nl.

F 2612

Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis

 • a. bestemd voor: het verdoven, slachten en verwerken van gekweekte vis, waarbij:

  • de verwerking plaatsvindt binnen 25 kilometer van de kwekerij,

  • het bedrijf waar de vis wordt bedwelmd en gedood, apparatuur heeft die de vis binnen één seconde bedwelmt en vervolgens doodt zonder dat de vis bijkomt, en

  • op de transportwagen voor aan- en afvoer van levende vis, apparatuur aanwezig is die tijdens transport het zuurstofniveau meet en aanpast waardoor het zuurstofgehalte niet hoger wordt dan 110% en meetapparatuur voor de waterkwaliteit aanwezig is die ten minste de watertemperatuur meet en de mogelijkheid biedt dit tijdens transport automatisch bij te sturen,

 • b. bestaande uit: verdovings- en slachtapparatuur, verwerkingsapparatuur en -voorzieningen en meetapparatuur en voorzieningen ter beheersing van de waterkwaliteit tijdens transport, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het sorteren, verpakken en opslaan van vis, schaal- of schelpdieren, gebouwen en mobiele machines.

Toelichting: Bovengenoemde eisen voor transport, verdoving en doding zijn gebaseerd op het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 7 onder punten 1a, 3, 4 en 5. Het certificatieschema is beschikbaar op de website www.maatlatduurzameaquacultuur.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.

F 2613

Verwerkingsapparatuur van insecten

 • a. bestemd voor: het verwerken van insecten tot een product dat wettelijk is toegestaan,

 • b. bestaande uit: verwerkings- of voorbewerkingsapparatuur van insecten, met uitzondering van gebouwen.

Toelichting: Verwerkingsapparatuur van insecten kan betrekking hebben op het scheiden van insecten in verschillende fracties, zoals vetten en eiwitten. Ook apparatuur voor het verwerken van insecten tot voer- of voedingsproducten kan in aanmerking komen. Zie bedrijfsmiddel F 2319 voor kweeksystemen van insecten.

B 2615

Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen en uien

 • a. bestemd voor: het met een camerasysteem automatisch sorteren van aardappelen of uien zodat er qua vorm, maat en kwaliteit, uniforme partijen aardappelen of uien worden verkregen, waardoor uitval nagenoeg voorkomen wordt en waarbij:

  • 1. sortering van aardappelen op ten minste diameter, vierkantsmaat, knolvorm, beschadigingen, groeiafwijkingen en ziekten plaatsvindt, en

  • 2. sortering van uien op ten minste gewicht, diameter, kleur, externe en interne kwaliteit plaatsvindt,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1, in-, door- en uitvoerbanden, een verenkelings- en rotatiesysteem met trillende axiaalrollen, een kleuren- en infraroodcamera, een LED-belichtingssysteem, een besturingscomputer met classificatie- en sorteersoftware en een persluchtsysteem waarmee aardappelen bij de juiste sorteeruitgang worden geblazen en sorteeruitgangen,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2, in-, door- en uitvoerbanden of rollensets, een verenkelaar, een cupsorteerder met alle controle units met NIR-technologie, cameraboxen en lasers, een weegunit, persluchtvoorzieningen, kistenvullers en een volautomatische wasstation voor het reinigen van de machine.

F 2620

Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen

 • a. bestemd voor: het gedurende enkele minuten onder een druk van 400 tot 600 MPa pasteuriseren van verse levensmiddelen bij kamertemperatuur waardoor de houdbaarheid verlengd wordt,

 • b. bestaande uit: een hogedrukvat, een juk, een systeem om het vat op druk te brengen, een systeem voor het laden en lossen en een regeleenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Deze conserveringstechniek wordt ook High Pressure Processing (HPP) genoemd.

A 2621

Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling

 • a. bestemd voor: het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen, door het fruit voor bewaring enkele minuten in aanraking te brengen met water met een temperatuur van circa 50°C,

 • b. bestaande uit: een watertank, een verwarmingselement en regelapparatuur.

A 2630

Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit

 • a. bestemd voor: het verpakken van groenten of fruit, waarbij per productsoort de gasbarrière-eigenschappen van de gebruikte plastic folie online tijdens het verpakken kan worden ingesteld door gaatjes in de folie te schieten met een laser, waarbij het aantal en de grootte van de gaatjes wordt bepaald na meting van de actuele respiratie van het te verpakken product,

 • b. bestaande uit: een laserperforatiesysteem en een respiratiemeter, met uitzondering van de overige onderdelen van de verpakkingslijn.

F 2650

Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof

 • a. bestemd voor: het bewerken van dierlijke mest, waarbij:

  • fosfaat- en stikstofhoudende concentraten uit de mest gescheiden en nuttig toegepast worden,

  • de waterige fractie wordt hergebruikt of geloosd op het oppervlaktewater of het riool,

  • geen covergistingsproducten worden toegevoegd indien een mestvergistingsinstallatie wordt toegepast, en

  • het bevoegd gezag de vergunning voor de mestbewerkingsinstallatie heeft afgegeven,

 • b. bestaande uit: apparatuur voor het bewerken van mest, met uitzondering van installaties en voorzieningen voor mestverwerking.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Alleen scheiding van mest in een dikke en dunne fractie door bijvoorbeeld een schroefpers of een decanter is niet voldoende om in aanmerking te komen onder bedrijfsmiddel F 2650. De dunne fractie dient na scheiding bewerkt te worden tot een stikstofhoudend concentraat en een waterige fractie. Ook na vergisting is een nageschakelde techniek voor verdere bewerking van de mest of het digestaat nodig om in aanmerking te komen onder dit bedrijfsmiddel.

Onder de dunne fractie wordt het stikstofhoudend concentraat verstaan. De waterige fractie behoort niet tot de dunne fractie. De waterige fractie is na bewerking getest en moet loosbaar zijn op het oppervlaktewater of op het riool. De dikke fractie is het fosfaathoudend concentraat.

A 2651

Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking

 • a. bestemd voor: het verwerken van dierlijke mest door biologische afbraak door algen, wieren of eendenkroos, waarbij de algen, wieren of het kroos geoogst worden,

 • b. bestaande uit: een vloeistofdicht bassin, een schoepenrad of pomp, een continu meetsysteem, oogstapparatuur en al dan niet voorscheidingsapparatuur.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 2659

Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor

 • a. bestemd voor: het vergisten van dierlijke mest, waarbij:

  • de dunne fractie van het digestaat als voeding dient voor de algen-, kroos- of wierenreactor,

  • de geproduceerde algen, kroos of wieren worden ingezet als (groene grondstof voor) veevoer, biobrandstof of voor hoogwaardigere toepassingen, en

  • het restproduct al dan niet een energietoepassing krijgt,

 • b. bestaande uit: een mestvergister, een productiesysteem voor algen, kroos of wieren en al dan niet de volgende onderdelen: voorbewerkingsapparatuur, een mestraffinagesysteem, een behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, een oogstsysteem, apparatuur voor verwerking tot grondstof, een gasmotor, een generator en biogasopwerkingsapparatuur.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 2690

Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw

 • a. bestemd voor: het desinfecteren van lucht, een gesloten (opslag)ruimte of een product door oxidatie met ozon, waardoor het gebruik van chemicaliën aantoonbaar wordt verminderd of vermeden,

 • b. bestaande uit: een oxidatie-installatie, een ozongenerator en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een restozonabsorber of -vernietiger, een besturingssysteem en meet- en regelapparatuur.

Toelichting: Voor een oxidatiereactor voor waterreiniging of legionellabestrijding zie bedrijfsmiddel B 1545. Zie bedrijfsmiddel E 4681 voor een oxidatiereactor voor luchtreiniging.

Mobiliteit
Stille, schone en zuinige transportmiddelen, mobiele werktuigen, distributie van alternatieve brandstoffen, transportpreventie
Wegvervoer

F 3109

Waterstofpersonenauto

 • a. bestemd voor: personenvervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een gekentekende auto, die is voorzien van uitsluitend een brandstofcel voor de aandrijving en een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer,

 • b. bestaande uit: een uitsluitend brandstofcelaangedreven personenauto.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

G 3110

Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig

 • a. bestemd voor: vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een voertuig, dat is voorzien van een lithiumhoudende accu voor de opslag van energie voor de aandrijving, niet zijnde een fiets, bromfiets, snorfiets, quad, gehandicaptenvoertuig, brandstofcelaangedreven voertuig, vrachtwagen, bus, tram, metro, vorkheftruck of een andere mobiele machine, dat voldoet aan de eis:

  • 1. voor een voertuig met kenteken een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer, of

  • 2. voor een voertuig zonder kenteken een actieradius van ten minste 50 kilometer op een volle accu,

 • b. bestaande uit: een uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel en een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 50.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Voor plugin-hybride personenauto's met een CO2-uitstoot van meer dan 0 en ten hoogste 30 gram per kilometer zie bedrijfsmiddel D 3111. Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en F 3116 voor respectievelijk waterstofpersonenauto's en elektrisch aangedreven vrachtwagens. Voor oplaadpalen voor eigen gebruik zie bedrijfsmiddel F 3720.

D 3111

Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 – 30 gram CO2 per kilometer)

 • a. bestemd voor: personenvervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een gekentekende auto, die is voorzien een elektrische aandrijving, een verbrandingsmotor zonder compressieontsteking en een lithiumhoudende accu voor de opslag van energie voor de aandrijving, niet zijnde een dieselauto, en die een CO2-uitstoot heeft van meer dan 0 en ten hoogste 30 gram CO2 per kilometer,

 • b. bestaande uit: een personenauto en al dan niet een oplaadstation.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 35.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3109 en G 3110 voor auto's waarvan de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is. Dieselauto's komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel D 3111.

E 3113

Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met een voertuig met een aardgasmotor als hoofdmotor, waarvoor in het kentekenregister de vermelding van de Europese voertuigcategorie N1 (bestelauto) dan wel de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, en waarbij onder aardgas ook wordt verstaan biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,

 • b. bestaande uit: een door een aardgasmotor aangedreven voertuig.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Personenauto's met een aardgasmotor komen niet in aanmerking komen onder bedrijfsmiddel E 3113. Voor een bakwagenchassis of trekker op aardgas zie bedrijfsmiddel A 3116. Zie bedrijfsmiddel G 3740 voor aardgasaflever- of aardgasvulpunten voor eigen gebruik.

F 3115

Waterstofbus

 • a. bestemd voor: het vervoeren van personen met een bus, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie M2 of M3, en

  • uitsluitend door het tanken van waterstof van energie wordt voorzien waarbij de voor de aandrijving benodigde waterstof uitsluitend wordt verbruikt door een brandstofcel en daarnaast remenergie wordt gebruikt voor de aandrijving,

 • b. bestaande uit: een bus.

F 3116

Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker

 • a. bestemd voor: goederenvervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een bakwagenchassis of een trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,

  • voor de aandrijving voorzien is van uitsluitend een brandstofcel of één of meer lithiumhoudende accu's, en

  • een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer,

 • b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel B 3191 voor voertuigen met een duurzame transportkoeling. Voor hybride aangedreven vrachtwagens zie bedrijfsmiddel 240614 van de energie-investeringsaftrek.

D 3117

Uitsluitend aardgasmotor aangedreven bakwagenchassis of trekker

 • a. bestemd voor: het vervoeren van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die:

  • behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, en

  • aangedreven wordt door een aardgasmotor (LNG of CNG), waarbij onder aardgas ook wordt verstaan biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,

 • b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.

Toelichting: Aardgasvrachtauto's met een Quiet-truckcertificaat komen ook in aanmerking onder bedrijfsmiddel D 3117. Zie bedrijfsmiddel B 3191 voor voertuigen met een duurzame transportkoeling.

B 3118

Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu

 • a. bestemd voor: het vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een brom- of snorfiets, voorzien van een elektromotor als hoofdmotor, waarbij de elektrische energie, waarmee de elektromotor wordt aangedreven, is opgeslagen in één of meer lithiumhoudende accu’s,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven bromfiets of snorfiets met één of meer lithiumhoudende accu’s en al dan niet de volgende onderdelen: een oplaadstation, een overkapping en een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 3119

Fiets met overkapping en trapondersteuning

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen of goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht met een fiets,

  • die is voorzien van elektrische trapondersteuning,

  • die is voorzien van een carrosserie of overkapping van niet-flexibel materiaal, die ten minste de berijder overdekt, en

  • waarbij de elektrische energie is opgeslagen in één of meer lithiumhoudende accu's,

 • b. bestaande uit: fiets met overkapping en trapondersteuning, één of meer lithiumhoudende accu's en al dan niet de volgende onderdelen: een oplaadstation en een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel.

A 3120

Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen

 • a. bestemd voor: het met een lithiumhoudende accu voorzien in de energiebehoefte van:

  • 1. een gebruikte elektrische auto als bedoeld in bedrijfsmiddel G 3110,

  • 2. een gebruikt vaartuig als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3321,

  • 3. een mobiel werktuig als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3410, of

  • 4. een gekoeld voertuig als bedoeld in bedrijfsmiddel B 3191,

 • b. bestaande uit: een lithiumhoudende accu en al dan niet een snellaadsysteem.

D 3130

Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer

 • a. bestemd voor: het bij vervoer van goederen met een vrachtwagen automatisch constant houden van de snelheid en automatisch aanpassen van de snelheid, zodat de afstand tot de voorligger gelijk blijft, waardoor het brandstofverbruik en de luchtzijdige emissies worden verminderd,

 • b. bestaande uit: een systeem voor adaptieve cruise control.

Toelichting: Voor automatische snelheidsbegrenzing op basis van digitale wegenkaarten en GPS-signalen zie bedrijfsmiddel 240911 van de energie-investeringsaftrek.

B 3139

Composiet tankcontainer

 • a. bestemd voor: het vervoeren van vloeistoffen met een glasvezel composiet tankcontainer welke ten minste 30% lichter is dan een stalen container van dezelfde grootte,

 • b. bestaande uit: een composiet tankcontainer.

A 3160

Brandstofreinigingssysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van in een tank opslagen brandstof, waarbij water en bezinksel wordt verwijderd bij een thuistankinstallatie waar per jaar vanuit de tank minder dan 100.000 liter wordt afgeleverd,

 • b. bestaande uit: een ontwateringseenheid, een pomp, een grof- en een fijnfilter.

E 3170

Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)

 • a. bestemd voor: het vervoeren van goederen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3, met:

  • een aandrijfgeluid van ten hoogste 72 dB(A), en

  • waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,

 • b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Voor bakwagenchassis en trekkers met een elektro- of aardgasmotor zie respectievelijk de bedrijfsmiddelen F 3116 en D 3117.

A 3185

Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations

 • a. bestemd voor: het bestrijden van beginnende branden en het voorkomen van explosies bij het lossen van LPG-tankwagens bij een tankstation door vroegtijdig en automatisch blussen van de brand en koelen van de tankwagen, voor zover het sprinklersysteem niet wettelijk verplicht is,

 • b. bestaande uit: een sprinklernetwerk, een delugeklep, een waterreservoir en een branddetectiesysteem dat de delugeklep bedient.

F 3190

CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling

 • a. bestemd voor: het afleveren van vloeibare CO2 of stikstof als koelmiddel van cryogene koelinstallaties van vrachtwagens of vaartuigen voor transport van goederen, ter beperking van luchtzijdige emissies en geluidhinder,

 • b. bestaande uit: een afleverkast of -zuil, een pomp, een bufferopslag en een card reader.

Toelichting: Installaties voor het vullen van stationaire installaties met CO2 of stikstof komen niet in aanmerking.

B 3191

Voertuig met zeer duurzame transportkoeling

 • a. bestemd voor: het gekoeld vervoeren van goederen in een bestelauto, bakwagenopbouw, aanhanger of oplegger, waarvoor geldt dat:

  • het gesloten koelsysteem uitsluitend werkt op basis van een halogeenvrij koudemiddel,

  • de koelinstallatie niet wordt aangedreven door een uitsluitend daarvoor bestemde dieselmotor, en

  • de energie benodigd voor de koelinstallatie wordt opgeslagen in lithiumhoudende accu's,

 • b. bestaande uit: een gekoelde bestelauto, aanhanger, oplegger of bakwagenopbouw.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 35.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie de bedrijfsmiddelen F 3116, D 3117 en E 3170 voor een bakwagenchassis of een trekker. Voor duurzame en energiezuinige voorzieningen voor transportkoeling (zoals zonnepanelen en remenergieterugwinning) zie de bedrijfsmiddelen 240202, 240606, 240614 en 251115 van de energie-investeringsaftrek.

Installaties voor vervoermiddelen en werktuigen

A 3220

Standtijdverlengingssysteem voor olie

 • a. bestemd voor: het zuiveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie in een oliereinigingseenheid, die gekoppeld is aan het systeem waarin de olie wordt gebruikt en waarbij de olie vervolgens wordt hergebruikt in datzelfde systeem,

 • b. bestaande uit: een oliereinigingseenheid, een recirculatieleiding en al dan niet de volgende onderdelen: een buffervat en een koeleenheid.

A 3222

Automatisch smeersysteem

 • a. bestemd voor: het automatisch smeren van transportmiddelen en (mobiele) werktuigen, waarmee wordt gewerkt boven een niet-vloeistofdichte ondergrond, met smeerolie of smeervet dat biologisch afbreekbaar en niet-toxisch is, waarbij voor bio-olie of -vet voor land- en bosbouwmachines naast Europees Ecolabel volgens Besluit 2011/381/EU van de Commissie van 24 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan smeermiddelen (PbEU 2011, L169) ook een Blauer Engel-certificaat volgens RAL-UZ 178 voldoet,

 • b. bestaande uit: een pomp met vet- of oliereservoir, een elektronische regeleenheid en een doseereenheid.

Toelichting: Voor informatie over bio-olie en biovet zie onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage. Meer informatie over bio-olie en biovet is beschikbaar op de website www.biosmeermiddelen.nl.

B 3240

Waterzuiveringsinstallatie voor vaar-, vlieg- en voertuigen

 • a. bestemd voor: het zuiveren en al dan niet hergebruiken van aan boord van een vaar-, vlieg- of voertuig ontstaan afvalwater van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar, door een vast opgestelde niet-chemische of biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor zover dit niet wettelijk verplicht is,

 • b. bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank en al dan niet een hergebruiksysteem.

D 3260

Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes uit de uitlaatgassen van een bestaande koelmotor voor gekoeld wegtransport, vast opgestelde dieselmotor of mobiel werktuig voor grondverzet, landbouw of wegenbouw, door deze te voorzien van een roetfilter:

  • met een verwijderingsrendement van ten minste 90%,

  • dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of dat staat op de roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt) of op de typegoedkeuringslijst van de RDW (de Dienst Wegverkeer),

  • waarvoor geen verplichting geldt volgens of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, en

  • waarbij het filter niet is voorzien van een bypass-voorziening voor als het filter vol is,

 • b. bestaande uit: een gesloten roetfilter.

Toelichting: De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op www.vert-certification.eu en www.bafu.admin.ch. Alleen de aanpassing van een reeds in gebruik genomen, niet nieuw(e), werktuig of koelmotor komt in aanmerking.

A 3280

Hittewerende coating van transporttank voor brandbaar gas

 • a. bestemd voor: het verminderen van de kans op het bezwijken van de tankwand van een transporttank voor brandbaar gas op een schip, een treinwagon, een tankcontainer of een tankwagen, niet zijnde een LPG-tankwagen, door warmtestraling bij brand door de wand van de transporttank van een hittewerende coating te voorzien,

 • b. bestaande uit: een hittewerende coating.

Scheepvaart

B 3320

Duurzame aandrijving voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: de voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een vissersschip, dat vaart op binnenwateren of het Nederlandse deel van de Noordzee, voor het verrichten van werkzaamheden, het bestrijden van calamiteiten, of voor het vervoer van personen of goederen, met een installatie, waar uitsluitend één of meer van de volgende motoren of systemen worden toegepast:

  • 1. een dual fuel motor: een motor die werkt op basis van een mengsel van diesel en aardgas als brandstof, waarbij geldt dat onder aardgas ook wordt verstaan biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt en waarbij de methaanslip van een toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt aangetoond door een relevant meetrapport opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,

  • 2. een motor die voldoet aan de eisen van CCR fase 2 en voorzien is van een nageschakeld systeem voor deeltjesverwijdering (gecertificeerd roetfilter) als bedoeld in bedrijfsmiddel A 3361 en een NOx-reductiesysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3360,

  • 3. een motor die voldoet aan Euro VI of schoner, waarbij de emissiegrenswaarde waaraan wordt voldaan is opgenomen in Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, 188),

  • 4. een hybride systeem voor voorstuwing en de overige vermogensbehoefte, waarbij één of meer verbrandingsmotoren en één of meer elektromotoren samen worden ingezet en de verbrandingsmotoren ten minste voldoen aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel F 3321 of voldoen aan de eisen hierboven gesteld onder a, b, of c, of

  • 5. een hybride systeem voor voorstuwing en de overige vermogensbehoefte, waarbij een of meer verbrandingsmotoren en een of meer elektromotoren samen worden ingezet, met uitzondering van de verbrandingsmotoren, als die voldoen aan fase III-B of fase IV volgens Richtlijn nr. 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU 2004, L 225),

 • b. bestaande uit: een motor, nageschakelde technieken, een hybride aandrijving, een stuurinstallatie, aanpassing van de romp of een generator.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 3321 voor elektrische, hybride of gasmotoren voor een binnenvaartschip. Onder aardgas wordt ook verstaan biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt.

De investeringen moeten voldoen aan de eisen genoemd in de onderdelen 1 tot en met 5. Investeringen die alleen voldoen aan één eis onder één van de genoemde onderdelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

F 3321

Zeer duurzame motor voor een vaartuig

 • a. bestemd voor: de energievoorziening of voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een visserijschip, waarbij de hoofdmotor bestaat uit:

  • 1. uitsluitend een aardgasmotor,

  • 2. uitsluitend een brandstofcelsysteem,

  • 3. een elektromotor, al dan niet in combinatie met een verbrandingsmotor, die is voorzien van uitsluitend lithiumhoudende accu's voor de opslag van energie voor de aandrijving, of

  • 4. een combinatie van 1, 2 of 3,

   waarbij geldt dat onder aardgas ook wordt verstaan biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt en waarbij de methaanslip van een toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt aangetoond door een relevant meetrapport opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,

 • b. bestaande uit: een in het schip ingebouwde motor en, al dan niet de volgende onderdelen: een gastank, een brandstofcel, lithiumhoudende (wissel)accu’s en een oplaadstation.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

A 3325

Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor

 • a. bestemd voor: het automatisch op basis van het zwavelgehalte in de brandstof en de specifieke samenstelling van de smeerolie, uitvoeren van smeerolie-deelverversingen in een scheepsmotor op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart,

 • b. bestaande uit: een smeerolie-deelverversingseenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 25.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 3330

Duurzame romp van een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over binnenwateren, of voor het bestrijden van calamiteiten op binnenwateren, met een schip waarvan de romp voldoet aan onderstaande criteria, waarbij de eigenaar van het schip met meetrapporten of certificaten aantoont dat aan de vereiste specificaties wordt voldaan. De romp van het schip:

  • 1. bestaat uit kunststof of is voorzien van een milieuvriendelijke antifouling, als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3331,

  • 2. heeft glad afgewerkte ankers en kluizen als het schip is voorzien van kluisankers,

  • 3. heeft een beschermingssysteem tegen corrosie dat geen offeranodes bevat, zoals opgedrukte stroom, als een beschermingssysteem tegen corrosie wordt gebruikt, en

  • 4. heeft een kunststof of stalen buikdenning, als een buikdenning wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een metalen of kunststof romp van het binnenvaartschip en al dan niet de volgende onderdelen: een milieuvriendelijke antifouling, een beschermingssysteem tegen corrosie en een buikdenning.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 3331

Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden

 • a. bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei door een initiële antifouling-bedekking, die biocidevrij, kopervrij en niet-toxisch voor waterorganismen is, waarbij:

  • de PEC/PNEC-ratio voor ten minste 2 voor het ecosysteem maatgevende waterorganismen bepaald volgens de Regeling gewasbescherming en biociden, niet meer dan 1 bedraagt, en

  • met een certificaat of een meetrapport wordt aangetoond dat het beschermingssysteem geen biociden, koper of andere voor waterorganismen toxische stoffen bevat,

 • b. bestaande uit: een borstelbare harde coating, een 'non-stick' zachte coating of een 'non-stick' folie.

Toelichting: PEC en PNEC uit verordening 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) staan voor Predicted Environmental Concentration en Predicted No Effect Concentration.

A 3340

Gesloten grijswatersysteem voor een schip

 • a. bestemd voor: het opvangen en hergebruiken van grijswater op een schip in een gesloten systeem ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

 • b. bestaande uit: een vuilwater buffertank, een zuiveringsinstallatie, een slibopvangvoorziening, een drukvat, een secundair waterleidingnet en een pomp.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

B 3341

Opslagtank voor huishoudelijk afvalwater van schepen

 • a. bestemd voor: de opslag van huishoudelijk afvalwater aan boord van een binnenvaart-, een passagiers- of een hotelschip, met minder dan 50 passagiers of hotelgasten,

 • b. bestaande uit: een opslagtank en een koppeling voor walafgifte, waarbij een opslagtank aan boord van een recreatievaartuig, als bedoeld in de Wet op de pleziervaartuigen, niet in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 3360

NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het verwijderen van NOx uit de afgassen van binnenvaartschepen door het uitrusten van de dieselmotoren met een NOx-reductiesysteem (retrofit) zoals een SCR-katalysator en waarbij,

  • de NOx-uitstoot niet meer bedraagt dan 2 gram per kilowattuur voor nieuwe motoren en 3 gram per kilowattuur voor bestaande motoren, en

  • de NOx-uitstoot kan worden aangetoond met een NOx-meetrapport waarbij de NOx-metingen uitgevoerd zijn conform het VERS-protocol of ISO 8178:1994,

 • b. bestaande uit: een NOx-reductiesysteem en al dan niet een NOx-meetrapport.

Toelichting: Dieselmotoren op een binnenvaartschip die in aanmerking kunnen komen zijn voortstuwingsmotoren, boegschroeven, aggregaten en (beladings)pompen. SCR-installaties voor motoren van een zeeschip kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddel A 4315. Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. Roetfilters voor een binnenvaartschip kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddel A 3361.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

A 3361

Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes, al dan niet in combinatie met andere schadelijke luchtverontreinigingen, uit de rookgassen van binnenvaartschepen, met een gesloten roetfilter dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of dat staat op de roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt), en dat voorzien is van een:

  • 1. actief regeneratiesysteem, of

  • 2. passief regeneratiesysteem in combinatie met een SCR-katalysator,

 • b. bestaande uit: een gesloten roetfilter en een actief of passief regeneratiesysteem.

Toelichting: Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op www.vert-certification.eu en www.bafu.admin.ch.

Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

F 3365

Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers

 • a. bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht, ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen of andere luchtverontreinigende stoffen naar de buitenlucht,

 • b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een filterinstallatie en al dan niet gasnabehandelingsapparatuur, met uitzondering van gasdetectieapparatuur.

F 3366

Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks

 • a. bestemd voor: het ontgassen van scheepstanks die gebruikt zijn voor het vervoer van vluchtige koolwaterstoffen of brandstoffen, waarbij de afgevangen gassen worden gereinigd en de afgescheiden koolwaterstoffen nuttig worden toegepast of worden vernietigd,

 • b. bestaande uit: een ontgassingsinstallatie en een luchtreinigingsinstallatie.

Toelichting: Onder dit bedrijfsmiddel valt ook een ontgassingsinstallatie aan boord van een schip of op een ponton.

A 3380

Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het voorkomen van aanvaringen van binnenvaartschepen, doordat bij uitval van het primaire besturingssysteem binnen 5 seconden automatisch, zonder handmatige handelingen, een noodbesturingssysteem wordt ingeschakeld,

 • b. bestaande uit: een automatisch noodbesturingssysteem.

A 3386

Warmtebestendige tankondersteuning voor lading met hoge temperatuur (ombouw)

 • a. bestemd voor: het, ter voorkoming van calamiteiten, ondersteunen van tanks met een vloeibare lading met een temperatuur van ten hoogste 250 ºC op een bestaand binnenvaartschip waarbij de niet-warmtebestendige ondersteuning van de tanks wordt vervangen door een gelaagde en drukvaste tankondersteuning waarmee temperatuurverschillen tussen de lading en het water wordt opgevangen conform de eisen van de ADN en die is gecertificeerd door een erkend classificatiebureau,

 • b. bestaande uit: een gelaagde en drukvaste ondersteuningsconstructie.

Toelichting: ADN staat voor Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation.

G 3390

Walstroomaansluiting aan boord van het schip

 • a. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde een pleziervaartuig, dat is voorzien van een eigen aandrijving en bestemd is voor het vervoer van personen of goederen,

 • b. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken, met uitzondering van eventuele zonnepanelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Deze aftopping geldt niet voor walstroomaansluitingen aan boord van zeegaande schepen.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.

Mobiele werktuigen

F 3410

Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden met een niet vast opgestelde puinbreker of pomp, of een niet gekentekende mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats, die ten minste voor de aandrijving is voorzien van:

  • 1. een brandstofcelsysteem voor de opwekking van aandrijvingsenergie, of

  • 2. een elektromotor, waarbij:

 • a. indien elektrische accu's worden toegepast, dit lithiumhoudende accu's zijn,

 • b. indien een dieselmotor aanwezig is, de emissies de grenswaarden van fase IV, dan wel bij vermogens tot 56 kilowatt US-EPA-emissienorm Tier 4 final niet overschrijden,

 • b. bestaande uit: een mobiele machine en al dan niet de volgende onderdelen: gereedschappen die aan de machine worden gemonteerd en technisch noodzakelijk zijn om met de mobiele machine te kunnen werken, een oplaadstation, een lithiumhoudende (wissel)accu en een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel.

Toelichting: Een mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, hoogwerker, laadschop, landbouwmachine, trekker of vorkheftruck.

B 3411

Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden met een niet vast opgestelde houtversnipperaar, puinbreker, stroomaggregaat, compressor, motorpomp of een mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats, die:

  • voor de aandrijving is voorzien van een aardgas- of dual fuelmotor, waarbij onder aardgas ook wordt verstaan biogas dat tot aardgaskwaliteit (groen gas) of beter is opgewerkt, en waarbij de methaanslip van een toegepaste motor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt aangetoond door een relevant meetrapport, welke is opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut, en

  • voldoet aan één van de eisen als bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel E 3412,

 • b. bestaande uit: een mobiele machine en al dan niet gereedschappen die aan de machine worden gemonteerd en technisch noodzakelijk zijn om met de mobiele machine te kunnen werken.

Toelichting: Een mobiele machine met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, dumper, graafmachine, hoogwerker, laadschop, landbouwmachine, kolkenzuiger, kraan, trekker, vorkheftruck of vuilniswagen.

E 3412

Milieuvriendelijke mobiele machine

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden met een niet vast opgestelde houtversnipperaar, puinbreker, stroomaggregaat, motorpomp of een zelfrijdende of getrokken mobiele machine, die voldoet aan ten minste één van de volgende eisen:

  • 1. het geluidniveau van de door een verbrandingsmotor aangedreven mobiele machine is gelijk aan of lager dan het geluidniveau zoals opgenomen onder punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage, of

  • 2. het hydraulisch systeem af-fabriek gevuld is met bio-olie, waarbij voor bio-olie voor land- en bosbouwmachines naast Europees Ecolabel volgens Besluit 2011/381/EU van de Commissie van 24 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan smeermiddelen (PbEU 2011, L169) ook een Blauer Engel-certificaat volgens RAL-UZ 178 voldoet, en het hydraulisch systeem bestemd is voor aandrijving van de machine indien de machine een getrokken mobiele machine is,

 • b. bestaande uit: een mobiele machine en al dan niet gereedschappen, die aan de machine worden gemonteerd en technisch noodzakelijk zijn om met de mobiele machine te kunnen werken.

Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: De eisen voor olie met Blauer Engel-certificaat zijn aangescherpt. Voor informatie over bio-olie en biovet zie onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage. Meer informatie over bio-olie en biovet is beschikbaar op de website www.biosmeermiddelen.nl.

Een mobiele machine is bijvoorbeeld een dozer, dumper, graafmachine, hoogwerker, laadschop, landbouwmachine, kolkenzuiger, kraan, trekker of vorkheftruck. Indien in de tabel onder punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage geen geluideis is opgenomen, kan niet aan de eis bedoeld onder a, punt 1 van dit bedrijfsmiddel worden voldaan.

B 3460

Stofarme veeg(zuig)machine

 • a. bestemd voor: het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte of bedrijfsterreinen door een zelfrijdende veeg(zuig)machine, die is voorzien van een ontstoffingsinstallatie waardoor de uitgeblazen lucht van fijn stof wordt ontdaan waardoor de continue stofemissie niet meer bedraagt dan 5 milligram per nominaal kubieke meter gemeten conform UNI EN 13284-1:2003 en het verwijderingsrendement ten minste 90% voor PM2,5 en ten minste 97% voor PM10 bedraagt gemeten conform US-EPA Testmethode 201A,

 • b. bestaande uit: een veeg(zuig)machine en al dan niet een oplaadstation.

C 3465

Vacuümtruck met dampverwerkingssysteem

 • a. bestemd voor: het met een vacuümtruck opzuigen en vervoeren van brandstoffen uit de gevarenklasse ADR-3, waarbij de afgezogen dampen nuttig worden toegepast of vernietigd,

 • b. bestaande uit: een vacuümtruck met een op de truck gemonteerd dampverwerkings- of toepassingssysteem.

Toelichting: ADR staat voor Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route.

B 3470

Geluidarme hei- of trilapparatuur

 • a. bestemd voor: geluidarm heien of trillen van funderingspalen of damwandplanken waarbij de geluidsemissie, gemeten conform EN 16228-1: 2014, voldoet aan de volgende norm in dB(A):

  • 1. 100 + 11 log(E) voor hamerende heiapparatuur, waarbij E staat voor de impactenergie in kilojoule, of

  • 2. 115 voor tril- of statische hei-apparatuur,

 • b. bestaande uit: hei- of trilapparatuur, met uitzondering van hydrauliekaggregaat.

Spoorvervoer

F 3510

Locomotief met elektrische aandrijving

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoeren van goederen met een locomotief, die is voorzien van een elektromotor als hoofdmotor, die in staat is alleen op het lithiumhoudende batterijpakket te rijden, en die al dan niet is voorzien van een ingebouwd elektronisch systeem voor rijden op beveiligde baanvakken,

 • b. bestaande uit: een locomotief.

Distributie van alternatieve brandstoffen

F 3710

Waterstofafleverstation

 • a. bestemd voor: het afleveren van waterstof als motorbrandstof voor eigen voertuigen, waarbij de waterstof in gasvorm of vloeibare vorm wordt geleverd aan het afleverstation en het afleverstation is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

 • b. bestaande uit: een afleverpunt en al dan niet de volgende onderdelen: compressoren, een bufferopslag en een lokale waterstofzuiveringseenheid.

F 3720

Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen

 • a. bestemd voor: het aan een elektriciteitsnet laden van accu’s van eigen voer- of vaartuigen, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijke elektrische hoofdaandrijving, waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, met uitzondering van zonnepanelen.

Toelichting: Onder voertuig wordt hier ook verstaan fiets of bromfiets.

G 3740

Aardgasvulpunt

 • a. bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor eigen voer- of vaartuigen door een installatie die, voor zover van toepassing, voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 25: 2009, de PGS 33-1: 2013 of de PGS 33-2 en waarbij:

  • het aardgasvulpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein, en

  • onder aardgas ook wordt verstaan CNG, LNG en biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt,

 • b. bestaande uit: een aardgasvulpunt.

Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Klimaat en lucht
CO2-uitstoot, overige broeikasgassen, zure depositie, fijn stof, smog, vluchtige organische stoffen (VOS), overige luchtverontreiniging, geur
CO2-uitstoot

F 4110

Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie

 • a. bestemd voor: de lokale productie van industrieel waterstof of waterstof voor vervoerstoepassingen, waarbij:

  • 1. de waterstof gemaakt wordt uit biogas of biobrandstof, of

  • 2. de vrijkomende CO2 nuttig wordt toegepast of wordt opgeslagen,

 • b. bestaande uit: een reformer-reactor en een waterstofzuiveringseenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 4115

Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap

 • a. bestemd voor: het met een lithiumhoudende accu voorzien in de stroomvoorziening van professioneel gereedschap voor de bouw- en sloopsector,

 • b. bestaande uit: een lithiumhoudende accu en al dan niet een (snel)laadsysteem.

Toelichting: Voor bedrijfsmiddelen geldt een minimum meldingsbedrag van € 2.500. Bij bijvoorbeeld een prijs van € 250 per accu worden ten minste 10 accu’s tegelijk aangeschaft en gemeld.

F 4120

Oxyfuel-verbrandingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het verbranden van brandstoffen met zuivere zuurstof, met uitzondering van toepassingen in de be- en verwerking van metalen, metaalverbindingen en glas,

 • b. bestaande uit: (aanpassingen aan) een verbrandingsinstallatie en al dan niet een gasscheidingsinstallatie voor het maken van zuivere zuurstof.

D 4121

Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie

 • a. bestemd voor: het verminderen van luchtzijdige emissies van een bestaande stookinstallatie, waarbij voldaan wordt aan de volgende eisen:

  • de stookinstallatie bevindt zich binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone of maakt deel uit van een inrichting waar CO2 afkomstig van een andere inrichting wordt ingezet voor bemesting van gewassen om het gebruik van brandstof te verminderen,

  • de stookinstallatie heeft een thermisch vermogen kleiner dan 50 megawatt,

  • onder stookinstallatie wordt niet verstaan een ketel met een nominaal vermogen kleiner dan 1 megawatt,

  • de stookinstallatie is vóór 1 april 2010 in gebruik genomen, en

  • de emissie van NOx, SO2, totaal stof en CxHy in de afgassen voldoet aan de emissiegrenswaarden gesteld in paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, gemeten volgens een meetmethode die voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer,

 • b. bestaande uit: een emissiebeperkende techniek en al dan niet aanpassing van een bestaande stookinstallatie.

Toelichting: Informatie over het Activiteitenbesluit milieubeheer is te vinden op www.infomil.nl. Onder het thermisch vermogen wordt het ingangsvermogen van de installatie verstaan. Vanaf 1 januari 2017 moeten bestaande middelgrote stookinstallaties (minder dan 50 megawatt) aan nieuwe emissie-eisen op grond van het Activiteitenbesluit voldoen. De eisen gelden dan niet alleen voor nieuwe stookinstallaties, maar voor alle verwarmingsketels, stoomketels, diesel- en gasmotoren en gasturbines. Deze stookinstallaties komen niet in aanmerking voor bovengenoemde code.

Voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken, geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2019. Deze laatste categorie komt wel in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 4140

Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van CO2 van een bestaande waterzuiveringsinstallatie door het vervangen van een conventionele nitrificatie-/denitrificatie-installatie door een bioreactor voor verwijdering van stikstof waarin nitrificatie en denitrificatie plaatsvindt zonder nitraatvorming,

 • b. bestaande uit: een bioreactor, een (lamellen)afscheider, een chemicaliëndosering, een compressor, een beluchtingsinstallatie, een menger, een koolstofbrondosering en al dan niet een warmtewisselaar, met uitzondering van de volgende onderdelen: voorzuiveringstechnieken en voorzieningen voor het beschermen van apparatuur tegen weersinvloeden.

Overige broeikasgassen

F 4210

SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)

 • a. bestemd voor: het doorschakelen van hoog- en middenspanning in een transformatorstation, waarbij bestaande SF6-bevattende schakelsystemen worden vervangen door gevacumeerde of gekoelde schakelsystemen die geen SF6 bevatten,

 • b. bestaande uit: een vacuüm last- of vermogensschakelaar of een gekoelde last- of vermogensschakelaar.

B 4211

Transformator met plantaardige olie

 • a. bestemd voor: het omzetten van hoogspanning naar laagspanning door een transformator die is geïsoleerd met uitsluitend plantaardige olie,

 • b. bestaande uit: een transformator.

D 4215

Halogeenvrij koudemiddel in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het koelen met een bestaande, mobiele of stationaire koelinstallatie of het verwarmen met een bestaande warmtepomp, waarbij het bestaande milieuonvriendelijke koudemiddel wordt vervangen door een halogeenvrij koudemiddel, en waarbij:

  • het koelvermogen van de bestaande koelinstallatie of het thermisch vermogen van de bestaande warmtepomp ten minste 10 kilowatt bedraagt,

  • het elektriciteitsverbruik van de koelinstallatie of de warmtepomp niet toeneemt, en

  • met een afleverbewijs, -certificaat of -bon wordt aangetoond dat het oude milieuonvriendelijke koudemiddel is afgeleverd bij de leverancier of een daarvoor bevoegd afnamepunt,

 • b. bestaande uit: een halogeenvrij koudemiddel en al dan niet aanpassing van de bestaande koelinstallatie of warmtepomp die technisch noodzakelijk is voor het vervangen van het koudemiddel.

De eventuele aanpassing van de bestaande koelinstallatie of warmtepomp komt voor ten hoogste € 200 per kilowatt koelvermogen van de bestaande koelinstallatie of thermisch vermogen van de warmtepomp in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

F 4220

Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 75% vermindering)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van koolwaterstoffen uit de rookgassen van stationaire gas- of dieselmotoren, waarbij de koolwaterstofemissie met ten minste 75% wordt gereduceerd, en waarbij de emissie van koolwaterstoffen ten hoogste 1.200 milligram per normaal kubieke meter (bij 3% O2) bedraagt,

 • b. bestaande uit: koolwaterstofemissiereducerende apparatuur of aanpassing van een bestaande motor en al dan niet een roetfilter.

A 4221

Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 50% vermindering)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van koolwaterstoffen uit de rookgassen van stationaire gas- of dieselmotoren, waarbij de koolwaterstofemissie met ten minste 50% wordt gereduceerd, en waarbij de emissie van koolwaterstoffen ten hoogste 1.200 milligram per normaal kubieke meter (bij 3% O2) bedraagt,

 • b. bestaande uit: koolwaterstofemissiereducerende apparatuur of aanpassing van een bestaande motor en al dan niet een roetfilter.

F 4230

Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van NF3 (vervanging)

 • a. bestemd voor: het intern reinigen van procesapparatuur voor het produceren van halfgeleiders of zonnecellen met NF3 in een gesloten systeem, ter vervanging van een bestaand reinigingsproces op basis van C2F6,

 • b. bestaande uit: een gesloten plasmareinigingssysteem.

Zure depositie

A 4300

Emissiearme houtgestookte ketel of kachel

 • a. bestemd voor: het verwarmen van:

  • 1. water met een houtgestookte ketel met een vermogen van minder dan 1 megawatt, waarbij de emissie van onderscheidenlijk NOx en stof ten hoogste gelijk is aan de volgende emissiegrenswaarden (bij 6% O2) aangetoond door emissiemetingen conform het Activiteitenbesluit milieubeheer:

   • 230 milligram NOx per normaal kubieke meter, en

   • 30 milligram stof per normaal kubieke meter, of

  • 2. ruimtes met een houtpellet gestookte kachel met een vermogen tot 50 kilowatt, waarbij de emissie van stof ten hoogste 30 milligram per normaal kubieke meter (bij 13% O2) bedraagt,

 • b. bestaande uit: een houtgestookte ketel of een houtpellet gestookte kachel en al dan niet de volgende onderdelen: een automatisch brandstofinvoersysteem en een geïntegreerde of nageschakelde luchtemissiebeperkende techniek.

B 4310

Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water met een ketel met een geïntegreerde brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 30 milligram NOx per normaal kubieke meter (bij 3% O2) bevatten, gemeten volgens Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling, uitgave oktober 2009, waarbij géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een ketel met een geïntegreerde brander.

B 4311

Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water of het produceren van lagedrukstoom (ten hoogste 5 bar en ten hoogste 110 °C) met een combinatie van een ketel en een voorzetbrander, waarbij de rookgassen niet meer dan 40 milligram NOx per normaal kubieke meter (bij 3% O2) bevatten, gemeten volgens Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling, uitgave oktober 2009, waarbij géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een voorzetbrander en een ketel.

B 4312

Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter

 • a. bestemd voor: het produceren van hogedrukstoom (ten minste 5 bar) of het verwarmen van thermische olie met een combinatie van een ketel en een brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 60 milligram NOx per normaal kubieke meter (bij 3% O2) bevatten, gemeten volgens Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling, uitgave oktober 2009, waarbij géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een brander en een ketel.

A 4315

Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)

 • a. bestemd voor: het door chemische reductie omzetten van stikstofoxiden in afgassen van de onderstaande installaties:

  • 1. een industriële proces- of verbrandingsinstallatie, waardoor de NOx-emissie lager is dan 50 milligram per normaal kubieke meter (bij 3% O2), gemeten volgens de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,

  • 2. motoren van een zeeschip waarbij een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85% wordt bereikt, of

  • 3. een industriële proces- of verbrandingsinstallatie op de BES-eilanden, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, waarbij een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85% wordt bereikt,

 • b. bestaande uit: een katalysator en een ammoniak- of ureuminjectiesysteem.

Toelichting: Een Stoom- en Gasturbine (STEG) wordt gezien als een verbrandingsinstallatie. De SCR-installatie van een STEG kan onder dit bedrijfsmiddel worden gemeld. Voor een SCR-installatie op een binnenvaartschip zie bedrijfsmiddel F 3360.

A 4316

Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

 • a. bestemd voor: het omzetten van NOx in afgassen van installaties met injectie van ureum of ammoniak door een reductie-installatie met een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85%, waardoor de NOx-emissie lager is dan 50 milligram per normaal kubieke meter (bij 3% O2), gemeten volgens de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,

 • b. bestaande uit: een ammoniak- of ureuminjectiesysteem.

F 4320

Gaswasser voor een aluminiumsmelterij

 • a. bestemd voor: het ontzwavelen van afgassen van een aluminiumsmelterij door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof,

 • b. bestaande uit: een gaswasser.

F 4325

Biologische ontzwavelingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het reinigen van met zwavel verontreinigde gassen door een biologische ontzwavelingsinstallatie met een zwavelverwijderingsrendement van ten minste 95%, waarbij elementair zwavel of zwavelverbindingen worden afgescheiden en nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: een ontzwavelingsinstallatie en al dan niet een wasvloeistofbehandelingssysteem, met uitzondering van apparatuur voor de productie of nuttige toepassing van zwavel of zwavelverbindingen.

Fijn stof

F 4410

Apparatuur voor procesgeïntegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het met ten minste 80% verminderen van het ontstaan van stof, al dan niet in combinatie met het verwijderen van andere milieuschadelijke componenten, door aanpassing of vervanging van een productieproces in de industrie, waarbij:

  • sprake is van de aanpak van de stofbron(nen), waarbij het ontstaan van vaste deeltjes in de lucht wordt voorkomen,

  • de reststofemissie naar de buitenlucht niet meer bedraagt dan 5 milligram stof per normaal kubieke meter,

  • de vermindering van stofemissie niet wordt gerealiseerd door het isoleren, afzuigen of afvangen van reeds gevormd stof,

  • de vermindering van de stofontwikkeling gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om het ontstaan van stof te beperken of te voorkomen, met uitzondering van de volgende onderdelen: end-of-pipe-technieken en investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

B 4416

Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie

 • a. bestemd voor: het indirect koelen, drogen of verwarmen van vrijstromende vaste stoffen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie, waardoor het ontstaan van stof, al dan niet in combinatie met andere gasvormige verontreinigingen, wordt voorkomen of geminimaliseerd, en waarbij het energiegebruik niet groter is dan bij toepassing van een directe koel-, droog- of verwarmingstechniek en in geval van koeling uitsluitend halogeenvrije koelmiddelen worden gebruikt,

 • b. bestaande uit: een platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar.

Toelichting: Bij een indirect systeem komen het medium en het te koelen, te drogen of te verwarmen product niet met elkaar in contact. Het indirect koelen, drogen of verwarmen van vloeistoffen komt niet in aanmerking.

B 4417

Rookcondensator voor voedselbewerking

 • a. bestemd voor: het bewerken of garen van voedingswaren met rookcondensaat, waarbij het rookcondensaat verneveld wordt in de rookkamer,

 • b. bestaande uit: een rookcondensator.

F 4420

Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

 • a. bestemd voor: het afscheiden van stof uit afgas of luchtstroom tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering door een vast opgestelde ontstoffingsinstallatie, waarbij de stofemissie naar de buitenlucht niet meer dan 20 milligram stof per normaal kubieke meter bevat en wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissie van stof te verminderen tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Met niet-reguliere bedrijfsvoering wordt bedoeld: storingen, onderhoud aan de (reinigings-)technieken en opstarten en stoppen van installaties of processen. Bedrijfsmiddelen die de stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering kunnen beperken zijn bijvoorbeeld twee parallel geschakelde stoffilters waarbij in geval van uitval van één van de twee filters toch sprake is van ontstoffing.

F 4421

Snuffelpalen voor stofdetectie en -registratie

 • a. bestemd voor: het continu optisch online detecteren, registreren en terugrekenen van stofemissies tot bedrijfsemissies rondom op- en overslagen met een verwachte emissie van fijn stof van ten minste 25 ton per jaar, om de stofemissie te beheren en te minimaliseren,

 • b. bestaande uit: stofdetectieapparatuur op basis van een optische techniek en registratieapparatuur.

D 4422

Gesloten beladingssysteem

 • a. bestemd voor: het met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok verminderen van stofemissies bij het laden of lossen van vrachtwagens of schepen, waarbij de verbinding op onderdruk wordt gehouden en de uittredende lucht wordt gefilterd,

 • b. bestaande uit: een beladingsbalg met een sluitkegel, een opblaasbare band of een stofrok, een filteraansluiting of een geïntegreerd stoffilter en al dan niet een ventilator.

F 4424

Gesloten op- of overslag van kolen of andere droge niet voor consumptie bestemde bulkgoederen

 • a. bestemd voor: het ter beperking van de verspreiding van stofdeeltjes naar de buitenlucht op- of overslaan van kolen, erts, stofvormend afval of mineralen of biomassa die niet bestemd zijn voor consumptie, in een gesloten opslagruimte voorzien van ontstoffingsinstallatie, waarbij:

  • de capaciteit bulkgoederenopslag ten minste 10 ton bedraagt,

  • de bulkgoederen vallen onder de stuifklasse S4 en S5 zoals genoemd in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), bijlage 4.6 of bijlage 3 van het Activiteitenbesluit,

  • in geval van een opslagruimte of loods sprake is van bronafzuigpunten,

  • de luchtstroom, die al dan niet naar buiten wordt afgevoerd, van stof wordt ontdaan waardoor de luchtstroom minder dan 5 milligram stof per normaal kubieke meter bevat, en

  • het laden, lossen of transport van de bulkgoederen volledig gesloten plaatsvindt,

 • b. bestaande uit: een gesloten opslag, loods of silo, een ontstoffingsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een mechanisch en afgesloten systeem voor het vullen en legen van de gesloten opslag en een brandveiligheidssysteem ter beperking van het broeirisico.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 4480

Ontstoffingsinstallatie met een hoog scheidingsrendement voor fijn stof

 • a. bestemd voor: het met een stofafscheider verwijderen van stofdeeltjes uit een industriële afgas- of luchtstroom, al dan niet in combinatie met verwijdering van andere milieuschadelijke of hinderlijke componenten, waarbij:

  • de restemissie naar de buitenlucht niet meer bedraagt dan 4 milligram stof per normaal kubieke meter,

  • deze restemissie niet verplicht is volgens de Arbeidsomstandighedenwet,

  • aangetoond wordt dat scheidingsrendementen worden behaald van ten minste 99% voor PM10 en ten minste 70% voor PM2,5,

  • het energiegebruik niet hoger is dan bij een gangbare ontstoffingstechniek, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: een stofafscheider, al dan niet de volgende onderdelen: een ventilator en een systeem voor het terugvoeren van de grondstof.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

D 4485

Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom, niet afkomstig uit een stal of gebouw in de landbouw, waarbij:

  • puntgericht afgezogen lucht van stof wordt ontdaan met een vast opgestelde filtrerende stofafscheider, waardoor de lucht die naar buiten wordt geblazen niet meer dan 1 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

  • deze restemissie niet verplicht is volgens de Arbeidsomstandighedenwet, en

  • de aanschaf van de ontstoffingsinstallatie ten minste € 10.000 bedraagt,

 • b. bestaande uit: een filtrerende stofafscheider, een ventilator en al dan niet apparatuur benodigd om de condities van de te reinigen gassen aan te passen voor stofafscheiding op basis van filtratie.

Toelichting: Arbo-verplichtingen zoals genoemd in dit bedrijfsmiddel kunnen bijvoorbeeld gelden als gefilterde lucht gedeeltelijk of geheel wordt gerecirculeerd in de bedrijfsruimte waar personeel werkt.

D 4487

Meertrapsontstoffingsinstallatie voor sinterfabriek

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes en schadelijke gassen uit de afgassen van een sinterfabriek, waarbij gebruik wordt gemaakt van ten minste twee afzonderlijke scheidingssystemen, waaronder een filtrerende afscheider, waardoor de stofemissie naar de buitenlucht ten hoogste 5 milligram stof per normaal kubieke meter bedraagt,

 • b. bestaande uit: een meertrapsontstoffingsinstallatie en al dan niet de volgende onderdelen: een doseerinstallatie, een reactor en een wastoren.

Vluchtige organische stoffen (VOS)

F 4500

VOS-emissiereducerende apparatuur

 • a. bestemd voor: het voorkomen, terugwinnen of beperken van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) bij het reinigen, lijmen of coaten door toepassing van één of meer milieuvriendelijke technieken in een bedrijf (type B of C) dat voldoet aan de VOS-eisen van het Activiteitenbesluit en dat met betrekking tot de totale emissie van het bedrijf ten minste 40% vermindering behaalt van:

  • 1. het VOS-verbruik (in kilogram per jaar) behaald ten opzichte van de bestaande situatie berekend op basis van de in- en verkoopgegevens (of oplosmiddelboekhouding), voor zover afdeling 2.11 niet van toepassing is en waarbij het oorspronkelijke oplosmiddelenverbruik ten minste 1.000 kilogram per jaar bedraagt,

  • 2. de beoogde emissie, bepaald volgens het reductieprogramma conform artikel 2.29, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer,

  • 3. de emissiegrenswaarde van de concentratie VOS in het afgas (in milligram C of VOS per normaal kubieke meter) conform afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, of

  • 4. de eis voor diffuse emissie conform afdeling 2.11 en bepaald in artikel 2.29, lid 1a van het Activiteitenbesluit milieubeheer, en

   waarbij onder punt 1 tot en met 4 wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: VOS-emissiereducerende apparatuur.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl/miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Nadere informatie over de VOS-eisen van het Activiteitenbesluit is beschikbaar op de website www.infomil.nl/oplosmiddelen en nadere informatie over de luchtvoorschriften is beschikbaar op de website www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteiten/materiaalbewerking, onder de pagina’s over reinigen, lijmen en coaten

Nadere informatie over het bepalen van het verbruik genoemd bij het eerste aandachtsstreepje is beschikbaar op de website www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stoffen-lucht/vos/activiteitenbesluit/vragen_en_antwoorden/@95391/definitie-vos.

Nadere informatie over de beoogde emissie, de emissiegrenswaarde en de diffuse emissie genoemd bij respectievelijk het tweede, derde en vierde aandachtsstreepje is beschikbaar op de website www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/lucht-in-het/sitemap/5-voldoen, onder Activiteiten en grenswaarden en Beschrijving regime onder respectievelijk 5.1 regime 1 en 5.2 regime 2.

F 4520

Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling

 • a. bestemd voor: het verminderen of voorkomen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen of andere milieuschadelijk gassen langs roterende assen van machines, door:

  • 1. een dubbele mechanische afdichting die voldoet aan ISO 21049:2004, categorie 3, arrangement 3, of

  • 2. een hermetisch gesloten magnetische koppeling, en

   waarvoor geen verplichting bestaat vanuit het bevoegd gezag of het Activiteitenbesluit milieubeheer,

 • b. bestaande uit: een dubbele mechanische asafdichting of magnetische koppeling.

D 4531

Reinigings- of ontvettingsinstallatie op basis van CO2

 • a. bestemd voor: het ontvetten en reinigen van metalen (half-)producten met superkritisch CO2,

 • b. bestaande uit: een ontvettings- en reinigingsinstallatie.

A 4550

Druktorens voor waterloze offset

 • a. bestemd voor: het bedrukken van materiaal zoals papier, karton, textiel of kunststof door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt,

 • b. bestaande uit: druktorens en al dan niet een droogeenheid.

A 4551

Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

 • a. bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem zonder gebruik te maken van vluchtige organische reinigingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een inktverwijderingseenheid, een stripeenheid en een rondpompsysteem, waarbij apparatuur voor het reinigen van persrollen niet in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 4570

Textielreinigingssysteem met CO2

 • a. bestemd voor: het reinigen van textiel met CO2,

 • b. bestaande uit: een reinigingsinstallatie, een toevoereenheid, een mengsysteem, een pomp en een opslagsysteem voor CO2.

G 4571

Natreinigingssysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van bovenkleding door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding wordt gedroogd met een droogsysteem op basis van een warmtepomp of met een gasgestookte roterende droger,

 • b. bestaande uit: een reinigingsmachine, een droogsysteem en al dan niet een vormdroger.

E 4572

Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen

 • a. bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een gesloten textielreinigingsmachine ter vervanging van een bestaande PER-reinigingsmachine,

  • die in één cyclus textiel reinigt en droogt,

  • die reinigt met niet-toxische, halogeenvrije oplosmiddelen van klasse A III met een vlampunt boven 55°C en die lichter zijn dan water,

  • die voorzien is van een droogsysteem op basis van een warmtepomp of gasstook,

  • waarin het oplosmiddel wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem, en

  • waarbij de bestaande PER-reinigingsmachine wordt verwijderd,

 • b. bestaande uit: een computergestuurde textielreinigingsmachine, een droogsysteem, elektronische droogcontrole, een waterafscheider, een overvulbeveiliging van het destillatie- en residuvat, een emissievrij vul- en uitruimsysteem en al dan niet een koelcompressor.

A 4580

Vlamloze thermische naverbrander voor afgassen

 • a. bestemd voor: het naverbranden van vluchtige organische stoffen of aromatische koolwaterstoffen in afgassen met behulp van een keramisch bed dat wordt verhit, waarbij:

  • het afgas niet direct in contact staat met de open vlam van de brander(s),

  • de NOx-emissie niet meer bedraagt dan 10 milligram per nominaal kubieke meter (bij 11% O2), en

  • het netto energiegebruik niet meer bedraagt dan 75 kilojoule per nominaal kubieke meter afgas,

 • b. bestaande uit: een vlamloze thermische naverbrander.

B 4581

Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen

 • a. bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige organische stoffen uit afgassen,

 • b. bestaande uit: een bak of vat met biomassa, een ventilator en al dan niet de volgende onderdelen: een filterbevochtigingsinstallatie, een afgasbevochtigingsinstallatie, een demister en een afgassenkoelinstallatie.

F 4582

Gas- en dampadsorber met regeneratie

 • a. bestemd voor: het verwijderen van:

  • 1. vluchtige organische stoffen, geurstoffen en dampen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning of vernietiging van de vluchtige organische stoffen, of

  • 2. zware metalen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning van de metalen,

 • b. bestaande uit: een adsorber en een regeneratie-eenheid.

F 4583

Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning

 • a. bestemd voor: het thermisch oxideren van verbrandingsgassen, rookgassen, stortgassen of vluchtige organische stoffen (VOS) met behulp een reactor voorzien van een warmtebufferend medium waarbij:

  • de NOx-emissie niet meer bedraagt dan 5 milligram per nominaal kubieke meter (bij 11% O2), en

  • sprake is van netto energiewinst,

 • b. bestaande uit: een vlamloze thermische oxidator en al dan niet de volgende onderdelen: een compressor en een warmtewisselaar, met uitzondering van turbine en generator.

Overige luchtverontreiniging

F 4600

Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de styreenemissie van een industrieel productieproces met ten minste 80% door aanpassing of vervanging van het productieproces, waarbij:

  • de styreenemissie met meer dan 1.000 kilogram per jaar wordt verminderd,

  • de styreenemissie wordt voorkomen of afgevangen en teruggewonnen,

  • de vermindering van de styreenemissie gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie, en

  • wordt voldaan aan de vereisten, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die technisch noodzakelijk is om de emissie van styreen te verminderen, waarbij adsorptietechnieken met actief kool niet in aanmerking komen.

Toelichting: Dit is een zogenoemd generiek bedrijfsmiddel. Informatie over generieke bedrijfsmiddelen en de bijbehorende meerkostenberekening, genoemd onder punt 5 van paragraaf 1 van deze bijlage, is te vinden op: www.rvo.nl//miavamil onder ‘Onderwerpen toegelicht’ en vervolgens ‘Generieke bedrijfsmiddelen’. Informatie over de toelaatbaarheid van een investering onder dit bedrijfsmiddel is voorafgaand aan de melding beschikbaar via de MIA\Vamil-helpdesk.

Reductie van styreenemissie kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het voorkomen van de verdamping van styreen in een gesloten systeem, harsen waarin styreen deels is vervangen of voorzien zijn van additieven die verdamping van styreen beperken, alternatieve spuittechnieken en regeneratieve adsorptietechnieken.

A 4680

Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen

 • a. bestemd voor: het in een niet-thermisch plasmaveld ontleden van gasvormige verontreinigingen in ruimtelucht, niet bestemd voor productie, of afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten,

 • b. bestaande uit: een hoogspanningsbron, een reactiekamer, een besturingssysteem en al dan niet een katalysator.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel E 4681 voor apparatuur voor de reiniging van lucht door oxidatie.

E 4681

(Katalytische) oxidatie-installatie voor luchtreiniging

 • a. bestemd voor: het (al dan niet katalytisch) oxideren met waterstofperoxide, zuurstofradicalen, zuurstofionen, ozon of UV-bestraling,

  • 1. van pathogenen, geur- of koolwaterstoffen in naar buiten te blazen luchtstromen, of

  • 2. voor desinfectie van ruimtelucht bij toepassing in de industrie, waardoor het gebruik van chemicaliën aantoonbaar wordt verminderd,

 • b. bestaande uit: een oxidatie-installatie en al dan niet de volgende onderdelen: doseer- of injectieapparatuur, een waterstofperoxidewasser, een wastoren, een katalysator, een ozongenerator, een restozonabsorber of -vernietiger en een zuurstofradicaalgenerator.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 4680 voor apparatuur voor de reiniging van lucht met niet-thermische plasma.

A 4682

Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies

 • a. bestemd voor: het in een gesloten systeem in een kalkhoudende waterige oplossing condenseren van zwavelhoudende dampen en de daarmee samenhangende geurstoffen afkomstig van een industrieel proces, waarbij de geurstoffen worden gebonden en geuremissie naar buiten wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de geurstoffen te verwijderen en al dan niet een waterbehandelingssysteem.

E 4685

Biogaswasser

 • a. bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen of afgevoerde lucht uit ruimten, die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door een biologische gaswasinstallatie, waarbij er geen sprake is van het opwaarderen van gas, zoals biogas of stortgas, tot een hoogwaardiger brandstof,

 • b. bestaande uit: biomassa, een tank en al dan niet de volgende onderdelen: een ventilator, een druppelvanger, een chemicaliëndoseerinstallatie en een wasvloeistofbehandelingssysteem.

B 4686

Oxidatiebed voor zuivering van lucht

 • a. bestemd voor: het biologisch reinigen van lucht of het gelijktijdig in één reactor biologisch reinigen van lucht en afvalwater, niet afkomstig van afval- of slibverwerkingsinstallaties, waarbij het verwijderingsrendement voor geurstoffen in de lucht ten minste 90% bedraagt,

 • b. bestaande uit: een oxidatiebed.

Ruimtegebruik
Ecologische systemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodem, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid
Ecosystemen en biodiversiteit

F 5100

Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken in het landelijk gebied

 • a. bestemd voor: het, in het landelijke gebied, door apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met waterretentie, en al dan niet voorzien van natuurlijke speelelementen en begroeiing voor kinderen om buitenspelen te stimuleren, waarbij:

  • het toegepaste hout voldoet aan de eisen bedoeld onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren is gebaseerd op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie, en

  • schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen,

 • b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van de gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet natuurlijke speelelementen, met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel F 5100.

Landschapselementen kunnen bijvoorbeeld veedrinkpoelen, houtwallen, hagen en bomen zijn, die als element homogeen in het gebiedseigen landschap opgenomen zijn. Informatie over gebiedseigen elementen is onder andere beschikbaar op de website www.spade.nl, www.landschapsbeheer.nl en www.nederlandscultuurlandschap.nl.

Voor landschapsinrichting kan ook gebruik gemaakt worden van de maatlat BREEAM-NL Gebied ( www.breeam.nl/gebied/breeam_gebied.

Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’ kunnen mogelijk voor deze code gemeld worden.

F 5120

Visgeleidingssysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het voorkomen van beschadiging of sterfte van vissen bij de inname van koel- of proceswater, of

  • 2. het opheffen van bestaande kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

 • b. bestaande uit: een vistrap, een visgeleidingssysteem of een visbypass-systeem.

F 5121

Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water

 • a. bestemd voor: het, mede ter vermindering van de schade door de eigen bedrijfsactiviteiten, op binnenwateren of het Nederlands Continentaal Plat (NCP) verzamelen en al dan niet verwerken van in het water aanwezige plastic afval met een autonoom functionerende installatie, waarbij het verzamelde plastic afval nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een verzamelinstallatie en al dan niet een geïntegreerde verwerkingsinstallatie.

Toelichting: Dit is een onderdeel van het Kunststof Ketenakkoord.

F 5125

Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur

 • a. bestemd voor: het in real time voorkomen van gedragsverstoring of gehoorschade bij zeezoogdieren door het monitoren van de aanwezigheid van zeezoogdieren, het meten van door de mens veroorzaakt onderwatergeluid en het op basis hiervan nemen van geluidbeperkende maatregelen,

 • b. bestaande uit: een onderwatergeluidmonitoringssysteem, een zeezoogdiermonitoringssysteem en geluidbeperkende voorzieningen.

F 5129

Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen

 • a. bestemd voor: het voorkomen en verminderen van letsel door:

  • 1. het verjagen en al dan niet monitoren van vogels en vleermuizen bij windmolens, waarbij plaatsing en uitvoering van de apparatuur plaatsvindt in samenwerking met een relevante en erkende onderzoeksorganisatie, of

  • 2. het verjagen van vogels door middel van laserlicht,

 • b. bestaande uit: verjagingsapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: monitoringsapparatuur en aanpassingen aan de windmolen.

Oppervlaktewater

A 5210

Windgekoelde condensor

 • a. bestemd voor: het condenseren van koudemiddel in een koelinstallatie door buitenlucht zonder gebruik te maken van ventilatoren of spuiwater, ter voorkoming van geluidhinder en waterverbruik,

 • b. bestaande uit: een windgekoelde condensor.

A 5250

Onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-)verhardingen of spoorbanen

 • a. bestemd voor: het machinaal bestrijden van onkruid op (half-)verhardingen of spoorbanen met:

  • 1. heet water met een temperatuur van ten minste 95°C, waarbij de machine uitgerust is met een warmtewisselaar voor het verwarmen van het water,

  • 2. hete lucht, of

  • 3. stralingswarmte,

 • b. bestaande uit: een onkruidbestrijdingmachine.

Bodem en grondwater

F 5320

Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater

 • a. bestemd voor: het saneren van verontreinigd grondwater in de zin van de Wet bodembescherming, waarbij het grondwater wordt gezuiverd en nuttig gebruikt wordt:

  • 1. voor een andere toepassing in de ondergrond,

  • 2. als proceswater, of

  • 3. als oppervlaktewater, waarbij aantoonbaar sprake is van het verbeteren van het waterkwantiteitsbeheer of de natuurkwaliteit,

 • b. bestaande uit: onttrekkings- en infiltratiefilters, leidingwerk, een pomp, een zuiveringswerk voor het grondwater en al dan niet de volgende onderdelen: een warmtewisselaar en een elektronische monitorings- en regeleenheid, met uitzondering van investeringen in gangbare pump-and-treat-techniek.

Toelichting: Voorbeelden van nuttige toepassingen in de ondergrond zijn het tegengaan van verdroging (natuurbeheer of -herstel) of van grondwateroverlast door het stopzetten van industriële bronnen of elke andere combinatie van meerdere gebruiksfuncties waarvan het verbeteren van de grondwaterkwaliteit er één is.

B 5321

Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater

 • a. bestemd voor: het aantoonbaar geohydrologisch beheersen van de vlek van verontreinigd grondwater, in de zin van de Wet bodembescherming, waarbij het verontreinigd grondwater nuttig wordt gebruikt voor een andere toepassing in de ondergrond,

 • b. bestaande uit: onttrekkings- en infiltratiefilters, leidingwerk, een pomp en al dan niet de volgende onderdelen: een warmtewisselaar en een elektronische monitorings- en regeleenheid, met uitzondering van investeringen in gangbare pump-and-treat-techniek.

Toelichting: Een voorbeeld van nuttig gebruik van verontreinigd grondwater is het gebruik in een WKO.

A 5331

Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie

 • a. bestemd voor: het saneren van bodem- of grondwaterverontreiniging op een locatie, die niet is aangemerkt als spoedlocatie en waarbij,

  • er sprake is van ernstige verontreiniging,

  • de verontreiniging is veroorzaakt vóór 1987, en

  • blijkt dat aan bovengestelde eisen wordt voldaan uit een beschikking van het bevoegd gezag of uit een rapportage opgesteld door een daartoe erkende instelling op basis van het Besluit bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het saneren van bodem- of waterverontreiniging en al dan niet een monitorings- en regeleenheid.

F 5345

Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties

 • a. bestemd voor: het bemonsteren en analyseren van grondwaterkwaliteit of -kwantiteit met niet-conventionele bemonsterings- en analyseapparatuur ten behoeve van gebiedsgericht grondwaterbeheer in de zin van de Wet bodembescherming,

 • b. bestaande uit: monstername- en meetapparatuur.

Toelichting: Voorbeelden van parameters die gemeten kunnen worden, zijn bodemgesteldheid, verontreinigingsvracht en -flux met bijvoorbeeld 'passive samplers' of bacterie-aanwezigheid. Ook het visueel maken van deze data komt in aanmerking onder dit bedrijfsmiddel. Een ander voorbeeld van een niet-conventionele techniek is het online en continu meten van de pH. De conventionele manier van het meten van de zuurgraad is door een eenmalige meting in een peilbuis.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer staat in paragraaf 3b, artikel 55, lid c tot en met i van de Wet bodembescherming beschreven.

Gevaarlijke stoffen

F 5410

Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen

 • a. bestemd voor: het met ten minste twee sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen, zoals ammoniak of chloor, groter dan 5 normaal kubieke meter, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover dit niet wettelijk verplicht is,

 • b. bestaande uit: early warning gasdetectieapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale en een noodopslagtank die geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering.

F 5411

Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton

 • a. bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover het systeem niet wettelijk verplicht is of vanuit een brandconcept noodzakelijk is,

 • b. bestaande uit: detectieapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: een automatisch brandblussysteem en apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale.

Toelichting: Branddetectiesystemen bij vuurwerkopslagen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Vuurwerkopslagen worden niet aangemerkt als chemicaliënopslagen.

F 5412

Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen

 • a. bestemd voor: het bij brand vol schuimen van de opslagruimte bij installaties waarbij op grond van PGS 15:2005 voldoen aan beschermingsniveau 1 niet verplicht is,

 • b. bestaande uit: lichtschuimgeneratoren.

Toelichting: PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informatie over PGS is beschikbaar op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

A 5413

Halogeenvrij gekoelde bulkopslag van LPG of toxische gassen (ombouw of vervanging)

 • a. bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulkopslagtanks door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem, voor zover dit niet wettelijk verplicht is,

 • b. bestaande uit: een (verdampings-) koelsysteem.

A 5415

Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip,

 • b. bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en al dan niet kadefaciliteiten die technisch noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken.

A 5416

Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie, voor zover de tweede omhulling niet wettelijk verplicht is. De uitsluitend daartoe bestemde constructie is in overeenstemming met de eisen betreffende arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding, wat blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

 • b. bestaande uit: een constructie die als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden, met uitzondering van de gasopvang- en neutralisatie-installatie.

Bebouwde omgeving
DuBo, gebouwen, bedrijfsterreinen, bouwmaterialen, installaties, civiele voorzieningen
DuBo

D 6110

Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties, niet zijnde een industriefunctie, met een nieuw gebouw, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 of haar opvolger,

 • b. bestaande uit: een utiliteitsgebouw.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

D 6111

Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties, niet zijnde een industriefunctie, met een gerenoveerd gebouw, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 of haar opvolger,

 • b. bestaande uit: een utiliteitsgebouw.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

E 6112

Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een nieuw gebouw met een industriefunctie, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 of haar opvolger,

 • b. bestaande uit: een utiliteitsgebouw.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Gebouwen met een lichte industriefunctie krijgen geen groenverklaring conform de Regeling groenprojecten 2016.

E 6113

Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een gerenoveerd gebouw met een industriefunctie, waarbij voor het betreffende gebouw een groenverklaring is verstrekt op grond van de Regeling groenprojecten 2016 en haar opvolger,

 • b. bestaande uit: een utiliteitsgebouw.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Gebouwen met een lichte industriefunctie krijgen geen groenverklaring conform de Regeling groenprojecten 2016.

G 6115

Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3a. voor het gerenoveerde gebouw(deel) moet het niveau ‘Excellent’ (4 sterren) op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use) van de Dutch Green Building Council behaald worden, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 30% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 30% op ‘Materialen’, of

  • 3b. voor het nieuwe of grootschalig gerenoveerd gebouw moet het niveau ‘Outstanding’ (5 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie) van de Dutch Green Building Council behaald worden, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 30% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 30% op ‘Materialen’ en aanvullend voor onderdeel ENE1 ten minste 12 punten,

  • 4a. dat voldaan wordt aan de bovenstaande eisen van 3a moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-in-Use certificaat als uitgangspunt met bijbehorende self-assessment waaruit het niveau zoals genoemd in 3a blijkt, en waarbij binnen drie jaar na meldingsdatum een Breeam In-Use certificaat verkregen is waaruit het niveau ‘Excellent’ blijkt, of

  • 4b. dat voldaan wordt aan de bovenstaande eisen van 3b moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen 9 maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL ontwerpcertificaat, en waarbij binnen drie jaar na afgifte hiervan een oplevercertificaat, niveau ‘Outstanding’ wordt overgelegd dan wel binnen vier jaar een oplevercertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie, en

  • 5. er is slechts sprake van renovatie van een bestaand gebouw indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel G 6115.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op de website www.BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

D 6116

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3a. voor het gerenoveerde gebouw(deel) moet het niveau ‘Very Good’ (3 sterren) op het aspect ‘Asset’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL-In-Use,) van de Dutch Green Building Council behaald worden, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 30% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 30% op ‘Materialen’, of

  • 3b. voor het nieuwe of grootschalig gerenoveerd gebouw moet het niveau ‘Excellent’ (4 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie) van de Dutch Green Building Council behaald worden, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 30% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 30% op ‘Materialen’ en aanvullend voor onderdeel ENE1 ten minste 9 punten,

  • 4a. dat voldaan wordt aan de bovenstaande eisen van 3a moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL-in-Use certificaat als uitgangspunt met bijbehorende self-assessment waaruit het niveau zoals genoemd in 3a blijkt, en waarbij binnen drie jaar na meldingsdatum een Breeam In-Use certificaat verkregen is waaruit het niveau ‘Very Good’ blijkt, of

  • 4b. dat voldaan wordt aan de bovenstaande eisen van 3b moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen 9 maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL ontwerpcertificaat, en waarbij binnen drie jaar na afgifte hiervan een oplevercertificaat, niveau ‘Excellent’ wordt overgelegd dan wel binnen vier jaar een oplevercertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie, en

  • 5. er is slechts sprake van renovatie van een bestaand gebouw indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel D 6116.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op de website www.BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

E 6117

Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3. voor het nieuwe of grootschalig gerenoveerd gebouw moet het niveau ‘Very Good’ (3 sterren) van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie) van de Dutch Green Building Council behaald worden, waarbij voor de volgende categorieën ten minste de genoemde score wordt behaald: 60% op ‘Energie’, 30% op ‘Landgebruik en Ecologie’ en 30% op ‘Materialen’ en aanvullend voor onderdeel ENE1 ten minste 6 punten, en

  • 4. dat voldaan wordt aan de bovenstaande eisen van 3 moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden (voor Bespoke trajecten binnen 9 maanden) na meldingsdatum afgegeven BREEAM-NL ontwerpcertificaat, en waarbij binnen drie jaar na afgifte hiervan een oplevercertificaat, niveau ‘Very Good’ wordt overgelegd dan wel binnen vier jaar een oplevercertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende maatlat van BREEAM-NL Nieuwbouw en Grootschalige Renovatie,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel E 6117.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over BREEAM-NL is beschikbaar op de website www.BREEAM.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

G 6120

Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal, een kas of een datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3a. het gerenoveerde gebouw(deel) moet voldoen aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.2 met een score van ten minste 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of

  • 3b. het nieuwe gebouw (niet zijnde gebouwdeel) moet voldoen aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.2 met een score van ten minste 8,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,

  • 4. dat voldaan wordt aan de eisen onder 3 moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd dient te worden die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw, en

  • 5. er is slechts sprake van renovatie van een bestaand gebouw indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel G 6120.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over GPR Gebouw 4.2 is beschikbaar op de website www.gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

D 6121

Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal, een kas of een datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3a. het gerenoveerde gebouw(deel) moet voldoen aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.2 met een score van ten minste 7,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, of

  • 3b. het nieuwe gebouw (niet zijnde gebouwdeel) moet voldoen aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.2 met een score van ten minste 8,0 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde,

  • 4. dat voldaan wordt aan de eisen onder 3 moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd dient te worden die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw, en

  • 5. er is slechts sprake van renovatie van een bestaand gebouw indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel D 6121.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over GPR Gebouw 4.2 is beschikbaar op de website www.gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

E 6122

Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal, een kas of een datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3. het nieuwe gebouw (niet zijnde gebouwdeel) moet voldoen aan de eisen van de maatlat van GPR Gebouw 4.2 met een score van ten minste 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde, en

  • 4. dat voldaan wordt aan de eisen onder 3 moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), en waarbij na de oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage overgelegd dient te worden die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw berekening (versie maart 2015), dan wel binnen vier jaar volgens de op dat moment geldende maatlat van GPR Gebouw,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel E 6122.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over GPR Gebouw 4.2 is beschikbaar op de website www.gprgebouw.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

G 6125

Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3. voor het gebouw(deel) moet het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4) van de U.S. Green Building Council behaald worden, hetgeen moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport waaruit blijkt dat in het ontwerp de volgende creditscores zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) en 2 (SD-PoRH) samen ten minste 2 punten, EA credit 2 (OEP) ten minste 10 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 4 punten,

  • 4. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Platinum’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council, en

  • 5. er is slechts sprake van renovatie van een bestaand gebouw indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel G 6125.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over LEED is beschikbaar op de website www.usgbc.org en www.bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

D 6126

Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal of een kas, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3. voor het gebouw(deel) moet het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED BD+C, versie 4) van de U.S. Green Building Council behaald worden, hetgeen moet blijken uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum, door een LEED Accredited Professional, opgesteld statusrapport waaruit blijkt dat in het ontwerp de volgende creditscores zijn opgenomen: SS credit 1 (SA) maximale score, EA credit 2 (OEP) ten minste 7 punten, MR credit 2 (BPDO-EPD) tot en met 4 (PBT.SR-M) samen ten minste 3 punten,

  • 4. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het statusrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (LEED) van de U.S. Green Building Council, en

  • 5. er is slechts sprake van renovatie van een bestaand gebouw indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel D 6126.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over LEED is beschikbaar op de website www.usgbc.org en www.bouwcertificering.org. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

E 6129

Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties zoals genoemd in tabel 5.1 van het Bouwbesluit 2012, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw, niet zijnde een stal, een kas of een datacenter, waarvan is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende eisen:

  • 1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • 2. voor het gemelde gebouw dient een Milieuprestatieberekening (MPG) overgelegd te worden,

  • 3. uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum dient een Slimconcept Keurmerk voor het betreffende gebouw te zijn afgegeven door de expertcommissie aangesteld door de stichting Slimbouwen,

  • 4. waarbij binnen drie jaar na afgifte van het Slimconcept Keurmerk een Slimproject Keurmerk wordt overgelegd welke is afgegeven door de expertcommissie aangesteld door de stichting Slimbouwen, en

  • 5. er is slechts sprake van renovatie van een bestaand gebouw indien de fundering en bouwconstructie conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven,

 • b. bestaande uit: een nieuw utiliteitsgebouw of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel E 6129.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Investeringen in een duurzaam gebouw kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 worden gemeld.

Toelichting: Informatie over Slimbouwen is beschikbaar op de website www.slimbouwen.nl. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar www.keurhout.nl. Het Bouwbesluit 2012 is te raadplegen via www.wetten.nl.

Materiaalgebruik

A 6310

Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product

 • a. bestemd voor: het gebruik van duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product, niet zijnde kisten voor agrarische producten en pallets, waarbij het gebruikte hout:

  • 1. gecertificeerd is door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd en waarvoor de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit is van een ‘Chain of Custody’-certificaat van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd, of

  • 2. niet-geïmpregneerd sloophout is waarvan bekend is van welke bron deze afkomstig is en waarbij dit geverifieerd kan worden met onder andere afvoerbonnen,

 • b. bestaande uit: (onderdelen van) een werk of product van duurzaam hout conform de onder a. genoemde eisen.

Een investering in duurzaam hout als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129 komt onder bedrijfsmiddel A 6310 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Dit geldt niet voor het duurzame hout dat wordt toegepast in het interieur.

Toelichting: Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op de website www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. Informatie over Keurhout is beschikbaar op de website www.keurhout.nl. Onder sloophout van gecontroleerde bron wordt verstaan: sloophout waarvan bekend is van welke bron deze afkomstig is en waarbij dit geverifieerd kan worden met bijvoorbeeld afvoerbonnen.

Voor investeringen in duurzame gebouwen zie de bedrijfsmiddelen E 6110 tot en met E 6129.

F 6320

Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving

 • a. bestemd voor: het, in de bebouwde omgeving, door apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civiel-technische werken versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met het verminderen van stedelijke warmte-eiland effecten, en al dan niet voorzien van natuurlijke speelelementen en begroeiing voor kinderen om buitenspelen te stimuleren, waarbij:

  • het toegepaste hout voldoet aan de eisen genoemd onder a, punt 1 van bedrijfsmiddel A 6310,

  • het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren is gebaseerd op een ecologisch rapport door een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie, en

  • schade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen,

 • b. bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor versterking van de gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet natuurlijke speelelementen, met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen en investeringen in woningen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting: Andere in de Milieulijst genoemde bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking onder bedrijfsmiddel F 6320.

Voor maatregelen in de bebouwde omgeving kan men gebruik maken van de informatie van de vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl/ vogels_beschermen/stad_en_dorp/stadsvogels) en van het biodiversiteitsportaal (www.biodiversiteit.nl).

B 6330

Geluidarm bedrijfsterrein

 • a. bestemd voor: het verlagen van het geluid(druk)niveau van een bedrijfsterrein met ten minste 3 dB(A) ten opzichte van de wettelijke verplichting, door een bedrijf dat reeds voldoet aan de vigerende geluideisen,

 • b. bestaande uit: geluidarme technieken en isolatiemateriaal, met uitzondering van (aanpassingen aan) mobiele machines en transportmiddelen.

Toelichting: Voorbeelden van geluidarme technieken zijn het aanpassen van rijroutes op het bedrijfsterrein, het treffen van voorzieningen aan bedrijfsgebouwen die de weerkaatsing van het geluid verminderen, dempen van puntbronnen en toepassing van geluidarme, vast opgestelde ventilatoren en aggregaten.

Installaties en civiele voorzieningen

F 6405

Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking

 • a. bestemd voor: multifunctionele voorzieningen door middel van volautomatische draaibare kokers, waarbij voor ten minste twee zijden van driekantige kokers en ten minste drie zijden van vierkantige kokers geldt dat de gekozen voorzieningen luchtzuivering, waterberging, energieopwekking, productie van groene grondstoffen, vermindering van het warmte-eiland effect of vergelijkbaar milieuvoordeel betreffen,

 • b. bestaande uit: (vol)automatische draaibare kokers met bovengenoemde voorzieningen, een bevestigingsframe en al dan niet de volgende onderdelen: bodem- of gevelbevestiging en constructieve aanpassingen ten behoeve van plaatsing, met uitzondering van kosten voor energieopwekking.

F 6420

Vegetatiedak

 • a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van een dakconstructie van een bedrijfsgebouw door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, ter zuivering van de buitenlucht of ter bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren,

 • b. bestaande uit: een waterkerende folie, een teeltlaag en al dan niet de volgende onderdelen: een drainagelaag, een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen.

Toelichting: Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Groene Daken’ kunnen mogelijk gemeld worden voor dit bedrijfsmiddel.

F 6421

Gevelbegroeiingssysteem

 • a. bestemd voor: het bedekken van de verticale buitenzijden van een bedrijfsgebouw door een vegetatielaag voor verkoeling en zuivering van de buitenlucht of ter bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren,

 • b. bestaande uit: een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk en nestelvoorzieningen.

Toelichting: Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Groene Daken’ kunnen mogelijk gemeld worden voor dit bedrijfsmiddel.

G 6422

Muurbegroeiingssysteem

 • a. bestemd voor: het beperken van geluidsoverlast en het bevorderen van broed-, schuil- of foerageermogelijkheden voor dieren door middel van een muurbegroeiingsysteem met dubbelzijdige begroeiing, waarbij het metalen frame zodanig beschermd is dat er geen stoffen uitlogen naar de bodem,

 • b. bestaande uit: een metalen frame met beschermende laag, substraat, dubbelzijdige begroeiing en al dan niet de volgende onderdelen: irrigatieleidingwerk en nestelvoorzieningen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 150 per vierkante meter in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Groene Daken’ kunnen mogelijk gemeld worden voor dit bedrijfsmiddel.

B 6425

Natuurzwemvijver

 • a. bestemd voor: het stimuleren van natuurrecreatie en lokale biodiversiteit door een openbare of commerciële zwemvijver met een helofytenfilter, waarbij het zwemwater wordt gerecirculeerd en géén gebruik wordt gemaakt van chemische desinfectie, waarbij de vijver al dan niet gebruikt wordt als blusvijver,

 • b. bestaande uit: een zwemvijver, een helofytenfilter en al dan niet aansluiting op een warmte-/koudebron.

F 6429

Lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting

 • a. bestemd voor:

  • 1. het ’s avonds en ’s nachts verminderen van lichtvervuiling door aanpassing of vervanging van bestaande verstorende lichtbronnen in de open lucht door energiezuinige lichtbronnen (bij voorkeur LED-lampen) met dezelfde of lagere lichtintensiteit als de vervangen lichtbronnen met een installatielabel van ten minste niveau B conform de aanbeveling 'handleiding energielabeling openbare verlichting 2010' van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), in lichtverstrooiingsbeperkende armaturen, waarbij indien mogelijk gebruik gemaakt wordt van windenergie, zonne-energie of aanwezigheidssensoren, of

  • 2. het 's avonds verlichten van sport- of recreatieterreinen door LED-verlichting in lichtverstrooiingsbeperkende armaturen met een specifieke lichtstroom van ten minste 84 lumen per watt gemeten conform LM-79-08,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1, buitenverlichting in lichtverstrooiingsbeperkende armaturen en al dan niet de volgende onderdelen: LED-markeringen, een windturbine of zonnepaneel, een regelunit en aanwezigheidssensoren,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2, LED-lampen in lichtverstrooiingsbeperkende armaturen.

Toelichting: Voor meer informatie over milieuvriendelijke verlichting, waaronder de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 en het Handboek Licht-Donker, zie www.nsvv.nl en www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energiearme-buitenverlichting-categorie-g2.

G 6440

Infiltratiesysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het bufferen en infiltreren van regenwater in geperforeerde containers, waarbij het regenwater na verblijf in deze containers infiltreert in de bodem,

  • 2. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen, of

  • 3. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

 • b. bestaande uit:

  • 1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1, een geperforeerde container en al dan niet de volgende onderdelen: geotextiel en verplaatsbaar sportveld,

  • 2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2, geperforeerde leidingen en al dan niet geotextiel,

  • 3. met betrekking tot onderdeel a, punt 3, een wadi.

Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan worden toegepast in combinatie met een verplaatsbaar sportveld.

F 6441

Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater

 • a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval opvangen en bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, waarbij ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden gebufferd, en waarbij het regenwater nuttig wordt toegepast of vertraagd wordt afgevoerd met een afvoersnelheid van ten hoogste 0,36 liter per uur per vierkante meter opvangoppervlak,

 • b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening en al dan niet de volgende onderdelen: een verzwaarde dakconstructie, geotextiel en leidingwerk voor nuttige toepassing.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel G 6440 voor bufferen en infiltreren van regenwater.

F 6442

Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken

 • a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van horizontale dakconstructies van gebouwen met een absorberende mat voorzien van overstortvoorziening, ter verlenging van de levensduur van de dakbedekking en ter vermindering van wateroverlast of overbelasting van het riool door regenval,

 • b. bestaande uit: waterabsorberende dakmaterialen, een sensorgecontroleerde afsluitklep en al dan niet de volgende onderdelen: een overstortvoorziening, een retourpomp en een zonnecollector in de waterlaag.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 6441 voor voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater.

A 6445

Grijswaterrecyclinginstallatie

 • a. bestemd voor: het hergebruiken van eigen zwembad- of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing,

 • b. bestaande uit: een grijswatertank, een secundair waterleidingnet, een drukvat, een automatische omschakelaar en een filtratie-eenheid.

F 6446

Decentrale sanitatie-installatie

 • a. bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar, waarbij:

  • 1. scheiding van afvalwaterstromen aan de bron plaatsvindt en na bewerking of zuivering van het afvalwater grondstoffen en schoon water worden teruggewonnen die vervolgens worden gerecycled of anderszins nuttig toegepast, of

  • 2. geneesmiddelresten, hormoonverstorende stoffen of multiresistente bacteriën in het afvalwater onschadelijk worden gemaakt,

 • b. bestaande uit: een vermaler, een vergister, een membraaninstallatie, een oxidatiereactor, een actief kool filter en al dan niet een afvalcompressor.

F 6449

Toilet met urinescheiding

 • a. bestemd voor: het gescheiden opvangen van urine en fecaliën in een toilet, waarbij de opgevangen urine separaat wordt opgeslagen en verwerkt, en waarbij niet meer dan 4 liter water per spoeling wordt verbruikt,

 • b. bestaande uit: een toilet met urinescheiding, een inpandig urineafvoersysteem, een urine-opslagtank en al dan niet de volgende onderdelen: apparatuur ter voorkoming van verstopping en aanpassingen aan het bestaande leidingwerk.

TOELICHTING

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: Aanwijzingsregeling) en ter vervanging van de bijlage behorende bij de Aanwijzingsregeling. De Aanwijzingsregeling is aangepast in verband met nieuwe Europeesrechtelijke staatssteuneisen voor milieusteun (zie paragraaf 1.2 en de artikelsgewijze toelichting).

In de bijlage zijn ter uitvoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die voor willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (hierna: Vamil) of milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA) in aanmerking komen. Met het instrument Vamil worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door deze regeling ondersteund wordt. Ook het instrument MIA is een fiscale stimulering voor investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Met de bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in paragraaf 2 van de bijlage bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (hierna: de Milieulijst 2016) wordt zoveel mogelijk aangesloten op de beleidsnota Groene Groei van het kabinet3, de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake Modernisering Milieubeleid4 en de topsectoren uit het bedrijfslevenbeleid.

Een deel van de in 2015 in de bijlage opgenomen bedrijfsmiddelen is niet langer opgenomen in paragraaf 3 van de bijlage. Zo wordt voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering van de marktintroductie via de Vamil niet meer noodzakelijk geacht. Daarnaast is een deel van de in de Milieulijst 2016 opgenomen bedrijfsmiddelen gewijzigd ten opzichte van 2015. Ook zijn er ten opzichte van 2015 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen in de Milieulijst 2016 die in aanmerking komen voor Vamil of MIA. In de volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. Het budget voor de Vamil bedraagt voor 2016 € 40 miljoen. Het voor de MIA beschikbare budget voor 2016 bedraagt € 97 miljoen.

Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor Vamil of MIA.5

1.2 Europeesrechtelijke aspecten

Het voordeel dat op basis van Vamil en MIA kan worden verkregen, is in veel gevallen aan te merken als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Omdat deze regeling is vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Groepsvrijstellings-verordening, de Landbouw Groepsvrijstellings-verordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening, is geoorloofde staatssteun aan de oprde. Steunregelingen zijn verenigbaar met de interne markt, in de zin van artikel 107, tweede en derde lid van het VWEU, en zijn vrijgesteld van een aanmeldingsverplichting van artikel 108, derde lid van het VWEU, mits die steun voldoet aan alle vereisten zoals gesteld in de hoofdstukken I en III van de hiervoor genoemde verordeningen. Met kennisgevingen op basis van artikel 11 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, artikel 9 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening en artikel 11 van de Visserij Groepsvrij-stellingsverordening wordt de Europese Commissie op de hoogte gesteld van de aanpassingen van de Aanwijzingsregeling.

Met de onderhavige wijziging worden in de Aanwijzingsregeling vereisten opgenomen om te voldoen aan hetgeen is bepaald in de hoofdstukken I en III van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Landbouw Groepsvrijstellings-verordening en de Visserij Groepsvrijstellingsverordening. Zo is er een nieuw artikel 3a in de regeling opgenomen om te voldoen aan de transparantieverplichting uit de hiervoor genoemde vrijstellingsverordeningen. Hiertoe is ook het elektronisch formulier, waarmee een onderneming een investering voor Vamil en MIA meldt, gewijzigd. In het elektronisch formulier is onder meer opgenomen dat meldingsgegevens mogelijk gepubliceerd kunnen worden vanwege transparantiebepalingen uit bovenstaande verordeningen.

De vereisten in de regeling en de Milieulijst 2016 zijn zo ingericht dat er geen steun boven de toepasselijke steundrempels wordt verleend. Deze regeling kent een maximum van € 25 miljoen per (onderdeel van) een bedrijfsmiddel waardoor de steun nooit hoger zal zijn dan het steunplafond van € 7,5 miljoen zoals opgenomen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Voor investeringen in primaire landbouwproductie, visserij en aquacultuur zijn aanvullende bepalingen opgenomen in paragraaf 1 en 2 van de bijlage. Bovendien is, conform de genoemde vrijstellingsverordeningen de steun aan dergelijke investeringen beperkt tot kleine en middelgrote ondernemingen (kmo).

Voor zover er bij de investeringen sprake is van staatssteun wordt in het kader van deze regeling veelal gebruik gemaakt van artikel 36, tweede lid, onderdelen a en b, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Daarin is vastgelegd dat een steunmaatregel verenigbaar is met de interne markt, indien het een begunstigde in staat stelt het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen, door verder te gaan dan de geldende Unienormen, of bij ontstentenis van Unienormen, het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen. Voor recycling en het hergebruik van door andere ondernemingen geproduceerd afval is gebruikgemaakt van artikel 47 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Tevens is voor technieken waarmee bodem of grondwater worden gesaneerd gebruikgemaakt van artikel 45 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Voor de bedrijfsmiddelen opgenomen onder het kopje ‘Voedselvoorziening en landbouwproductie’ is gebruikgemaakt van de artikelen 14 en 17 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening. Voor de bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen onder het kopje ‘Aquacultuur’ zijn de volgende artikelen van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening van toepassing: de artikelen 36 en 39 voor de bedrijfsmiddelen onder de codes F 2400 tot en met F 2421, de artikelen 36, 39 en 42 voor de bedrijfsmiddelen onder de code F 2430, de artikelen 23 en 25 voor de bedrijfsmiddelen onder de codes F 2510 en B 2511, de artikelen 23, 25 en 29 voor het bedrijfsmiddel onder de code F 2515, artikel 23 voor het bedrijfsmiddel onder de code A 2520 en artikel 25 voor het bedrijfsmiddel onder code F 2590. Op het bedrijfsmiddel onder code F 2612 is artikel 42 van de Visserij Groepsvrijstellingsverordening van toepassing. Voor zover niet al geborgd door de beperking tot de investeringen in vaste activa, zijn in voorkomende gevallen in de regeling aanvullende vereisten gesteld, waardoor sectoren of investeringen die geen recht hebben op steun, worden uitgesloten.

1.3 Administratieve lasten en nalevingskosten

De administratieve lasten en de inhoudelijke nalevingskosten die samenhangen met de toepassing van de instrumenten Vamil en MIA vloeien niet voort uit de Aanwijzingsregeling, maar uit de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 en de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001. De wijziging van de Aanwijzingsregeling heeft dan ook geen gevolgen voor de administratieve lasten of nalevingskosten.

1.4 Notificatie

In de regeling is sprake van technische specificaties die vergezeld gaan van fiscale maatregelen die van invloed zijn op het gebruik van producten doordat zij naleving van technische specificaties aanmoedigen. De Aanwijzingsregeling valt dan ook onder de omschrijving van artikel 1, punt 11, tweede alinea, derde streepje, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG 1998, L 204). Om te voldoen aan artikel 8, eerste lid, van de genoemde richtlijn, is de ontwerpregeling op 7 december 2015 (notificatienummer 2015-0684-NL) gemeld aan de Europese Commissie. Uit artikel 10, vierde lid, van de genoemde richtlijn vloeit voort dat de Aanwijzingsregeling na notificatie zonder uitstel in werking kan treden.

1.5 Inwerkingtreding

Bij het bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding van 1 januari 2016 is aangesloten bij het systeem van de fiscale wetgeving waarbij wordt uitgegaan van kalenderjaren. Er wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn omdat de doelgroepen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding. Het systeem van de vaste verandermomenten staat deze uitzondering toe.6

2. Artikelsgewijs

Artikel I

A

Met deze wijzigingsregeling wordt een definitiebepaling ingevoegd. Deze definitiebepaling wordt zoals gebruikelijk genummerd als artikel 1. Dit maakte het noodzakelijk om het oude artikel 1 te vernummeren tot artikel 1a. In de definitiebepaling worden de groepsvrijstellingsverordeningen, waarnaar in de Aanwijzingsregeling meerdere keren wordt verwezen, gedefinieerd.

B

Onderdeel B wijzigt het nieuwe artikel 1a. Onderdeel f komt in dit artikel te vervallen; de inhoud hiervan is in gewijzigde formulering verplaatst naar het nieuwe artikel 2a. Omdat onderdeel f vervalt, is het slot van de onderdelen d en e aangepast.

C

In verband met de wijzigingen in de Aanwijzingsregeling door de onderdelen A en B van artikel I is artikel 2 van de Aanwijzingsregeling hierop aangepast.

D

Met onderdeel D is een nieuw artikel 2a ingevoegd. Dit artikel geeft uitvoering aan Europeesrechtelijke regels die gelden voor het verstrekken van staatssteun. Onderdeel a van artikel 2a betreft een bepaling om niet toegestane cumulatie, zoals bedoeld in artikel 8 van zowel de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening als de Visserij Groepsvrijstellingsverordening, te voorkomen. Daarnaast mag op grond van de genoemde vrijstellingsverordeningen geen steun worden verstrekt aan ondernemingen ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat en ondernemingen in moeilijkheden.

E

Onderdeel E voegt een nieuw artikel 3a in. Deze bepaling geeft uiting aan de transparantieverplichting die op grond van artikel 9 van zowel de Algemene, de Landbouw als de Visserij Groepsvrijstelling geldt.

Artikel II

Dit onderdeel vervangt de bijlage bij de Aanwijzingsregeling. De toelichting hieromtrent is hierna opgenomen in paragraaf 3.

Artikel III

Dit artikel bepaalt dat de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling 1 januari 2016 is. Dit is reeds toegelicht in paragraaf 1.5.

3. Toelichting op de bijlage

3.1 Milieulijst 2016

De Milieulijst 2016, de bijlage bij deze regeling, bevat de bedrijfsmiddelen die in 2016 voor Vamil en/of MIA in aanmerking komen. De Milieulijst 2016 is ingedeeld in milieuthema’s. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema:

0 thema-overstijgende milieu-innovatie;

1 grondstoffen en afval;

2 voedselvoorziening en landbouwproductie;

3 mobiliteit;

4 klimaat en lucht;

5 ruimtegebruik;

6 bebouwde omgeving.

Ten opzichte van 2015 zijn de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen in de Milieulijst 2016 opgenomen:

Nummer Milieulijst 2016

Bedrijfsmiddel

F 1211

Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers

A 1615

Afzuiginstallatie voor keukenafval

B 1810

Tapijt(tegels) met ten minste 50%gerecycled materiaal

F 2147

Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw

A 2190

Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem

F 2212

Duurzame melkveestal met weidegang

F 2319

Kweeksysteem van insecten

E 2337

Spuitmachine met driftbeperkend systeem voor de akkerbouw

A 2349

Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

B 2352

Mechanische onkruidknipper

F 2400

Polycultuurkwekerij voor aquatische producten

F 2430

Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

F 2590

Balenpers voor plastic afval op zeeschepen

F 2612

Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis

F 2613

Verwerkingsapparatuur van insecten

A 2651

Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking

F 2659

Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor

F 3109

Waterstofpersonenauto

F 3115

Waterstofbus

F 3116

Uitsluitend elektrisch aangedreven bakwagenchassis of trekker

D 3117

Uitsluitend aardgasmotor aangedreven bakwagenchassis of trekker

B 3139

Composiet tankcontainer

F 4115

Lithiumhoudende accu voor stroomvoorziening van gereedschap

B 4417

Rookcondensator voor voedselbewerking

A 4682

Apparatuur voor het verwijderen van zwavelhoudende geuremissies

F 5121

Autonome verzamelinstallatie voor plastic afval op het water

A 5331

Apparatuur voor bodem- of grondwatersanering voor een ernstige verontreiniging op een niet-spoedlocatie

F 5345

Apparatuur voor het karakteriseren en monitoren van verontreinigde locaties

E 6112

Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten

E 6113

Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten

Daar er in de Milieulijst 2016 geen noemenswaardige wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de thema’s Klimaat en lucht, ruimtegebruik en bebouwde omgeving, worden deze thema’s in het navolgende niet toegelicht.

3.2 Generieke bedrijfsmiddelen

De meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2016 zijn specifiek omschreven: het middel waarmee een bepaald milieudoel moet worden behaald wordt daarmee aangewezen (middelvoorschrift). De Milieulijst 2016 bevat ook generiek omschreven bedrijfsmiddelen, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie wordt geëist (doelvoorschrift). Het bedrijfsleven wordt zo geprikkeld om zelf met innovatieve oplossingen te komen. De mogelijkheden van deze omschrijvingen zijn veelomvattend. De generieke bedrijfsmiddelen zijn opgesomd in punt 5 van paragraaf 1 van de Milieulijst 2016.

De voorschriften voor de generieke bedrijfsmiddelen zijn met ingang van 2016 gebaseerd op de vereisten genoemd in artikel 36 en 47 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De vereisten zijn zo ingericht dat investeringen betreffende bosbouw, energie, visserij en aquacultuur niet in aanmerking komen onder de generieke bedrijfsmiddelen.

3.3 Grondstoffen en afval

Het thema circulaire economie speelt een belangrijke rol in Groene Groei7, de beleidsnotitie waarin het kabinet haar ambitie uiteenzet om duurzame economische groei te realiseren. Dit wordt uitgewerkt met het programma VANG (Van Afval Naar Grondstoffen)8. In het programma VANG beschrijft het kabinet 8 operationele doelstellingen om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren, waaronder het bevorderen van circulaire innovaties door het ontwikkelen van financiële en andere marktprikkels. Daarvoor is in het kader van het programma VANG in 2015 onderzocht welke innovaties nodig zijn en hoe de financiële instrumenten van het Rijk, zoals Vamil en MIA, beter op circulaire economie kunnen worden gericht. Op de Milieulijst 2016 is daartoe het te verkrijgen voordeel verhoogd van de generieke bedrijfsmiddelcodes in hoofdstuk 1 (Grondstoffen en afval). Vooral op het gebied van de circulaire economie geeft dit meer ruimte voor steun. Bij circulaire economie betreffen investeringen veelal bedrijfsmiddelen waarmee het gebruik van grondstoffen wordt beperkt en dat verdient zich vaak sneller terug dan bij investeringen in bedrijfsmiddelen die andere milieuaspecten betreffen.

3.4 Voedselvoorziening en landbouwproductie

De Milieulijst 2016 biedt onder dit milieuthema veel mogelijkheden voor ondernemingen die actief zijn in de primaire landbouwproductie en visserij en aquacultuur. Voor deze sectoren komen alleen investeringen door kleine of middelgrote ondernemingen in aanmerking.

Verder gelden in paragraaf 1, onder punt 6, van de bijlage bij deze regeling voor landbouw, visserij en aquacultuur maximale bedragen waarvoor investeringen in aanmerking kunnen komen. Voor kassen, stallen en verwerkingsapparatuur gelden maximale investeringsbedragen om binnen de steunplafonds van de Landbouwgroepsvrijstellingverordening en de Visserij Groepsvrijstellings-verordening te blijven.

Stallen

In 2016 moeten de duurzame stallen voldoen aan de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), versie 109. Deze maatlat is aangepast aan het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting10 dat per 1 juli 2015 van kracht is geworden.

De maximale emissiewaarden voor ammoniak zijn aangescherpt. Dit geldt voor de diercategorieën waarvoor al een maximale emissiewaarde is vastgesteld. Daarnaast is in dit nieuwe Besluit een maximale emissiewaarde opgenomen voor een aantal diercategorieën waarvoor geen maximale emissiewaarde gold.

In 2016 biedt de regeling extra voordeel voor melkveestallen, waarbij weidegang wordt toegepast.

Glastuinbouw

De Milieulijst 2016 zet nog breder in op het voorkomen van emissies via drain(age)water afkomstig van de glastuinbouw. Vamil en MIA ondersteunen investeringen die bijdragen aan het vaker recirculeren van drain(age)water, alsook aan het verminderen of verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in het te lozen drain(age)water. Nieuw is het telemetriesysteem voor gecontroleerde lozing op het riool. Verder bieden Vamil en MIA meer voordeel voor de ondergrondse opslag van gietwater, doordat naast de opslag van gietwater in kelders onder de kas, ook opslag van regenwater in ondergrondse bodemlagen in aanmerking komt voor Vamil en MIA. Daarnaast is er nog steeds ondersteuning mogelijk voor een Groen Label Kas, al dan niet in combinatie met Milieukeur of biologische productie.

Landbouw

Nieuw op de Milieulijst 2016 is een kwekerij voor insecten en verwerkings-apparatuur voor insecten. Daarnaast bieden Vamil en MIA voordeel voor spuitmachines voor vollegrondteelt met een driftreductie van ten minste 90%. Verder is het voordeel verhoogd voor investeringen in het zuiveren en voorkomen van afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt. Investeringen voor het tegengaan van erfafspoeling bij veehouderijen kunnen eveneens rekenen op steun via Vamil en MIA. De Milieulijst 2016 beschrijft welke voorzieningen daarvoor in aanmerking komen. De omschrijving van het bedrijfsmiddel onder A 2341 is op de Milieulijst 2016 uitgebreid met een systeem voor gescheiden wateropvang.

Tot slot bieden Vamil en MIA in 2016 net als in voorgaande jaren mogelijkheden voor het stimuleren van investeringen in voorzieningen voor het plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen.

Visserij en Aquacultuur

In het kader van de Green Deal ‘Visserij voor een schone zee’ is er een nieuw bedrijfsmiddel opgenomen voor het beter opslaan van plastic afval op visserij schepen. Daarnaast is er voor aquacultuur de mogelijkheid om polycultuur kweeksystemen te melden voor Vamil en MIA.

3.5 Mobiliteit

De Milieulijst 2016 is in lijn gebracht met de ambities en prioriteiten zoals beschreven in ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF‘11. Zo zijn de waterstofpersonenauto, de waterstofbus en aardgas- en elektrische vrachtwagen in de Milieulijst 2016 opgenomen. De plugin-hybride personenauto met een CO2-uitstoot tussen de 31 en 50 gram per kilometer is vervallen, omdat het milieurendement van deze voertuigen onvoldoende is voor verdere stimulering.

Vamil en MIA stimuleren in lijn met artikel 36 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening laad- of tankinstallaties alleen als deze voor eigen gebruik wordt ingezet.

Bij de stille vrachtwagens is aangestuurd op een aangepaste opzet van de bedrijfsmiddelcodes. De nadruk is komen te liggen op het stimuleren van Quiet Trucks aan de ene kant en transportkoelinstallaties aan de andere kant. Quiet Trucks staan nog steeds op de Milieulijst 2016, maar het te verkrijgen voordeel is lager. Overigens wordt de geluideis voor stille trucks in 2017 aangescherpt, zodat de regeling blijft aansluiten bij de laatste technische ontwikkelingen in de markt.

Bij de mobiele koelinstallaties wordt niet meer gekeken naar duurzame opwekking, maar wel naar de toegepaste koelmiddelen. Vamil en MIA stimuleren transportkoeling met halogeenvrije koelmiddelen. Bij koelmiddelen met een hogere Global Warming Potential (GWP) zijn de meerkosten en milieubaten gering. Daarom zijn deze niet op de lijst opgenomen. Met deze aanpassingen verwacht de Minister van Infrastructuur en Milieu de koplopers van 2016 in de markt te stimuleren, temeer daar ook een lithiumhoudende accu in aanmerking komt als die onderdeel is van een koelinstallatie.

Ook de bedrijfsmiddelen voor de scheepvaart zijn afgestemd op ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF‘. Daarnaast is het bedrijfsmiddel A 3310 (Duurzaam vaartuig) vervallen en is het bedrijfsmiddel onder code B 3320 (Duurzame aandrijving voor een vaartuig) vereenvoudigd.

Mobiele machines, zoals in de Milieulijst 2015 omschreven in bedrijfsmiddel E 3411, die voldoen aan de emissie-eisen van fase IV komen niet meer in aanmerking voor MIA, omdat fase IV inmiddels verplicht is.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Tot de huidige stand van de techniek worden die maatregelen gerekend die ter beperking van emissies van een bron of het gebruik van grondstoffen, de grootst mogelijke bescherming van het milieu bieden, procesgeïntegreerd dan wel als nageschakelde techniek, die in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende branche met succes worden toegepast, danwel overeenkomstig de regels van de techniek vanuit andere processen of op basis van succesvolle, op industriële schaal uitgevoerde demonstratieprojecten op de betreffende bron of grondstoffenverbruik kunnen worden toegepast. Is binnen de branche de bedrijfsgrootte erg uiteenlopend dan is het voorzieningenniveau van bedrijven met een vergelijkbare grootte maatgevend.

X Noot
2

De Vamil-publicatiereeks 11 en 13 zijn op te vragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

X Noot
3

Kamerstukken II 2012/13, 33 043, nr. 14.

X Noot
4

Kamerstukken II 2013/14, 28 663, nr. 55.

X Noot
5

Zie artikel 3, tweede lid, van de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001 en artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.

X Noot
6

Zie Aanwijzingen voor de regelgeving, nr. 174, vierde lid, onder a.

X Noot
7

Kamerstukken II 2012/13, 33 043, nr. 14.

X Noot
8

Kamerstukken II 2012/13, 33 043, nr. 15.

X Noot
9

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op www.maatlatduurzameveehouderij.nl.

X Noot
10

Besluit van 25 juni 2015, houdende regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting).

X Noot
11

Een duurzame brandstofvisie met LEF – De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014, http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx