Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 oktober 2020, nr. WJZ/ 20201177, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal en de openstelling van die subsidiemodule in 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 4, 16 en 17, vierde lid van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 3.21.12 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies komt te luiden:

Artikel 3.21.12. Vervaltermijn

Deze titel vervalt met ingang van 1 januari 2023 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

ARTIKEL II

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 wordt in de rij van titel 3.21 Beleidsexperiment menselijk kapitaal in kolom 5 ‘15-12-2020’ vervangen door ‘19-1-2021’ en wordt in kolom 6 ‘€ 2.700.00’ vervangen door ‘€ 2.700.000’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 oktober 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

Algemeen deel

1. Inleiding

De subsidiemodule beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee) heeft als doel oplossingen te vinden voor belemmeringen die mkb-ondernemers ervan weerhouden (meer) te investeren in menselijk kapitaal. Op deze manier wordt bijgedragen aan verhoging van de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Gebleken is dat er bij mkb-ondernemers grote behoefte is aan deze subsidiemodule. De eerste twee tenders waren zwaar overtekend en hebben veel innovatieve ideeën voor Leven Lang Ontwikkelen opgeleverd, die het potentieel hebben om ook door andere ondernemers toegepast te worden. De belangstelling voor de derde tender is onverminderd groot, en er is voorzien in nog een vierde tender.

Een kenmerk van de subsidieregeling MKB!dee is dat bij elke tender een koppeling wordt gelegd met relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De eerste tender was uitsluitend bedoeld voor menselijk kapitaal in de technische sectoren. De tweede tender was breder van opzet door de rol van menselijk kapitaal bij de digitaliseringtransitie en de energie- en klimaattransitie toe te voegen.

In de derde tender is er extra aandacht voor het versterken van de leercultuur bij het kleinere mkb tot 50 werknemers, omdat bij deze groep de investeringen in menselijk kapitaal achterblijven. De verlenging van de subsidiemodule maakt de uitvoering van de derde tender MKB!dee mogelijk. Dit levert naar verwachting nieuwe inzichten op over het bevorderen van de leercultuur bij deze kwetsbare categorie bedrijven, wat zonder de verlenging niet mogelijk zou zijn. Bij de voorbereiding van de vierde tender zal opnieuw bezien worden welke maatschappelijke ontwikkelingen gekoppeld gaan worden aan het beleidsexperiment menselijk kapitaal.

De huidige corona-crisis betekent een extra uitdaging waarbij investeren in menselijk kapitaal dringend noodzakelijk blijft. Bedrijven en werknemers zullen zich moeten aanpassen aan een nieuwe economische realiteit en goed voorbereid moeten zijn op de veranderingen die hen te wachten staan. Hiervoor is veel creativiteit van ondernemers nodig. Deze omstandigheden maken voortzetting van het beleidsexperiment extra belangrijk. Met het voortgezette beleidsexperiment wordt immers informatie verzameld over welke creatieve ideeën van ondernemers goed of minder goed werken om de negatieve gevolgen van de corona-crisis te boven te komen.

2. Verlenging subsidiemodule

Op grond van artikel 4.10, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 moet een subsidieregeling een tijdstip bevatten waarop de regeling vervalt. Dat tijdstip mag niet later zijn dan vijf jaar na inwerkingtreding van de regeling. De subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal zou met ingang van 1 januari 2021 komen te vervallen. Met onderhavige wijziging wordt de module met twee jaar verlengd. De verlenging is noodzakelijk om zowel de derde als de vierde tender MKB!dee mogelijk te maken. De derde tender is vanwege de corona-crisis enkele maanden uitgesteld, waardoor de uitvoering van de regeling grotendeels in 2021 zal liggen. De verwachting is dat ondernemers nu beter kunnen inschatten wat voor hen de gevolgen zijn van de coronacrisis. Hier kan dan rekening mee worden gehouden bij het opstellen van een innovatieve aanpak van scholing en ontwikkeling in hun onderneming. Op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 moet de aanpassing van een vervaldatum bij de Tweede Kamer worden voorgehangen. Onderhavige regeling is daarom aan de Tweede Kamer overgelegd (Kamerstukken II 2019/20, 35 300 XIII, nr. 107).

3. Verlenging openstelling 2020

De openstelling van de subsidiemodule MKB!dee wordt verlengd tot 19 januari 2021. Dit geeft ondernemers meer tijd om aanvragen in te dienen. Ook geeft het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meer tijd om het naar verwachting grote aantal aanvragen te beoordelen.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om in de openstelling van de subsidiemodule een verschrijving te corrigeren. Bij het bedrag dat als onderdeel van het totale budget gereserveerd is voor kleine ondernemingen, is per abuis een 0 weggevallen (zie ook paragraaf 3.1 van de toelichting bij de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal (Stcrt. 2020, 36646). Dit wordt thans gecorrigeerd door op te nemen dat van het totale budget ‘€ 2.700.000’ gereserveerd is voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine onderneming is.

4. Regeldruk

Deze wijzigingen in de MKB!dee subsidiemodule leiden niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodule.

5. Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Omdat deze regeling gepaard gaat met voordelen voor MKB-ondernemers, is besloten af te wijken van de systematiek van vaste verandermomenten voor regelgeving. Opgemerkt wordt dat de aanvraagperiode voor de subsidiemodule wordt verlengd. Aan potentiële aanvragers wordt daarmee gelegenheid geboden om een aanvraag beter voor te bereiden. Reden voor de snelle inwerkingtreding van deze regeling is de wens om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de aanvraagperiode.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven