Wijziging Regeling ziektekostenverzekering militairen (SZVK-premie 2021)

23 november 2020,

Nr.BS2020023468

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

artikel 90, tweede, derde en vierde lid van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling ziektekostenverzekering militairen wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1, onderdeel b wordt ‘€ 3.187,–’ steeds vervangen door: ‘€ 3.287,–’.

B. In artikel 3 wordt ‘bijlage 1’ vervangen door ‘Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK 2021 - Basis Pakket en Uitgebreid Pakket’.

C. In artikel 4 wordt ‘1 januari 2020’ vervangen door: ‘1 januari 2021’ en ‘7,15%’ door ‘7,40%’.

D. In artikel 5, eerste lid, wordt ‘62,94%’ vervangen door ‘62,84%’; ‘1 januari 2020’ vervangen door: ‘1 januari 2021’ en ‘4,50%’ door 4.65%’

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

De regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie, Voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

Naar boven