Bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel (ongewijzigd vastgesteld)

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 13 november 2020 tot en met donderdag 24 december 2020 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel met de bijbehorende stukken ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel. De percelen liggen in het buitengebied van de gemeente De Fryske Marren ten noordoosten van de kern Sondel.

Doel

Op het perceel is een agrarisch bedrijf aanwezig met een loonwerkbedrijf als neventak. Voor het bedrijf wordt een nieuw bouwvlak toegekend met een oppervlak van 3 hectare.

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, kunt u inzien bij:

 

 • 1.

  · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure;

 • 2.

  het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPSON18JCBOOMSMA64-VA01

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • 1.

  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • 2.

  een belanghebbende die een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

J oure, 11 november 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven