Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2020, 54347Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerp wijzigingsplan van der Biltlaan 69 en gecoördineerd ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Logo Kapelle

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 22 oktober 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • 1.

    een ontwerp van het wijzigingsplan van der Biltlaan 69 (Kapelle-Biezelinge 7e wijziging).

  • 2.

    een ontwerp van de Omgevingsvergunning voor het verbouwen het pand van der Biltlaan 69 te Kapelle.

Plangebied

Het plangebied is het kadastrale perceel gemeente Kapelle, sectie B, nummer 2473. Op dit perceel staat het pand van der Biltlaan 69 te Kapelle.

Hoofdlijnen van het plan

In het geldende bestemmingsplan Kapelle-Biezelinge heeft het perceel de bestemming Detailhandel. Het bestaande winkelpand staat geruime tijd te koop. Er is een initiatief om het pand in gebruik te nemen voor twee woningen. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming Detailhandel gewijzigd worden naar Wonen. Het wijzigingsplan regelt deze wijziging van de bestemming, voor maximaal twee woningen. Naast de planologische wijziging is ook een Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van het pand tot twee woningen. Binnen de nieuwe woonfunctie bieden de nieuwe eigenaren / bewoners ook maatschappelijke activiteiten aan.

Coördinatieregeling

De gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning gebeurt op grond van de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. De bovengenoemde besluiten worden gecoördineerd behandeld en voorbereid. Het college van Burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag.

Het plan inzien

U kunt het ontwerp wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen inzien bij op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Deze stukken zijn tevens in pdf-versie te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl. Een volledig digitale versie van het ontwerp wijzigingsplan, met code NL.IMRO.0678.kapbiezWZ007-OW01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC te Kapelle. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113.

 

Kapelle 21 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Kapelle