Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure WABO en verklaring van geen bedenking zonneweide de Blauwe Poort

Logo Laarbeek

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie

Kern

Inzage termijn

Middenweg/Boerdonkseweg-Noord

Beek en Donk

8 oktober tot en met 17 november

Werkomschrijving

Het plan betreft het realiseren van zonneweide De Blauwe Poort van circa 10 hectare op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Beek en Donk, sectie F, nummer 1683, 1686, 2029, 2030 en 2538. Het doel van het initiatief is om de gronden door middel van zonne-energie bedrijfsmatig te exploiteren. Met het initiatief wordt bijgedragen aan verduurzaming van de gemeente, door op een daarvoor passende locatie zonne-energie op te wekken.

Voor de realisatie is een vergunning nodig de volgende activiteiten:

 • 1.

  (Ver)bouwen (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a).

 • 2.

  Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c).

Van toepassing is het bestemmingsplan Buitengebied en Buitengebied 1e Herziening. De gronden hebben de bestemming Agrarisch met waarden – Landschapswaarden en de dubbelbestemming Leiding. De voorgenomen activiteit is in strijd met de bestemmingsomschrijving alsook met de bouwbepalingen van het bestemmingsplan omdat de gronden gebruikt worden voor doeleinden anders dan in bestemmingsomschrijving zijn toegestaan. Bovendien wordt er toegestaan dat er gebouwen en bouwwerken geen gebouwzijde ten behoeve van deze zonneweide worden gebouwd waar deze bouwwerken niet toegestaan zijn en/of niet voldoen aan de gestelde bouwregels.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan voornoemde activiteiten op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze omgevingsvergunning zal worden verleend voor een periode van 25 jaar in samenhang met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3 van de Wabo.

De gemeenteraad van Laarbeek heeft ten behoeve van de ontwerp omgevingsvergunning op 27 augustus 2020 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenking af te geven. Dit besluit (registratiekenmerk 25556-2020:549747) ligt tezamen met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de verklaring van geen bedenking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 oktober tot en met 17 november 2020. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mevrouw. K. Dauwerse, telefoon (088) 369 03 58.

Een ieder kan tot en met 17 november 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijze inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Schriftelijke zienswijze moeten worden gericht en te worden toegezonden aan: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA EINDHOVEN.

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'zienswijzen' te vermelden. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-11665 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Bijlage Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Laarbeek;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2020 aangaande het afgeven van een Verklaring Van Geen Bedenkingen over de ingediende aanvragen voor het realiseren van een zonnepark,

gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

besluit:

 

 • 1.

  Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het plan voor het zonnepark ‘Zonneweide Liesvelden’ en daartoe een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven.

  Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat voorafgaand aan een definitief besluit VVGB een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer, waarbij afspraken over maatschappelijke meerwaarde, financiële participatie en procesparticipatie worden vastgesteld.

   

 • 2.

  Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het plan voor het zonnepark ‘zonneveld Pater Eustachiuslaan’ en daartoe een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven.

  Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat voorafgaand aan een definitief besluit VVGB een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer, waarbij afspraken over maatschappelijke meerwaarde, financiële participatie en procesparticipatie worden vastgesteld.

   

 • 3.

  Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het plan voor het zonnepark ‘Zonneweide de Blauwe Poort’ en daartoe een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven.

  Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat voorafgaand aan een definitief besluit VVGB een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer, waarbij afspraken over maatschappelijke meerwaarde, financiële participatie en procesparticipatie worden vastgesteld.

   

 • 4.

  Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het plan voor het zonnepark ‘zonneveld Rooijseweg’ en daartoe een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven.

  Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat voorafgaand aan een definitief besluit VVGB een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer, waarbij afspraken over maatschappelijke meerwaarde, financiële participatie en procesparticipatie worden vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 2 juli 2020,

De raad voornoemd,

Plv. griffier

J. van den Berg

de burgemeester van Laarbeek,

F.L.J. van der Meijden

Naar boven