Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 59348Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 6 november 2020, nr. WJZ/ 20268022, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met een nieuwe openstelling van de Venture Challenge subsidiemodule

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 16 en 25 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3.23.7, onderdeel a, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt ‘onvoldoende gevalideerd’ vervangen door ‘onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd’.

ARTIKEL II

In de tabel, behorende bij artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020, wordt na de rijen met betrekking tot titel 3.23 een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.23: Venture Challenge

3.23.2

Life Sciences & Health (LSH)

 

03-12-2020 t/m 12-01-2021

€ 90.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 december 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 november 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

Per 1 januari 2020 is de subsidiemodule Venture Challenge (VC) toegevoegd aan de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES). De VC-subsidiemodule, opgenomen in titel 3.23 van de RNES, beoogt meer valorisatie van kennis door sterkere benutting van onderzoeksresultaten voor markttoepassingen via het starten van bedrijven. Met de subsidiemodule kan subsidie verstrekt worden voor teams die voornemens zijn een startup op te richten of die recent een startup hebben opgericht, voor deelname aan het Venture Challenge programma (VC-programma). Het VC-programma is een innovatieadviesdienst die in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) georganiseerd wordt, en die uit meerdere bijeenkomsten bestaat, zoals bootcamps en coaching sessies met ervaren business coaches, experts en ondernemers uit de sector, waar de teams worden klaargestoomd voor een succesvolle start van hun bedrijf.

De VC-subsidiemodule is, bij wijze van pilot, in eerste instantie alleen voor de topsector Life Sciences & Health (LSH) opengesteld (zie voor nadere toelichting Stcrt. 2019, 69548). Met onderhavige wijzigingsregeling wordt in de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 een derde tender opgenomen van de VC-subsidiemodule voor LSH (artikel II). Deze openstelling voor de voorjaarsronde 2021 van de VC loopt van 3 december 2020 tot en met 12 januari 2021, met een subsidieplafond van € 90.000. De precieze data voor de bijeenkomsten van het betreffende VC-programma zullen, voor openstelling van de VC-subsidiemodule voor deze derde ronde, bekend worden gemaakt op de website van uitvoerder NWO (www.nwo.nl/venturechallenge). Eveneens is voorzien in een najaarsronde van het VC-programma in 2021. De openstelling voor deze najaarsronde zal worden opgenomen in de – nog te publiceren – Regeling openstelling EZK en LNV subsidies 2021.

Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om een verduidelijking aan te brengen in de afwijzingsgronden. In artikel 3.23.7, onderdeel a, van de RNES was opgenomen dat een aanvraag wordt afgewezen indien het nieuwe product of proces of de nieuwe dienst onvoldoende gevalideerd is middels concrete, experimentele data. In de LSH sector duidt gevalideerd doorgaans echter op een verder gevorderd stadium van het product of proces of de dienst dan voor onderhavige subsidiemodule beoogd is. Beoogd is dat er voldoende wetenschappelijke onderbouwing is voor de kennisintensieve technologische innovatie en dat er concrete bewijzen zijn dat deze innovatie in de praktijk kan gaan werken (‘proof-of-concept’). Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie is het dus bijvoorbeeld voldoende dat de innovatie bewezen is in het laboratorium. Om dit te verduidelijken is middels artikel I in de betreffende afwijzingsgrond ‘onvoldoende gevalideerd’ vervangen door ‘onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd’.

Met deze wijzigingsregeling wijzigt de regeldruk voor de subsidieaanvragers (opgenomen in Stcrt. 2019, 69548) niet. Het gaat hier om een nieuwe openstelling en een kleine verduidelijking, die geen gevolgen heeft voor de regeldruk.

Onderhavige wijzigingen voldoen aan de voorwaarden van artikel 28 en hoofdstuk I van de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV; het toepasselijke staatssteunkader, zoals reeds toegelicht in Stcrt. 2019, 69548). De subsidiemodule is al eerder ter kennisneming aan de Europese Commissie gezonden, conform artikel 11, onder a, van de AGVV.

Deze regeling treedt in werking op 3 december 2020. Hiermee wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten, zoals opgenomen in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Dit is gerechtvaardigd, omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer