Gemeente Zeewolde - aanwijzing op basis van artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van percelen grond - gelegen in het gebied langs de Baardmeesweg 1 tot en met 13 en gelegen tussen de Knardijk en het bedrijventerrein Trekkersveld III

Logo Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) bekend dat zij op 8 september 2020 op grond van het bepaalde in artikel 6 van de WVG hebben besloten om de percelen grond, gelegen in het gebied langs de Baardmeesweg 1 tot en met 13 tussen de Knardijk en bedrijventerrein Trekkersveld III voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de WVG van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie A, de nummers 4723, 4740, 4741, en 194, 4549, 4550, 4745, 4746, 4252 en 4012, 4014, 5217, 5218, 124, 196 en 4008, 4256, 4257, 4258, 4259, 5204, 5205 gelegen aan de Baardmeesweg te Zeewolde. De bij deze aanwijzing betrokken percelen zijn opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2016 en hebben allen de bestemming agrarisch gebruik. De toekomstige bestemming is bedrijventerrein en campus met datacenter.

Ter inzagelegging

Het besluit van Burgemeester en Wethouders en bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met de daarop de kadastrale aanduiding van in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar, liggen met ingang van woensdag 9 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Zeewolde. U kunt de stukken ook inzien via onze website www.zeewolde.nl

Gevolgen

Het besluit van Burgemeester en Wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toepassing is verklaard. De aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren van de aangewezen percelen en de rechthebbenden op de beperkte rechten, wanneer zij hun (recht op het) eigendom wil verkopen, dit eerst aan de gemeente Zeewolde te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan een ander mogelijk is. De eigenaren en de rechthebbenden op de beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om de raad van de gemeente Zeewolde voor te stellen om tot bestendiging van de voorlopige aanwijzing over te gaan door binnen een termijn van drie maanden de aangewezen percelen bij raadsbesluit (vervroegd) aan te wijzen op grond van artikel 5 van de Wvg.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 10 september 2020 (de dag na publicatie in de Staatscourant) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaar­schrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA te Zeewolde.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde.

Naar boven