Bekendmaking aanvraag tot wijziging en aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Maakt bekend:

 • 1. dat aanvragen zijn ontvangen van organisaties van werkgevers en van werknemers in de bedrijfstak voor uitzendkrachten, daartoe strekkende:

  • a. dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, per 1 januari 2021 zodanig wordt gewijzigd dat een aantal redactionele verduidelijkingen en correcties worden doorgevoerd, en

  • b. dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, per 1 januari 2021 zodanig gedeeltelijk wordt ingetrokken dat de volgende activiteiten komen te vervallen:

   • payrollactiviteiten;

   • activiteiten van intra-concern terbeschikkingstelling;

   • activiteiten met gering overlap met de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

 • 2. dat zienswijzen tegen inwilliging van bedoelde aanvragen schriftelijk (elektronisch via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl) kunnen worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, tot 16 oktober 2020;

 • 3. dat de op de aanvragen betrekking hebbende stukken digitaal te raadplegen zijn op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van deze aanvragen kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 5298.

’s-Gravenhage, 15 september 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven