Tijdelijke subsidieregels Leesoffensief, Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op artikel 1, onder a sub ii van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Leesoffensief

Artikel 1 Subsidiabele activiteit

 • 1. Het Algemeen bestuurscollege kan subsidie verstrekken voor het uitbreiden van bibliotheekcollecties, expertise, of op leesbevordering gerichte activiteiten, voor zover in ieder geval gericht op één of meer van de volgende doelgroepen:

  • a. jongens tot 18 jaar;

  • b. leerlingen in het vmbo; of

  • c. leerlingen met een meertalige achtergrond.

 • 2. Activiteiten die op het tijdstip van indiening van de aanvraag zijn gestart, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het tijdvak 2020 – 2021 bedraagt € 1.250.000,–.

 • 2. Indien het rijk onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt, wordt het subsidieplafond verlaagd en wordt de vaststelling van het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 3. De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

Artikel 3 Subsidieontvanger

Subsidie wordt verstrekt aan lokale bibliotheken als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Artikel 4 Aanvraag subsidie

 • 1. De aanvraag om subsidie wordt gedaan door het indienen van het daartoe vastgestelde subsidieaanvraagformulier bij het Algemeen Bestuurscollege.

 • 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021.

 • 3. Een lokale bibliotheek kan maximaal één keer een subsidie ontvangen.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,– per lokale bibliotheek.

Artikel 6 Verdeelregel

 • 1. Het Algemeen bestuurscollege verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 2. Het tijdstip van ontvangst is het moment waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

 • 4. In geval van indiening van een aanvraag per post is het tijdstip van ontvangst 10.00 uur van de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

Artikel 7 Vaststelling zonder voorafgaande verlening

De subsidie wordt binnen acht weken na ontvangst van het subsidieaanvraagformulier, zonder voorafgaande verlening vastgesteld.

Artikel 8 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a. de activiteit binnen 12 maanden na de datum van vaststelling uit te voeren;

 • b. de activiteit uit te voeren in samenwerking of na afstemming met scholen in het werkgebied;

 • c. na afloop van de activiteiten in het Bibliotheekmonitor te registreren welke activiteiten zijn uitgevoerd.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking met ingang van 12 oktober 2020 en vervallen per 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidies die voor de laatstgenoemde datum zijn vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuurscollege d.d.10 september 2020

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.T. Joustra

Naar boven