Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 november 2020, nr. WJZ/ 20269996, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie in verband met herstel omissies

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 44, eerste lid, 45, eerste lid, 47, eerste lid, 55f, eerste lid, 55g, eerste lid, 55i, eerste lid, en 55j, derde en vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte en voor de vermindering van broeikasgas op grond van de artikelen 4, 6, 8, eerste lid, 10, eerste lid, 12, eerste lid, 14, eerste lid, 16, eerste lid, 18, 20, 22, eerste lid, 24, 26, eerste lid, 28, eerste lid, 30, 32, 34, 36, eerste lid, 38, eerste lid, 40, eerste lid, 42, eerste lid, 44, eerste lid, 46, eerste lid, 48, eerste lid, 50, eerste lid, 52, eerste lid, 54, eerste lid, 56, eerste lid, 58, eerste lid, 60, eerste lid, 62, eerste lid, 64, eerste lid, 66 en 68, die wordt aangevraagd in de periode van 24 november 2020, 09:00 uur, tot 17 december 2020, 17:00 uur, bedraagt € 5.000.000.000.

B

Aan artikel 3, dertiende lid wordt toegevoegd ‘, met dien verstande dat het verschil in kg verminderde broeikasgas dat bij het aantal kg verminderde broeikasgas van het volgende jaar kan worden opgeteld, bedoeld in artikel 55j, vierde lid, van het besluit, wordt gemaximeerd op 25% van het aantal kg verminderde broeikasgas dat het desbetreffende jaar voor subsidie in aanmerking komt’.

C

In artikel 57, tweede lid, wordt ‘binnen drie jaar’ vervangen door ‘binnen vier jaar’.

D

In de tabel van artikel 74 vervallen de rijen met aanduiding ‘artikel 32, onderdeel a’ en ‘artikel 32, onderdeel b’.

E

In de tabel van artikel 75, eerste lid, worden onder de rij met aanduiding ‘artikel 66’ de volgende rijen ingevoegd:

Artikel 32, onderdeel a

Ondiepe geothermie, basislast

0,060

6.000

0,023

0,028

0,005

Artikel 32, onderdeel b

Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving

0,081

3.500

0,023

0,028

0,005

ARTIKEL II

In de bijlagen 1 en 5 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie wordt ‘Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie’ telkens vervangen door ‘Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 november 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Op 22 september 2020 zijn de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 (hierna: de Aanwijzingsregeling) en de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2020, nr. WJZ/ 20146004, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitbreiding met productie-installaties voor broeikasgasvermindering en tot wijziging van de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie in verband met een omissie (Stcrt. 2020, 48287) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regelingen vormen samen de basis voor de stimulering van de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en andere technieken ter vermindering van broeikasgas, ingevuld voor de openstelling in het najaar van 2020. Beide regelingen treden op 1 november 2020 in werking. Na publicatie zijn een aantal kleine fouten ontdekt.

Onderhavige wijzigingsregeling treedt de dag na publicatie in de Staatscourant in werking, en werkt terug tot en met 1 november 2020. De wijzigingsregeling strekt tot het herstellen van enkele omissies in beide regelingen.

2. Regeldruk

De in deze wijzigingsregeling opgenomen wijzigingen zijn voornamelijk juridisch-technisch van aard en hebben geen gevolgen voor de regeldruk.

3. Inwerkingtreding

Deze wijzigingsregeling treedt de dag na publicatie in de Staatscourant in werking, en werkt terug tot en met 1 november 2020. Dit is nodig om de wijzigingen direct door te kunnen voeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven