Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 60912Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2020, nr. 26008797, houdende de wijziging van diverse ministeriële regelingen en beleidsregels in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet overige OCW-subsidies, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten, het Uitvoeringsbesluit WEB en de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Paragraaf 1. Wijziging regelingen

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING EINDTERMEN 2013

De Regeling eindtermen 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage 5, onder Vaardigheid: Luisteren, Niveau: B1, Voorbeelden bij de descriptoren bij luisteren B1:, 2. Luisteren als lid van een live publiek, Opleiding, wordt ‘studentenwerkplek’ vervangen door ‘werkplek van de deelnemer’.

B

In bijlage 5, onder Vaardigheid: Luisteren, Niveau: C1, Voorbeelden bij de descriptoren bij luisteren C1:, 1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan, Opleiding, wordt ‘studentencabaret’ vervangen door ‘deelnemerscabaret’.

C

In bijlage 5, onder Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2, Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:, 2. Bijeenkomsten en vergaderingen, Opleiding, wordt ‘studentenconferentie’ vervangen door ‘deelnemersconferentie’.

D

In bijlage 5, onder Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: C1, Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken C1:, 2. Bijeenkomsten en vergaderingen, Opleiding, wordt ‘studentenoverleg’ vervangen door ‘deelnemersoverleg’.

E

In bijlage 5, onder Vaardigheid: Spreken, Niveau: C1, Voorbeelden bij de descriptoren bij Spreken C1:, 2. Een publiek toespreken, Opleiding, wordt ‘studentenvereniging’ vervangen door ‘deelnemersvereniging’.

F

Bijlage 7, onder Het Raamwerk Alfabetisering, in de derde alinea, negende zin, wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste zinsnede, wordt ‘alfacursisten’ vervangen door ‘alfadeelnemers’ en wordt ‘cursisten’ vervangen door ‘deelnemers’..

2. In de laatste zinsnede wordt ‘alfacursist’ vervangen door ‘alfadeelnemer’.

ARTIKEL II. WIJZIGING REGELING EN BELEIDSREGELS FUSIETOETS IN HET ONDERWIJS 2017

De Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

k. mbo-student:

student als bedoeld in de WEB;

l. ho-student:

student als bedoeld in de WHW.

B

Op het Modelformulier fusie-effectrappage Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in bijlage 2 bij de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017, onderdeel 1.5, onder Te bereiken (gekwantificeerde) doelen van de fusie, wordt ‘studenten’ vervangen door ‘mbo-studenten of vavo-studenten’.

ARTIKEL III. WIJZIGING REGELING JAARVERSLAGGEVING ONDERWIJS

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

k. mbo-student:

student als bedoeld in de WEB;

l. ho-student:

student als bedoeld in de WHW.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘niet-EER-studenten’ vervangen door ‘ho-studenten uit niet-EER-landen’.

2. In het vierde lid, vijfde volzin, wordt ‘leerling-, deelnemers-, of studentenaantallen’ vervangen door ‘leerlingen-, mbo-studenten-, vavo-studenten- of ho-studentenaantallen’.

C

Deel A van Bijlage 3. behorende bij artikel 4, vierde lid, onderdeel Aantallen leerlingen/deelnemers/studenten, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘leerlingen/deelnemers/studenten’ vervangen door ‘leerlingen/mbo-studenten/vavo-studenten/ho-studenten’.

2. In de eerste alinea, eerste volzin, wordt ‘leerlingen/deelnemers/studenten’ vervangen door ‘leerlingen/mbo-studenten/vavo-studenten/ho-studenten’.

ARTIKEL IV. WIJZIGING REGELING KWALITEITSAFSPRAKEN MBO 2019-2022

Bijlage 1 bij de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel, kolom Speerpunt, rij Opleiden voor de Arbeidsmarkt van de toekomst, wordt ‘mbo-studenten’ vervangen door ‘studenten’.

2. In het onderdeel Toelichting indicatoren, onder 1, tweede volzin, wordt ‘onderwijsstudenten’ vervangen door ‘studenten’.

ARTIKEL V. WIJZIGING REGELING NORMEN WSF 2000, WTOS EN WSF BES

In het opschrift van artikel 6 van de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES wordt ‘studerende’ vervangen door ‘mbo-student’.

ARTIKEL VI. WIJZIGING REGELING PSEUDONIMISERING ONDERWIJSDEELNEMERS

In de begripsbepaling van onderwijsdeelnemer in artikel 1 van de Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers wordt ‘deelnemer’ vervangen door ‘student of vavo-student’.

ARTIKEL VII. WIJZIGING REGELING REGIONALE AANPAK VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2020–2024

In bijlage 1 bij de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 wordt ‘deelnemers’ vervangen door ‘jongeren’.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING REGELING REGIONAAL INVESTERINGSFONDS MBO

In bijlage 2 bij de Regeling regionaal investeringsfonds mbo, onder kolom Deelaspecten, rij 1. Verbetering aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, eerste volzin, en onder kolom Minimale vereisten, rij 2. Samenwerking en draagvlak, onder 4, wordt ‘deelnemersomvang’ vervangen door ‘studentenomvang’.

ARTIKEL IX. WIJZIGING REGELING REGISTER ONDERWIJSDEELNEMERS

Bijlage 4 bij de Regeling register onderwijsdeelnemers wordt als volgt gewijzigd:

1. In deel C. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens en specificatie van die gegevens voor het beroepsonderwijs, onder Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens, in kolom Definitie, rij Inschrijvingsvorm, wordt ‘deelnemer of examendeelnemer’ vervangen door ‘student of extraneus’.

2. In deel D. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en resultaten en specificatie van die gegevens van onderwijsdeelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, onder Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens, in kolom Definitie, rij Inschrijvingsvorm, wordt ‘deelnemer of examendeelnemer’ vervangen door ‘vavo-student of extraneus’.

ARTIKEL X. WIJZIGING REGELING RESULTAATAFHANKELIJKE BEKOSTIGING VSV VO

Bijlage 1 behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel i wordt ‘student’ vervangen door ‘leerling, vavo-student of student’.

2. Onderdeel j vervalt, onder vervanging van de puntkomma in onderdeel i door een punt.

3. In het onderdeel Berekeningswijze, onder C3 wordt ‘vavo-deelnemer’ vervangen door ‘vavo-student’.

ARTIKEL XI. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING BES

In het opschrift van artikel 3a.1 van de Regeling studiefinanciering BES wordt ‘studerenden’ vervangen door ‘studenten’.

ARTIKEL XII. WIJZIGING REGELING VERSTERKING VAN SALARISMIX LERAREN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS IN DE RANDSTADREGIO’S

De Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel j vervalt, onder verlettering van onderdelen k tot en met v tot j tot en met u.

2. Onderdelen j en k (nieuw) komen te luiden als volgt:

j. voltijdstudent:

student die een beroepsopleiding volgt als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, van de WEB, zoals deze luidde op 31 juli 2014;

k. deeltijdstudent:

student die een beroepsopleiding volgt als bedoeld in artikel 7.2.7, vijfde lid, van de WEB, zoals deze luidde op 31 juli 2014;

B

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘deelnemersaantallen’ vervangen door ‘studentenaantallen’.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING LAKS, JOB EN COMBO

De Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f vervalt ‘een’.

2. Onderdeel g komt te luiden als volgt:

g. student:

student als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs,

3. Onderdeel h wordt verletterd tot onderdeel i.

4. Na onderdeel g wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

h. vavo-student:

vavo-student als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs, en.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘leerlingen van het voortgezet onderwijs en deelnemers aan het beroepsonderwijs en zo mogelijk tevens de educatie’ vervangen door ‘leerlingen, studenten en zo mogelijk tevens vavo-studenten’.

2. In het tweede lid, onderdeel e, wordt ‘leerlingen en deelnemers’ vervangen door ‘leerlingen, studenten en vavo-studenten’.

C

In artikel 4, vierde lid, wordt ‘de deelnemer’ vervangen door ‘de student of de vavo-student’.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S ONDERWIJS 2020–2021

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van ‘deelnemer’ komt als volgt te luiden:

deelnemer:

deelnemer als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

2. De begripsbepaling van ‘overige educatie’ komt als volgt te luiden:

opleiding overige educatie:

opleiding overige educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder b tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 7.3.1, eerste lid, onder b tot en met d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, verzorgd door een instelling als bedoeld in artikel 1.4.a1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs respectievelijk artikel 1.4.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

3. In de alfabetisch volgorde wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

student:

bekostigde student als bedoeld in artikel 1.1.1, onder n2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

4. Onder vervanging van de punt na de begripsbepaling van subsidieontvanger door een puntkomma, wordt een begripsbepaling toegevoegd, luidende:

vavo-student:

bekostigde vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1, onder n4, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.

B

In artikel 7, derde lid, wordt ‘deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs’ vervangen door ‘studenten’.

C

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘leerlingen, deelnemers of ouders of verzorgers’ vervangen door ‘leerlingen, studenten, vavo-studenten, deelnemers of ouders of verzorgers’.

D

In artikel 14, vijfde lid, onderdeel a, wordt ‘leerling of deelnemer’ vervangen door ‘leerling, student, vavo-student of deelnemer’.

ARTIKEL XV. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN

Artikel 1 van de Subsidieregeling praktijkleren wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdelen b en l vervallen, onder verlettering van onderdelen c en d tot b en c en onderdelen g tot en met k tot h tot en met l.

2. Er wordt twee onderdelen ingevoegd:

d. hbo-student:

natuurlijke persoon die een opleiding volgt in het hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de WHW;

g. mbo-student:

student als bedoeld in de WEB;

3. In onderdeel k (nieuw) wordt ‘leerling, deelnemer of student’ vervangen door ‘leerling, mbo-student of hbo-student’.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING UITVOERINGSREGELING WEB 2007

In de staarttekst van artikel 3.1.4 van de Uitvoeringsregeling WEB 2007 wordt ‘examendeelnemers’ gewijzigd in ‘extraneï’.

ARTIKEL XVII. WIJZIGING ‘DEELNEMER’ IN ‘STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemer’ telkens vervangen door ‘student’ ofwel wordt ‘Deelnemer’ telkens vervangen door ‘Student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs

 

3

1

b

 

2.

Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs

 

3

2

b

 

3.

Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs

 

4

1

b

 

4.

Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs

 

4

2

b

 

5.

Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs

 

5

1

b

 

6.

Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs

 

5

2

b

 

7.

Doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs

 

7

2

b

 

8.

Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020

 

2

     

9.

Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020

 

3

     

10.

Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020

 

4

     

11.

Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs

 

3

1

b, aanhef

 

12.

Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs

 

3

1

b, onder 2°

 

13.

Regeling modeldiploma mbo

 

1

 

b

 

14.

Regeling modeldiploma mbo

4

   

▪ Kwalificatie

▪ tweede alinea

 

15.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

3

   

▪ Aanvraag goedkeuring regionaal deel (en regionale keuzedelen) en koppeling keuzedelen

▪ Informatie over het regionaal deel, de regionale keuzedelen en de koppeling:

▪ onder c

 

16.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

5

   

▪ 2. Toetsingscriteria voor de geregionaliseerde kwalificaties en keuzedelen

▪ 2.2.5

▪ onder c

derde

17.

Regeling regionaal investeringsfonds mbo

 

10

5

a

 

18.

Regeling regionaal investeringsfonds mbo

 

10

5

b

 

19.

Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022

 

13

5

a

 

20.

Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022

 

13

5

b

 

21.

Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo

1

   

▪ Berekeningswijze

▪ onder C2

 

22.

Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo

1

   

▪ Berekeningswijze

▪ onder C7

 

23.

Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo

1

   

▪ Berekeningswijze

▪ onder C9

 

24.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017

bij artikel 1

   

▪ A. De drie standaarden

▪ tabel

▪ kolom Uitwerking, rij 1

eerste

25.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017

bij artikel 1

   

▪ A. De drie standaarden

▪ tabel

▪ kolom Uitwerking, rij 2

tweede

26.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES 2017

bij de regeling

   

▪ A. De drie standaarden

▪ tabel

▪ kolom Uitwerking, rij 1

eerste

27.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

2

   

▪ 2.2.1

Naam cross-over kwalificatie

eerste

28.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

2

   

▪ 4. Het koppelen van keuzedelen aan de cross-over kwalificatie

▪ 4.1.1

eerste

29.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ 5. De cross-over kwalificatie is flexibel voor onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering.

▪ b

tweede

30.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

3

   

▪ Deel I: Het kwalificatiedossier

▪ 2.1. Voorblad

▪ onder Naam kwalificatiedossier, kwalificatie(s) en opleidingsdomein

eerste

31.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

3

   

▪ Deel I: Het

kwalificatiedossier

▪ 4.5.1. Verbijzondering

beroepsvereisten

▪ onder 1)

vierde

32.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

3

   

▪ Deel I: Het kwalificatiedossier

▪ 4.5.1. Verbijzondering beroepsvereisten

▪ onder 2)

vijfde

33.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

3

   

▪ Deel II: Het keuzedeel

▪ 5.2. Karakteristieken van het keuzedeel

▪ onder Doel en typen van keuzedelen

eerste

34.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

3

   

▪ Deel II: Het keuzedeel

▪ 5.5. Algemene informatie

▪ 1. Verantwoording

Toelichting in PDF

▪ onder b) Relevantie van het keuzedeel (veld D)

eerste

35.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

3

   

▪ Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en de verantwoordings-informatie

▪ Deel II: Het keuzedeel

▪ 5.5. Algemene informatie

▪ 1. Verantwoording

Aard van het keuzedeel (veld F)

▪ onder Doorstroom

 

36.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

3

   

▪ Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo, keuzedelen en de verantwoordingsinformatie

▪ Deel II: Het keuzedeel

▪ 5.5. Algemene informatie

▪ 1. Verantwoording

Aard van het keuzedeel (veld F)

▪ onder Remediërend

vierde

37.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur MBO 2016

4

   

▪ Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

▪ 2.2. De kwaliteit van de kwalificatie- structuur, […]

▪ De

Kwalificatiestructuur is flexibel voor onderwijs […]

Keuzedeel

▪ onder d.

tweede

38.

Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo

 

1

 

h

 

39.

Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo

 

1

 

j

 

40.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

2.1.3

 

i, onder 1

 

41.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

2.1.3

 

▪ i

▪ onder 2

 

42.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

2.1.3

 

j

 

43.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

2.1.3

 

k

 

44.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

2.1.3

 

k

 

45.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

2.2.3

 

k

 

46.

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

 

1

 

d

 

47.

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

 

1

 

d

 

48.

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

 

1

 

e

 

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING ‘DEELNEMERS’ IN ‘STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemers’ telkens vervangen door ‘studenten’ ofwel wordt ‘Deelnemers’ telkens vervangen door ‘Studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

3

   

▪ Aanvraag goedkeuring regionaal deel (en regionale keuzedelen) en koppeling keuzedelen

▪ Informatie over het regionaal deel, de regionale keuzedelen en de koppeling:

▪ onder e

 

2.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

3

   

▪ Aanvraag goedkeuring regionaal deel (en regionale keuzedelen) en koppeling keuzedelen

▪ Informatie over het regionaal deel, de regionale keuzedelen en de koppeling:

▪ onder f

 

3.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017

bij artikel 1

   

▪ A. De drie

standaarden

▪ tabel

▪ kolom Uitwerking, rij 3

eerste

4.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017

bij artikel 1

   

▪ A. De drie

standaarden

▪ tabel

▪ kolom Uitwerking, rij 3

vierde

5.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES 2017

bij de regeling

   

▪ A. De drie

standaarden

▪ tabel

▪ kolom Uitwerking, rij 3

eerste

6.

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo BES 2017

     

▪ A. De drie

standaarden

▪ tabel

▪ kolom Uitwerking, rij 3

vierde

7.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

2

   

▪ 3.1.6

eerste

8.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ 3)

 

9.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ onder 4)

vierde

10.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ onder 4)

vierde

11.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ 1. De cross-over kwalificatie is doelmatig; relevant voor de arbeidsmarkt.

Verantwoordingsinformatie

▪ onder c

 

12.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ 3. De cross-over kwalificatie is herkenbaar voor bedrijfsleven, onderwijsveld en deelnemers.

 

13.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ 3. De cross-over kwalificatie is herkenbaar voor bedrijfsleven, onderwijsveld en deelnemers.

Cross-over kwalificatie

▪ onder a

 

14.

Regeling vaststelling model cross-over kwalificatie en toetsingskader cross-over kwalificaties mbo 2016

3

   

▪ 2.2

▪ 5. De cross-over kwalificatie is flexibel voor onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering.

▪ Cross-over kwalificatie

▪ onder c

 

15.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

3

   

▪ Deel I: Het kwalificatiedossier

▪ 4.5.1. Verbijzondering beroepsvereisten

▪ onder 2)

eerste

16.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

3

   

▪ Deel III: De verantwoordingsinformatie bij het

kwalificatiedossier

▪ 6.2. Arbeidsmarkt informatie

▪ eerste bullit

tweede

17.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

4

   

▪ 2.2. De kwaliteit van de kwalificatiestructuur, de kwalificatiedossiers en keuzedelen

▪ onder 3) Herkenbaarheid

 

18.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

4

   

▪ 2.2. De kwaliteit van de kwalificatiestructuur, de kwalificatiedossiers en keuzedelen

▪ onder 4) Transparantie

vierde

19.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

4

   

▪ 2.2. De kwaliteit van de kwalificatiestructuur, de kwalificatiedossiers en keuzedelen

▪ onder 4) Transparantie

vierde

20.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

4

   

▪ 2.2. De kwaliteit van

de kwalificatiestructuur, de kwalificatiedossiers en keuzedelen

▪ De kwalificatiestructuur is doelmatig; relevant voor de arbeidsmarkt, de samenleving en vervolgonderwijs

Verantwoordingsinformatie

▪ onder n

 

21.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

4

   

▪ 2.2. De kwaliteit van de kwalificatiestructuur, de kwalificatiedossiers en keuzedelen

▪ De kwalificatiestructuur is herkenbaar voor bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en

deelnemers

▪ opschrift

 

22.

Regeling vaststelling modellen kwalificatiedossier en keuzedeel en toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 2016

4

   

▪ 2.2. De kwaliteit van de kwalificatiestructuur, de kwalificatiedossiers en keuzedelen

▪ De kwalificatiestructuur is herkenbaar voor bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en deelnemers

Kwalificatiestructuur

▪ onder a

 

23.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

3

a

   

24.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

3a

1

   

25.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

3b

1

   

26.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

3b

3

   

27.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

3b

4

   

28.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

1

 

eerste

29.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

1

 

eerste

30.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

3

   

31.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

3

   

32.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

4

 

eerste

33.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

4

 

eerste

34.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

4

 

eerste

35.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

5

a

 

36.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

5

a

 

37.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

5

g

 

38.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

5

g

 

39.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

5

g

 

40.

Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

1

   

▪ tabel

▪ rij 2. Vraaggerichtheid en wervingsstrategie

▪ onder 1

 

41.

Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg

1

   

▪ tabel

▪ rij 2. Vraaggerichtheid en wervingsstrategie

▪ onder 3

 

42.

Subsidieregeling instructeursbeurs mbo

 

8

 

c

 

43.

Subsidieregeling instructeursbeurs mbo

 

8

 

c

 

44.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

3.2.1

1

aanhef

 

45.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

3.2.1

1

a

 

46.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

3.2.1

1

b

 

47.

Uitvoeringsregeling WEB 2007

 

3.2.1

2

   

48.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

3

1

b

 

49.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

3

1

c

 

50.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

7

3

 

‘het aantal bekostigde deelnemers dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven”

51.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

7

3

 

“het aantal overige bekostigde deelnemers dat op 1 oktober 2019 stond ingeschreven”

52.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

9

3

 

eerste

53.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

9

3

 

tweede

54.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

9

5

 

eerste

55.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

9

5

 

tweede

56.

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

 

2

   

tweede

ARTIKEL XIX. WIJZIGING ‘MBO-STUDENT’ IN ‘STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘mbo-student’ telkens vervangen door ‘student’ ofwel wordt ‘Mbo-student’ telkens vervangen door ‘Student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

4

   

▪ Opbouw kwalificatie

▪ laatste alinea

 

2.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

5

   

▪ 2. Toetsingscriteria voor de geregionaliseerde kwalificaties en keuzedelen

▪ 2.2.1

▪ Regionaal keuzedeel

▪ onder k

▪ eerste bullit

 

3.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

5

   

▪ 2. Toetsingscriteria voor de geregionaliseerde kwalificaties en keuzedelen

▪ 2.2.1

▪ Regionaal keuzedeel

▪ onder k

▪ tweede bullit

 

ARTIKEL XX. WIJZIGING ‘MBO -STUDENT’ IN ‘STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘mbo -student’ telkens vervangen door ‘student’ ofwel wordt ‘Mbo -student’ telkens vervangen door ‘Student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

4

   

▪ Leeswijzer

▪ Overzicht van de geregionaliseerde kwalificatie

▪ (Regionaal) keuzedeel

▪ eerste alinea

derde

2.

Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

4

   

▪ Leeswijzer

▪ Overzicht van de geregionaliseerde kwalificatie

▪ (Regionaal) keuzedeel

▪ tweede alinea

eerste

ARTIKEL XXI. WIJZIGING ‘DEELNEMER’ IN ‘MBO-STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemer’ telkens vervangen door ‘mbo-student’ ofwel wordt ‘Deelnemer’ telkens vervangen door ‘Mbo-student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling studiefinanciering 2000

 

3.3

1

aanhef

 

2.

Regeling studiefinanciering 2000

 

3.3

2

   

3.

Regeling studiefinanciering BES

 

3a.1

2

   

4.

Subsidieregeling praktijkleren

 

3

2

   

5.

Subsidieregeling praktijkleren

 

4

1

   

6.

Subsidieregeling praktijkleren

 

4

2

   

7.

Subsidieregeling praktijkleren

 

4

4

   

8.

Subsidieregeling praktijkleren

 

5

 

a

 

9.

Subsidieregeling praktijkleren

 

5

 

c

 

10.

Subsidieregeling praktijkleren

 

5

 

d

 

11.

Subsidieregeling praktijkleren

 

5

 

e

 

12.

Subsidieregeling praktijkleren

 

5

 

e

 

13.

Subsidieregeling praktijkleren

 

12

1

   

14.

Subsidieregeling praktijkleren

 

15c

1

   

15.

Subsidieregeling praktijkleren

 

20

 

a

 

16.

Subsidieregeling praktijkleren

 

20

 

a

 

ARTIKEL XXII. WIJZIGING ‘DEELNEMER VAVO’ IN ‘VAVO-STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemer vavo’ telkens vervangen door ‘vavo-student’ ofwel wordt ‘Deelnemer vavo’ telkens vervangen door ‘Vavo-student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

2.2

4

   

2.

Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

2.2

4

   

3.

Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

2.4

     

ARTIKEL XXIII. WIJZIGING ‘DEELNEMERS’ IN ‘VAVO-STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemers’ telkens vervangen door ‘vavo-studenten’ ofwel wordt ‘Deelnemers’ telkens vervangen door ‘Vavo-studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

3

1

c

 

2.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

7

4

   

ARTIKEL XXIV. WIJZIGING ‘DEELNEMERS’ IN ‘VAVO-STUDENTEN OF DEELNEMERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemers’ telkens vervangen door ‘vavo-studenten of deelnemers’ ofwel wordt ‘Deelnemers’ telkens vervangen door ‘Vavo-studenten of deelnemers’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

10

2

 

eerste

2.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

10

2

 

tweede

ARTIKEL XXV. WIJZIGING ‘STUDENT’ IN ‘HO-STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘student’ telkens vervangen door ‘ho-student’ ofwel wordt ‘Student’ telkens vervangen door ‘Ho-student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2a.2

     

2.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2a.3

1

   

3.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2a.3

2

   

4.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2a.3

2

   

5.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2a.3

3

   

6.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2a.3

4

   

7.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.2

4

   

8.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.2

4

   

9.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.4

4

 

tweede

12.

Regeling studiefinanciering BES

 

3a.1

3

   

ARTIKEL XXVI. WIJZIGING ‘STUDENTEN’ IN ‘HO-STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘studenten’ telkens vervangen door ‘ho-studenten’ ofwel wordt ‘Studenten’ telkens vervangen door ‘Ho-studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Hoger onderwijs

▪ 6

▪ opschrift

 

2.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Bijlagen

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Hoger onderwijs

▪ 6.1

 

3.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Bijlagen

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Hoger onderwijs

▪ 6.2

 

4.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Bijlagen

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Hoger onderwijs

▪ 6.5

 

5.

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

 

4

2

aanhef

 

6.

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

 

4

2

a

 

7.

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

 

4

2

b

 

8.

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

 

4

2

staarttekst

 

9.

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

1

   

▪ tabel

Overzicht uitkeringen

Profileringsfonds

▪ kolom Aantallen studenten

▪ opschrift

 

10.

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

1

   

▪ tabel

Overzicht uitkeringen Profileringsfonds

▪ kolom Omschrijving

▪ rij Studenten in

overmachtssituaties

 

11.

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

1

   

▪ tabel

Overzicht uitkeringen

Profileringsfonds

▪ kolom Omschrijving

▪ rij Overige categorieën

 

12.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2a.3

 

opschrift

 

ARTIKEL XXVII. WIJZIGING ‘STUDENT’ IN ‘HBO-STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘student’ telkens vervangen door ‘hbo-student’ ofwel wordt ‘Student’ telkens vervangen door ‘Hbo-student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Subsidieregeling praktijkleren

 

3

2

   

2.

Subsidieregeling praktijkleren

 

6

1

   

3.

Subsidieregeling praktijkleren

 

6

2

   

4.

Subsidieregeling praktijkleren

 

7

 

a

 

5.

Subsidieregeling praktijkleren

 

7

 

b

 

6.

Subsidieregeling praktijkleren

 

7

 

c

 

7.

Subsidieregeling praktijkleren

 

7

 

d

 

8.

Subsidieregeling praktijkleren

 

7

 

d

 

9.

Subsidieregeling praktijkleren

 

12

1

   

10.

Subsidieregeling praktijkleren

 

20

 

a

 

11.

Subsidieregeling praktijkleren

 

20

 

a

 

ARTIKEL XXVIII. WIJZIGING ‘STUDENTEN EN OUDERS’ IN ‘MBO-STUDENTEN, VAVO-STUDENTEN EN OUDERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘studenten en ouders’ telkens vervangen door ‘mbo-studenten, vavo-studenten en ouders’ ofwel wordt ‘Studenten en ouders’ telkens vervangen door ‘Mbo-studenten, vavo-studenten en ouders’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

▪ 3

▪ opschrift

 

2.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

▪ 3.1

tweede

3.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

▪ 3.3

▪ opschrift

 

4.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

▪ 3.3

 

ARTIKEL XXIX. WIJZIGING ‘DEELNEMERS’ IN ‘STUDENTEN OF VAVO-STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemers’ telkens vervangen door ‘studenten of vavo-studenten’ ofwel wordt ‘Deelnemers’ telkens vervangen door ‘Studenten of vavo-studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling splitsingstoets BVE

 

6

 

g

 

2.

Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo

 

2

1

a

 

3.

Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo

 

2

2

a

 

4.

Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo

 

3

2

f

 

ARTIKEL XXX. WIJZIGING ‘EXAMENDEELNEMER’ IN ‘EXTRANEUS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘examendeelnemer’ telkens vervangen door ‘extraneus’ ofwel wordt ‘Examendeelnemer’ telkens vervangen door ‘Extraneus’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling modeldiploma mbo

 

1

 

b

 

2.

Regeling modeldiploma mbo

4

   

▪ Kwalificatie

▪ tweede alinea

 

3.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ C. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens en specificatie van die gegevens voor het beroepsonderwijs (hierna: deel C)

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Intensiteit

 

4.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Toelichting bij de gegevens

▪ eerste alinea

 

5.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Intensiteit

▪ betekenis EX

 

6.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Leertraject

▪ kolom Betekenis, rij EX

 

ARTIKEL XXXI. WIJZIGING ‘DEELNEMERSRAAD’ IN ‘STUDENTENRAAD’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemersraad’ telkens vervangen door ‘studentenraad’ ofwel wordt ‘Deelnemersraad’ telkens vervangen door ‘Studentenraad’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

 

1

 

begripsbepaling medezeggenschapsraad

 

2.

Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo

   

▪ 1.1

▪ beschrijving Goed Bestuur

tweede

3.

Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo

   

▪ 2.5

▪ derde bullit

 

4.

Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo

   

▪ 2.5

▪ vierde bullit

 

5.

Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo

   

▪ 3. Verantwoordelijkheden van colleges van bestuur

▪ Verantwoordelijkheden van colleges van bestuur die als lidmaatschapseisen gelden:

▪ onder 5

 

6.

Regeling aanwijzing Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo

   

▪ 4. Aanbevelingen aan raden van toezicht

▪ onder 6

 

7.

Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo

 

4

1

b

 

8.

Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo

 

10

 

c

 

9.

Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

 

2

4

b

 

10.

Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

 

2

5

b

 

ARTIKEL XXXII. WIJZIGING ‘DEELNEMERS- EN ONDERNEMINGSRADEN’ IN ‘STUDENTEN- EN ONDERNEMINGSRADEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemers- en ondernemingsraden’ telkens vervangen door ‘studenten- en ondernemingsraden’ ofwel wordt ‘Deelnemers- en ondernemingsraden’ telkens vervangen door ‘Studenten- en ondernemingsraden’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin en zo nodig zinsnede

1.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

▪ 2. Communicatie over de fusie

▪ 2.1

 

2.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

2

   

▪ Modelformulier fusie-effectrapportage

▪ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3. Gevolgen voor personeel, studenten en ouders en borging van de menselijke maat

▪ 3.4

 

ARTIKEL XXXIII. WIJZIGING ‘STUDERENDE’ IN ‘STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘studerende’ telkens vervangen door ‘student’ ofwel wordt ‘Studerende’ telkens vervangen door ‘Student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2.1

     

2.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2.4

     

3.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2.5

1

   

4.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2.5

2

aanhef

 

5.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2.5

2

a

 

6.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2.5

2

c

 

7.

Regeling studiefinanciering 2000

 

2.5

3

   

8.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.1

1

   

9.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.1

2

   

10.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.1

2

   

11.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.3

2

   

12.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.4

1

aanhef

 

13.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.5

     

14.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.6

1

   

15.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.6

2

aanhef

 

16.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.6

2

b

 

17.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.6

4

 

eerste

18.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4.6

4

 

derde

19.

Regeling studiefinanciering 2000

 

4a.1

1

   

20.

Regeling studiefinanciering 2000

 

6.1

2

   

21.

Regeling studiefinanciering 2000

 

6.1

4

   

22.

Regeling studiefinanciering BES

 

3.1

     

23.

Regeling studiefinanciering BES

 

3a.1

4

   

24.

Regeling studiefinanciering BES

 

3b.1

1

   

25.

Regeling studiefinanciering BES

 

5.1

2

   

26.

Regeling studiefinanciering BES

 

5.1

4

   

ARTIKEL XXXIV. WIJZIGING ‘DEELTIJDDEELNEMERS’ IN ‘DEELTIJDSTUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deeltijddeelnemers’ telkens vervangen door ‘deeltijdstudenten’ ofwel wordt ‘Deeltijddeelnemers’ telkens vervangen door ‘Deeltijdstudenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

3

   

2.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

5

e

 

ARTIKEL XXXV. WIJZIGING ‘VOLTIJDDEELNEMERS’ IN ‘VOLTIJDSTUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘voltijddeelnemers’ telkens vervangen door ‘voltijdstudenten’ ofwel wordt ‘Voltijddeelnemers’ telkens vervangen door ‘Voltijdstudenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

3

   

2.

Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

 

5

5

f

 

ARTIKEL XXXVI. WIJZIGING ‘LEERLINGEN, DEELNEMERS OF STUDENTEN’ IN ‘LEERLINGEN, VAVO-STUDENTEN, MBO-STUDENTEN OF HO-STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘leerlingen, deelnemers of studenten’ telkens vervangen door ‘leerlingen, deelnemers, vavo-studenten, mbo--studenten of ho-studenten’ ofwel wordt ‘Leerlingen, deelnemers of studenten’ telkens vervangen door ‘Leerlingen, deelnemers, vavo-studenten, mbo-studenten of ho-studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

behorende bij artikel 3, tweede lid, van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (hierna: bij artikel 3)

   

▪ Deel 1

▪ 1B. Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen, deelnemers of studenten

▪ opschrift

 

2.

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

bij artikel 3

   

▪ Deel 1

▪ 1B

▪ eerste alinea

eerste

3.

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

bij artikel 3

   

▪ Deel 1

▪ 1B

▪ eerste alinea

tweede

4.

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

bij artikel 3

   

▪ Deel 1

▪ 1B

▪ eerste alinea

tweede

5.

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

bij artikel 3

   

▪ Deel 1

▪ 1B

▪ tabel

▪ opschrift kolom Gemiddeld aantal bekostigde leerlingen, deelnemers of studenten

 

6.

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

bij artikel 3

   

▪ Deel 1

▪ 1C

▪ onder 1

 

ARTIKEL XXXVII. WIJZIGING ‘LEERLINGEN EN DEELNEMERS’ IN ‘LEERLINGEN, STUDENTEN, VAVO-STUDENTEN EN DEELNEMERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘leerlingen en deelnemers’ telkens vervangen door ‘leerlingen, studenten, vavo-studenten en deelnemers’ ofwel wordt ‘Leerlingen en deelnemers’ telkens vervangen door ‘Leerlingen, studenten, vavo-studenten en deelnemers’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

3

1

f

 

2.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

7

6

   

ARTIKEL XXXVIII. WIJZIGING ‘LEERLINGEN OF DEELNEMERS’ IN ‘LEERLINGEN, STUDENTEN, VAVO-STUDENTEN OF DEELNEMERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘leerlingen of deelnemers’ telkens vervangen door ‘leerlingen, studenten, vavo-studenten of deelnemers’ ofwel wordt ‘Leerlingen of deelnemers’ telkens vervangen door ‘Leerlingen, studenten, vavo-studenten of deelnemers’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

1

 

begripsomschrijving ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’

 

2.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

3

2

   

3.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

4

4

b

 

4.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

4

4

d

 

5.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

6

1

   

6.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

12

2

   

7.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

12

2

   

8.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

12

7

   

9.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

13

4

b

 

10.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

13

6

   

11.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

13

7

   

12.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

13

7

   

13.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

14

5

c

 

14.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

14

6

   

15.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

 

14

6

   

ARTIKEL XXXIX. WIJZIGING ‘DEELNEMER’ IN ‘ONDERWIJSDEELNEMER’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemer’ telkens vervangen door ‘onderwijsdeelnemer’ ofwel wordt ‘Deelnemer’ telkens vervangen door ‘Onderwijsdeelnemer.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ B. Te leveren basisgegevens met betrekking tot identificatie van de onderwijsdeelnemer en specificatie van die gegevens (hierna: deel B)

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de identificatie

▪ kolom Definitie, rij Geslacht

 

2.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel B

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de identificatie

▪ kolom Definitie, rij Geboortedatum

 

3.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel B

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de identificatie

▪ kolom Definitie, rij Postcode van de woonplaats

 

4.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel B

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de identificatie

▪ kolom Definitie, rij Land

 

5.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ C. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens en specificatie van die gegevens voor het beroepsonderwijs (hierna: deel C)

▪ Basisgegevens met betrekking tot de inschrijving:

▪ veertiende gedachtestreepje van eerste rij

 

6.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Basisgegevens met betrekking tot de inschrijving:

▪ vijfde gedachtestreepje van tweede rij

 

7.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Gevolgde opleiding

 

8.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Leerweg

 

9.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Intensiteit

 

10.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Datum inschrijving

 

11.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Extra ondersteuning

 

12.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Leerbedrijf

 

13.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Behaalde kwalificatie

 

14.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Datum kwalificatie behaald

 

15.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Reden uitstroom

 

16.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Gevolgde opleiding

▪ eerste alinea

eerste

17.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel C

▪ Extra ondersteuning

tweede

18.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ D. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en resultaten en specificatie van die gegevens van onderwijsdeelnemers aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (hierna: deel D)

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Gevolgde opleiding

 

19.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Datum inschrijving

 

20.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Hoogste vooropleiding

 

21.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Examen

 

22.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Beoordeling werkstuk

 

23.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Cijfer werkstuk

 

24.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Beoordeling schoolexamen

 

25.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Indicatie verwezen naar volgend tijdvak

 

26.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Indicatie certificaat behaald

 

27.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ deel D

▪ Specificatie basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens

▪ kolom Definitie, rij Contacturen per week

 

28.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ Onderdeel E

▪ tabel

▪ rij Deelname doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

 

29.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ Onderdeel E

▪ tabel

▪ rij Deelname gecombineerde leerweg bol-bbl

 

ARTIKEL XL. WIJZIGING ‘DEELNEMERS’ IN ‘ONDERWIJSDEELNEMERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘deelnemers’ telkens vervangen door ‘onderwijsdeelnemers’ ofwel wordt ‘Deelnemers’ telkens vervangen door ‘Onderwijsdeelnemers’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

▪ onder A

tweede

2.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

▪ onder A

tweede

3.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

▪ onder B

tweede

4.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

▪ onder B

tweede

6.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ C. De te leveren basisgegevens met betrekking tot de inschrijving en examens en specificatie van die gegevens voor het beroepsonderwijs

▪ Extra ondersteuning

eerste

7.

Regeling register onderwijsdeelnemers

4

   

▪ Onderdeel E

▪ Toelichting bij de gegevens

▪ alinea onder bullits

derde

ARTIKEL XLI. WIJZIGING ‘MEDECURSIST’ IN ‘MEDEDEELNEMER’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘medecursist’ telkens vervangen door ‘mededeelnemer’ ofwel wordt ‘Medecursist’ telkens vervangen door ‘Mededeelnemer’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B1:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

tweede

2.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B1:

▪ 4. Informatie uitwisselen

▪ onder Opleiding

tweede

3.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

eerste

4.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

derde

5.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

vijfde

6.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren,

Niveau: C1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken C1:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

tweede

7.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: luisteren en schrijven, Niveau C1, ▪ Voorbeelden aantekeningen maken C1

▪ onder Opleiding

tweede

8.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Lezen, Niveau: A2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij lezen A2:

▪ 1. Correspondentie lezen

▪ onder Opleiding

tweede

9.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A1:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

eerste

10.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A1:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

derde

11.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A1:

▪ 3. Zaken regelen,

▪ onder Opleiding

vierde

12.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A1:

▪ 4. Informatie uitwisselen

▪ onder Opleiding

eerste

13.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A1:

▪ 4. Informatie uitwisselen

▪ onder Opleiding

derde

14.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A2:

▪ 3. Zaken regelen,

▪ onder Opleiding

eerste

15.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Spreken, Niveau: A2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij spreken A2:

▪ 1. Monologen

▪ onder Opleiding

vijfde

16.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Schrijven, Niveau: A1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij schrijven A1:

▪ 1. Correspondentie

▪ onder Opleiding

eerste

ARTIKEL XLII. WIJZIGING ‘MEDECURSISTEN’ IN ‘MEDEDEELNEMERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘medecursisten’ telkens vervangen door ‘mededeelnemers’ ofwel wordt ‘Medecursisten’ telkens vervangen door ‘Mededeelnemers’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Luisteren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij luisteren B2:

▪ 2. Luisteren als lid van een live publiek

▪ onder Opleiding

tweede

2.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B1:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

vierde

3.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren

▪ Niveau: B1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B1:

▪ 3. Zaken regelen.

▪ onder Opleiding

tweede

4.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

zesde

5.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 3. Zaken regelen

▪ onder Opleiding

tweede

6.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 3. Zaken regelen

▪ onder Opleiding

derde

7.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 4. Informatie uitwisselen

▪ onder Opleiding

eerste

8.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 4. Informatie uitwisselen

▪ onder Opleiding

derde

9.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: C1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken C1:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

eerste

10.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: C1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken C1:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

derde

11.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Spreken, Niveau: B1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij spreken B1:

▪ 1. Monologen

▪ onder Opleiding

eerste

12.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Lezen en schrijven, Niveau: B1

▪ Voorbeelden teksten verwerken B1

▪ onder Opleiding

eerste

13.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: luisteren en schrijven, Niveau C1

▪ Voorbeelden aantekeningen maken C1

▪ onder Opleiding

eerste

14.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Luisteren, Niveau: A2

▪ 1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan

▪ onder Opleiding

eerste

15.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Luisteren, Niveau: A2

▪ 1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan

▪ onder Opleiding

tweede

16.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Luisteren, Niveau: A2

▪ 1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan

▪ onder Opleiding

derde

17.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A2:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

eerste

ARTIKEL XLIII. WIJZIGING ‘STUDENTEN’ IN ‘DEELNEMERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘studenten’ telkens vervangen door ‘deelnemers’ ofwel wordt ‘Studenten’ telkens vervangen door ‘Deelnemers’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Luisteren, Niveau: C1

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij luisteren C1:

▪ 2. Luisteren als lid van een live publiek

▪ onder Opleiding

eerste

2.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 2. Bijeenkomsten en vergaderingen

▪ onder Opleiding

eerste

3.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken B2:

▪ 2. Bijeenkomsten en vergaderingen

▪ onder Opleiding

tweede

ARTIKEL XLIV. WIJZIGING ‘STUDENTENRAAD’ IN ‘DEELNEMERSRAAD’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘studentenraad’ telkens vervangen door ‘deelnemersraad’ ofwel wordt ‘Studentenraad’ telkens vervangen door ‘Deelnemersraad’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling eindtermen 2013

5

   

▪ Vaardigheid: Lezen, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij lezen B2:

▪ 3. Lezen om informatie op te doen

▪ onder Opleiding

derde

2.

Regeling eindtermen 2013

     

▪ Vaardigheid: Spreken, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij Spreken B2:

▪ 1. Monologen

▪ onder Opleiding

vierde

3.

Regeling eindtermen 2013

     

▪ Vaardigheid: Spreken, Niveau: B2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij Spreken B2:

▪ 2. Een publiek toespreken

▪ onder Opleiding

eerste

ARTIKEL XLV. WIJZIGING ‘MEDESTUDENTEN’ IN ‘MEDEDEELNEMERS’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde regelingen wordt ‘medestudenten’ telkens vervangen door ‘mededeelnemers’ ofwel wordt ‘Medestudenten’ telkens vervangen door ‘Medestudenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Regeling

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A2

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

vierde

2.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A2:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

vijfde

3.

Regeling eindtermen 2013

6

   

▪ Vaardigheid: Gesprekken voeren, Niveau: A2

▪ Voorbeelden bij de descriptoren bij gesprekken A2:

▪ 1. Informele gesprekken

▪ onder Opleiding

zesde

Paragraaf 2. Wijziging beleidsregels

Artikel XLVI. WIJZIGING BELEIDSREGEL VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN 21 JUNI 2012, NR. IVHO/418788, BETREFFENDE DE UITLEG VAN DE TERMEN ‘SPECIFIEKE AARD VAN HET BEROEP’ EN ‘ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN’, BEDOELD IN DE LEERPLICHTWET 1969, IN VERBAND MET DE TOEPASSING VAN DE BESTUURLIJKE BOETE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 27 VAN DE LEERPLICHTWET 1969, BIJ OVERTREDING VAN DE VRIJSTELLINGSGRONDEN VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 13A, TWEEDE LID, EN ARTIKEL 14, DERDE LID, EERSTE VOLZIN, VAN DE LEERPLICHTWET 1969 (BELEIDSREGEL UITLEG ‘SPECIFIEKE AARD VAN HET BEROEP’ EN ‘ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN’ BEDOELD IN DE LEERPLICHTWET 1969)

In artikel 2, eerste alinea, derde volzin, van de Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 juni 2012, nr. IvhO/418788, betreffende de uitleg van de termen ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, in verband met de toepassing van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 27 van de Leerplichtwet 1969, bij overtreding van de vrijstellingsgronden van geregeld schoolbezoek als bedoeld in artikel 13a, tweede lid, en artikel 14, derde lid, eerste volzin, van de Leerplichtwet 1969 (Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969) wordt ‘leerling’ vervangen door ‘jongere’.

Artikel XLVII. WIJZIGING BELEIDSREGEL VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN 12 DECEMBER 2013, NR. HO&S/559042, INZAKE DE UITZONDERING VERBLIJFSVEREISTE STUDENTEN OP GROND VAN ARTIKEL 11.5 WET STUDIEFINANCIERING 2000

In artikel 2, tweede lid, van de Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/559042, inzake de uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 wordt ‘student’ vervangen door ‘ho-student’.

ARTIKEL XLVIII. WIJZIGING BESLUIT VASTSTELLING BELEIDSKADER SUBSIDIE BÈTA-TECHNIEKNETWERKEN 2017-2020

Het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017-2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de bijlage, paragraaf 1. Inleiding, onder b) Vo-ho netwerken, tweede volzin, wordt ‘leerlingen/student’ vervangen door ‘leerlingen/ho-studenten’.

B

In de bijlage, paragraaf 2. Doelstelling, onder 2, eerste volzin, wordt ‘bèta-techniekstudenten’ vervangen door ‘leerlingen/ho-studenten in de bèta-techniek’.

ARTIKEL XLIX. WIJZIGING REGELING EN BELEIDSREGELS FUSIETOETS IN HET ONDERWIJS 2017

In artikel 7, onderdeel a, van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 wordt ‘studenten’ vervangen door ‘ho-studenten’.

ARTIKEL L. WIJZIGING ‘DEELNEMERS’ IN ‘STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde beleidsregels wordt ‘deelnemers’ telkens vervangen door ‘studenten’ ofwel wordt ‘Deelnemers’ telkens vervangen door ‘Studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Beleidsregel

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

4

2

a

 

2.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

4

2

b

 

3.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

4

2

b

 

4.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

5

 

e

 

5.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

5

 

g

 

6.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

6

 

a

 

7.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

6

 

b

 

8.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

6

 

b

 

9.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

7

1

b

 

10.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

9

1

   

11.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

9

1

   

12.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

10

2

b

 

ARTIKEL LI. WIJZIGING ‘DEELNEMERSAANTALLEN’ IN ‘STUDENTENAANTALLEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde beleidsregels wordt ‘deelnemersaantallen’ telkens vervangen door ‘studentenaantallen’ ofwel wordt ‘Deelnemersaantallen’ telkens vervangen door ‘Studentenaantallen’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Beleidsregel

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

6

 

f

 

2.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

 

6

 

f

 

ARTIKEL LII. WIJZIGING ‘STUDENTEN’ IN ‘MBO-STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde beleidsregels wordt ‘studenten’ telkens vervangen door ‘mbo-studenten’ ofwel wordt ‘Studenten’ telkens vervangen door ‘Mbo-studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Beleidsregel

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017-2020

1

   

▪ Paragraaf 2. Doelstelling

▪ onder 3

eerste

2.

Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017-2020

1

   

▪ Paragraaf 6. Subsidiecriteria en subsidieverdeling, Subsidiecriteria

▪ 1. Meerjarige regionale visie en doelstellingen

▪ Bestaande TiB netwerken

▪ onder 1

eerste

ARTIKEL LIII. WIJZIGING ‘DEELNEMER’ IN ‘MBO-STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde beleidsregels wordt ‘deelnemer’ telkens vervangen door ‘mbo-student’ ofwel wordt ‘Deelnemer’ telkens vervangen door ‘Mbo-student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Beleidsregel

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

b

 

2.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

b

 

3.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

b

 

4.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

c

 

5.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

c

 

6.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

e

 

7.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

2

   

8.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

2

1

   

9.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

2

2

   

10.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

2

4

   

11.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

2

5

   

12.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

3a

1

   

13.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

3a

2

   

ARTIKEL LIV. WIJZIGING ‘STUDENT’ IN ‘HO-STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde beleidsregels wordt ‘student’ telkens vervangen door ‘ho-student’ ofwel wordt ‘Student’ telkens vervangen door ‘Ho-student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Beleidsregel

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1. 1.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

d

 

2.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

e

 

3.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

2

   

4.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

2

   

5.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

2

3

   

6..

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

2

6

   

ARTIKEL LV. WIJZIGING ‘STUDERENDE’ IN ‘STUDENT’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde beleidsregels wordt ‘studerende’ telkens vervangen door ‘student’ ofwel wordt ‘Studerende’ telkens vervangen door ‘Student’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Beleidsregel

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap

     

▪ Inhoud maatregel

▪ tweede alinea

vijfde

2.

Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap

     

▪ Inhoud maatregel

▪ vierde alinea

eerste

3.

Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap

     

▪ Inhoud maatregel

▪ vijfde alinea

eerste

4.

Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap

     

▪ Inhoud maatregel

▪ zesde alinea

eerste

5.

Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap

     

▪ Inhoud maatregel

▪ zevende alinea

 

6.

Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap

     

▪ Achtergrond

▪ eerste alinea

vierde

7.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

e

 

8.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

f

 

9.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

g

 

10.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

1

1

h

 

11.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

2

7

   

12.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

3

1

 

eerste

13.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

3

1

 

tweede

14.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

3

4

   

15.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

4

   

eerste

16.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

 

4a

     

ARTIKEL LVI. WIJZIGING ‘STUDERENDEN’ IN ‘STUDENTEN’

In de in de kolommen C tot en met G van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde beleidsregels wordt ‘studerenden’ telkens vervangen door ‘studenten’ ofwel wordt ‘Studerenden’ telkens vervangen door ‘Studenten’.

A

B

C

D

E

F

G

Nr.

Beleidsregel

Bijlage

Artikel

Lid

Onderdeel

Zin / zinsnede

1.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

     

▪ Inhoud maatregel

▪ eerste alinea

▪ voetnoot 1

 

2.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

     

▪ Inhoud maatregel

▪ eerste alinea

 

3.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

     

▪ Inhoud maatregel

▪ eerste alinea

 

4.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

     

▪ Inhoud maatregel

▪ vijfde alinea

tweede

5.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

     

▪ Achtergrond

▪ derde alinea

eerste

6.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

     

▪ Achtergrond

▪ derde alinea

derde

Paragraaf 3. Inwerkingtreding

ARTIKEL LVII. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen deel

1. Aanpassing terminologie begrip ‘deelnemer’

De wijzigingsregeling Wet versterken positie mbo-studenten bevat wijzigingen in diverse ministeriële regelingen en beleidsregels in verband met de invoering van de Wet versterken positie mbo-studenten. De Wet versterken positie mbo-studenten1 wijzigt onder andere de benaming van ‘deelnemers’ in de onderwijswetgeving.2

De benaming van een deelnemer die een beroepsopleiding (mbo-opleiding) volgt, is door genoemde wet gewijzigd in ‘student’, en de deelnemer die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) volgt in ‘vavo-student’. De deelnemer die een opleiding overige educatie (dit is alle educatie, niet zijnde vavo) volgt blijft ‘deelnemer’ heten. De wet bevat tevens wijzigingen die verband houden met de nieuwe terminologie, zoals de wijziging van wetgeving waarin zowel de student uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) als de student uit de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) voorkomt. Deze studenten worden onderscheiden door gebruik van de begrippen ‘ho-student’ respectievelijk ‘mbo-student’. Het overkoepelende begrip wordt dan ‘student’. Tot slot worden verwante begrippen, zoals ‘deelnemersraad’ en ‘deelnemersomvang’, aangepast naar de nieuwe terminologie.

Waar de Wet versterken positie mbo-studenten voorziet in deze terminologische aanpassing op wetsniveau, voorziet onderhavige wijzigingsregeling in dezelfde terminologische aanpassing, maar dan op het niveau van ministeriële regelingen en beleidsregels. Dat is het enige dat met deze wijzigingsregeling wordt geregeld.

2. Caribisch Nederland

De Wet versterken positie mbo-studenten past ook de terminologie aan voor Caribisch Nederland in met name de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (hierna: WEB BES). Deze wijzigingsregeling doet dit ook.

3. Gevolgen voor de regeldruk

Deze wijzigingsregeling heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

4. Uitvoering en handhaving

DUO en de Inspectie van het Onderwijs achten de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar.

5. Financiële gevolgen

Deze wijzigingsregeling heeft geen financiële gevolgen voor de rijksbegroting.

6. Advies en consultatie

De politieke fracties (VVD, CDA, GL, SP, PvdA, SGP) en maatschappelijke organisaties, zoals JOB en de MBO Raad hebben overwegend positief gereageerd op de wijziging op wetsniveau, waar deze terminologische wijziging deel van uitmaakt. Aangezien deze terminologische aanpassing op het niveau van regelingen en beleidsregels is verricht in navolging van dezelfde terminologische aanpassing op het niveau van de wetten en besluiten, is deze wijzigingsregeling niet apart ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden.

7. Inwerkingtreding

De Wet versterken positie mbo-studenten en het Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten regelen de aanpassingen op het niveau van de wetten en besluiten. Deze zijn op 1 augustus 2020 in werking getreden.3 Voor deze wijzigingsregeling is deze inwerkingtredingsdatum niet haalbaar gebleken. Daarom treden deze wijzigingen zo snel mogelijk in werking, namelijk na publicatie in de Staatscourant.

ARTIKELSGEWIJS DEEL

REGELINGEN

Artikel I. Wijziging Regeling eindtermen 2013

In de Regeling eindtermen 2013 is in de bijlagen een aantal correcties doorgevoerd. Op verschillende plaatsen werd de deelnemer aan een opleiding educatie ‘cursist’ of ‘student’ genoemd. Deze termen worden aangepast naar ‘deelnemer’. Ditzelfde geldt voor woorden waarin deze termen voorkomen, zoals ‘alfacursist’.

Artikel II. Wijziging Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

In de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 is in bijlage 2 de term ‘studenten’ vervangen door ‘mbo-studenten of vavo-studenten’. Deze regeling heeft namelijk betrekking op verschillende soorten studenten, namelijk de student uit de WHW, de student uit de WEB, en de vavo-student uit de WEB. In bijlage 2 vindt deze aanpassing plaats, zodat duidelijk is welke groep studenten bedoeld wordt. Verder zijn begripsbepalingen voor ‘ho-student’ en ‘mbo-student’ toegevoegd.

Artikel III. Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs

In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs komt naast de term (ho-)student ook deelnemer voor, waarbij met ‘deelnemer’ zowel de (mbo-)student als de vavo-student wordt bedoeld. Met deze wijziging is onderscheid gemaakt tussen de ho-student, mbo-student en vavo-student. Zo is ‘niet-EER-studenten’ vervangen door ‘ho-studenten uit niet-EER-landen’ en ‘leerling-, deelnemers-, of studentenaantallen’ vervangen door ‘leerling-, mbo-studenten-, vavo-studenten- of ho-studentenaantallen’. Verder zijn begripsbepalingen voor ‘ho-student’ en ‘mbo-student’ toegevoegd.

Artikel IV. Wijziging Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022

De Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 heeft enkel betrekking op het middelbaar beroepsonderwijs zoals bedoeld in de WEB. De benaming van de deelnemer aan een beroepsopleiding wordt in de WEB en de daarop gebaseerde regelgeving gewijzigd in ‘student’. Daarom is hier zowel ‘mbo-studenten’ als ‘onderwijsstudenten’ vervangen door ‘studenten’.

Artikel V. Wijziging Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES

In artikel 6 van de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES wordt met ‘studerende’

verwezen naar de ‘deelnemer’ uit de Wet studiefinanciering 2000 (hierna: Wsf 2000). Aangezien in de Wsf 2000 ‘deelnemer’ gewijzigd is in ‘mbo-student’, wordt ook ‘studerende’ hier aangepast aan deze terminologie.

Artikel VI. Wijziging Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers

In de Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers is ‘deelnemer’ vervangen door ‘student of vavo-student’. In deze regeling wordt met ‘deelnemer’ namelijk zowel de mbo- als de vavo-student bedoeld.

Artikel VII. Wijziging Regeling regionale anpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024

In de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 wordt eenmaal ‘deelnemers’ vervangen, omdat hier abusievelijk de term ‘deelnemers’ is gebruikt in plaats van ‘jongeren’.

Artikel VIII. Wijziging Regeling regionaal investeringsfonds mbo

Alle begrippen waarin ‘deelnemer’ voorkomt, zijn aangepast aan de nieuwe situatie. In de Regeling regionaal investeringsfonds mbo wordt met ‘deelnemer’ de (mbo-)student bedoeld. Daarom is ‘deelnemersomvang’ hier vervangen door ‘studentenomvang’.

Artikel IX. Wijziging Regeling register onderwijsdeelnemers

In de Regeling register onderwijsdeelnemers wordt met ‘deelnemer of examendeelnemer’ zowel de (mbo-)student als de vavo-student als de deelnemer aan een opleiding overige educatie en een extraneus bedoeld. Daarom is ‘deelnemer’ hier vervangen door ‘student, vavo-student, deelnemer of extraneus’.

Artikel X. Wijziging Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo

In bijlage 1 bij de Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo wordt met ‘student’ in onderdeel i de ‘leerling, vavo-student of student’ bedoeld. Onderdeel j vervalt, omdat dit onderdeel ‘student’ bevat, maar het begrip ‘collegejaar’ niet meer gebruikt wordt. Daarnaast is ook de term ‘vavo-deelnemer’ aangepast aan de nieuwe situatie en vervangen door ‘vavo-student’.

Artikel XI. Wijziging Regeling studiefinanciering BES

In de Regeling studiefinanciering BES is in het opschrift van artikel 3a.1 de term ‘studerenden’ vervangen door ‘studenten’, aangezien ‘studenten’ het overkoepelende begrip wordt voor de mbo-student en de ho-student.

Artikel XII. Wijziging Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s

De Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s is aangepast aan de nieuwe situatie waarin ‘deelnemer’ wordt gewijzigd in ‘student’. De begripsbepalingen van voltijd- en deeltijddeelnemer worden daarom vervangen door voltijd- en deeltijdstudent. Verder wordt ‘deelnemersaantallen’ vervangen door ‘studentenaantallen’.

Artikel XIII. Wijziging Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo

De Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo is aangepast aan de nieuwe situatie. De begripsbepaling van deelnemer wordt aangepast en er wordt een begripsbepaling voor vavo-student ingevoegd. De term ‘leerlingen van het voortgezet onderwijs en deelnemers aan het beroepsonderwijs en zo mogelijk tevens de educatie’ wordt vervangen door ‘leerlingen, studenten en zo mogelijk tevens vavo-studenten’.

Artikel XIV. Wijziging Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
Onderdeel A

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 heeft zowel betrekking op mbo, vavo als overige educatie. Daarom zijn de begripsbepalingen aangepast aan de nieuwe situatie waarin, in plaats van het overkoepelende begrip ‘deelnemer’, onderscheid wordt gemaakt tussen de begrippen ‘student’, ‘vavo-student’ en ‘deelnemer’. Ook de bijbehorende verwijzingen naar de WEB en WEB BES zijn hierop aangepast.

Verder is het begrip ‘overige educatie’ gewijzigd in ‘opleiding overige educatie’ en in bijbehorende begripsbepaling verduidelijkt dat het hier slechts gaat om opleidingen overige educatie zoals verzorgd door instellingen als bedoeld in de artikelen 1.4a.1, eerste lid, van de WEB of 1.4.2 van de WEB BES. Met andere woorden: instellingen met het recht op diplomaerkenning voor de betreffende – dus ook diplomagerichte – opleidingen overige educatie. De reden hiervoor is dat niet-diplomagerichte opleidingen overige educatie van subsidie zijn uitgesloten. Dat bleek oorspronkelijk uit de samenhang tussen de begrippen ‘deelnemer’ en ‘instelling’: oorspronkelijk luidde de begripsbepaling van het begrip ‘deelnemer’ namelijk ‘deelnemer aan een instelling’ en werd in de begripsbepaling van het begrip ‘instelling’ vervolgen verwezen naar de artikelen 1.4a.1, eerste lid, van de WEB en 1.4.2 van de WEB BES. In de nieuwe begripsbepaling van het begrip ‘deelnemer’ is de zinsnede ‘aan een instelling’ echter komen te vervallen, omdat de nieuwe begripsbepaling veel langer is geworden. Behoud van de zinsnede ‘aan een instelling’ zou de leesbaarheid dus niet ten goede komen.

In de nieuwe begripsbepalingen van de begrippen ‘student’ en ‘vavo-student’ is tot slot ook het woord ‘bekostigde’ opgenomen. Ook deze twee groepen vielen oorspronkelijk onder het overkoepelende begrip ‘deelnemer’ met als begripsbepaling ‘deelnemer aan een instelling, maar zoals gezegd is de zinsnede ‘aan een instelling’ komen te vervallen omwille van de leesbaarheid. Ook hier was de samenhang tussen de begrippen ‘deelnemer’ en ‘instelling’ echter wel van belang, omdat onder het begrip ‘instelling’ werd geregeld dat het hier slechts om de bekostigde activiteiten van de bekostigde instellingen gaat. Nu is dat geregeld door het woord ‘bekostigd’ toe te voegen aan de begripsbepalingen van ‘student’ en ‘vavo-student’ zelf.

Onderdeel B

In artikel 7 is ‘deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs’ vervangen door ‘studenten’, omdat het hier (mbo-)studenten betreft.

Onderdeel C

In artikel 12 is ‘leerlingen, deelnemers of ouders of verzorgers’ vervangen door ‘leerlingen, studenten, vavo-studenten, deelnemers of ouders of verzorgers’, omdat met de term ‘deelnemer’ in dit artikel de (mbo-)student, de vavo-student of de deelnemer aan een opleiding overige educatie wordt bedoeld.

Onderdeel D

Met ‘deelnemer’ wordt in artikel 14, vijfde lid, onderdeel a, zowel student als vavo-student en deelnemer aan een opleiding educatie bedoeld. Daarom wordt ‘leerling of deelnemer’ hier vervangen door ‘leerling, deelnemer, student of vavo-student’.

Artikel XV. Wijziging Subsidieregeling praktijkleren

In de Subsidieregeling praktijkleren worden de begripsbepalingen van deelnemer en student aangepast aan de nieuwe terminologie: mbo-student respectievelijk hbo-student.

Artikelen XVII tot en met XLV
Algemeen

De opzet van de artikelen XVII tot en met XLV wijkt af van het gebruikelijke patroon. Wegens het grote aantal wijzigingen in de verschillende (onderwijs)regelingen, zijn deze wijzigingen namelijk opgenomen in tabellen. Per tabel staat steeds aangegeven welke begrip vervangen wordt en welke tekst hiervoor in de plaats komt. Dat geeft een overzichtelijker beeld dan het vele malen herhalen van de gebruikelijke formulering ‘in artikel... van... wordt x vervangen door y’.

Onder kolom A in de tabellen staat de nummering van de wijziging. De betreffende regeling staat vervolgens onder kolom B. De betreffende bijlage, het artikel, het lid, het onderdeel en de zin met eventuele zinsnede staan respectievelijk in kolommen C, D, E, F en G. Op deze manier is steeds duidelijk om welk woord in het artikel of de zin het gaat. De tabellen zijn exact en uitputtend: per begrip dat gewijzigd moet worden, staat één wijziging in de tabel.

Artikel XVI. Wijziging Uitvoeringsregeling WEB 2007

Vanwege de nieuwe situatie is in de Uitvoeringsregeling WEB 2007 de term ‘examendeelnemers’ vervangen door ‘extraneï’.

Artikelen XVII en XVIII

In alle regelingen gebaseerd op de WEB-terminologie, waar met ‘deelnemer’ wordt bedoeld de deelnemer aan een beroepsopleiding, wordt ‘deelnemer’ vervangen door ‘student’. Ditzelfde geldt voor de meervoudsvorm: ‘deelnemers’ wordt vervangen door ‘studenten’.

Artikel XIX

In de Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo wordt een aantal keer de term ‘mbo-student’ gebruikt. Met deze wijziging wordt de term ‘mbo-student’ vervangen door ‘student’. Daarmee wordt aangesloten bij de terminologie die sinds 1 augustus 2020 van toepassing is op wetsniveau.

Artikel XX

In de Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo wordt ook een aantal keer de term ‘mbo -student’ (met spatie voor het streepje) gebruikt. Deze term wordt, net als mbo-student (zonder spatie voor het streepje), vervangen door ‘student’.

Artikel XXI

In alle regelingen waarin zowel mbo- als ho-studenten zijn opgenomen wordt de term ‘deelnemer’ vervangen door ‘mbo-student’.

Artikel XXII

In de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt een aantal keer de term ‘deelnemer vavo’ gehanteerd. Met deze wijzigingsregeling wordt de terminologie aangepast aan de nieuwe situatie en wordt de term ‘deelnemer vavo’ vervangen door ‘vavo-student’.

Artikel XXIII

Met deze wijziging is in de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 de term ‘deelnemers’ gewijzigd in ‘vavo-studenten’, omdat op deze plaatsen wordt gedoeld op vavo-studenten.

Artikel XXIV

Met deze wijziging is in de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 de term ‘deelnemers’ gewijzigd in ‘vavo-studenten of deelnemers’, omdat op deze plaatsen wordt gedoeld op vavo-studenten of deelnemers in een opleiding overige educatie.

Artikelen XXV en XXVI

Omdat in een aantal regelingen naast de deelnemer ook de (ho-)student voorkomt, moet een onderscheid gemaakt worden tussen deze twee soorten studenten. Om dit onderscheid te maken, is ‘student’ hier vervangen door ‘ho-student’. Ditzelfde geldt voor de meervoudsvorm: ‘studenten’ is vervangen door ‘ho-studenten’.

Artikel XXVII

In de Subsidieregeling praktijkleren wordt met ‘student’ thans enkel de student die een hbo-opleiding volgt, bedoeld. Daarom wordt ‘student’ hier vervangen door ‘hbo-student’.

Artikel XXVIII

In de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 is een aantal keer de term ‘studenten en ouders’ vervangen door ‘mbo-studenten, vavo-studenten en ouders’, omdat met studenten de mbo-studenten en vavo-studenten worden bedoeld.

Artikel XXIX

In alle regelingen waar met ‘deelnemers’ mbo-studenten of vavo-studenten worden bedoeld, wordt ‘deelnemers’ vervangen door ‘studenten of vavo-studenten’.

Artikel XXX

Omdat de mbo-student niet langer deelnemer genoemd zal worden en om aansluiting te zoeken bij de ho-student, wordt het begrip ‘examendeelnemer’ vervangen door ‘extraneus’.

Artikel XXXI

Omdat de deelnemer aan een beroepsopleiding in de nieuwe situatie wordt aangeduid met ‘student’, dient ‘deelnemersraad’ te worden vervangen door ‘studentenraad’.

Artikel XXXII

Omdat de deelnemer aan een beroepsopleiding in de nieuwe situatie wordt aangeduid met ‘student’, dient ‘deelnemers- en ondernemingsraden’ te worden vervangen door ‘studenten- en ondernemingsraden’.

Artikel XXXIII

Omdat de ‘deelnemer’ in de Regeling studiefinanciering 2000 en Regeling studiefinanciering 2000 BES ‘mbo-student’ wordt en de huidige ‘student’ ‘ho-student’, wordt de overkoepelende term voor deze twee ‘student’ in plaats van ‘studerende’.

Artikelen XXXIV en XXXV

Omdat de deelnemer aan een beroepsopleiding in de nieuwe situatie wordt aangeduid met ‘student’, dient voltijd- en deeltijddeelnemers te worden vervangen door voltijd- en deeltijdstudenten.

Artikel XXXVI

In de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren wordt ‘leerlingen, deelnemers of studenten’ telkens vervangen door ‘leerlingen, vavo-studenten, mbo-studenten of ho-studenten’, omdat met deelnemer mbo-studenten en vavo-studenten worden bedoeld. Om het onderscheid tussen mbo-studenten en ho-studenten te duiden wordt daarnaast de term ‘studenten’ gewijzigd in ‘ho-studenten’.

Artikelen XXXVII en XXXVIII

Daar waar in de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 met de term ‘leerlingen en deelnemers’ gedoeld wordt op leerlingen, (mbo)-studenten, vavo-studenten en deelnemers aan een opleiding overige educatie, is dit aangepast in ‘leerlingen, studenten, vavo-studenten en deelnemers’. Hetzelfde geldt voor de plaatsen waar gedoeld wordt op leerlingen, (mbo)-studenten, vavo-studenten of deelnemers aan een opleiding overige educatie: dit is aangepast in ‘leerlingen, studenten, vavo-studenten of deelnemers’

Artikelen XXXIX en XL

In de Regeling register onderwijsdeelnemers is een aantal keer de term ‘deelnemer’ gebruikt waar ‘onderwijsdeelnemer’ is bedoeld. Ditzelfde geldt voor de meervoudsvorm. Met deze wijzigingsregeling is dit aangepast.

Artikelen XLI tot en met XLV

In de Regeling eindtermen 2013 wordt verschillende keren de term ‘medecursist’ gebruikt voor de mededeelnemer aan een opleiding educatie. Door middel van de wijzigingen in de tabellen van artikelen XLI en XLII wordt dit aangepast. Ook wordt enkele keren abusievelijk gesproken van ‘studenten’. De tabellen XLIII tot en met XLV passen dit aan naar ‘deelnemer’.

BELEIDSREGELS

Artikel XLVI

In artikel 2, eerste alinea, derde volzin, van de Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969 is ‘leerling’ vervangen door ‘jongere’. De Leerplichtwet 1969 hanteert het begrip ‘jongere’ als overkoepelend begrip voor leerlingen, mbo-studenten en vavo-studenten. Dit geldt ook voor artikel 11, onder g, en 14 van de Leerplichtwet 1969. Aangezien artikel 2 van genoemde beleidsregel het begrip ‘andere gewichtige omstandigheden’ zoals bedoeld in artikel 11, onder g, en 14 van de Leerplichtwet 1969 uitlegt, hoort ‘leerling’ daar dus ook ‘jongere’ te zijn. Dit is met deze wijziging gecorrigeerd.

Artikel XLVII

In artikel 2, tweede lid, van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 is ‘student’ vervangen door ‘ho-student’. De beleidsregel heeft betrekking op artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, van de Wet studiefinanciering 2000. Dat artikel gaat weliswaar alleen over ho-studenten, maar de Wet studiefinanciering 2000 als geheel gaat ook over mbo-studenten. Daarom is voor de duidelijkheid in genoemde beleidsregel gespecificeerd dat het om ho-studenten gaat.

Artikel XLVIII

In de bijlage, paragraaf 1. Inleiding, onder b) Vo-ho netwerken, tweede volzin, van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017-2020 is ‘leerlingen/student’ vervangen door ‘leerlingen/ho-studenten’. Het gaat hier namelijk om doorlopende leerlijnen tussen havo en het hbo enerzijds en het vwo en de universiteiten anderzijds. Het betreffen dus ho-studenten. Omdat de beleidsregel als geheel ook over mbo gaat, is dit verduidelijkt. Hetzelfde geldt voor de vervanging van ‘bèta-techniekstudenten’ door ‘leerlingen/ho-studenten in de bèta-techniek’ in de bijlage, paragraaf 2. Doelstelling, onder 2, eerste volzin.

Artikel XLIX

In artikel 7, onder a, van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 is ‘studenten’ vervangen door ‘ho-studenten’. Dat artikel betreft een beleidsregel en gaat weliswaar alleen over hoger onderwijs, maar de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 als geheel gaat ook over andere sectoren. Daarom is hier voor de duidelijkheid gespecificeerd dat het om ho-studenten gaat.

Artikelen L tot en met LVI
Algemeen

De opzet van de artikelen L tot en met LVI wijkt af van het gebruikelijke patroon. Wegens het grote aantal wijzigingen in de verschillende (onderwijs)beleidsregels, zijn deze wijzigingen namelijk opgenomen in tabellen. Per tabel staat steeds aangegeven welke begrip vervangen wordt en welke tekst hiervoor in de plaats komt. Dat geeft een overzichtelijker beeld dan het vele malen herhalen van de gebruikelijke formulering ‘in artikel... van... wordt x vervangen door y’.

Onder kolom A in de tabellen staat de nummering van de wijziging. De betreffende beleidsregel staat vervolgens onder kolom B. De betreffende bijlage, het artikel, het lid, het onderdeel en de zin met eventuele zinsnede staan respectievelijk in kolommen C, D, E, F en G. Op deze manier is steeds duidelijk om welk woord in het artikel of de zin het gaat. De tabellen zijn exact en uitputtend: per begrip dat gewijzigd moet worden, staat één wijziging in de tabel.

Artikel L

Met de wijzigingen zoals voortvloeiend uit deze tabel is ‘deelnemers’ overal vervangen door ‘studenten’ in de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs. De beleidsregel gaat – zoals al uit de titel blijkt – alleen over mbo.

Artikel LI

In de Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs staat een aantal keer ‘deelnemersaantallen’ dat wordt vervangen door ‘studentenaantallen’, zodat het aansluit op de nieuwe terminologie.

Artikel LII

Met de wijzigingen zoals voortvloeiend uit deze tabel is ‘studenten’ op twee plaatsen in het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017-2020 vervangen door ‘mbo-studenten’. Het gaat hier namelijk om het verbeteren van de match tussen de uitstroom van studenten uit het technisch beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt, onder andere door middel van samenwerking tussen het vmbo en mbo. Het betreffen dus mbo-studenten. Omdat de beleidsregel als geheel ook over ho gaat, is dit verduidelijkt.

Artikel LIII

In de Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 is de term ‘deelnemer’ vervangen door ‘mbo-student’, omdat in deze beleidsregel zowel mbo- als ho-studenten zijn opgenomen.

Artikel LIV

Omdat in de Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. HO&S/558908, inzake de aanvullende voorziening reisrecht op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 naast de deelnemer ook de (ho-)student voorkomt, moet een onderscheid gemaakt worden tussen deze twee soorten studenten. Om dit onderscheid te maken, is ‘student’ hier vervangen door ‘ho-student’.

Artikelen LV en LVI

In enkele beleidsregels waar ‘studerende’ als overkoepelend begrip voor de mbo-student en de ho-student wordt gehanteerd, wordt ‘studerende’ vervangen door ‘student’. Hetzelfde geldt voor de meervoudsvorm. Hiermee wordt aangesloten bij de nieuwe terminologie van de Wet studiefinanciering 2000.

INWERKINGTREDING

Artikel LVII

Zie het algemene deel van deze toelichting, onder 7. Inwerkingtreding.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Stb. 2020, 234; Kamerstukken II 2018/19 35 252, nrs. 2 en 3.

X Noot
2

Zie nader: Kamerstukken II 2019/19 35 252, nr. 3. p. 15–16.

X Noot
3

Stb. 2020, 276.