Verkeersbesluit voor provinciale weg Hulst - Terneuzen (N290)

Logo Zeeland

Intrekken/opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van hm 15,530 (plaatselijke benaming Veerstraat te Zaamslag)

 

Middelburg, 20 november 2020

Corsanummer : 20036443

Afdeling : Infrastructuur en Vastgoed

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg Hulst - Terneuzen (N290);

Intrekken/opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van hm 15,530 (plaatselijke benaming Veerstraat te Zaamslag)

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N290 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

Bij verkeersbesluit van 8 december 2016, Nummer 16019989, is één van de openbare parkeerplaatsen gelegen langs de N290, nabij de Veerstraat te Zaamslag gereserveerd als "gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, uitsluitend bestemd voor het door ‘[naam]’ in gebruik zijnde voertuig”.

In verband met het overlijden van ‘[naam]’ is de gehandicaptenparkeerplaats niet langer nodig.

Daarom is het gewenst voornoemde gereserveerde parkeerplaats op te heffen en open te stellen voor algemeen gebruik. Hierdoor kan deze parkeerplaats weer als reguliere parkeerplaats worden benut.

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt verwijderd door het weghalen van het verkeersbord E6 (RVV 1990) met onderbord met kenteken.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

Lid 1, sub. a.: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Lid 1, sub. b.: het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Lid 1, sub. c.: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Lid 1, sub. d.: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

Besluiten wij:

1. Door het verwijderen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RV\/) 1990 met onderbord met kenteken 75-JT-BF, de als "parkeerplaats motorvoertuig gehandicapten" bestemde parkeerplaats, uitsluitend bestemd voor het door ‘[naam]’ in gebruik zijnde voertuig, gelegen langs de provinciale weg Hulst - Terneuzen (N290) ter hoogte van hm 15,530, plaatselijke benaming Veerstraat te Zaamslag, op te heffen;

2. in te trekken, het besluit van 8 december 2016, Nummer 16019989, Afdeling Beheer & Onderhoud.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

ir. C.A.J. Verhoeve MPM,

hoofd afdeling Infrastructuur en Vastgoed

 

Mededeling(en)

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Verkeersmaatregelen:

de heer E. Roelans, telefoonnummer: 06 - 28 90 41 10;

Juridische procedure:

mevrouw A. Caljouw, telefoonnummer: 06 - 25 72 65 07.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

 

 

Naar boven