Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 51795Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Medische Zorg en Sport van 30 september 2020, kenmerk 1748317-210588-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met het incidenteel verlengen van de beslistermijn voor het studiejaar 2019–2020 en het toevoegen van nieuwe opleidingscodes

De Minister van Medische Zorg,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

  • 1. Uiterlijk 31 december geeft de minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

  • 2. In afwijking van het eerste lid geeft de minister voor het studiejaar 2019–2020 uiterlijk 31 maart 2021 een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

B

Aan bijlage 1 wordt toegevoegd:

23265

Apothekersassistent niveau 4

C

25650

Apothekersassistent niveau 4

C

23267

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

C

25655

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

C

23268

Verzorgende-IG niveau 3

C

25656

Verzorgende-IG niveau 3

C

C

Aan bijlage 2 wordt toegevoegd:

23265

Apothekersassistent niveau 4

D

25650

Apothekersassistent niveau 4

D

23267

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

D

25655

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

D

23268

Verzorgende-IG niveau 3

D

25656

Verzorgende-IG niveau 3

D

D

Aan bijlage 3 wordt toegevoegd:

34608

Sociaal Werk

A

E

Aan bijlage 4 wordt toegevoegd:

34608

Sociaal Werk

B

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Op grond van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (hierna: het Stagefonds) kunnen aan zorgaanbieders subsidies worden verstrekt voor het realiseren van stageplaatsen voor bepaalde zorgopleidingen. Het stagefonds is ingericht om (erkende) leerbedrijven in zorg en welzijn (de stageaanbieders) te stimuleren meer en kwalitatief goede stageplaatsen aan te bieden. Daartoe is jaarlijks een budget van € 112 mln. beschikbaar.

Met de onderhavige wijzigingsregeling is de termijn waarop op een aanvraag wordt beslist aangepast. Meer concreet is de beslistermijn met 13 weken verlengd. Daarnaast zijn enkele nieuwe opleidingscodes toegevoegd aan de Subsidieregeling. In het onderstaande licht ik beide wijzigingen nader toe.

Het verlengen van de beslistermijn houdt verband met het volgende. Het ministerie van VWS zal eind 2020 een bonus uitkeren aan de vele (zorg)professionals die zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor patiënten en cliënten, en direct of indirect de effecten van het coronavirus hebben ondervonden. Dit als blijk van waardering voor de extra inzet en het goede werk dat zij hebben verricht en verrichten. Deze bonus ontvangen de (zorg)medewerkers via hun werkgever en de betrokken zzp’ers via hun opdrachtgever.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) zal de bonus uitkeren aan de vele betrokken werkgevers en opdrachtgevers. DUS-I voert in het najaar ook jaarlijks de subsidieverstrekking op grond van het Stagefonds uit, met eveneens een groot aantal aanvragers. DUS-I heeft veel extra medewerkers aangetrokken om de uitvoering van zowel de bonus- als de Stagefondsregeling mogelijk te maken. Desondanks is het niet haalbaar om binnen de gebruikelijke termijn op de aanvragen voor het Stagefonds te beslissen én de subsidie uit te betalen. Derhalve is besloten deze beslistermijn voor de zekerheid met 13 weken te verlengen, tot uiterlijk 31 maart 2020.

Artikel 4 van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II is op dit punt aangepast, echter uitsluitend voor het studiejaar 2019–2020. De termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2019–2020, bedoeld in artikel 3, derde lid, blijft uiterlijk 1 oktober 2020 en verandert dus niet.

Verder zijn de nieuwe opleidingscodes Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) toegevoegd aan de Subsidieregeling voor het studiejaar 2020–2021. Dit betreft geen nieuwe opleidingen, maar enkel nieuwe codes. Het gaat om dossierkwalificatiecrebo 23265 apothekersassistent en kwalificatiecrebo 25650 apothekersassistent, dossierkwalificatiecrebo 23267 Mbo-Verpleegkundige en kwalificatiecrebo 25655 Mbo-Verpleegkundige, dossierkwalificatiecrebo 23268 Verzorgende-IG en kwalificatiecrebo 25656 Verzorgende-IG.

Tevens is de nieuwe opleidingscode Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) 34608 Sociaal Werk toegevoegd. Ook hier betreft het enkel een nieuwe code en geen nieuwe opleiding die is toegevoegd.

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM) treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Dit om subsidieaanvragers zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

De Minister van Medische Zorg, T. van Ark