Consultatie van het ontwerpbesluit marktanalyse Hoogwaardige Wholesaletoegang, Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) deelt hierbij mee het ontwerpbesluit marktanalyse Hoogwaardige Wholesaletoegang (kenmerk: ACM/UIT/544387). In dit ontwerpbesluit concludeert de ACM dat niet kan worden vastgesteld dat er een aanbieder van Hoogwaardige Wholesaletoegang is die beschikt over aanmerkelijke marktmacht. De ACM stelt dan ook vast dat regulering van deze markt niet langer noodzakelijk is.

Consultatie

Het ontwerpbesluit wordt, conform artikel 6b.1 van de Telecommunicatiewet, voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Algemene wet bestuursrecht afd. 3.4). Het ontwerpbesluit is op 19 november 2020 aan belanghebbenden toegestuurd en gepubliceerd op de website van de ACM (www.acm.nl). Vanaf die dag ligt het ontwerpbesluit gedurende acht weken voor belanghebbenden ter inzage. Indien u inzage wenst kunt u dit per e-mail kenbaar maken aan Programma-MA@acm.nl.

Zienswijze

Tot en met 14 januari 2021 kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend onder vermelding van ‘Ontwerpbesluit marktanalyse Hoogwaardige Wholesaletoegang’ (per post: ACM, Directie TVP, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag; per e-mail: Programma-MA@acm.nl). Indien u van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, wordt u verzocht dit per e-mail kenbaar te maken aan: Programma-MA@acm.nl.

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt de ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Indien uw reactie naar uw oordeel vertrouwelijke informatie bevat, dient u zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen

Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal de ACM deze zienswijzen inventariseren en beoordelen of deze moeten leiden tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Vervolgens zal het ontwerpbesluit bij de Europese Commissie worden genotificeerd.

Naar boven