Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2012, 106Vergunningen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bert Haanstrakade, oprichten golfbrekersconstructie

Adres: Bert Haanstrakade

Kenmerk: OLO 267247

Onderwerp: oprichten golfbrekersconstructie

Namens burgemeester en wethouders van Amsterdam (b&w) maakt de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend:

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor het oprichten van een golfbrekersconstructie bij sluis 0123, langs de Bert Haanstrakade, ligt met ingang van donderdag 05 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage bij:

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Cruquiusweg 5

1019 AT AMSTERDAM

T 020-2543600

Gedurende deze termijn kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan b&w.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij b&w, per adres de directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX AMSTERDAM.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u contact op te nemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, T 020-2543600.