Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 29599Overig

Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas algemeen verbindend te verklaren voor een periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Het verzoek is ingediend door Stichting Vlakglas Recycling Nederland namens de vereniging Bouwend Nederland, mede namens de producenten en importeurs van vlakglas die lid zijn van Bouwend Nederland en zijn verenigd in de vakgroep GLAS van die vereniging.

De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van VRN en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor vlakglas.

De algemeen verbindend verklaring van de 0vereenkomst is nodig om te bewerkstelligen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig partij zijn bij deze overeenkomst verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen.

Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de eerste werkdag na de datum van publicatie van deze kennisgeving gedurende zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht. U dient vooraf echter wel een afspraak te maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Een ieder kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat p/a Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht, onder vermelding van "zienswijzen PBA" op de envelop en op de zienswijzen.

Tevens dient u de zienswijze per e-mail te zenden aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl onder vermelding van “zienswijze avv”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u een afspraak maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.