Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2020, 46757Interne regelingen

Besluit van de hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering, van 15 september 2020, nr. IENW/BSK-2020/153281, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering)

De hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering,

Gelet op de artikelen 21, tweede lid, 23, vierde lid, 27 en 28 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat;

BESLUIT:

Artikel 1. Verlening ondermandaat

Aan de directeuren en afdelingshoofden als bedoeld in artikel 12, derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat worden de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering verleende bevoegdheden, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat, voor zover die behoren bij hun taken, bedoeld in artikel 12, negende lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat, in ondermandaat verleend.

Artikel 2. Omvang ondermandaat

Het in artikel 1 verleende ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 3. Volmacht en machtiging

Het in artikel 1 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 28 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat tevens de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 4. Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging

De uitoefening van bevoegdheden die bij dit besluit zijn verleend, geschiedt met inachtneming van de artikelen 29 tot en met 32 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 5. Ondertekeningsmandaat directie Organisatie en Personeel

Aan de directeur Uitvoering en Decentraal Advies en Control en de directeur en afdelingshoofden van de directie Organisatie en Personeel, bedoeld in artikel 12, negende lid, onderdeel d, onder 3°, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat, wordt ondertekeningsmandaat verleend voor de bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie, bedoeld in artikel 23, derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 6. Machtiging teamleiders

Aan de functionarissen die zijn belast met de taak van teamleider wordt machtiging verleend tot het uitoefenen van bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie van functionarissen die binnen hun team vallen.

Artikel 7. Intrekking oude ondermandaatbesluiten

Het Ondermandaatbesluit hoofddirectie Financiën, Management en Control Infrastructuur en Milieu 2012 en het Ondermandaatbesluit directie Integrale Bedrijfsvoering IenM Infrastructuur en Milieu 2012 worden ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na het tijdstip waarop het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 september 2020, nr. IENW/BSK-2020/153278, tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat in verband met de nieuwe organisatiestructuur voortvloeiend uit het programma Bedrijfsvoering in Beweging (Stcrt. 2020, 46760) in werking treedt en werkt terug tot en met 1 september 2020.

Artikel 9. Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering, H. Beentjes