Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 17 november 2020, nummer CvTE- 20.01397, houdende wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 in verband met de uitbreiding van afnameperiodes 3, 4 en 5

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB,

Gezien de instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 16 november 2020, kenmerk 26052411,

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 1 bij het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel met opschrift ‘Periode 3 (4 januari 2021 tot en met 19 februari 2021)’ komt te luiden:

Periode 3 (4 januari 2021 tot en met 19 februari 2021)

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

NL 2F - NL 3F - Rek 2F - Rek 3F - Eng B1

Eng B2

 
 

Rek 2A / 2AER/ 2ER/ 3ER

B

De tabel met opschrift ‘Periode 4 (1 maart 2021 tot en met 16 april 2021)’ komt te luiden:

Periode 4 (1 maart 2021 tot en met 29 april 2021)

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

NL 2F - NL 3F - Rek 2F - Rek 3F - Eng B1

 

Rek 2A / 2AER/ 2ER/ 3ER

 

C

De tabel met opschrift ‘Periode 5 (10 mei 2021 tot en met 25 juni 2021)’ komt te luiden:

Periode 5 (10 mei 2021 tot en met 9 juli 2021)

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26

Week 27

NL 2F - NL 3F - Rek 2F - Rek 3F - Eng B1

Eng B2

 
 

Rek 2A / 2AER/ 2ER/ 3ER

 

ARTIKEL II

Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

Algemeen

Het College voor Toetsen en Examens stelt steeds jaarlijks voor het begin van het studiejaar de tijdvakken vast waarin centrale examinering kan plaatsvinden. Voor de afname worden door het College jaarlijks vijf periode aangewezen. Voor de daarop volgende periodes geldt dat de examens gedurende een langere periode zijn in te plannen en af te nemen door de instellingen. De instelling plant binnen de vastgestelde periodes naar eigen inzicht een rooster voor afname van het desbetreffende examen.

In het overzicht van de tijdvakken wordt per periode aangegeven wanneer welke examens worden afgenomen. Per periode zijn verschillende varianten van het examen in omloop. De periodes worden ook op examenbladmbo.nl gepubliceerd. Met deze wijziging wordt opnieuw ingespeeld op de crisismaatregelen als gevolg van het coronavirus. Het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021 is op 15 april 2019 vastgesteld (Staatscourant 2019, 28699) en laatst gewijzigd met het besluit van 16 oktober 2020 (Staatscourant 2020, 54647).

Artikelsgewijs

Artikel I

In het studiejaar 2019-2020 is Nederland overvallen door virus COVID-19. De rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken en uiteindelijk een halt toe te roepen. De maatregelen zowel als de impact van het virus zelf maken dat opnieuw een uitbreiding van de tijdvakken voor de afname van het centraal examen in het mbo gewezen is. Met deze wijziging stelt het College voor Toetsen en Examens het tweede aangewezen tijdvakken (3, 4 en 5) voor het studiejaar 2020–2021 gewijzigd vast, om de instellingen in staat te stellen de examens onder verantwoorde omstandigheden af te nemen en de deelnemers in staat te stellen zich ook in deze bijzondere omstandigheden goed voor te bereiden.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven