Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 6 september 2020, nr. WJZ/20219563, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met een tweede openstelling van de subsidiemodule mkb-werkplaatsn

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 13, tweede lid, 14 en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt na artikel 3.24.3 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.24.3a. Uurtarief

In afwijking van artikel 3.1.1, bedraagt het uurtarief, bedoeld in de artikelen 13, tweede lid, en 14 van het besluit, voor de toepassing van deze titel € 80.

ARTIKEL II

In de tabel, behorende bij artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020, wordt na de rij met betrekking tot titel 3.24 een rij ingevoegd, luidende:

Titel 3.24: mkb-werkplaatsen

3.24.2

   

03-11-2020 t/m 01-12-2020

€ 2.000.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 september 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding en doel

Met onderhavige wijzigingsregeling wordt in de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 een tweede tender opgenomen van de subsidiemodule mkb-werkplaatsen, die per 1 april 2020 als titel 3.24 aan de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES) is toegevoegd.

Met de subsidiemodule worden onderwijsinstellingen (zijnde universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen) gestimuleerd een mkb-werkplaats op te richten, waarbinnen studenten kunnen leren en oefenen in de beroepspraktijk, rekening houdend met de toenemende digitalisering, en mkb’ers worden geholpen met het maken van een digitaliseringsslag. Dit enerzijds door studenten in te zetten die in het kader van onderwijs scans maken voor mkb-bedrijven om te bezien hoe zij digitalisering in hun bedrijf kunnen inzetten (een concreet en praktisch stappenplan, een zogenoemde ‘roadmap’) en anderzijds door actief algemene kennis te delen met mkb’ers met betrekking tot digitalisering (zoals het breed delen van kennis over digitalisering middels een openbaar toegankelijk digitaal platform en het aanbieden van seminars en webinars). Onderwijsinstellingen (al dan niet in samenwerkingsverband) kunnen een subsidie van maximaal € 450.000 krijgen voor het initiëren en oprichten van een mkb-werkplaats en voor het verrichten van een aantal activiteiten daarbinnen (opgenomen in artikel 3.24.2 van de RNES).

De tweede openstellingsperiode loopt van 3 november 2020 tot en met 1 december 2020, met een subsidieplafond van € 2.000.000 (artikel II van onderhavige wijzigingsregeling). Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een verbetering aan te brengen in de subsidiemodule. Uit de eerste openstelling is gebleken dat het op basis van artikel 3.1.1 van de RNES gehanteerde vaste uurtarief van € 60 voor het berekenen van de subsidiabele kosten overeenkomstig de artikelen 13, tweede lid, en 14 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, niet representatief en dus niet kostendekkend is voor de onderwijsinstellingen die de subsidie voor een mkb-werkplaats kunnen aanvragen. Daarom is met artikel I van deze wijzigingsregeling een nieuw artikel 3.24.3a ingevoegd in de RNES, waarmee voor deze specifieke subsidiemodule, in afwijking van artikel 3.1.1, een vast uurtarief van € 80 gehanteerd wordt.

2. Regeldruk

Met deze wijzigingsregeling wijzigt de regeldruk voor de subsidieaanvragers (opgenomen in Stcrt. 2020, 11733) niet. Het gaat hier om een nieuwe openstelling en een aanpassing in de hoogte van het vaste uurtarief. Beide hebben geen gevolgen voor de regeldruk.

3. Staatssteun

Zoals reeds toegelicht in de toelichting bij de regeling waarmee de subsidiemodule mkb-werkplaatsen tot stand is gebracht (Stcrt. 2020, 11733), bevat de subsidie die op grond van deze subsidiemodule verstrekt wordt, geen staatssteun.

4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020, een vast verandermoment. Met publicatie minder dan twee maanden voordien wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten, zoals opgenomen in aanwijzing 4.17 van de aanwijzingen voor de regelgeving. Subsidieaanvragers hebben echter voldoende tijd om zich voor te bereiden op een aanvraag, omdat de openstellingsperiode pas op 3 november 2020 aanvangt.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven