Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2020, 57399OverigKennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning grondwerkzaamheden

Logo Zuid-Holland

 

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute is door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december 2014 het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld. Op 23 maart 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuw besluit genomen over het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute. Daarbij zijn ten opzichte van het eerder vastgestelde inpassingsplan wijzigingen aangebracht.

Op grond van artikel 3.33, lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.31 lid 1 Wro bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een provinciaal inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van het feit dat onderstaand ontwerpbesluit is genomen voor de uitvoering van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31 lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Het betreft een ontwerpbesluit met zaaknummer 1761426 op aanvraag van Boskalis B.V. van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk voor een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 eerste lid onder b (aanleggen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het ontwerpbesluit betreft uitvoeren van grondwerkzaamheden voor het verbreden en verdiepen van de N206 voor de RijnlandRoute op de Ir. G. Tjalmaweg te Valkenburg (ZH).

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 november 2020 tot en met 17 december 2020 ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk. Voor het inzien van het ontwerpbesluit en de stukken op het gemeentehuis dient u een telefonische afspraak te maken (telefoonnummer 071 406 5000).

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op de website van de gemeente Katwijk:

https://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bekendmakingen/ 

Van 6 november 2020 tot en met 17 december 2020 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk of digitaal via

https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/klacht-bezwaar-of-zienswijze

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 071 406 5000.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie ten aanzien van het ontwerpbesluit kunt u bellen via telefoonnummer 071 406 5000.