Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2020, 61217Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 17 november 2020, nr. 2020-0000223287, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2012 houdende anwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977, in verband met de wijziging van de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977, waarbij de aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977 zijn gebracht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 1, onderdeel a, van de Regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2012 houdende aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 (Stcrt. 2012, 106) wordt ‘en e tot en met j’ vervangen door ‘, e tot en met j, l en m’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

TOELICHTING

Als gevolg van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zijn per 21 mei 2020 de aanbieders die ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta mogen aanbieden en de aanbieders die ingevolge de Wwft bewaarportemonnees mogen aanbieden, onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977 gebracht. Hiertoe zijn de onderdelen l en m toegevoegd aan artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977.

De onderhavige regeling strekt ertoe om de Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 hiermee in overeenstemming te brengen, waarbij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) ook wordt aangewezen als toezichthouder voor de nieuwe onderdelen l en m van artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977. De aanwijzing van DNB als toezichthouder volgt daarmee het toezicht dat DNB op grond van de Wwft op deze aanbieders houdt.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra