Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 september 2020, nr. 2020-0000534565, tot wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening in verband met enkele actualiseringen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op de artikelen 2.6.2, 2.6.9, derde lid, en 2.7.2, eerste lid, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt aan de begripsomschrijving van ‘GML-bestand bij deze regeling’ onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door ‘, of’ een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

De kaart in bijlage 1.47 wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

C

Bijlage 3.1 vervalt.

D

In bijlage 4 vervalt in de tabel de volgende rij:

Vliegbasis Brüggen (Ke)

3.1

E

In bijlage 5 vervalt in de tabel de volgende rij:

rondom Vliegbasis Brüggen

3.1

F

In de alfabetische opsomming in bijlage 6 worden de volgende rijen ingevoegd:

antennelocatie Scheveningen

6ba

antennelocatie Woensdrecht

6d

G

Na bijlage 6b wordt ingevoegd de bijlage, opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

H

Na bijlage 6c wordt ingevoegd de bijlage, opgenomen in bijlage C bij deze regeling.

I

De kaart in bijlage 6.3 wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage D bij deze regeling.

J

In de alfabetische opsomming in bijlage 7 worden de volgende rijen ingevoegd:

rondom antennelocatie Scheveningen

6ba

rondom antennelocatie Woensdrecht

6d

K

In bijlage 8 word in de alfabetische opsomming de volgende rij ingevoegd in de categorie Radarstations buiten een militair luchtvaartterrein gelegen:

Wemeldinge

30 meter

8.2a

L

Na bijlage 8.2 wordt ingevoegd de bijlage, opgenomen in bijlage E.

M

De kaart in bijlage 8.4 wordt vervangen door de kaart, opgenomen in bijlage F bij de regeling.

N

In de alfabetische opsomming in bijlage 9 wordt de volgende rij ingevoegd:

radarstation Wemeldinge

8.4

O

In de alfabetische opsomming in bijlage 10 wordt de volgende rij ingevoegd:

Met een maximale bouwhoogte van 95 meter ten opzichte van NAP (Wemeldinge)

8.4

P

Bijlage 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. De overzichtskaart wordt vervangen door de overzichtskaart opgenomen in bijlage G bij deze regeling.

2. Na detailkaart 16.41 wordt detailkaart 16.41a opgenomen in bijlage H bij deze regeling ingevoegd.

3. De detailkaarten 16.43 en 16.44 worden vervangen door de detailkaarten 16.43 en 16.44 opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

4. Na detailkaart 16.85 worden de detailkaarten 16.86, 16.87, 16.88 en 16.89 opgenomen in bijlage J bij deze regeling ingevoegd.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

Bijlage 1.47 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE B BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL G

Bijlage 6ba bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL H

Bijlage 6d bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL I

Bijlage 6.3 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE E BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL L

Bijlage 8.2a bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE F BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL M

Bijlage 8.4 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE G BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL P

Bijlage 16 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE H BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL P

Bijlage 16.41a bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE I BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL P

Bijlage 16.43 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Bijlage 16.44 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

BIJLAGE J BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL P

Bijlage 16.86 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Bijlage 16.87 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordeningg

Bijlage 16.88 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

Bijlage 16.89 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

TOELICHTING

I. Algemeen deel

1. Inleiding

De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Rarro) geeft uitwerking aan enkele bepalingen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro). Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken.

2. Inhoud van de regeling

Deze wijziging van de Rarro betreft regulier onderhoud van de Rarro. Dit regulier onderhoud is nodig om de Rarro te actualiseren om de aangewezen nationale ruimtelijke belangen te kunnen blijven borgen. Dit betreft een grenswijziging van het militair oefenterrein Vughtsche Heide, het vervallen van de aanwijzing van het militair luchtvaartterrein Brüggen, het toevoegen van een aantal antennelocaties, het toevoegen van de radar Wemeldinge met bijbehorend radarverstoringsgebied en het opnemen van de reserveringen ten behoeve van verbreding van de rijkswegen A2, A15 en de A20. Voor een inhoudelijke bespreking wordt verwezen naar het artikelsgewijze deel van deze toelichting.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Rarro. De regels van de Rarro worden dan vervangen door regels in de Omgevingsregeling (hierna: Or) en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze wijziging van het Rarro zal voor die tijd beleidsneutraal worden overgezet naar het stelsel van de Omgevingswet.

3. Gevolgen

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor burgers, bedrijven en het milieu. Uit deze wijziging volgen wel bestuurslasten voor overheden, maar daar is pas sprake van bij de eerstvolgende herziening van een bestemmingsplan. Deze wijziging verplicht gemeenten namelijk niet tot het vroegtijdig aanpassen van geldende bestemmingsplannen.

4. Consultatie

De ontwerpregeling is van 1 tot 29 april 2020 voorgelegd aan een ieder in het kader van internetconsultatie. Er is één reactie binnengekomen. Daarin wordt gesteld dat met de aanpassing van de regeling sprake is van doorkruising van het besluitvormingsproces over het al dan niet uitbreiden van de A2 tussen Deil en Vught. Het toevoegen van een reserveringsgebied in de Rarro betekent echter niet dat de A2 ter plaatse per definitie zal worden verbreed, er wordt enkel planologisch een gebied gereserveerd. Om over de daadwerkelijke uitbreiding een besluit te nemen volgen eerst nog de wettelijk voorgeschreven procedures.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2020. Omdat er geen directe gevolgen voor burgers, bedrijven of medeoverheden zijn, is geen invoeringstermijn gehanteerd.

II. Artikelsgewijs deel

Artikel I

Onderdeel A

Artikel 2.1, twaalfde lid, van de Rarro bepaalt dat van alle aangewezen terreinen, gebieden, zones en objecten de geometrische plaatsbepalingen worden vastgelegd in GML-bestanden bij die regeling. Omwille van de kenbaarheid zijn die bestanden benoemd in artikel 1.1 van de Rarro, dat om die reden is aangevuld.

Onderdeel B

De gemeente Vught en het Ministerie van Defensie hebben gronden geruild om de lokale wegenstructuur te kunnen verbeteren en om het oefenterrein Vughtsche Heide beter te laten aansluiten aan een nieuw ontwikkelde wijk van Vught. De nieuwe kaart voor bijlage 1.47 geeft de nieuwe begrenzing van het oefenterrein Vughtsche Heide weer. Dit onderdeel is vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Defensie.

Onderdelen C, D en E

Het militaire luchtvaartterrein Brüggen dat bij Roermond over de grens in Duitsland ligt, is reeds enkele jaren gesloten en als luchtvaartterrein opgeheven. De belemmeringen die formeel nog steeds uitgingen van het obstakelbeheersgebied en de geluidszonering in de Rarro kunnen derhalve geheel vervallen. Bijlage 3.1 van de Rarro is daarom vervallen (onderdeel C), samen met de betreffende regels in de bijlagen 4 (onderdeel D) en 5 (onderdeel E) van de Rarro.

Onderdelen F, G, H en J

In het overzicht van zend- en ontvangstinstallaties buiten militaire luchtvaartterreinen in bijlage 6 van de Rarro ontbraken de bestaande antennelocaties van Scheveningen en Woensdrecht. De antenne in Scheveningen is bevestigd aan de vuurtoren aldaar. Vanwege hoogbouwontwikkelingen wordt gezocht naar een nieuwe locatie, maar in afwachting daarvan is bescherming noodzakelijk. Hiervoor dient de nieuwe bijlage 6ba (onderdeel G). De antenne in Woensdrecht is gesitueerd op de vliegbasis aldaar, maar de beschermingszone strekt zich uit buiten de basis. Vandaar dat een planologische aanduiding en daarmee samenhangende bescherming gewenst is. Hiervoor dient de nieuwe bijlage 6d (onderdeel H). Tevens zijn de beide antennelocaties ingevoegd in de overzichten van bijlagen 6 en 7 (onderdelen F en J).

Onderdeel I

De kustwacht-antennelocatie Huisduinen is in 2018 toegevoegd aan bijlage 6 van de Rarro (Stcrt. 2018, 63092). De antenne is echter verplaatst naar de nabijgelegen vuurtoren van Huisduinen. De nieuwe kaart in bijlage 6.3 dient ertoe om deze nieuwe locatie goed in kaart te brengen.

Onderdelen K tot en met O

In bijlage 8 is het radarstation Wemeldinge opgenomen (onderdeel K). Op de radarpost van Rijkswaterstaat te Wemeldinge (Schelde Radarketen) is een zogeheten ‘infill radar’ geplaatst. Deze radar ondersteunt de radar van Woensdrecht die anders te grote verstoringen zal ondervinden van windparken in het westen van Zeeland. Door deze maatregel kunnen de geplande windparken op en rond de Oosterscheldekering, maar ook elders in Zeeland, worden gerealiseerd. Voor dit radarstation geldt dat de locatie ook is opgenomen in bijlage 9 met radarverstoringsgebieden (onderdeel N) en in bijlage 10 in verband met een eenduidige bescherming in de 15 km- en de 75 km-zone (onderdeel O).

Onderdeel P

Ten behoeve van de mogelijke uitbreiding van de A2, A15 en de A20 is bijlage 16 opnieuw vastgesteld, zodat de reserveringsgebieden voor deze rijkswegen ook vaststaan op de kaart. Deze wijziging is vastgesteld in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze regeling. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2020.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven