Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2020, 276Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) en het besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 267)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2020, nr. WJZ/24868774(9285), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel LXIV van de wet van 1 juli 2020 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) en artikel XLII van het besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. De wet van 1 juli 2020 houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 234) treedt, met uitzondering van de artikelen en onderdelen genoemd in het tweede lid van onderhavig artikel, in werking met ingang van 1 augustus 2020. Indien het Staatsblad waarin onderhavig besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2020, treedt de wet met uitzondering van de artikelen en onderdelen genoemd in het tweede lid van onderhavig artikel, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin onderhavig besluit wordt geplaatst.

  • 2. De artikelen I, onderdelen B, onder 1, E, I, J, L, N, R, voor zover het betreft de artikelen 8.1.5 tot en met 8.1.5f van de Wet educatie en beroepsonderwijs, Z, onder 2, en CC, II, onderdelen B, onder 1, D, H, I, J, K en P, voor zover het betreft de artikelen 8.1.6a tot en met 8.1.6g van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, XV, XVI en XLVI treden in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Artikel 2

Het besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 267) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020. Indien het Staatsblad waarin onderhavig besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2020, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin onderhavig besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van xxx houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 234) en het besluit van xxx tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de terminologiewijzigingen in de Wet versterken positie mbo-studenten (Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten) (Stb. 2020, 267). In de memorie van toelichting bij artikel LXIV van de wet is aangegeven dat de streefdatum voor inwerkingtreding van de gehele wet 1 augustus 2020 is.1 Later is in de memorie van antwoord aangegeven dat de onderdelen voor het mbo-studentenfonds en voor de mbo-verklaring een jaar later, dus per 1 augustus 2021, in werking zullen treden.2 Dit is voorgesteld omdat scholen meer tijd nodig hebben om het mbo-studentenfonds goed vorm te kunnen geven en de ict-systemen aan te passen voor de mbo-verklaring. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memorie van antwoord.

Artikel 1

De wet treedt dus voor de verschillende maatregelen op verschillende tijdstippen in werking. De onderdelen die betrekking hebben op het mbo-studentenfonds en de mbo-verklaring zullen, zoals hiervoor aangegeven, per 1 augustus 2021 in werking treden. De inwerkingtreding is geregeld in artikel 1, tweede lid, van dit besluit.

De overige onderdelen, te weten de maatregelen voor zwangere mbo-studenten, de maatregelen met betrekking tot de doorstroomregeling en de terminologiewijziging van «deelnemer» naar «student», zullen in werking treden per 1 augustus 2020. Echter, wanneer onderhavig besluit wordt gepubliceerd in het Staatsblad na 1 augustus 2020, is inwerkingtreding op 1 augustus 2020 niet meer mogelijk. In dat geval treden deze onderdelen zo snel mogelijk in werking: de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin onderhavig besluit wordt geplaatst. De inwerkingtreding van deze onderdelen wordt geregeld in artikel 1, eerste lid, van dit besluit.

Artikel 2

Het aanpassingsbesluit regelt de terminologiewijziging van «deelnemer» naar «student» op AMvB-niveau. De inwerkingtreding van dit aanpassingsbesluit, geregeld in artikel 2, is daarom gelijk aan de inwerkingtreding van de terminologiewijzigingen op wetsniveau.[toelichting (zie Ar 174a):

Vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijn

Dit besluit zorgt voor de inwerkingtreding van de wet en het aanpassingsbesluit op voornoemde data. Daarmee wordt aangesloten bij het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten van regelgeving. Er wordt wel afgeweken van de minimuminvoeringstermijn voor wat betreft de inwerkingtredingsdatum van 1 augustus 2020. De invoeringstermijn wordt niet gehaald doordat de behandeling van dit wetsvoorstel vanwege de coronamaatregelen is vertraagd. Aangezien het studiejaar in het mbo start op 1 augustus is het van belang dat de voor dat studiejaar geldende regels voor die datum in werking zijn getreden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Kamerstukken II 2018/19, 35 252, nr. 3

X Noot
2

Kamerstukken I 2019/20, 35 252, C.