Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij op 6 november 2020, op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft besloten om een door een belangrijke meerderheid van de producenten en importeurs van vlakglas vrijwillig gesloten overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas algemeen verbindend te verklaren voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Het verzoek is ingediend door Stichting Vlakglas Recycling Nederland namens de vereniging Bouwend Nederland, mede namens de producenten en importeurs van vlakglas die lid zijn van Bouwend Nederland en zijn verenigd in de vakgroep GLAS van die vereniging.

De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van VRN en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor vlakglas.

De algemeen verbindend verklaring van de 0vereenkomst is nodig om te bewerkstelligen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig partij zijn bij deze overeenkomst verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen.

Van het ontwerpbesluit is op 5 juni 2020 mededeling gedaan in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit heeft van 8 juni 2020 tot en met 20 juli 2020 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan is een zienswijzen ingediend.

Het definitieve besluit en bijbehorende stukken liggen de eerste werkdag na de dag van publicatie van het besluit in de Staatscourant gedurende zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht. U dient vooraf echter wel een afspraak te maken (email: producentenverantwoordelijkheid@rws.nl).

De tekst van het definitieve besluit en van de overeenkomst is hieronder opgenomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

neemt het volgende in overweging:

 • 1. De heer C. Wittekoek, directeur van Stichting Vlakglas Recycling Nederland (hierna VRN), Zilverstraat 69, 2718 RP te Zoetermeer, heeft op 10 januari 2020 een verzoek tot algemeen verbindend verklaring als bedoeld in artikel 15.36 van de Wet milieubeheer (hierna Wm) van de Overeenkomst over de recyclingbijdrage voor vlakglas (hierna Overeenkomst vlakglas) ingediend. De Overeenkomst vlakglas is gesloten tussen VRN en de vereniging ‘Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren bouw en infrastructuur’ (hierna Bouwend Nederland) en Vakgroep GLAS, welke onder de koepel van Bouwend Nederland opereert, waarin onder andere de producenten en imporeurs van vlakglas zijn verenigd.

  De algemeen verbindend verklaring wordt aangevraagd voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 en volgt op de algemeen verbindend verklaring van VRN met het kenmerk IENM/BSK-2016/114000, welke geldig is tot en met 31 december 2020.

  Looptijd avv uiterlijk tot 1 januari 2023

  Een algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage (hierna avv) wordt gezien als een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (hierna upv) als bedoeld in artikel 8 en 8bis van Richtlijn 2008/98/EG, ofwel de Kaderrichtlijn afvalstoffen (hierna Kra), zoals gewijzigd door Richtlijn 2018/851 van 30 mei 2018. Conform de wijzigingsrichtlijn moet artikel 8bis van de Kra uiterlijk op 1 januari 2023 geïmplementeerd zijn in nationale regelingen voor upv die vóór 4 juli 2018 zijn vastgesteld.

  Een algemeen verbindend verklaring die op of na 4 juli 2018 is vastgesteld en aansluit op een besluit tot algemeen verbindend verklaring voor hetzelfde product die voor 4 juli 2018 is vastgesteld, wordt aangemerkt als een voor 4 juli 2018 vastgestelde regeling voor upv. Een dergelijke avv wordt getoetst aan het recht zoals dat voor de datum van inwerkingtreding van de implementatieregelgeving (gepland op 1 juli 2020) van kracht was. De geldigheidstermijn van de algemeen verbindend verklaring moet dan tevens uiterlijk 5 januari 2023, de uiterlijke datum waarop bestaande regelingen voor upv moeten voldoen aan de nieuwe Kra, zijn geëindigd. Dit brengt met zich mee dat een aangevraagde avv voor vlakglas tot uiterlijk 1 januari 2023 kan worden verleend onder het wettelijk kader zoals dat gold voor implementatie van de nieuwe Kra in de Nederlandse regelgeving (gepland tot uiterlijk 1 juli 2020). Vanaf die datum moet een nieuwe avv of een bestaande avv die langer doorwerkt voldoen aan de eisen van artikel 8bis van de Kra en de implementatieregelgeving daarvan.

 • 2. Met betrekking tot het verzoek tot avv wordt de in titel 15.10 van de Wm en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) voorgeschreven procedure gevolgd.

  Op 29 januari 2020, 20 en 21 februari 2020 is er een verzoek om aanvullende informatie aan VRN verzonden. Het verzoek tot avv is door VRN op 10 februari 2020 en op 24 februari 2020 aangevuld.

  Het verzoek, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken worden ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht. De kennisgeving over de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

  Het verzoek, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken hebben van 8 juni 2020 tot en met 20 juli 2020 ter inzage gelegen bij Rijkswaterstaat, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht.

  De kennisgeving over de ter inzage legging is op 5 juni 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt-2020-29599).

  Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen.

 • 3. De Overeenkomst vlakglas vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van VRN en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor vlakglas.

  De algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomst vlakglas is nodig om te bewerkstelligen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig partij zijn bij deze overeenkomst verplicht worden de afvalbeheerbijdrage (in de Overeenkomst vlakglas de recyclingbijdrage genoemd) af te dragen.

  Reeds vijfmaal eerder is een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas door de Minister op verzoek van VRN algemeen verbindend verklaard. De laatste avv loopt tot en met 31 december 2020. Dit verzoek tot avv is hierop het vervolg.

 • 4. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomst vlakglas is getoetst aan titel 15.10 van de Wm, de regeling en de “Leidraad algemeen verbindend verklaring overeenkomst over een verwijderingsbijdrage (avv)” (hierna de leidraad), zoals op 10 november 2000 vastgesteld door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De leidraad bevat een nadere uitleg over toepassing van de hierna genoemde gronden uit de regeling. Daarin komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:

  • a. In artikel 15.37, eerste lid, van de Wm is opgenomen dat het verzoek tot avv slechts kan worden ingediend door "degenen die, onderscheidenlijk organisaties van degenen die, wat betreft de gezamenlijke omzet en aantal van de betrokken stoffen, preparaten of andere producten een naar het oordeel van de Staatssecretaris belangrijke meerderheid vormen van degenen die deze stoffen, preparaten of andere producten in Nederland invoeren en op de markt brengen." In de memorie van toelichting is aangegeven dat hierbij gedacht kan worden aan een dekkingsgraad van de gezamenlijke omzet van circa 75%.

   VRN heeft aangegeven dat de bepaling van de totale marktomvang van vlakglas moeilijk te bepalen is. VRN is daarom uitgegaan van een aantal uitgangspunten en aannames:

   • Er wordt jaarlijks zo’n 5.000.000 m2 isolatieglas op de markt wordt gebracht. Dit wordt voor gemiddeld 86% toegepast in woningbouw en voor 14% in de utiliteitsbouw.

   • In 2018 zijn er 66.585 nieuwbouwwoningen opgeleverd (bron CBS1). In de looptijd van de voorgaande avv zijn er jaarlijks gemiddeld 60.000 woningen gebouwd. De verwachting is dat in de komende avv periode zal doorzetten. Aan de hand van deze cijfers is berekend dat de hoeveelheid isolatieglas wat jaarlijks op de Nederlandse markt wordt afgezet tussen de 5.000.000 en 5.200.000 m2 bedraagt.

   • Isolatieglas bestaat uit een unit van twee of meer delen vlakglas, bij elkaar gehouden door een metalen- of kunststof strip en een kitafdichting.

   • In de Europese Unie zijn momenteel ongeveer 58 vlakglasovens. Een vlakglasoven produceert ongeveer 150.000 ton glas per jaar. Deze ovens produceren naast vlakglas voor isolatieglas, ook glas voor de productie van autoruiten, kassenglas en interieurglas. De laatste vlakglasoven in Nederland is in 2013 gesloten.

   VRN heeft ook zelf onderzoek gedaan naar de marktomvang van isolatieglas in Nederland. VRN heeft aan de Nederlandse producenten van isolatieglas gevraagd hoeveel zij geproduceerd hebben voor de Nederlandse markt. Tevens heeft VRN gevraagd aan deze producenten om de gegevens van hun zusterbedrijven over de gegevens van naar Nederland geïmporteerde hoeveelheden. Duitsland is het voornaamste importland voor isolatieglas. De Duitse brancheorganisatie had net zoals de Nederlandse organisatie niet de beschikking over de hoeveelheden. Verder heeft VRN onderzoek gedaan naar de hoeveelheden kozijnen die inclusief isolatieglas op de Nederlandse markt worden gebracht.

   Het aantal Nederlandse producenten bedraagt circa 25. In Duitsland zijn er 15 bedrijven die naar Nederland exporteren. In België zijn er 8 bedrijven die naar Nederland exporteren. De hoeveelheid isolatieglas wat in Nederland geproduceerd wordt, wordt door VRN geschat op 2.558.269 m2.

   Verder schat VRN de hoeveelheid geïmporteerd vlakglas op 2.568.567 m2. Deze schatting is gebaseerd op aangiftes over 2018.

   In 2017 hebben USP Marketing Consultancy en BouwKennis in opdracht van VRN een onderzoek gedaan naar de markt van vlakglas in Nederland, op basis van het gewicht. De hoeveelheid dubbelglas die op de Nederlandse markt is gezet bedraagt volgens dit onderzoek 132.000 ton2. Dit komt overeen met circa 4.800.000 m2 isolatieglas. Afhankelijk van de samenstelling van het isolatieglas.

   De schattingen van de productie in Nederland en het geïmporteerde glas, stroken met de totaal op de markt gebrachte hoeveelheid van ongeveer 5.126.836 m2 (2.558.269 + 2.568.567).

   De gezamenlijke omzet van het in Nederland op de markt gebrachte isolatieglas wordt door VRN op basis van het onderzoek geschat op € 200 miljoen.

   De aanvraag tot algemeen verbindend verklaring van de Overeenkomst vlakglas wordt gedaan door VRN. De overeenkomst is aangegaan tussen VRN en Bouwend Nederland, mede namens de producenten en importeurs van vlakglas die lid zijn van Bouwend Nederland en zijn verenigd in Vakgroep GLAS van die vereniging.

   Vakgroep GLAS is vertegenwoordigd in het bestuur van VRN. Vakgroep GLAS vertegenwoordigt, volgens de bij de aanvraag gevoegde lijsten van de leden, meer dan 82% van de producenten en importeurs van vlakglas in Nederland. Vakgroep GLAS heeft circa 80 leden die actief zijn in de productie of import van isolatieglas.

   Een onafhankelijk accountantsbureau heeft onderzoek gedaan naar de meerderheid van het op de markt gebrachte isolatieglas. Het bureau heeft zich hierbij gebaseerd op de gemelde gegevens over isolatieglas van de producenten en importeurs die in juli 2019 onder de toen geldende avv vlakglas aangifte moesten doen. Deze gegevens zijn verkregen van de Onafhankelijk Administratie Vlakglas (hierna OAV). Op basis van de lijst van Vakgroep GLAS-leden die in 2018 een aandeel hebben gehad in de productie of import van isolatieglas in Nederland, heeft deze accountant het volgende geconstateerd:

   Tabel 1; geproduceerd isolatieglas meerderheid
    

   m2

   Procentueel

   Geproduceerd of geïmporteerd isolatieglas in Nederland over 2018

   4.996.568

   100%

   Aandeel van Vakgroep GLAS-leden in het geproduceerd of geïmporteerd isolatieglas in Nederland over 2018

   4.116.457

   82,4%

   De aanvrager heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan de vereiste van belangrijke meerderheid zoals bepaald in artikel 15.37, eerst lid, van de Wm.

  • b. Op grond van artikel 1, onder a, van de regeling dient in de overeenkomst de naam, adres en registratienummer bij de Kamer van Koophandel van degenen die partij zijn bij de overeenkomst te worden gegeven.

   Het verzoek bevat de namen, adressen en registratienummers bij de Kamer van Koophandel van de organisaties die partij zijn bij de Overeenkomst vlakglas.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder a, van de regeling.

  • c. Op grond van artikel 1, onder b, van de regeling dient in de overeenkomst de stof, het preparaat of het andere product waarop de afvalbeheerbijdrage wordt gelegd te worden gegeven.

   In artikel 2 van de Overeenkomst vlakglas staat dat de afvalbeheerbijdrage betrekking heeft op vlakglas dat voor de eerste maal op de Nederlandse markt afgezet wordt.

   De afvalbeheerstructuur omvat alle soorten vlakglasafval, waaronder blank floatglas, draadglas, figuurglas, gecoat glas, gehard glas, gelaagd glas, brandwerend glas, gekleurd enkel glas, isolatieglas, tuinbouwglas, verzilverd glas, geëmailleerd/geverfd glas, profielglas, glasglazen bouwstenen, gebogen glas, overige soorten vlakglas en combinatieglas. Het heeft geen betrekking op overige soorten glas zoals keramische glas, holglas en glas afkomstig uit de automotive (autoruiten).

   De afvalbeheerbijdrage zal voor isolatieglas een bepaald bedrag per m2 bedragen. Onder isolatieglas wordt verstaan een unit van twee of meer ruiten van één van bovenstaande samenstellingen van vlakglas die bijeen wordt gehouden door middel van een metaalstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevelelement van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als isolatieglas beschouwd.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder b, van de regeling.

  • d. Op grond van artikel 1, onder c, van de regeling dient in de overeenkomst de hoogte of de wijze van berekenen van de afvalbeheerbijdrage aan de orde te komen.

   In artikel 2 van de Overeenkomst vlakglas is beschreven dat de afvalbeheerbijdrage voor isolatieglas € 0,30 per m2 (exclusief BTW) bedraagt. Dit bedrag is gebaseerd op financiële analyses en prognoses om een doelmatige, landelijk en kostendekkende afvalbeheerstructuur (in de Overeenkomst vlakglas recyclingsysteem genoemd en in de aanvraag tot avv daarnaast ook verwijderingsstructuur genoemd) voor vlakglas uit te voeren. Voor de overige soorten vlakglas geldt een afvalbeheerbijdrage van € 0 per m2.

   De afvalbeheerbijdrage wordt afgedragen door iedere deelnemer voor elke m2 vlakglas die voor het eerst op de Nederlandse markt wordt afgezet.

   In artikel 2 van de Overeenkomst vlakglas is tevens voorzien in de mogelijkheid voor VRN om de bijdrage jaarlijks te wijzigen, rekening houdend met de actuele en voorziene inkomsten en kosten voor het in stand houden van de afvalbeheerstructuur. De vast te stellen afvalbeheerbijdrage voor vlakglas mag volgens artikel 2 van de Overeenkomst vlakglas ten hoogste € 0,40 per m2 (exclusief BTW) bedragen.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder c, van de regeling.

  • e. Op grond van artikel 1, onder d, van de regeling dient in de overeenkomst een omschrijving van degenen op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheerbijdrage wordt gelegd te worden gegeven.

   In artikel 2 van de Overeenkomst vlakglas is opgenomen dat de hoogte van de afvalbeheerbijdrage voor isolatieglas € 0,30 (exclusief BTW) bedraagt. Voor de overige soorten vlakglas geldt een bijdrage van € 0,–. De afvalbeheerbijdrage wordt afgedragen voor elke vierkante meter, door iedere producent en/of importeur die voor het eerst vlakglas afzet op de Nederlandse markt.

   VRN onderscheidt drie categorieën:

   • Producenten:

    Producenten van isolatieglas leveren aan groothandel, kozijnenfabrikanten, glaszetters, gevelbouwers, aannemers, maar passen het vlakglas ook toe voor eigen projecten;

   • Importeurs:

    Importeurs importeren isolatieglas en leveren aan groothandel, kozijnenfabrikanten, glaszetters, aannemers, maar ook voor eigen projecten. Ook isolatieglas wat gemonteerd is in kozijnen en gevelelementen wordt hierbij betrokken;

   • Overig

    Overige geproduceerde en importeerde vlakglassoorten worden niet geregistreerd, omdat de afvalbeheerbijdrage hierop € 0,– bedraagt.

   Hierbij is de producent in artikel 1 van de Overeenkomst vlakglas gedefinieerd als de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Nederland vlakglas produceert. De importeur is hier gedefinieerd als de in Nederland gevestigde natuurlijk persoon of rechtspersoon die blijkens de aankoopfactuur vlakglas geleverd heeft gekregen waarop buitenlandse BTW dan wel een BTW-nultarief, in combinatie met BTW identificatienummers, is toegepast.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder d, van de regeling.

  • f. Op grond van artikel 1, onder e, van de regeling dient in de overeenkomst een omschrijving van degenen aan wie de afdracht van de afvalbeheerbijdrage moet plaatsvinden te worden gegeven.

   Volgens de leidraad dient in de overeenkomst gewaarborgd te worden dat de organisatie die de afvalbeheerbijdrage beheert onafhankelijk is en dat de geïnde gelden alleen voor de verwerking (in de leidraad wordt de verouderde term verwijdering gebruikt) van de betreffende producten in de afvalfase worden besteed.

   In artikel 4 van de Overeenkomst vlakglas is geregeld dat de OAV namens VRN de afvalbeheerbijdrage int bij de producent en/of importeur van isolatieglas. De door de OAV ontvangen afvalbeheerbijdrage wordt periodiek en automatisch overgemaakt naar VRN. Concurrentiegevoelige informatie kan op deze manier niet worden vrijgegeven.

   Hiermee is aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 1, onder e, van de regeling.

  • g. Op grond van artikel 1, onder f, van de regeling dient in de overeenkomst het tijdstip en de wijze waarop de afdracht van de afvalbeheerbijdrage moet plaatsvinden te worden gegeven.

   In artikel 4 van de Overeenkomst vlakglas is opgenomen dat na afloop van elk kwartaal iedere deelnemende producent en importeur van isolatieglas een digitaal opgavenformulier van de OAV invult. Middels dit opgavenformulier doet de producent en/of importeur opgave van de hoeveelheid door hem geproduceerde en/of geïmporteerde vierkante meters isolatieglas. De producent berekent aan de hand van de eigen opgave de af te dragen hoeveel afvalbeheerbijdrage hij moet voldoen en maakt dit bedrag over aan de OAV. Dit betekent dat gemiddeld vijfenzeventig dagen nadat het vlakglas voor de eerste keer is afgezet of verkocht op de Nederlandse markt de afvalbeheerbijdrage wordt overgemaakt.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder f, van de regeling.

  • h. Op grond van artikel 1, onder g, van de regeling dient in de overeenkomst de wijze waarop controle op de afdracht plaatsvindt aan de orde te komen.

   Volgens de leidraad moet de controle uitgevoerd worden door een onafhankelijke derde, moet aangegeven worden welke stappen worden ondernomen indien uit de controle blijkt dat een bedrijf niet de juiste gegevens heeft aangeleverd of de afvalbeheerbijdrage (in de leidraad verwijderingsbijdrage genoemd) niet afdraagt en moet de controlefrequentie worden vermeld.

   In artikel 4 van de Overeenkomst vlakglas is aangegeven dat aan het einde van elk jaar, alle deelnemers een jaaropgave ontvangen van de OAV. Op basis van de jaaropgave geven de deelnemers een directieverklaring met betrekking tot de juistheid van de gegevens. Voor de juistheid van de door de deelnemers verstrekte gegevens worden steekproefcontroles door een door de OAV gecontracteerde registeraccountant uitgevoerd. Het onderzoek van de registeraccount wordt uitgevoerd over het voorgaande jaar, aan de hand van de financiële administratie. Verder zal de werkwijze van de OAV jaarlijks gecontroleerd worden door een daartoe gecontracteerde internationaal opererende registeraccountant. Indien een bedrijf het opgavenformulier niet invult of niet meewerkt aan de steekproefcontrole door een registeraccountant zal het bedrijf na vier weken een eerste aanmaning ontvangen. Twee weken daarna ontvangt het bedrijf een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijke weg de opgave of de controle zal worden afgedwongen.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder g, van de regeling.

  • i. Op grond van artikel 1, onder h, van de regeling dient in de overeenkomst de wijze waarop degene op wie de verplichting tot afdracht van de afvalbeheerbijdrage is gelegd, gebruik kan maken van de afvalbeheerstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere product, aan de orde te komen.

   Alle producenten en importeurs van vlakglas in Nederland kunnen kosteloos deelnemen aan de afvalbeheerstructuur.

   Vlakglasstromen kunnen vrijkomen bij veredelaars en groothandelaren die voortvloeien uit vervangings-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. Deze worden ingezameld en opgehaald bij veredelaars en groothandelaren van enkelglas en isolatieglas, glaszetters, aannemers en gevelbouwers, milieustraten, containeroverslagbedrijven, renovatieprojecten en alle overige locatie waar vlakglasafval ontstaat. Dit vlakglasafval kan gratis worden ingeleverd bij één van de 390 openbare inzamelpunten die zijn aangesloten bij het VRN-systeem. Het VRN-systeem heeft hiertoe:

   • inzamelpunten bij particuliere bedrijven die een deel van hun terrein beschikbaar stellen voor een inzamelcontainer;

   • regionale overslagstations bij grote milieustraten waar een inzamelcontainer staat;

   • milieustraten/-parken bij gemeenten die bij VRN een container kunnen aanvragen waarin particulieren vlakglasafval kosteloos kunnen afgeven;

   • op- en overslagbedrijven, containerbedrijven waar ladingen vlakglasafval kunnen worden ingeleverd. Deze bedrijven zamelen ook zelf vlakglasafval in;

   • renovatieprojecten waar op verzoek containers zijn geplaatst voor de inzameling van vlakglasafval.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder h, van de regeling.

  • j. Op grond van artikel 1, onder i, van de regeling dient in de overeenkomst de looptijd van de overeenkomst opgenomen te zijn.

   In de Overeenkomst vlakglas is opgenomen dat deze een geldigheidsduur heeft van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 1, onder i, van de regeling.

  • k. Op grond van artikel 2, onder a, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de met de afvalbeheerstructuur te realiseren milieudoelstellingen aangegeven te worden.

   VRN schat op basis van gegevens uit het verleden en op basis van onderzoek dat er jaarlijks 192.000 ton vlakglasafval op de Nederlandse markt wordt gebracht. In de volgende tabel is de onderverdeling weergegeven van het op de markt gebrachte vlakglas3:

   Tabel 2; op de markt gebracht vlakglas

   Op de markt gebracht

    
    

   Tonnage

   Nieuwbouw

   67.000

   Renovatie

   60.000

   Schadeherstel

   5.000

   Productie/bewerking

   20.000

   Overig

   40.000

   totaal

   192.000

   In nieuwbouw, renovatie en schadeherstel wordt overwegend isolatieglas gebruikt. De overige toepassingen zijn onder andere in gevelbeglazing, interieur, meubels en spiegels.

   Door VRN is aangegeven dat zij verwacht hiervan jaarlijks 100.000 ton vlakglas in te kunnen zamelen afkomstig van breuk-, snij- en productieafval, vlakglas afkomstig van renovatieprojecten, vlakglas afkomstig van sloopprojecten en vlakglas afkomstig van gemeentelijke afvalbrengstations. Dit is veelal afkomstig van particulieren.

   Deze hoeveelheid kan als volgt opgesplitst worden:

   Tabel 3; herkomst
    

   Glas wat vrijkomt

   Glas wat door VRN ingezameld

   Percentage ingezameld tov vrijkomend

   Percentage ingezameld tov op de markt gebracht

    

   Tonnage

   Tonnage

      

   Renovatie

   60.000

   48.000

   48%

   25%

   Sloop

   8.000

   5.000

   5%

   3%

   Gemeentes

   8.000

   8.000

   8%

   4%

   Glasherstel

   6.000

   5.000

   8%

   4%

   Productie

   18.000

   8.000

   8%

   4%

   totaal

   100.000

   74.000

   74%

   40%

   VRN geeft aan dat een groot deel van het vlakglas dat niet in het VRN-systeem terecht komt, afkomstig is van productieafval en glas vrijkomend bij renovatie en sloopwerkzaamheden van tuinderkassen. Deze sectoren zijn volgens VRN goed georganiseerd en VRN gaat ervan uit dat deze sectoren geen behoefte hebben aan het systeem van VRN, omdat hun glasafval al gerecycled wordt.

   Resultaten VRN-systeem

   Tabel 4; resultaten VRN-systeem
    

   2015

   2016

   2017

   2018

   Put on market (ton)

   120.667,17 ton

   118.268,01 ton

   135.143,39 ton

   137.585,36 ton

   Put on market (m2)

   4.387.897 m2

   4.300.655 m2

   4.914.305 m2

   5.003.104 m2

   Ingezameld1

   69.998 ton

   72.288 ton

   71.271 ton

   73.637 ton

   Inzameling

   58%

   61,12%

   52,74%

   53,52%

   Recycling vlakglas

   5%

   4%

   8,8%

   7,3%

   Recycling verpakkingsglas

   74%

   68%

   54,6%

   47,3%

   Recycling isolatieproducten

   11%

   18%

   26,7%

   35,4%

   Overige recycling

   3%

   3%

   2,4%

   1,9%

   Rest nuttige toepassing

   7%

   5%

   7,2%

   8,0%

   Recycling en nuttige toepassing totaal

   98%

   98%

   99,7%

   99,9%

   X Noot
   1

   Voor de omrekening van m2 naar ton is ervan uitgegaan dat 1 m2 isolatieglas een gemiddeld gewicht heeft van 0,0.275 ton.

   Het systeem voor vlakglas kent blijkens het sectorplan 28 voor bouw- en sloopafval slechts één vorm van nuttige toepassing, te weten recycling. Van het ingezamelde glas wordt 7,3% weer toegepast als vlakglas, 35,4% wordt toegepast in de glaswolproductie en 47,3% wordt toegepast als verpakkingsglas. Een stroom van 1,9% wordt op andere wijze in de glasindustrie gerecycled. Naast de glasscherven komen er ook andere materialen vrij bij de verwerking van het ingezamelde glas van VRN, een totaal van ongeveer 8%. Dit is onder andere metaal (0,6%), folie (4,3%) en puin/keramiek, steen en porselein (3,0%) en hout (0,1%). Deze fracties worden gerecycled of nuttig toegepast. Het resterende materiaal dat uiteindelijk wordt gestort is ongeveer 0,1%.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder a, van de regeling.

  • l. Op grond van artikel 2, onder b en c, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de organisatorische, technische en financieel-economische opzet van de afvalbeheerstructuur voor die stof, dat preparaat of dat andere product overgelegd te worden.

   Organisatorisch

   Volgens de leidraad dient inzicht gegeven te worden in de loop van de verschillende afval- en geldstromen, de deelnemende partijen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Tenslotte moet inzicht gegeven worden in de betrokken rechtspersonen inclusief de statuten.

   Afvalstromen en geldstromen

   Producenten en importeurs van isolatieglas betalen een afvalbeheerbijdrage voor het door hen op de Nederlandse markt gezette glas aan VRN. VRN bekostigd hiermee de logistieke keten voor de inzameling en verwerking van het glasafval VRN heeft hiervoor een landelijk dekkend netwerk ingericht van inzamelpunten waar iedereen zijn vlakglasafval gratis kan afgeven. De inzamelpunten zijn gevestigd bij vlakglasbedrijven, grote milieuparken en op overslaglocaties. Indien een bedrijf niet naar een inzamelpunt wil rijden of geen inzamelpunt wil worden, kan een container voor eigen gebruik aangevraagd worden, waarvoor VRN een extra bijdrage vraagt. Daarnaast kunnen voor grote renovatieprojecten containers aangevraagd worden. Ook hiervoor vraagt VRN een extra bijdrage in de transportkosten aan degene die hier gebruik van maakt. Na melding van een volle container wordt deze afgevoerd naar een vlakglasrecyclingfabriek. VRN heeft kosten voor de inzameling en de verwerking van het vlakglas. De kosten voor inzameling omvatten de kosten voor het gebruik van containermateriaal bij de inzamelpunten en de logistieke kosten die gemaakt moeten worden bij wisseling van de volle containers en het transport naar de recyclingfabriek.

   Voor de verwerking van de vlakglasscherven wordt door VRN periodiek een tender uitgeschreven. VRN heeft in 2019 nieuwe contracten gesloten met een looptijd van 2 jaar voor de recycling van de ingezamelde glasscherven. Het glasafval wordt verwerkt bij Maltha Glassrecycling België in Lommel (België), bij Minérale in Charleroi (België) en bij Saint-Gobain Glass France in Aniche (Frankrijk). In Nederland zijn geen verwerkers van vlakglasafval.

   Tevens besteedt VRN een deel van de afgedragen afvalbeheerbijdrage aan kosten van kantoor van VRN en worden onderzoeken in het kader van de doelstellingen van VRN bekostigd, zoals rond de aanwezigheid van vitro-keramische glas in de glascontainers, mogelijkheden om ook kitkokers te recyclen en uit het vlakglas te houden, en onderzoek om het hergebruik van vlakglas te verhogen. VRN voert voorlichting en onderzoek naar recycletechnieken die meer vervuild vlakglas kunnen verwerken, omdat de mate van verontreiniging en daarmee de kwaliteit van het ingezamelde vlakglas bij milieuparken een probleem vormt.

   Deelnemende partijen en verantwoordelijkheden

   VRN

   VRN is het samenwerkingsverband tussen verenigde producenten en importeurs van vlakglas actief op de Nederlandse markt en is verantwoordelijk voor de organisatie van de afvalbeheerstructuur van het vlakglasafval.

   OAV

   De Onafhankelijke Administratie Vlakglas verzorgt de inning van de afvalbeheerbijdrage op vlakglas. Sinds 2006 worden deze activiteiten uitgevoerd door Het Branche Bureau (HBB) in Bussum. HBB voert soortgelijke werkzaamheden ook uit voor diverse andere stichtingen en brancheverenigingen. HBB heeft met betrekking tot de OAV een vertrouwelijkheidverklaring opgesteld welke ervoor moet zorgen dat er geen bedrijfsindividuele informatie bij VRN terecht komt.

   Inzamelpunten

   De inzamelpunten stellen hun terrein beschikbaar voor de inzameling van het vlakglas. Zij zien toe op de juiste kwaliteit van het vlakglasafval en de veiligheid tijdens het storten van het vlakglas.

   Transportbedrijven

   Het transportbedrijven zijn verantwoordelijk voor het plaatsen, wisselen en afvoeren van de containers. Zij voeren tevens de eerste kwaliteitscontrole op het vlakglas uit en dragen zorg voor de administratieve afhandeling in verband met grensoverschrijdend vervoer van het vlakglasafval.

   Verwerkers vlakglasafval

   De verwerkers zijn verantwoordelijk voor het recyclen van het vlakglasafval en de afzet van het gerecycled materiaal aan de (glas)industrie. Ook optimaliseren de verwerkers de recyclemogelijkheden.

   De statuten van VRN en het OAV zijn bij het verzoek gevoegd.

   Technisch

   Volgens de leidraad dienen in ieder geval, de producten waarvoor de afvalbeheerbijdrage wordt gebruikt, de gestelde kwaliteitseisen, het overdrachtspunt van de producten, de frequentie van inname, eventuele sorteeractiviteiten, het transport en de verwerkingstechnieken vermeld te worden.

   Inzameling en herverwerking

   Zie afvalstromen en geldstromen onder organisatorisch.

   Verwerkingstechnieken

   In het recyclingproces wordt in eerste instantie grove vervuiling (met name steenachtig materiaal, grotere metaaldelen en keramisch glas) handmatig uitgesorteerd. Vervolgens worden de scherven op de juiste afmeting gebroken ten behoeve van de inzet in de glasoven. Per afnemer gelden daarbij andere eisen. Uit het gebroken materiaal worden magnetische metalen uitgesorteerd. Vervolgens worden middels Eddy Current en cycloonafzuiging de niet-magnetische metalen en de lichte fractie afgescheiden. Ten slotte worden de in het glas aanwezige stenen middels een steen afscheidingsinstallatie verwijderd. Tot slot volgt nog een visuele controle door medewerkers. Het glas is dan gereed om ingezet te worden in de vlakglasindustrie, verpakkingsglasindustrie en/of glaswolindustrie.

   Het ingezamelde blank float wordt afgezet richting de floatglasindustrie. Hier worden van de gerecyclede scherven nieuwe ruiten gemaakt welke uiteindelijk ingezet worden in onder meer de woningbouw en automotive sector. Het combinatieglas wordt na recycling ingezet in de verpakkingsglasindustrie ten behoeve van de productie van witte, bruine en groene flessen en potten, en in de glaswolindustrie (zie ook tabel 4).

   Kwaliteitseisen

   De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de contracten met op- en overslagpunten en inzamelpunten.

   Financieel-economisch

   Volgens de leidraad is er inzicht benodigd in de kosten van de afvalbeheerstructuur, een onderbouwing van de hoogte van de afvalbeheerbijdrage en de eventuele fondsvorming.

   Inkomstenkant

   De financiering van de afvalbeheerstructuur vindt voor het belangrijkste deel plaats middels de afvalbeheerbijdrage op isolatieglas. Daarnaast zijn de opbrengsten die de recyclers betalen voor het vlakglasafval wat aan hen wordt geleverd. Deze opbrengsten zijn afhankelijk van de kwaliteit en het soort vlakglasafval. Verder zijn er inkomsten uit de verhuur van containers en worden er kosten in rekening gebracht op het moment dat er containers met vervuild glas wordt aangeleverd. Een vierde bron van inkomsten is de doorberekening van kosten die wordt gedaan op het moment dat er containers met vervuild glas worden aangeleverd. De inkomsten uit de afvalbeheerbijdrage zijn in 2019 bij een op de markt gezette hoeveelheid isolatieglas van 5.000.000 m2 geraamd op € 4.051.773.

   Uitgavenkant

   De volgende uitgaven zijn begroot:

   • a. kosten voor inzameling

   • b. kosten voor verwerking/recycling

   • c. kosten kantoor

   • d. kosten onderzoek

   • e. overig

   ad a.

   De kosten voor inzameling omvatten de kosten voor het gebruik van containermateriaal bij de inzamelpunten en de logistieke kosten die gemaakt moeten worden bij wisseling van de volle containers en het transport naar de recyclingfabriek. De kosten bedragen in 2019 € 3.377.911.

   Ad b.

   De kosten voor de verwerking/recycling bedragen in 2019 € -2.049.288. Negatieve kosten zijn in dit geval opbrengsten.

   Ad c.

   De kosten die samenhangen met het functioneren van VRN worden in 2019 geschat op € 826.154. Dit zijn onder andere personeelskosten, huisvesting, communicatie, consultancy en kosten voor de organisatie van de inzameling.

   Ad d.

   Binnen de afvalbeheerstructuur wordt onderzoek gestimuleerd dat kan leiden tot een verdere optimalisatie van het systeem. Het betreft onderzoek op het gebied van inzameling en verwerking, alsmede op het gebied van organisatie. De kosten bedragen gemiddeld € 100.000 per jaar.

   Fondsvorming

   In paragraaf 6.2.1.4 van de leidraad bij fondsvorming onder punt 5 wordt de eis gesteld dat het fonds niet groter mag worden dan anderhalf keer de in één jaar begrote kosten van inzameling, sortering, demontage, be- en verwerking en transport.

   De reeds opgebouwde reserve van VRN bedraagt eind 2018 € 2.237.263 en zal daarna dalen tot circa € 1.614.187 aan het eind van 2022 en blijft daarmee, over de totale looptijd van de avv gezien, beneden de in de leidraad gestelde maximale fondshoogte van anderhalf keer de in één jaar begrote kosten van inzameling, sortering, demontage, be- en verwerking en transport.

   De opgebouwde reserve zal worden aangewend voor het opvangen van groei van de hoeveelheid ingezameld vlakglasafval. De voorziening is tevens nodig indien, om welke reden dan ook, het systeem door VRN afgebouwd zal moeten worden. VRN doet, op grond van artikel 2, onder i, van de regeling, jaarlijks verslag van de hoogte van het fonds.

   In tabel 5 hieronder is een overzicht opgenomen van de financiële situatie over de aangevraagde periode van de avv.

   Tabel 5; financiële situatie VRN-systeem

   Inkomsten

   2019

   2020

   2021

   2022

   Recyclingbijdrage

   1.500.000

   1.560.000

   1.560.000

   1.560.000

   Opbrengst recycling

   2.049.288

   2.150.650

   2.150.650

   2.150.650

   Opbrengst huur

   441.044

   450.000

   463.500

   477.405

   Opbrengst overig

   61.441

   18.800

   18.800

   18.800

   Totaal

   4.051.773

   4.179.450

   4.192.950

   4.206.855

            

   Kosten

   2019

   2020

   2021

   2022

   Kantoor

   826.154

   803.210

   721.509

   726.519

   Inzameling

   3.377.911

   3.378.150

   3.465.395

   3.555.256

   Research

   100.000

   100.000

   100.000

   100.000

   Totaal

   4.304.065

   4.281.360

   4.286.904

   4.381.775

            

   Saldo

   – 252.292

   – 101.910

   – 93.954

   – 174.920

            

   Fonds

          

   Stand reserve 31-12-2018

   2.237.263

        

   Cumulatieve opbouw reserve

   1.984.971

   1.883.061

   1.789.107

   1.614.187

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder b en c, van de regeling.

  • m. Op grond van artikel 2, onder d, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de wijze waarop de afvalbeheerstructuur past in internationaal verband aangegeven te worden.

   In het buitenland zijn geen systemen opgezet voor vlakglasrecycling. Vanuit de Belgische, Engelse en Duitse glasmarkt is belangstelling voor het VRN-systeem. Hierover zijn al diverse contacten geweest met organisaties als Glass for Europe en Federation de l’industrie du verre. VRN merkt op dat het VRN-systeem als ‘best practice’ is genoemd in een rapport van de EU over Construction 2020. VRN geeft aan dat gezien de complexiteit van de verschillende markten er nog geen concrete invulling tot stand is gekomen in die landen. VRN verzorgt in enkele omringende landen presentaties over haar systeem.

   De aanvrager heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan artikel 2, onder d, van de regeling.

  • n. Op grond van artikel 2, onder e, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de marktstructuur van degenen die die stof, dat preparaat of dat andere product in Nederland invoeren of op de markt brengen, aangegeven te worden.

   Volgens de leidraad dient in ieder geval ingegaan te worden op het aantal bedrijven dat actief is op de markt, de omzet van deze bedrijven en of er sprake is van een groeimarkt.

   VRN geeft aan dat er per jaar volgens de brancheorganisatie 200.000 ton vlakglas wordt afgezet. De afvalbeheerbijdrage voor vlakglas heeft effectief alleen betrekking op isolatieglas. De overige marktgegevens worden door VRN dan ook alleen voor isolatieglas gegeven.

   Jaarlijks wordt er circa 5.000.000 m2 isolatieglas op de markt gebracht. Dit glas wordt zowel in de woningbouw (86%) als de utiliteitsbouw (14%) gebruikt. In de periode van de crisis in de bouw is de groei van het aantal nieuwbouwwoningen afgevlakt. In de periode daarna is sprake geweest van een sterke groei. De verwachting is dat deze groei de komende jaren ook zal doorzetten. In de lopende periode van de avv, zijn er gemiddeld 60.000 woningen per jaar gebouwd. Dat is ruim 26% meer dan in de voorgaande periode van de avv.

   Als gevolg van het Energieakkoord voor duurzame groei (2013), kortweg het Energieakkoord, zullen er de komende jaren meer woningen verduurzaamd worden. Zo worden er jaarlijks minimaal 100.000 woningen beter geïsoleerd. Dit gebeurt onder andere door het vervangen van het bestaande glas door hoogwaardiger isolatieglas.

   De verwachting dat de renovatie en de nieuwbouw in de komende jaren zullen toenemen, leidt ertoe dat VRN ook voorziet dat de hoeveelheid op de markt gebracht isolatieglas zal toenemen.

   Het isolatieglas wordt voor het belangrijkste deel (ongeveer 50%) in Nederland geproduceerd. Bij VRN zijn circa 25 Nederlandse producenten van isolatieglas aangesloten. Het overige isolatieglas wordt geïmporteerd uit voornamelijk België en Duitsland. In België zijn 8 bedrijven en in Duitsland zijn 15 bedrijven actief in de export van isolatieglas naar Nederland.

   Er zijn 12 buitenlandse producenten die namens hun Nederlandse klanten bij VRN zijn aangemeld.

   De gemiddelde prijs van al het op de markt gebrachte isolatieglas is thans € 45 per m2. De afvalbeheerbijdrage van € 0,30 staat dan voor 0,7% van de totaalprijs.

   De aanvrager heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan artikel 2, onder e, van de regeling

  • o. Op grond van artikel 2, onder f, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de wijze waarop getracht is een ieder van de onder e bedoelde personen bij het indienen van het verzoek te betrekken, aangegeven te worden.

   In 2003 heeft VRN bij de eerste avv aanvraag een uitgebreide mailing onder alle bedrijven die mogelijkerwijs onder de definitie van producent en/of importeur van isolatieglas konden vallen rondgestuurd. Omdat de activiteiten van een bedrijf kunnen veranderen en omdat er steeds nieuwe bedrijven worden opgericht, zijn er in de afgelopen jaren meerdere mailings verstuurd naar bedrijven die zich mogelijk de bijdrage moeten afdragen zijn. Inmiddels zijn er ruim 800 bedrijven aangeschreven. Van al deze bedrijven zijn er momenteel ongeveer 250 die daadwerkelijk de afvalbeheerbijdrage betalen.

   De aanvraag is ingediend door VRN, Bouwend Nederland en Vakgroep GLAS, welke onder de koepel van Bouwend Nederland opereert, waarin onder andere de producenten en importeurs van vlakglas zijn verenigd.

   Volgens VRN vertegenwoordigt de Vakgroep GLAS 84,7% van de producenten en importeurs. Vier andere betrokken brancheorganisaties vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de resterende 15% van de producenten en importeurs van isolatieglas in Nederland. VRN heeft de aanvraag voor de nieuwe avv uitgebreid met de besturen van deze brancheorganisaties besproken.

   De besturen van deze brancheorganisaties hebben aan VRN aangegeven dat de afvalbeheerstructuur van VRN naar hun mening goed functioneert. Het is volgens hen niet in het belang van hun leden als dit systeem zou verdwijnen.

   VRN brengt haar afvalbeheerstructuur zoveel mogelijk onder de aandacht bij deze brancheorganisaties en hun leden. VRN voert regelmatig gesprekken met het bestuur van deze brancheorganisaties over de werkwijze en financiering van VRN. VRN verstrekt informatie over de manier waarop de leden van deze organisaties gebruik kunnen maken van het inzamelnetwerk.

   Accountmanagers van VRN bezoeken ook bedrijven die lid zijn van deze vier andere betrokken brancheorganisaties om het systeem van VRN toe te lichten. Een aantal leden van deze brancheorganisaties zijn ook betrokken als inzamelpunt voor VRN of maken op een andere manier gebruik van het inzamelnetwerk van VRN.

   Tevens verzorgt VRN op regelmatige basis een nieuwsbrief, houdt haar website actueel, is actief op sociale media, verzorgt publicaties in diverse vakbladen en neemt deel aan vakbeurzen.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder f, van de regeling.

  • p. Op grond van artikel 2, onder g, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de wijze waarop getracht is te voorkomen dat gebruikers van die stof, dat preparaat of dat andere product in de praktijk meer dan eenmaal een bijdrage voor het beheer daarvan verschuldigd zullen zijn, aangegeven te worden.

   De afvalbeheerbijdrage wordt afgedragen door de producent of importeur van isolatieglas, zodra het product voor de eerste keer op de Nederlandse markt is gebracht. Er vindt op geen ander moment een heffing plaats. De afvalbeheerbijdrage is dus maar één keer verschuldigd.

   Hiermee is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan artikel 2, onder g, van de regeling.

  • q. Op grond van artikel 2, onder h, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de wijze waarop aan de consument voorlichting zal worden gegeven over de afvalbeheerbijdrage, aangegeven te worden. Indien de afvalbeheerbijdrage geen consumenten, maar bedrijven treft, zullen de voorlichtingsactiviteiten uiteraard moeten worden toegespitst op deze bedrijven.

   De voorlichting van VRN is niet op consumenten gericht, maar op bedrijven. Een verwaarloosbaar deel van de producenten van vlakglas zijn zal bestaan uit particulieren. De doelgroepen waarop het communicatieplan zich richt zijn: producenten van vlakglas, veredelaars/groothandel, glaszetters, schilders, renovatiebedrijven, bouwbedrijven, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, afval inzamelende bedrijven, gemeentelijke milieuparken en buitenlandse partijen. De doelgroepen worden geïnformeerd over het bestaan, het doel en de wijze waarop zij gebruik kunnen maken van de afvalbeheerstructuur.

   Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder h, van de regeling.

  • r. Op grond van artikel 2, onder i, van de regeling dient naast de overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage in ieder geval de wijze van rapportage over de voortgang van de punten onder a tot en met d van de regeling, aangegeven te worden.

   Volgens de leidraad dient aangegeven te worden de wijze waarop de informatie wordt verzameld, de frequentie waarmee de informatie wordt verzameld en een schatting van de betrouwbaarheid van de informatie.

   Verder moeten in rapportage gegevens overgelegd worden over het voorafgaande jaar over:

   • a. de hoeveelheid vlakglas in vierkante meter (m2) die in het betreffende jaar in Nederland op de markt is gebracht;

   • b. de hoeveelheid vlakglas in gewichtshoeveelheden die in het betreffende jaar is ingezameld;

   • c. het in het betreffende jaar gerealiseerde percentage nuttige toepassing, onderverdeeld naar voorbereiden voor hergebruik van productonderdelen, recycling en hoofdgebruik als brandstof (energieterugwinning);

   • d. de hoeveelheid en soorten in het betreffende jaar te storten of te verbranden restfracties die resteren nadat de fracties die voor de mogelijkheden voor nuttige toepassing onder c. zijn benut;

   • e. een overzicht van de inkomsten en uitgaven als gevolg van de afvalbeheerbijdrage;

   • f. inzicht moet worden gegeven in de ontwikkeling in de fondsvorming; en

   • g. een overzicht van de bedrijven die zijn aangesloten bij de overeenkomst en van de bedrijven die de overeenkomst hebben opgezegd.

    In de gegevens moet worden beschreven op welke wijze de monitoring van bovenstaande punten plaatsvindt. Aangegeven moet worden:

    • 1. de wijze waarop de informatie wordt verzameld;

    • 2. de frequentie waarmee de informatie wordt verzameld; en

    • 3. een schatting van de betrouwbaarheid van de informatie.

    De monitoring ten behoeve van de rapportage vindt plaats door middel van maandelijkse opgave van transporteurs en verwerkers en opgaven één maal per kwartaal door de producenten en importeurs. Een overzicht van inkomsten en uitgaven wordt opgesteld op basis van een door een registeraccountant goedgekeurde jaarrekening. De betrouwbaarheid van de informatie wordt gecontroleerd door steekproefcontroles bij de deelnemers. Daarnaast worden bij de verwerkers een audit gedaan of kan een accountantsverklaring verlangd worden over de door hen aangeleverde gegevens.

    Hiermee wordt voldaan aan artikel 2, onder i, van de regeling.

Gelet op het voorgaande en artikel 15.37 van de Wet milieubeheer, mede in het belang van voorzetting van een werkende afvalbeheerstructuur voor vlakglas met een geografisch landelijke dekking van inzamellocaties en de daarmee gemoeide duidelijkheid en rechtszekerheid voor deelnemende partijen, alsmede de mogelijkheid om eventuele ontheffingen van nevenstaande, gelijkwaardige systemen aan te vragen,

BESLUIT

 • I. de Overeenkomst over de recyclingbijdrage voor vlakglas met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 algemeen verbindend te verklaren.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven – Van der Meer

Van dit besluit zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant onder bijvoeging van de tekst van de Overeenkomst.

De overeenkomst over de recyclingbijdrage voor vlakglas

1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

De ondergetekenden,

 • producenten en importeurs van vlakglas, verenigd binnen Bouwend Nederland, Vakgroep GLAS, en,

 • de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN),

overwegende dat,

 • de grootste producenten en importeurs van vlakglas tezamen met de leden van Bouwend Nederland, Vakgroep GLAS een landelijk recyclingsysteem voor vlakglas hebben opgezet om zoveel mogelijk vlakglas te kunnen hergebruiken, voor welk doel VRN is opgericht;

 • producenten en importeurs die vlakglas afzetten in Nederland zich, door middel van een daartoe gesloten overeenkomst, verplichten tot het afdragen van een recyclingbijdrage ter dekking van de kosten van bovenbedoeld recyclingsysteem, één en ander conform het bepaalde ter zake in de statuten van VRN;

 • de bij VRN aangesloten producenten en importeurs ten aanzien van vlakglas zowel in aantal als in marktaandeel een absolute meerderheid op de Nederlandse markt vertegenwoordigen;

 • de aanwezigheid van de Algemeen Verbindend Verklaring een noodzakelijke randvoorwaarde is voor het operationaliseren van de landelijk toepasbare en uniforme recyclingbijdrage,

komen overeen als volgt:

ARTIKEL 1. DE DEFINITIES

Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Het samenwerkingsverband van de verenigde producenten en importeurs van vlakglas actief op de Nederlandse markt dat verantwoordelijk is voor het inzamelen en recyclen van vlakglasafval dat aan haar wordt aangeboden en door haar wordt geaccepteerd.

Vlakglas

Een verzamelnaam voor meerdere soorten glas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt, te weten de volgende en hieronder gedefinieerde soorten: blank floatglas, draadglas, figuurglas, gecoat glas, gehard glas, gelaagd glas, brandwerend glas, gekleurd enkel glas, isolatieglas, tuinbouwglas, verzilverd glas, geëmailleerd/geverfd glas, profielglas, glazen bouwstenen, gebogen glas en overig vlakglas.

Blank floatglas

Doorzichtig vlakglas met gladde en ogenschijnlijk vlakke oppervlakken.

Draadglas

Doorschijnend vlakglas met draad inleg.

Figuurglas

Vlakglas met een gefigureerd oppervlak aan één of beide zijden.

Gecoat glas

Vlakglas met een extreem dun doorzichtig metaallaagje op het oppervlak aangebracht.

Gehard glas

Thermisch of chemisch behandeld vlakglas om de sterkte/belastbaarheid te verhogen.

Gelaagd glas

Vlakglas met een of meerdere tussenlagen van een kunststof materiaal.

Brandwerend glas

Vlakglas met een of meerdere tussenlagen en voorzien van een brandvertragende gel of folie.

Gekleurd enkel glas

Doorzichtig gekleurd vlakglas met gladde en ogenschijnlijk vlakke oppervlakken.

Isolatieglas

Unit van twee of meer ruiten van één van bovenstaande samenstellingen die bijeen wordt gehouden door middel van een metaal- of kunststofstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevelelement van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als isolatieglas beschouwd.

Tuinbouwglas

Glas dat wordt toegepast voor kassenbouw in de tuinbouwsector.

Verzilverd glas

Doorzichtig vlakglas met een spiegelend zeer dun metaal- of laklaagje op het oppervlak aangebracht.

Geëmailleerd/geverfd glas

Vlakglas met een dun laagje emaille of verf op het oppervlak aangebracht.

Profielglas

Al dan niet gewapend profielglas in U-vorm.

Glazen bouwstenen

Doorschijnende glazen elementen die luchtdicht zijn en die doorgaans samengesteld zijn uit twee of meer aan elkaar gelaste delen in blokvorm.

Gebogen glas

Warm of koud gebogen glas, uitvoeringsmogelijkheden in al de genoemde glassoorten.

Overig vlakglas

Vlakglas met uit het oogpunt van herbruikbaarheid vergelijkbare eigenschappen als de hierboven gedefinieerde vlakglas soorten.

Combinatieglas

Een mengsel van twee of meer van bovenstaande vlakglas soorten.

Vlakglasafval

Vlakglas waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Inzamelen

Het proces van verzamelen en ophalen van vlakglasafval afkomstig uit het productieproces als uitval/afval of uit renovatie- of sloopwerkzaamheden bij bedrijven die vlakglas verhandelen, bewerken en verwerken, een en ander met behulp van speciaal hiertoe uitgeruste voertuigen en het transporteren van het vlakglasafval naar een verwerkingsplaats teneinde dit te kunnen behandelen.

Behandelen

Het sorteren, breken, reinigen en scheiden van ingezameld vlakglas zodat dit maximaal geschikt is voor hergebruik in de glasindustrie.

Recyclingbijdrage

De afvalbeheersbijdrage zoals bedoeld in artikel 15.35 van de Wet milieubeheer, waaronder in deze overeenkomst wordt verstaan de bijdrage in de kosten voor het in stand houden van het recyclingsysteem, waaronder begrepen het in stand houden van een garantiefonds.

Recyclingsysteem

Het door Stichting Vlakglas Recycling Nederland opgezette en in stand te houden afvalbeheersysteem waarbinnen vlakglasafval wordt ingezameld en gerecycled.

Garantiefonds

Het door Stichting Vlakglas Recycling Nederland aangehouden fonds ter bestrijding van financiële calamiteiten, voortvloeiend uit of samenhangend met het organiseren en/of uitvoeren van het inzamelen en recyclen van vlakglas in Nederland, welk fonds gevuld wordt met eventuele positieve saldi in enig jaar.

Producenten en of importeurs

Alle producenten en importeurs van vlakglas in Nederland die zijn aangesloten bij Stichting Vlakglas Recycling Nederland en die een vast bedrag per vierkante meter vlakglas dat voor de eerste maal op de Nederlandse markt afgezet of verkocht is, zijnde de recyclingbijdrage, afdragen.

Producent

Producent is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Nederland vlakglas produceert.

Importeur

In Nederland gevestigde natuurlijk persoon of rechtspersoon die blijkens de aankoopfactuur vlakglas geleverd heeft gekregen waarop buitenlandse BTW dan wel een BTW-nultarief, in combinatie met BTW-identificatienummers, is toegepast.

Deelnemer

Een producent en/of een importeur die deelneemt aan het recyclingsysteem.

OAV

Onafhankelijke Administratie Vlakglas. De natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van en namens Stichting Vlakglas Recycling Nederland de recyclingbijdrage int en daarvan een administratie bijhoudt.

Minister

De Minister zoals bedoeld in artikel 15.36, lid 1 van de Wet milieubeheer.

ARTIKEL 2. DE RECYCLINGBIJDRAGE

 • 2.1 Teneinde een doelmatig en kostendekkend landelijk recyclingsysteem voor vlakglas op te zetten, verplichten de deelnemers zich tot het afdragen van een recyclingbijdrage op vlakglas.

 • 2.2 De hoogte van de recyclingbijdrage voor isolatieglas bedraagt € 0,30 per vierkante meter (exclusief BTW). Voor de overige soorten vlakglas geldt een recyclingbijdrage van € 0,–.

 • 2.3 De hoogte van de Recyclingbijdrage voor Isolatieglas kan jaarlijks door VRN worden gewijzigd, rekening houdend met de actuele en voorziene inkomsten en kosten voor het in stand houden van het Recyclingsysteem. Een besluit tot wijziging van de hoogte van de Recyclingbijdrage wordt uiterlijk op 1 november voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de wijziging geldt, door VRN genomen en bekend gemaakt aan de Deelnemers. De wijziging gaat niet eerder in dan met ingang van de eerste dag van het volgende kalenderjaar.

 • 2.4 Indien niet uiterlijk op 1 november een besluit tot wijziging van de hoogte van de Recyclingbijdrage is genomen, geldt voor het volgende kalenderjaar de op dat moment geldende Recyclingbijdrage.

 • 2.5 De vast te stellen Recyclingbijdrage voor Isolatieglas mag ten hoogste € 0,40 per vierkante meter (exclusief BTW) bedragen.

 • 2.6 Bij het vaststellen van de hoogte van de Recyclingbijdrage voor Isolatieglas neemt VRN als uitgangspunt dat overmatige fondsvorming en onderdekking moeten worden voorkomen, terwijl tevens de hoge kwaliteit van het Recyclingsysteem in stand moet worden gehouden.

 • 2.7 De recyclingbijdrage wordt afgedragen door iedere deelnemer voor elke vierkante meter vlakglas die voor het eerst op de Nederlandse markt wordt afgezet.

 • 2.8 De Minister zal verzocht worden onderhavige overeenkomst algemeen verbindend te verklaren. Na algemeen verbindend verklaring zijn ook producenten en importeurs die deze overeenkomst niet hebben ondertekend verplicht tot het afdragen van de recyclingbijdrage.

ARTIKEL 3. HET RECYCLINGSYSTEEM

 • 3.1 Alle producenten en importeurs van vlakglas in Nederland kunnen kosteloos deelnemen aan het recyclingsysteem. Als voorwaarde voor deelneming geldt dat zij zich aansluiten bij Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Een verzoek tot aansluiting kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een aansluitingsformulier kan telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek tot aansluiting ontvangt de aanvrager een bevestiging van aansluiting.

 • 3.2 Stichting Vlakglas Recycling Nederland is verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van vlakglasafval dat aan haar wordt aangeboden en door haar wordt geaccepteerd.

 • 3.3 Stichting Vlakglas Recycling Nederland accepteert alleen vlakglasafval. Dat betekent dat kozijnen of andere kaders waarin het vlakglas is aangebracht dienen te worden verwijderd alvorens het vlakglasafval kan worden aangeboden en zal worden geaccepteerd.

 • 3.4 Na algemeen verbindend verklaring van deze overeenkomst zullen alle producenten en importeurs deelnemen aan het recyclingsysteem. Tevens zal Stichting Vlakglas Recycling Nederland vanaf dat moment ook vlakglasafval mogen accepteren van andere natuurlijke personen of rechtspersonen die deze overeenkomst niet hebben ondertekend.

ARTIKEL 4. HET INNEN VAN DE RECYCLINGBIJDRAGE

 • 4.1 De OAV int in opdracht van en namens Stichting Vlakglas Recycling Nederland de recyclingbijdrage bij de deelnemers. Dit gebeurt gemiddeld vijfenzeventig dagen nadat het vlakglas voor de eerste keer is afgezet of verkocht op de Nederlandse markt.

 • 4.2 Na afloop van elk kwartaal ontvangt iedere deelnemer een opgavenformulier van de OAV. Via dit opgavenformulier doet de deelnemer opgave van de door hem geproduceerde en/of geïmporteerde hoeveelheid vierkante meters isolatieglas. Aan de hand van de eigen opgave berekent de deelnemer de af te dragen recyclingbijdrage. De deelnemer maakt het aldus berekende bedrag, inclusief de verplichte BTW, over aan de OAV.

 • 4.3 De opgave zoals bedoeld in het vorige lid dient te worden gedaan binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal. Het overeenkomstig de opgave verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de dag van opgave te worden betaald. Bij het uitblijven van tijdige opgave en/of tijdige betaling ontvangt de deelnemer van de OAV een eerste herinnering. Blijft de opgave en/of betaling gedurende twee weken daarna uit, dan ontvangt de deelnemer een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg opgave en/of betaling zal worden afgedwongen.

 • 4.4 Indien een deelnemer niet binnen de termijn uit het vorige lid de opgave doet, is de OAV bevoegd om de opgave te schatten op basis van voorgaande opgave(n) van de betreffende deelnemer. De deelnemer zal gehouden zijn het door de OAV geschatte bedrag te betalen, tenzij de deelnemer aantoont dat de geschatte opgave niet overeenkomt met de werkelijkheid. De betaling dient binnen 30 dagen nadat de opgave door de OAV is geschat, te zijn betaald. Het voorgaande laat de bevoegdheid van Stichting Vlakglas Recycling Nederland om via gerechtelijk weg een juiste opgave af te dwingen, onverlet.

 • 4.5 Indien een deelnemer niet tijdig binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.2 de verschuldigde recyclingbijdrage opgeeft, verbeurt hij van rechtswege een boete van € 100,– per dag dat opgave uitblijft tot een bedrag van maximaal € 2.000,-. De boete komt ten goede aan Stichting Vlakglas Recycling Nederland.

 • 4.6 Aan het einde van het kalenderjaar, ontvangen alle deelnemers een jaaropgave van de OAV. Op basis van deze jaaropgave geven de deelnemers een directieverklaring met betrekking tot de juistheid van de informatie. Ter controle van de juistheid van de door de deelnemers verstrekte gegevens worden steekproefcontroles door een door de OAV gecontracteerde registeraccountant uitgevoerd. Daarvoor worden jaarlijks tien deelnemers geselecteerd door deze registeraccountant. De registeraccountant voert het onderzoek over de opgave over het voorgaande jaar bij de betreffende deelnemer uit aan de hand van zijn financiële administratie. De geselecteerde deelnemers ontvangen van de OAV een mededeling dat zij door de registeraccountant geselecteerd zijn voor een steekproefcontrole en dat deze registeraccountant hen zal benaderen voor een afspraak voor de controle. Een door de OAV geselecteerde deelnemer is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole. Als een deelnemer niet meewerkt aan deze controle dan ontvangt hij na vier weken een eerste aanmaning. Twee weken daarna ontvangt de deelnemer een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg de controle zal worden afgedwongen. De resultaten van het onderzoek worden door de OAV aan de betreffende deelnemers meegedeeld. Indien tijdens het onderzoek onvolkomenheden worden geconstateerd, zal de deelnemer door de OAV in de gelegenheid worden gesteld om binnen een periode van vier weken de onvolkomenheden te herstellen. Indien herstel binnen twee weken daarna uitblijft, ontvangt de deelnemer een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg herstel zal worden afgedwongen.

 • 4.7 De door de OAV ontvangen recyclingbijdrage wordt periodiek en automatisch overgemaakt naar Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Concurrentiegevoelige informatie kan op deze manier niet worden vrijgegeven.

 • 4.8 Controle op de werkwijze van de OAV en daarmee tevens controle op de inning van de recyclingbijdrage geschiedt jaarlijks door een daartoe gecontracteerde internationaal opererende registeraccountant.

 • 4.9 Nadat de Minister deze overeenkomst algemeen verbindend heeft verklaard, zal de OAV aan producenten en importeurs die deze overeenkomst niet hebben ondertekend een aanmeldingsformulier toesturen. Indien dit formulier niet binnen vier weken volledig ingevuld wordt teruggezonden ontvangt de deelnemer een eerste herinnering. Blijft terugzending gedurende twee weken daarna uit, dan ontvangt de deelnemer een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg deelname aan het recyclingsysteem zal worden afgedwongen.

ARTIKEL 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 • 5.1 Deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

ARTIKEL 6. GESCHILLEN

 • 6.1 Deze overeenkomst is overeengekomen en opgesteld naar Nederlands recht. Ieder geschil voortvloeiend uit of in relatie met deze overeenkomst zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Haag (Nederland).

 • 6.2 Indien de overeenkomst door de Minister algemeen verbindend verklaard is en het vermoeden bestaat dat producenten en/of importeurs die onder werkingssfeer van deze overeenkomst vallen, de recyclingbijdrage niet afdragen, is Stichting Vlakglas Recycling Nederland bevoegd de Minister en/of Inspectie Leefomgeving en Transport te verzoeken om een onderzoek in te stellen.

Bouwend Nederland, Vakgroep GLAS, mede namens de bij haar aangesloten leden en Stichting Vlakglas Recycling Nederland


X Noot
2

Voor de omrekening van m2 naar ton is ervan uitgegaan dat een vierkante meter isolatieglas een gemiddeld gewicht heeft van 0,0.275 ton.

X Noot
3

Bron: onderzoek USP naar de hoeveelheid glas wat in Nederland wordt geïmporteerd, 2017

Naar boven