Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 24 november 2020 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10).

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 13 van de Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Mandaatregeling VWS en het Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

1. Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren beschrijft, binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid (NVWA-IB02) (AIB), de klasseindeling van en de interventies voor de beoordeling van specifieke overtredingen van de wetgeving in het domein tabak en rookwaren.

Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in dit IB02-SPEC 31 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de Directie Handhaven teneinde een interventie te bepalen.

2. Definities en wettelijke basis

2.1 Definities

In aanvulling op de definities en begrippen uit het AIB gelden de volgende definities:

Inspectie:

Elke vorm van controle door een inspecteur van de NVWA om na te gaan of de wet- en regelgeving inzake tabak en rookwaren wordt nageleefd. De inspecteur kan, als dit de efficiency van de uit te voeren inspectie ten goede komt, ervoor kiezen om deze van te voren aan te kondigen. Dit laat onverlet dat de inspecteur ook zonder aankondiging een inspectie kan uitvoeren;

Herinspectie:

Een inspectie (op afstand) ingesteld door een inspecteur van de NVWA die volgt op een eerder ingestelde inspectie, waarbij een overtreding is geconstateerd van de wet- en regelgeving inzake tabak en rookwaren en naar aanleiding waarvan het noodzakelijk wordt geacht om na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen en nieuwe overtredingen te voorkomen.

2.2 Wettelijke basis

In het domein tabak en rookwaren gelden zowel nationale als internationale (EU) regels. De belangrijkste wettelijke bepalingen die van belang zijn voor dit specifiek interventiebeleid zijn de Tabaks- en rookwarenwet en het daarop gebaseerde Tabaks- en rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling. Daarnaast geldt de Richtlijn 2014/40/EU betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en de bijbehorende Uitvoeringsbesluiten van de Commissie ((EU) 2015/2186, 2015/2183, 2015/1842, 2015/1735 en 2016/586).

3. Werkwijze

3.1 Het bepalen van de ernst van de overtreding

Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het AIB. Bij het beoordelen van de op te leggen interventie wordt rekening gehouden met de omvang van (het risico op) gevolgen voor de volksgezondheid, de herstelbaarheid daarvan en of er sprake is van calculerend en/of bewust risiconemend gedrag. Hoe groter (het risico op) de gevolgen, des te hoger wordt de overtreding in de bijlagen geclassificeerd.

In de bijlagen 1a, 1b, 1c en 1d van dit document zijn de bepalingen van de geldende wetgeving ingedeeld in een overtredingsklasse met bijbehorende interventie(s).

Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg met, en na akkoord van, het afdelingshoofd. De onderbouwing van de reden om af te wijken wordt vastgelegd.

3.2 Het bepalen van interventies bij een overtreding

Sanctionerende interventie

Overtredingen van de Tabaks- en rookwarenwet worden doorgaans bestuurlijk beboet maar kunnen, als de NVWA daar aanleiding toe ziet, aan het Openbaar Ministerie (OM) worden voorgelegd voor strafrechtelijke afdoening. Het OM beslist of het overgaat tot strafrechtelijke afdoening. In één geval schrijft de Tabaks- en rookwarenwet voor dat uitsluitend strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd, namelijk indien de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische voordeel (artikel 11b, derde lid, Tabaks- en rookwarenwet).

Afgezien van het in artikel 11b, derde lid, van de Tabaks- en rookwarenwet beschreven geval is strafrechtelijke afdoening niet voorbehouden aan een vooraf aan te geven overtreding van een bepaald voorschrift, maar kan in beginsel bij alle overtredingen van de bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet gestelde voorschriften noodzakelijk zijn.

De kolommen ‘interventies’ en ‘follow-up na overtreding; interventies bij herhaalde overtreding’ in de bijlagen van dit document vermelden uitsluitend de bestuurlijke boete als sanctionerende interventie die doorgaans wordt toegepast. Dit laat onverlet dat, als een overtreding zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan worden afgedaan, op grond van de specifieke feiten en omstandigheden kan worden besloten om in plaats van een bestuurlijke boete een proces-verbaal op te maken ten behoeve van strafrechtelijke afdoening. Op voorhand is niet in de bijlagen van dit document aan te geven wanneer wordt overgegaan tot een strafrechtelijke sanctionerende interventie. Daarom vormt deze paragraaf een aanvulling op bovengenoemde kolommen in de bijlagen.

In alle gevallen geldt overigens dat een strafrechtelijke sanctionerende interventie (een proces-verbaal) te allen tijde kan worden gecombineerd met een bestuursrechtelijke corrigerende interventie (een herstelmaatregel).

Corrigerende interventie

Corrigerende interventies kunnen naast of in plaats van sanctionerende interventies worden ingezet. Dat kan nuttig zijn zodra blijkt dat sanctionerende interventies (alleen) onvoldoende leiden tot naleving van de regelgeving. Voor welke corrigerende interventie gekozen wordt verschilt van geval tot geval. Een voorbeeld hiervan is een ontzegging van de tabaksverkoop voor een periode van één tot twaalf weken, als bedoeld in artikel 8a van de Tabaks- en rookwarenwet. Deze interventie kan ingezet worden bij drie overtredingen binnen een tijdsbestek van twaalf maanden (3 strikes out). In bijlage 2 van dit document is nader gespecificeerd hoe lang ontzegging van de tabaksverkoop wordt toegepast.

Corrigerende interventies hebben als doel te bevorderen dat bestaande overtredingen worden beëindigd en nieuwe worden voorkomen. Een corrigerende interventie moet proportioneel en toegesneden zijn op de specifieke situatie van de overtreder. Een corrigerende interventie mag niet ingrijpender voor de overtreder zijn dan strikt noodzakelijk om de overtreding te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Overgaan tot meer ingrijpende corrigerende interventies is mogelijk indien kan worden gemotiveerd waarom een minder ingrijpende corrigerende interventie onvoldoende effect heeft gehad of zal hebben.

Specifieke corrigerende interventie

Als één of meer overtredingen worden geconstateerd die in ernst, aantal en tijdsbestek een corrigerende interventie rechtvaardigen, wordt met een specifieke corrigerende interventie ingegrepen. Dit ingrijpen kan betrekking hebben op:

  • a. beëindiging van een overtreding; of

  • b. voorkoming van nieuwe overtredingen.

Aan een specifieke corrigerende interventie kan, voor zover van toepassing, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden verbonden.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zo nodig met ingrijpendere maatregelen.

Als opnieuw overtredingen worden geconstateerd wordt opnieuw een corrigerende interventie ingezet als ernst, aantal en tijdsbestek van de overtreding(en) dit rechtvaardigt. Zonodig met ingrijpendere maatregelen of, voor zover van toepassing, een hogere dwangsom.

3.3 Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht

Herhaalde overtreding

Er is sprake van een herhaalde overtreding wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding wordt vastgesteld van dezelfde wettelijke norm, of van een wettelijke norm die hetzelfde doel beoogt, waarvoor tegen de overtreder in de daaraan voorafgaande periode van drie jaar reeds een interventie werd toegepast.

Stapeling

Tijdens een (her)inspectie kunnen meerdere overtredingen van verschillende wettelijke voorschriften en van verschillende overtredingsklassen binnen het domein tabak en rookwaren geconstateerd worden. Voor het handelen in dergelijke situaties zie 2.3 van het AIB. Ten aanzien van het stapelen van overtredingen geldt, bij het opleggen van de bestuurlijke boete, dat er wordt uitgegaan van maximaal vijf overtredingen per overtreder, per controlemoment, per locatie.

Herinspectie

Na het constateren van een overtreding klasse B of C kan een extra inspectie worden uitgevoerd om na te gaan of gemaakte afspraken over het opheffen van de overtreding zijn nagekomen.

Verscherpt toezicht

Als bij meerdere opeenvolgende (her)inspecties blijkt dat overtredingen zich blijven voordoen, kan de NVWA besluiten verscherpt toezicht in te stellen. Dit wordt ook aan de overtreder medegedeeld. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, indien zij overtredingen constateert, naast een sanctionerende interventie ook, voor zover van toepassing, corrigerende interventies kan opleggen die passend zijn om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen. Per overtreder wordt een maatwerkaanpak opgesteld. Na afloop van een van tevoren vastgestelde periode wordt geëvalueerd of voortzetting van het verscherpt toezicht wenselijk is. Ook dit wordt gecommuniceerd met de overtreder.

3.4 Internettoezicht

Op internet worden op handelssites (digitale platforms) geregeld advertenties geplaatst met verboden content. De NVWA kan in die gevallen gegevens bij zowel de aanbieder als de beheerder van de handelssite vorderen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Beheerders van handelssites kunnen de NVWA alternatieven bieden om te interveniëren, zoals het verwijderen van advertenties. In dergelijke gevallen kan de NVWA volstaan met nalevingshulp aan de aanbieder bijvoorbeeld vlak nadat de advertentie is verwijderd. Indien er sprake is van herhaling dan kunnen alsnog gegevens worden gevorderd en kan worden opgeschaald in de handhaving.

4. Arbo, milieu en veiligheid

Niet van toepassing

5. Divers

Vervanging

Deze beleidsregel vervangt het op 22 juni 2020 vastgestelde Specifieke interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 09). Het hoofddocument en de bijlagen 1a, 1b en 1c zijn ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen. In bijlage 1b is de overtredingsklasse voor de regels 31R012520 en 31R013220 gerectificeerd (van B-klasse naar C-klasse). Bijlage 1c van dit document vervangt de regels 28 tot en met 39 van de bijlage 1c van IB02-SPEC31, versie 09, met betrekking tot de verkoopbeperkingen. Interventiebeleid dat betrekking heeft op andere thema’s dan rookverboden, reclame- en verkoopbeperkingen staat in bijlage 1d en is ongewijzigd ten opzichte van versie 09.

Ten opzichte van versie 09 zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen met betrekking tot verkoopbeperkingen vollediger en eenduidiger geformuleerd. Daarnaast is nieuw interventiebeleid opgenomen in het kader van het rookverbod op schoolpleinen (opgenomen in bijlage 1a rookverboden als regels 31R002420 t/m 31R002620) dat vanaf 1 augustus 2020 in werking is getreden. Het overgangsbeleid voor automaten zonder terhandstelling is doorgevoerd in bijlage 1c. Tot slot is de toepassing van stapeling voor het overtreden van het rookverbod bij evenementen/festivals op (afgesloten) evenemententerreinen aangepast, in die zin dat er niet meer voor iedere afzonderlijke tent een boete wordt opgelegd.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10)’.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Bijlagen

Bijlagen bij IB02-SPEC 31, versie 10: Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren:

  • Bijlage 1a: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema rookverboden;

  • Bijlage 1b: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema reclamebeperkingen;

  • Bijlage 1c: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, thema verkoopbeperkingen;

  • Bijlage 1d: Tabel met specifieke interventies tabak en rookwaren, overige thema’s;

  • Bijlage 2: Tabel behorend bij interventiebeleid ten aanzien van artikel 8, eerste lid, Tabaks- en rookwarenwet.

Deze beleidsregel wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze: M.A. Ruys inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

BIJLAGE 1A BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 10: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA ROOKVERBODEN

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding*

Interventie bij herhaalde overtreding*

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R000110

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000230

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R000310

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000410

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000530

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R000610

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is het binnen dat lichaam bevoegde orgaan verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder a, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000710

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a.

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000810

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b.

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R000910

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c.

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001010

Bevoegd orgaan

In een gebouw dat of inrichting die bij de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001110

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001230

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R001310

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001410

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001530

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R001610

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Tabaks- en rookwarenwet – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001710

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001810

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R001910

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R002010

Beheerder gebouw/inrichting

In een gebouw dat of inrichting die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs is degene die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld onder a – over dat gebouw of die inrichting het beheer heeft worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R002110

Beheerder gebouw/inrichting

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang dient het bevoegde orgaan in meer dan de helft van het aantal wachtruimten / kantines / recreatie- of soortgelijke ruimten een rookverbod in te stellen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.3.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in meer dan de toegestane [ wachtruimten / kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten] in een [instelling voor geestelijke / gezondheidszorg / ouderenzorg / gehandicaptenzorg / maatschappelijke opvang].

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R002230

Beheerder gebouw/inrichting

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang dient het bevoegde orgaan in meer dan de helft van het aantal wachtruimten / kantines / recreatie- of soortgelijke ruimten een rookverbod aan te duiden.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.3.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod in meer dan de toegestane [ wachtruimten / kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten] in [een instelling voor geestelijke / gezondheidszorg / ouderenzorg / gehandicaptenzorg / maatschappelijke opvang].

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R002310

Beheerder gebouw/inrichting

In een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of maatschappelijke opvang dient het bevoegde orgaan in meer dan de helft van het aantal wachtruimten / kantines / recreatie- of soortgelijke ruimten een rookverbod te handhaven.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder b, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.3.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in meer dan de toegestane [ wachtruimten / kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten] in een instelling voor geestelijke / gezondheidszorg / ouderenzorg / gehandicaptenzorg / maatschappelijke opvang].

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R002420

beheerder van gebouw/inrichting

Degene die over een gebouw dat, of inrichting die bij een school of een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 1.8, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, het beheer heeft, is verplicht tot het instellen van een rookverbod op het bijbehorende terrein voor zover het terrein grenst aan, of in de directe nabijheid gelegen is van dat gebouw of die inrichting, dat gebouw of die inrichting in gebruik is voor onderwijs, en het terrein bij de school of instelling in gebruik is.

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 6.4 eerste lid in samenhang met Tabaks- en rookwarenwet artikel 10 lid 2a

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

N.v.t.

31R002520

beheerder van gebouw/inrichting

Degene die over een gebouw dat, of inrichting die bij een school of een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 1.8, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, het beheer heeft, is verplicht tot het aanduiden van een rookverbod op het bijbehorende terrein voor zover het terrein grenst aan, of in de directe nabijheid gelegen is van dat gebouw of die inrichting, dat gebouw of die inrichting in gebruik is voor onderwijs, en het terrein bij de school of instelling in gebruik is.

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 6.4 eerste lid in samenhang met Tabaks- en rookwarenwet artikel 10 lid 2a

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

N.v.t.

31R002620

beheerder van gebouw/inrichting

Degene die over een gebouw dat, of inrichting die bij een school of een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 1.8, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, het beheer heeft, is verplicht tot het handhaven van een rookverbod op het bijbehorende terrein, op tijdstippen waarop het gebouw of de inrichting of het bijbehorend terrein in gebruik is, voor zover het terrein grenst aan, of in de directe nabijheid gelegen is van dat gebouw of die inrichting, dat gebouw of die inrichting in gebruik is voor onderwijs, en het terrein bij de school of instelling in gebruik is.

Tabaks- en rookwarenbesluit artikel 6.4 eerste lid in samenhang met Tabaks- en rookwarenwet artikel 10 lid 2a

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

Bestuurlijke boete (eventueel in combinatie met nalevingshulp)

N.v.t.

31R003110

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003230

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R003310

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003410

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003530

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R003610

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is de werkgever van die werknemer verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder c, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003710

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003810

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R003910

Werkgever

In een ruimte, gebouw of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004010

Werkgever

In een afsluitbare, voor het roken van tabaksproducten aangewezen en als zodanig aangeduide ruimte in een gebouw of inrichting worden geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004120

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten is verplicht daarin een rookverbod in te stellen:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1

Niet of onvoldoende instellen van een rookverbod

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004230

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten is verplicht daarin een rookverbod aan te duiden:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R004310

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten is verplicht daarin een rookverbod te handhaven:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004410

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod in te stellen in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004530

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod aan te duiden in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R004610

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod te handhaven in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.1, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004710

Beheerder gebouw/ruimte

In de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd;

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004810

Beheerder gebouw/ruimte

In de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R004910

Beheerder gebouw/ruimte

In de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005010

Beheerder gebouw/ruimte

Degene die het beheer heeft over een van de volgende gebouwen of ruimten:

– overdekt winkelcentrum;

– evenementenhal;

– congrescentrum;

– luchthaven;

– besloten ruimte bestemd voor passagiers die gebruik maken van middelen voor personenvervoer; is verplicht een rookverbod in te stellen in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte. In een gebouw dat of inrichting die de Staat of een ander openbaar lichaam in gebruik is, worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005110

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005230

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R005310

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005410

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het instellen van een rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005510

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het handhaven van een rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend is.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R005630

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het aanduiden van een rookverbod op een terras waarop de uitzondering in de open lucht niet van toepassing is.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod op een terras dat niet aan minimaal één zijde volledig geopend was / rookoverlast in de horeca-inrichting veroorzaakt.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R005820

Exploitant van een horeca-inrichting

In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het handhaven van een rookverbod op een terras dat rookoverlast in de horeca-inrichting veroorzaakt.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder c,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder e.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod op een terras op een terras rookoverlast in de horeca-inrichting veroorzaakt.

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006110

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f

Niet of onvoldoende instellen van een rookverbod

B

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006230

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f

Niet of onvoldoende aanduiden van een rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R006310

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006410

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006530

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R006610

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder f, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006710

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006810

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R006910

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007010

Ondernemer personenvervoer

In een middel voor personenvervoer worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007120

Exploitant vliegtuig

In een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens is de Nederlandse ondernemer, die dat vliegtuig exploiteert, verplicht tot het instellen van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing, Naleefhulp

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007230

Exploitant vliegtuig

In een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens is de Nederlandse ondernemer, die dat vliegtuig exploiteert, verplicht tot het aanduiden van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R007310

Exploitant vliegtuig

In een vliegtuig tijdens gebruik voor burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens is de Nederlandse ondernemer, die dat vliegtuig exploiteert, verplicht tot het handhaven van een rookverbod.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007410

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het instellen van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende instellen van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007530

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het aanduiden van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende aanduiden van het rookverbod doordat de rookruimte niet was aangeduid voor het roken.

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse, Nalevingshulp.

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R007610

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is de ondernemer die dat middel exploiteert verplicht tot het handhaven van een rookverbod in een ruimte die niet voldoet aan de vereisten van een rookruimte.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 10, eerste lid, onder g, Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, eerste lid, onder b.

Niet of onvoldoende handhaven van het rookverbod in een ruimte die niet voldeed aan de vereisten van een rookruimte doordat de ruimte niet afsluitbaar was / rookoverlast veroorzaakte.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007710

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer bevat een rookruimte geen andere faciliteiten of voorzieningen en niet meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder a

Een rookruimte bevat andere faciliteiten of voorzieningen / meer faciliteiten of voorzieningen dan aanwezig zijn in de andere ruimten van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007810

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte niet een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder b

Een rookruimte een ruimte die als enige doorgang geeft tot een andere ruimte van het gebouw of de inrichting waarvoor het rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd, of de open lucht.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R007910

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer is een rookruimte duurzaam als rookruimte aangewezen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, tweede lid, onder c

Een rookruimte is niet duurzaam als rookruimte aangewezen.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

31R008010

Exploitant vliegtuig

In een middel voor personenvervoer worden in de rookruimte geen werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 6.2, derde lid

In de rookruimte werden werkzaamheden verricht tijdens het gebruik van deze ruimte voor het roken van tabaksproducten.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete en eventueel specifiek te noemen: corrigerende interventie en/of gerichte aanpak.

n.v.t.

BIJLAGE 1B BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 10: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA RECLAMEBEPERKINGEN;

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R010110

Eenieder

Elke vorm van sponsoring voor tabaks- of aanverwante producten is verboden

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010210

Eenieder

Elke vorm van reclame voor tabaks- of aanverwante producten is verboden

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010310

Eenieder

Onder de reikwijdte van de Mediawet 2008 vallende reclameboodschappen, telewinkelboodschappen, sponsoring en productplaatsing voor tabaksproducten of aanverwante producten, inclusief het gebruik maken van namen, (beeld)merken of andere onderscheidende tekens die door hun sterke gelijkenis bij het publiek redelijkerwijs de indruk geven dat het sponsoring door een producent of verkoper van tabaksproducten of aanverwante producten betreft zijn verboden.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010410

Verkoper van tabaksproducten of aanverwante producten

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante productente tonen in een verkooppunt, anders dan in een bij Onze Minister geregistreerde speciaalzaak.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010510

Eenieder

Sponsoring van radioprogramma’s is niet toegestaan indien dit geschiedt door ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit wordt gevormd door de vervaardiging of de verkoop van tabaksproducten of aanverwante producten

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, vierde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010610

Eenieder

Reclame is verboden met uitzondering van reclame voor andere producten of diensten met dezelfde naam als een tabaksproduct of aanverwant product, die door eenzelfde onderneming of door verschillende ondernemingen in de handel zijn gebracht of worden aangeboden, indien de naam van die andere producten of diensten reeds te goeder trouw wordt gebruikt voor zowel een tabaksproduct of aanverwant product als voor een ander product of dienst. De naam van een tabaksproduct of aanverwant product wordt alleen gebruikt indien het in een duidelijk andere presentatievorm wordt gebruikt dan die waarin hij voor een tabaksproduct of aanverwant product wordt gebruikt, met uitsluiting van enig ander onderscheidend teken, dat reeds voor een tabaksproduct of aanverwant product wordt gebruikt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, vijfde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010710

Eenieder

Reclame is verboden met uitzondering van commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publicaties, alsmede in diensten van de informatiemaatschappij, die de aanprijzing van een tabaksproduct of aanverwant product tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg hebben, en uitsluitend bestemd zijn voor personen die werkzaam zijn in de handel in tabaksproducten of aanverwante producten.

Tabaks- en rookwarenwet artikel 5, zesde lid, onderdeel a, onder 1°.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010810

Eenieder

Commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publicaties, alsmede in diensten van de informatiemaatschappij, die de aanprijzing van een tabaksproduct of aanverwant product tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg hebben, en worden gedrukt en uitgegeven in, dan wel worden verleend vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte, mits deze niet hoofdzakelijk voor landen binnen de Europese Economische Ruimte zijn bestemd, zijn toegestaan

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel a, onder 2°.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R010910

Eenieder

Reclame voor de koper van tabaksproducten of aanverwante producten in een speciaalzaak of aan de voorgevel daarvan, dan wel in een met een afsluitbare eigen toegang duidelijk afgescheiden verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten in een levensmiddelenzaak of een warenhuis is toegestaan, mits de reclame niet op minderjarigen is gericht.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 1°

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011010

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame in of aan speciaalzaak legt op geen enkele wijze een positief verband met gezondheid.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.3, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011110

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor voor roken bestemde tabaksproducten in of aan een speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Roken is dodelijk’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, eerste lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011210

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt:

– omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4 tweede lid, tweede volzin.

Tabaksproductenrichtlijn artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011310

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor rookloze tabaksproducten in of aan een speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Tabaksproducten zijn dodelijk’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, tweede lid, eerste volzin

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011410

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt:

– omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, tweede lid, tweede volzin

Tabaksproductenrichtlijn artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011510

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor een elektronische sigaret of navulverpakking in of aan een speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Nicotine is zeer verslavend’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, derde lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011610

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, derde lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt:

– omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, derde lid, tweede volzin

Tabaksproductenrichtlijn artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011710

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine, een patroon zonder nicotine in of aan een speciaalzaak is voorzien van de waarschuwing ‘Dit product schaadt uw gezondheid’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vierde lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011810

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, vierde lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt:

– omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vierde lid, tweede volzin

Tabaksproductenrichtlijn artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R011910

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

Reclame voor roken bestemde kruidenproducten in of aan een speciaalzaak is voorzien van de waarschuwing ‘Het roken van dit product schaadt uw gezondheid’.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vijfde lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012010

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De gezondheidswaarschuwing als bedoeld in artikel 6.4, vijfde lid, Tabaks- en rookwarenregeling wordt:

– omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte, en

– aangebracht in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond. Om aan de taalvoorschriften te voldoen mogen de lidstaten de lettergrootte zelf bepalen, mits de in het nationale recht bepaalde lettergrootte zeker stelt dat de desbetreffende tekst een zo groot mogelijk deel van de voor deze gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte beslaat, en

– gecentreerd op het voor hen bestemde oppervlak en, op balkvormige verpakkingen en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de verpakkingseenheid of van de buitenverpakking

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, vijfde lid, tweede volzin

Tabaksproductenrichtlijn artikel 8, zesde lid, en 9, vierde lid.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012110

Producent of ondernemer speciaalzaak inclusief afgescheiden verkooppunt

De tekst van de gezondheidswaarschuwing op reclame in of aan speciaalzaken beslaat ten minste 15% van het totale oppervlak van de reclame.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.4, zesde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012210

Eenieder

Iedere uitreiking om niet of tegen een symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een tabaksproduct of aanverwant product ten doel of tot rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg heeft, is verboden.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zevende lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012310

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak die slechts tabaksproducten, aanverwante producten, daarbij behorende accessoires zoals aanstekers, vloeipapier en andere toebehoren die bedoeld zijn voor gebruik in samenhang met tabaksproducten en aanverwante producten, deelnamebewijzen aan kansspelen als bedoeld in de artikelen 3, 8, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen, of dagbladen in de handel brengt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, eerste lid, onder a.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012410

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden om te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak, waarbij de te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten niet van buiten de speciaalzaak zichtbaar zijn.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, eerste lid, onder b.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012520

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak die bij Onze Minister is geregistreerd als zodanige speciaalzaak.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, eerste lid, onder c.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012610

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit geldt niet in een speciaalzaak

a. die een netto-omzet per boekjaar van niet meer dan € 700.000;

b. omzet voor minimaal 75% wordt behaald uit de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten;

c. die ieder vijfde jaar een omzetoverzicht kan overleggen, waaruit blijkt dat de onder a en b bedoelde omzet over het betreffende boekjaar is behaald, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar;

d. waarbij de te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten niet van buiten de speciaalzaak zichtbaar zijn;

e. die voor 1 januari 2019 staat ingeschreven in het handelsregister; en

f. die voor 1 januari 2021 bij Onze Minister op naam van een of twee natuurlijke personen is geregistreerd als zodanige speciaalzaak.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012710

Ondernemer speciaalzaak

Het is verboden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen. Dit is niet van toepassing op een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9, eerste en tweede lid van het Tabaks- en rookwarenbesluit, mits de speciaalzaak geen onderdeel is van een andere winkel of hierin geen ander verkooppunt is gevestigd.

Artikel 5, eerste lid, Tabaks- en rookwarenwet,

Artikel 5, derde lid, Tabaks- en rookwarenwet

Artikel 5.9, derde lid, Tabaks- en rookwarenbesluit

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012810

Eenieder

In een verkooppunt, anders dan in een bij Onze Minister geregistreerde speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9, eerste of tweede lid van het Tabaks- en rookwarenbesluit worden te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten geheel aan het zicht onttrokken. Kleuren en contouren van deze producten zijn niet zichtbaar.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.7, eerste lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R012910

Eenieder

Tabaksproducten en aanverwante producten die worden aangeboden voor binnenlandse verkoop op afstand of buitenlandse verkoop op afstand aan een consument die zich in Nederland bevindt, worden slechts door middel van een neutrale en sobere beschrijving en zonder afbeelding aangeduid.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.7, tweede lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013010

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken is neutraal en sober vormgegeven met zowel aan binnen- als buitenzijde een neutrale en sobere kleur.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.8, onder a.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013110

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken bevat geen licht- of geluidseffecten.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.8, onder b.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013220

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken kan slechts een neutrale en sobere aanduiding bevatten waaruit blijkt dat tabaksproducten of aanverwante producten worden verkocht.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.8, onder c.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013310

Eenieder

Het middel waarmee tabaksproducten en aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken, wordt tijdens de openingsuren van het verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten uitsluitend geopend door het personeel van het verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten ten behoeve van verstrekking van deze producten, en slechts voor de duur die daarvoor noodzakelijk is

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, eerste lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013410

Eenieder

Het middel waarmee te koop aangeboden producten aan het zicht worden onttrokken, wordt uitsluitend geplaatst voor tabaksproducten, aanverwante producten of daarbij behorende accessoires.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, tweede lid, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013510

Eenieder

Bij opening van het middel, waarmee te koop aangeboden producten aan het zicht worden onttrokken, wordt een oppervlakte van maximaal 1,5 m2 van het schap van deze producten zichtbaar

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, tweede lid, tweede volzin.

 

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke Waarschuwing

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013610

Eenieder, met uitzondering van de ondernemer speciaalzaak

De tabaksproducten en aanverwante producten worden getoond in een gesloten verpakking, tegen een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, derde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013710

Eenieder, met uitzondering van de ondernemer speciaalzaak

De tabaksproducten en aanverwante producten staan met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing naar voren gericht onder een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond, en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing is in de juiste leesrichting zichtbaar, behalve wanneer bij opening van het middel waarmee de tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken, slechts een verpakkingseenheid zichtbaar wordt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.9, vierde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013810

Ondernemer speciaalzaak

Wanneer in een speciaalzaak bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten worden getoond, vindt dit plaats in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding. In afwijking hiervan kunnen sigaren, pijp- en pruimtabak in een open verpakking worden getoond.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5 eerste en derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9,

Tabaks- en rookwarenregeling artikel 6.11, eerste en tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R013910

Ondernemer speciaalzaak

In een speciaalzaak bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit staan de tabaksproducten en aanverwante producten staan met de gecombineerde gezondheidswaarschuwing naar voren gericht onder een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond, en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing is in de juiste leesrichting zichtbaar

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, derde lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.9,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.11, derde lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014010

Eenieder

Het is verboden om voor een tabaksproduct of aanverwant product een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst te gebruiken. Dit verbod geldt niet voor:

a. een tabaksproduct dat reeds vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst in de handel was;

b. een elektronische sigaret of navulverpakking die reeds vóór 20 mei 2016 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst in de handel was;

c. een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine, een patroon zonder nicotine of een voor roken bestemd kruidenproduct die reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 10 februari 2017 houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014110

Eenieder

Het is verboden om voor producten of diensten een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken te gebruiken dat eerder al voor een tabaksproduct of aanverwant product werd gebruikt, tenzij de naam, het merk, het symbool of het andere onderscheidende teken van het product of de dienst in een duidelijk andere vorm dan die van het tabaksproduct of aanverwant product wordt gepresenteerd. Het verbod geldt niet voor: een ander product of een andere dienst die reeds vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een tabaksproduct in de handel was;

een ander product of een andere dienst die reeds vóór 20 mei 2016 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret of navulverpakking in de handel was;

een ander product of een andere dienst die reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 10 februari 2017 houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine, patroon zonder nicotine of voor roken bestemde kruidenproduct in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014210

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een tabaksproduct te gebruiken voor een product behorend tot elektronische dampwaar of voor een voor roken bestemd kruidenproduct. Dit verbod geldt niet voor een voor roken bestemd kruidenproduct dat vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een tabaksproduct in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014310

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een elektronische sigaret of navulverpakking te gebruiken voor een tabaksproduct of voor een voor roken bestemd kruidenproduct. Dit verbod geldt niet voor een voor roken bestemd kruidenproduct dat reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 26 april 2016 houdende wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret of navulverpakking in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, vierde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014410

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine of een patroon zonder nicotine te gebruiken voor een tabaksproduct of voor een voor roken bestemde kruidenproduct. Dit verbod geldt niet voor een voor roken bestemd kruidenproduct dat reeds vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikellid onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een elektronische sigaret zonder nicotine of navulverpakking zonder nicotine in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, vijfde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014510

Eenieder

Het is verboden een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct te gebruiken voor een tabaksproduct of voor een product behorend tot elektronische dampwaar. Dit verbod geldt niet voor:

een tabaksproduct dat reeds vóór 7 november 2002 onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct in de handel was;

een elektronische sigaret en navulverpakking die reeds vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, van de Wet van 26 april 2016, houdende wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten, onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct in de handel was;

een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon zonder nicotine die reeds vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikellid onder de naam, het merk of symbool, dan wel met het onderscheidend teken van een voor roken bestemd kruidenproduct in de handel was.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5a, zesde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014610

Eenieder

Afbeeldingen van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van tabaksproducten die gericht zijn op consumenten in de Europese Economische Ruimte worden zodanig weergegeven dat de tekst van de grootste gezondheidswaarschuwing duidelijk zichtbaar is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vierde lid, en tweede lid, onder a

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.1, eerste lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014710

Eenieder

Afbeeldingen van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde tabaksproducten voldoen aan de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen uit Bijlage II van de tabaksproductenrichtlijn, waarbij de voor het gegeven jaar voorgeschreven gecombineerde gezondheidswaarschuwingen zoveel mogelijk evenveel voor komen op elk merk van voor roken bestemde tabaksproducten.

Dit geldt niet voor afbeeldingen van een verpakkingseenheid of een buitenverpakking van een sigaar niet zijnde een cigarillo, die onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, en vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister is aangemeld, en waarvan de buitenverpakking en verpakkingseenheid een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten.

Dit geldt niet voor afbeeldingen die bestemd zijn om duurzaam te worden weergegeven in een speciaalzaak of op een tabaksautomaat, voor zover het gaat om de verplichting om jaarlijks te rouleren met groepen gecombineerde gezondheidswaarschuwingen, zoals bepaald in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, van de tabaksproductenrichtlijn.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vierde lid, en tweede lid, onder a

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 3.5

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.1, tweede lid.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014810

Eenieder

Afbeeldingen van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een sigaar niet zijnde een cigarillo, die onmiddellijk vóór 20 mei 2016 in de handel was, en vóór 20 mei 2016 bij Onze Minister is aangemeld en waarvan de buitenverpakking en verpakkingseenheid een algemene waarschuwing en de waarschuwende tekst en verwijzing naar de informatie over het stoppen met roken van een gecombineerde gezondheidswaarschuwing bevatten, voldoen aan artikel 11, eerste lid, derde paragraaf, eerste volzin, van de tabaksproductenrichtlijn, waarbij elke waarschuwende tekst zoveel mogelijk even veel voorkomt op elk merk van deze producten.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 2, vierde lid 4,

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.1, tweede lid

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 3.2, tweede lid

Tabaksproductenrichtlijn, artikel 11, eerste lid, derde paragraaf, eerste volzin.

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R014910

Eenieder

Reclame aan de voorgevel van een speciaalzaak beslaat niet meer dan 2 m2.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015010

Eenieder

Het is verboden reclame deels aan de voorgevel èn deels in de etalage, dan wel achter de winkelruit van een speciaalzaak, aan te brengen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015110

Eenieder

Tabaksproducten of aanverwante producten in de etalage van een speciaalzaak worden op zodanige wijze getoond dat er een redelijke afspiegeling van het assortiment, zoals dat in de desbetreffende zaak verkocht wordt, te zien is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, vierde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015210

Eenieder

In de etalage van een speciaalzaak worden geen attributen met merkreclame voor tabaksproducten of aanverwante producten geplaatst, behoudens het bepaalde in artikel 6.5, van de Tabaks- en rookwarenregeling, waarbij het ingevolge bindende regels, anders dan de regels die gesteld zijn bij of krachtens de Tabaks- en rookwarenwet, verboden is aan de voorgevel van een speciaalzaak reclame voor tabaksproducten of aanverwante producten te voeren. In dat geval is het toegestaan die reclame in de etalage, of bij afwezigheid van een etalage, achter de winkelruit aan te brengen, mits die reclame niet meer dan 2 m2 beslaat.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°,

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.5, vijfde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015310

Eenieder

In een speciaalzaak met een groter verkoopvloeroppervlak dan 120 m2 is het tonen van reclame alleen toegestaan in, aan of in een straal van 5 meter van het schap van waaruit de tabaksproducten of aanverwante producten verkocht worden, alsmede op en in de directe nabijheid van de toonbank.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.2

Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015410

Eenieder

Reclame wordt niet geplaatst in de directe omgeving van productgroepen die met name aantrekkelijk zijn voor jongeren onder de 18 jaar;

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2 Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, tweede lid, onder a

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015510

Eenieder

Reclame wordt niet:

b.bevestigd op of aan dispensers van andere producten dan tabaksproducten of aanverwante producten, verrijdbare rekken met wenskaarten, manden met snoepgoed en speciaal voor de verkoop van tijdschriften ontworpen kasten.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2 Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, tweede lid, onder b

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R015610

Eenieder

Reclame in een speciaalzaak wordt niet zodanig geplaatst dat zij ook buiten de zaak zichtbaar is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, eerste lid

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 5, zesde lid, onderdeel b, onder 3°

Tabaks- en rookwarenregeling, artikel 6.2 Tabaks- rookwarenregeling, artikel 6.6, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke Boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

BIJLAGE 1C BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 10: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, THEMA VERKOOPBEPERKINGEN;

Identificatie

Norm

Grondslag

Interventie

Doormelding

ID regel

Normadressaat

Normbeschrijving

Wet- en regelgeving

Afwijking van de norm

Overtredingsklasse

Motivering overtredingsklasse

Interventie bij eerste overtreding

Interventie bij herhaalde overtreding

doormelding cross compliance (in het kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid)

31R016110

Instellingen, diensten en bedrijven, die door de Staat of andere openbare lichamen worden beheerd

Het is verboden in de instellingen, diensten en bedrijven, die door de Staat of andere openbare lichamen worden beheerd, bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben. Het verbod geldt niet in justitiële inrichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van het Tabak- en rookwarenbesluit.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.1

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016210

Instellingen waarin zorg wordt verleend als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in

instellingen waarin zorg wordt verleend als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder a

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016310

Inrichtingen waarin voorzieningen worden aangeboden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in

inrichtingen waarin voorzieningen worden aangeboden op het terrein van maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder b

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016410

Inrichtingen op het terrein van de sport, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in

inrichtingen op het terrein van de sport, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder c

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016510

Gebouwen en inrichtingen van gecertificeerde jeugdinstellingen, jeugdhulpaanbieders en jeugdinrichtingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in gebouwen en inrichtingen van gecertificeerde instellingen als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet, gebouwen en inrichtingen van jeugdhulpaanbieders als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, alsmede gebouwen van justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen die niet door de Staat of openbare lichamen worden beheerd, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder d

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R016610

Openbare en bijzondere onderwijsinstellingen, met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben in openbare en bijzondere onderwijsinstellingen als bedoeld in:

1°. de Wet op het primair onderwijs;

2°. de Wet op de expertisecentra;

3°. de Wet op het voortgezet onderwijs;

4°. de Wet educatie en beroepsonderwijs;

5°. de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

6°. de Experimentenwet onderwijs. Dit verbod geldt niet voor verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en verzorgingshuizen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 7, tweede lid

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.2, onder e

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R017110

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 8, eerste lid, eerste volzin

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R017210

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken wordt eveneens begrepen het verstrekken van een tabaksproduct of aanverwant product aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welk tabaksproduct of aanverwant product echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 8, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

Corrigerende interventie

n.v.t.

31R017330

Ondernemer

Op plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten of aanverwante producten aan particulieren plegen te worden verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden aangegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen tabaksproducten of aanverwante producten worden verstrekt.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 8, derde lid

 

D

(Risico op) gering gevaar

Mededeling ter plaatse

Nalevingshulp

Beoordelen wel/niet opheffen geringe overtreding en/of nalevingshulp en/of waarschuwing en herinspectie

n.v.t.

31R018110

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig tabaksproducten of aanverwante producten gratis aan particulieren uit te reiken, toe te zenden of op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018210

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sigaretten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben anders dan in een gesloten verpakking, die niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018310

Ondernemer, behalve speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod, of een ondernemer die een tabaksautomaat gebruikt die voor 1 januari 2020 in de handel is gebracht (tot 1 januari 2022)

Elke methode voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon is verboden. Dit verbod geldt niet in een speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod, waarbij een middel voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, is vergrendeld en voor de uitvoering van de verkooptransactie slechts kan worden ontgrendeld door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder, en waarin dit middel zich in het zicht bevindt van degene voor wiens rekening en risico het middel werkt of van zijn personeel dan wel van de exploitant van de inrichting waar het middel zich bevindt of van zijn personeel. Tot 1 januari 2022 geldt het verbod niet voor zelfbedieningsautomaten die voor 1 januari 2020 in de handel zijn gebracht en die standaard vergrendeld zijn en voor het uitvoeren van een verkooptransactie slechts ontgrendeld kunnen worden door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3, eerste lid,

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 7.3a,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018410

Speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Het is in een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit verboden een onvergrendeld middel te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3, eerste lid en tweede lid onder a,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

Een speciaalzaak gebruikt een onvergrendeld middel voor de verstrekking van tabaksproducten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018520

Speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Het is een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit verboden een middel te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon dat voor de uitvoering van de verkooptransactie niet slechts kan worden ontgrendeld door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3,eerste lid en tweede lid onder a,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

Een speciaalzaak gebruikt een vergrendeld middel voor de verstrekking van tabaksproducten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, maar voor de uitvoering van de verkooptransactie kan dit middel worden ontgrendeld door of ten behoeve van personen onder de 18 jaar.

C

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018620

Speciaalzaak die is uitgezonderd van het uitstalverbod

Het is verboden in een speciaalzaak als bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit een middel dat zich niet in het zicht bevindt van degene voor wiens rekening en risico het middel werkt of van zijn personeel dan wel van de exploitant van de inrichting waar het middel zich bevindt of van zijn personeel, te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3, eerste lid en tweede lid onder b,

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9, derde lid

Een speciaalzaak gebruikt een middel voor de verstrekking van tabaksproducten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon dat zich niet in het zicht bevindt van degene voor wiens rekening en risico het middel werkt of van zijn personeel dan wel van de exploitant van de inrichting waar het middel zich bevindt of van zijn personeel, te gebruiken voor het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten zonder terhandstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon.

C

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018710

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te verstrekken via een tabaksautomaat die voor 1 januari 2020 in de handel is gebracht indien deze automaat niet standaard vergrendeld is en voor het uitvoeren van een verkooptransactie niet slechts ontgrendeld kan worden door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3 (oud)

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 7.3a

Verstrekken van tabaksproducten, vanuit een automaat die niet voorzien is van een vergrendelingssysteem.

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018820

Ondernemer

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te verstrekken via een tabaksautomaat die voor 1 januari 2020 in de handel is gebracht indien deze automaat niet standaard vergrendeld is en voor het uitvoeren van een verkooptransactie niet slechts ontgrendeld kan worden door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.3 (oud),

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 7.3a

Verstrekken van tabaksproducten, vanuit een automaat die voorzien is van een vergrendelingssysteem, maar onjuist wordt gebruikt.

C

(Risico op) gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R018910

Ondernemer

Tabaksautomaten bevinden zich niet in de buitenlucht.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.4, eerste lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R019010

Ondernemer

Tabaksautomaten bevinden zich in het zicht van degene voor wiens rekening en risico de automaat werkt of van zijn personeel, dan wel van de exploitant van de inrichting waar de automaat zich bevindt of van zijn personeel.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.4, tweede lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

n.v.t.

31R019110

Detaillist

Het is verboden om vanuit Nederland grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten en aanverwante producten te verrichten aan consumenten in staten van de Europese Economische Ruimte waar deze grensoverschrijdende verkoop op afstand verboden is.

Tabaks- en rookwarenwet, artikel 9a, derde lid

 

B

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete

 

31R019220

Detaillist

Een detaillist biedt een tabaksproduct, elektronische sigaret of navulverpakking niet aan voor grensoverschrijdende verkoop op afstand aan een consument in een staat van de Europese Economische Ruimte, tenzij de detaillist zich bij Onze Minister heeft geregistreerd en van deze registratie bevestiging heeft ontvangen.

Tabaks- en rookwarenbesluit, artikel 5.5, eerste lid

 

C

(Risico op) ernstig gevaar voor de gezondheid

Schriftelijke waarschuwing

Nalevingshulp

Bestuurlijke boete

n.v.t.

BIJLAGE 1D BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 10: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL MET SPECIFIEKE INTERVENTIES TABAK EN ROOKWAREN, OVERIGE THEMA’S

Bron

Wet

   

NVWA -maatregel

Code

Titel

Artikel

Product/bedrijf

wettelijke norm

afwijking / overtreding

% of hoogte van de afwijking / overtreding

klasse indeling

interventies

follow-up na overtreding; interventie bij herhaalde overtreding

Regel

Tabaks- en rookwarenwet

               

1

Tabaks- en rookwarenwet

3,2

Producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten

RAPPORTAGE-VERPLICHTINGEN

Eisen met betrekking tot in te dienen gegevens:

– informatieverstrekking ingrediënten en emissies;

– verstrekking studies aangaande marktonderzoeken en verkoopvolumes;

– verstrekken diepgaande studies prioritaire additieven;

– kennisgeving nieuwsoortige tabaksproducten

Geen of te late indiening

niet alle producten ingediend

N.a.v. beoordeling RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende indiening en periodieke beoordeling door RIVM: BB

2

Tabaks- en rookwarenwet

3,2

Producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten

RAPPORTAGE-VERPLICHTINGEN

Eisen met betrekking tot in te dienen gegevens:

– informatieverstrekking ingrediënten en emissies;

– verstrekking studies aangaande marktonderzoeken en verkoopvolumes;

– verstrekken diepgaande studies prioritaire additieven;

– kennisgeving nieuwsoortige tabaksproducten

Onvolledige / onjuiste indiening

N.a.v. beoordeling RIVM

1) B

2) C

3) D

1) BB

2) SW, naleefhulp

3) naleefhulp

herinspectie uiterlijk na volgende indiening en periodieke beoordeling door RIVM:

SW, naleefhulp

BB

3

Tabaks- en rookwarenwet

3,2

Producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten

RAPPORTAGE-VERPLICHTINGEN

Eisen met betrekking tot in te dienen gegevens:

– informatieverstrekking ingrediënten en emissies

Gehalte TNCO lager/hoger dan gedeclareerd emissieniveau* Ingediende informatie is daarmee niet in overeenstemming met producten op de markt

N.a.v. beoordeling RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

4

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Sigaretten en shag

PRODUCTEISEN

Emissieniveaus teer, nicotine en koolmonoxide

– artikel 31 TPD (sigaretten)

– artikel 212 Tabaks- en rookwarenbesluit (shag)

Afwijkend gehalte teer, nicotine, koolmonoxide hoger dan maximum emissieniveau

N.a.v. beoordeling RIVM

Gehalte hoger dan dan het vastgestelde maximum emisieniveau*

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

5

       

*

Sigaretten: Voor het vaststellen of het onderzochte monster voldoet aan de wettelijke eisen wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243:2013, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’). Voor het vaststellen of een screeningsmonster sigaretten in aanmerking komt voor handhavingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243:2013, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’) verminderd met 5%.

Shag: Voor het vaststellen of het onderzochte monster voldoet aan de wettelijke eisen wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243:2013, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’) vermeerderd met 5%. Deze vermeerdering met 5% wordt toegepast omdat in ISO 15592-1:2001 nog geen betrouwbaarheidsintervallen voor shag zijn vastgesteld. Voor het vaststellen of een screeningsmonster shag in aanmerking komt voor handhavingsonderzoek wordt gebruik gemaakt van de in ISO 8243, par 64, tabel 3 onder ‘Sampling at one point in time’ vermelde betrouwbaarheidsintervallen (incl ‘NOTE’).

6

Tabaks- en rookwarenwet

3a

Tabaksproducten

PRODUCTEISEN

Geen tabak voor oraal gebruik in de handel brengen

Het bedrijfsmatig verstrekken of daartoe aanwezig te hebben van tabaksproducten, bestemd voor oraal gebruik. Tabak voor oraal gebruik: alle geheel of gedeeltelijk uit tabak bestaande tabaksproducten voor oraal gebruik, met uitzondering van producten die bestemd zijn om te worden geïnhaleerd of gepruimd, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie van deze vormen, met name die welke in portiezakjes of poreuze builtjes worden aangeboden

 

B

BB

herinspectie: BB

7

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Sigaretten en shag

PRODUCTEISEN

Tabaksproducten:

1) hebben geen kenmerkend aroma

2) bevatten geen filters, papier of capsules die geur-, smaakstoffen, tabak of nicotine bevatten

afwijking van norm

Nav beoordeling door RIVM Afwijking van norm

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende (periodieke) beoordeling door RIVM: BB

8

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Tabaksproducten en nicotinehoudende vloeistof

PRODUCTEISEN

Tabaksproducten en nicotinehoudende vloeistof bevatten geen van de volgende additieven:

– vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat het product gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert

– cafeïne, taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit

– die de emissies kleuren

– die de inhalatie of opname van nicotine faciliteren

– die in onverbrande vorm CMR-kenmerken hebben

afwijking van norm

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Afwijking van norm

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

9

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Nicotinehoudende vloeistof

PRODUCTEISEN

In nicotinehoudende vloeistof worden ingrediënten gebruikt die zowel in verhitte als onverhitte toestand niet gevaarlijk zijn voor gezondheid van de mens

afwijking van norm

Nav beoordeling door RIVM

Afwijking van norm

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

10

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

PRODUCTEISEN

Elektronische sigaret:

– volume navulreservoir ten hoogste 2 ml

Nicotinehoudende vloeistof in handel brengen in:

– speciale navulverpakking met een volume van ten hoogste 10 ml;

– electronische sigaret (wegwerpproduct) met een volume van het reservoir van ten hoogste 2ml

– patroon voor eenmalig gebruik met een volume van ten hoogste 2ml

afwijking volume

Eventueel nav beoordeling door RIVM

1) Volume groter dan norm + 25%

2) Volume groter dan norm, maar kleiner dan norm + 25%

1) B

2) C

1) BB

2) SW, naleefhulp

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

11

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

PRODUCTEISEN

Electronische sigaret is kindveilig.

Navulverpakking beschikt over kinderveilige sluiting.

Nicotinehoudende vloeistof in handel brengen in:

– speciale navulverpakking met een volume van ten hoogste 10 ml;

– electronische sigaret (wegwerpproduct) met een volume van het reservoir van ten hoogste 2ml

– patroon voor eenmalig gebruik met een volume van ten hoogste 2ml

Niet kindveilig

Geen kinderveilige sluiting

Eventueel nav beoordeling door RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

13

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

PRODUCTEISEN

Nicotinehoudende vloeistof bevat niet meer nicotine dan 20 mg/ml

afwijking nicotineconcentratie

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Gehalte hoger dan dan het vastgestelde maximum

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

14

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Sigaretten en shag

VERPAKKINGSEISEN

Verpakkingseenheden bevatten minimaal 20 sigaretten of 30 gram shag

Verpakkingseenheden bevatten minder dan 20 sigaretten of 30 gram shag

Eventueel nav beoordeling door het RIVM

B

BB

herinspectie: BB

15

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Tabaksproducten en aanverwante producten

VERPAKKINGSEISEN

Voldoen aan eisen met betrekking tot de verpakkingseenheden en buitenverpakkingen zoals bij of krachtens wet voorzien. De eisen hebben betrekking op:

– de aanduiding;

– de presentatie van het product;

– de sluiting, vorm, afmeting en materiaal;

– andere elementen die gebruikt kunnen worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende merken van een tabaksproduct of een aanverwant product

Elke afwijking

Eventueel nav beoordeling door het RIVM

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

16

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

Electronische sigaret en navulverpakkingen

VERPAKKINGSEISEN

Vermelding van het nicotinegehalte van het product in mg/ml op een verpakkingseenheid en buitenverpakking

Gehalte lager/hoger dan gedeclareerd

Nav beoordeling door RIVM

Gehalte lager/hoger dan gedeclareerd

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

17

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

E-sigaret en navulverpakking

VERPAKKINGSEISEN

Bijsluiter aanwezig

Ontbreken van een bijsluiter

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Ontbreken van een bijsluiter

B

BB

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

18

Tabaks- en rookwarenwet

3,1

E-sigaret en navulverpakking

VERPAKKINGSEISEN

Eisen inhoud bijsluiter

Inhoud bijsluiter onvolledig

Eventueel nav beoordeling door RIVM

Informatie in bijsluiter onvolledig

C

SW, naleefhulp

herinspectie uiterlijk na volgende periodieke beoordeling door RIVM: BB

BIJLAGE 2 BIJ IB02-SPEC 31, VERSIE 10: SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID NVWA TABAK EN ROOKWAREN; TABEL BEHOREND BIJ INTERVENTIEBELEID TEN AANZIEN VAN ARTIKEL 8, EERSTE LID, TABAKS- EN ROOKWARENWET.

De onderstaande tabel geeft per overtreding de maatregel weer per soort bedrijf. Dit kan zijn een boete of een boete plus een x-aantal weken ontzegging van de tabaksverkoop.

Werknemers1

 

1e overtreding

2e overtreding

3e overtreding

4e overtreding

5e overtreding

6e overtreding

7e overtreding

Meer dan 50 werknemers

Overige verkooppunten2

BB3

BB

BB +

6 weken4

BB +

12 weken

BB +

12 weken

BB +

12 weken

BB +

12 weken

Meer dan 50 werknemers

Speciaalzaken

BB

BB

BB +

3 weken

BB +

6 weken

BB +

12 weken

BB +

12 weken

BB +

12 weken

Minder dan 50 werknemers

Overige verkooppunten1

BB

BB

BB +

2 weken

BB +

4 weken

BB +

8 weken

BB +

12 weken

BB +

12 weken

Minder dan 50 werknemers

Speciaalzaken

BB

BB

BB +

1 week

BB +

2 weken

BB +

4 weken

BB +

8 weken

BB +

12 weken

X Noot
1

Er wordt uitgegaan van het aantal medewerkers op de dag dat de overtreding plaatsvond.

X Noot
2

Overige verkooppunten zijn supermarkten, tankstations, horeca, kiosken, ed.

X Noot
3

BB = bestuurlijke boete.

X Noot
4

Aantal weken waarin de tabaksverkoop wordt stilgelegd.

Naar boven