Wijziging van het besluit van 23 november 2015, nr. BLKB 2015/1382M en 23 november 2015, nr. BLKB 2015/1381M

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 13 augustus 2020, nr. 2020-129396.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 23 november 2015, nr. BLKB 2015/1382M ( Stcrt. 2015, 42967 ) en het besluit van 23 november 2015, nr. BLKB 2015/1381M ( Stcrt. 2015, 42953 ). In de onderdelen 2.1.1 en 2.3.1 van beide besluiten is het accupakket opgenomen als voorziening waarvoor een uitzondering geldt in de laadruimte van een bestelauto.

ARTIKEL I

Het besluit van 23 november 2015, nr. 2015/1382M (Stcrt. 2015, 42967), zoals laatst gewijzigd bij besluit van 10 december 2019, nr. 2019-188772 (Stcrt. 2019, 66179), wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 13 augustus 2020, nr. 2020-129396. In de onderdelen 2.1.1 en 2.3.1 is het accupakket opgenomen als voorziening waarvoor een uitzondering geldt in de laadruimte van een bestelauto.

B

Het vierde gedachtestreepje in onderdeel 2.1.1 komt te luiden:

De omstandigheid dat bij sommige motorrijtuigen de motor, dan wel de brandstoftank of het accupakket, onder (een deel van) de laadvloer is geplaatst, waardoor een hoogteverschil in de laadruimte ontstaat, brengt niet mee dat de laadruimte niet in haar geheel is voorzien van een vlakke laadvloer.

C

Aan onderdeel 2.3.1 wordt onder het derde gedachtestreepje een nieuw gedachtestreepje toegevoegd, luidende:

− accupakket;

ARTIKEL II

Het besluit van 23 november 2015, nr. 2015/1381M (Stcrt. 2015, 42953), zoals laatst gewijzigd bij besluit van 10 december 2019, nr. 2019-188772 (Stcrt. 2019, 66179), wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 13 augustus 2020, nr. 2020-129396. In de onderdelen 2.1.1 en 2.3.1 is het accupakket opgenomen als voorziening waarvoor een uitzondering geldt in de laadruimte van een bestelauto.

B

Het vierde gedachtestreepje in onderdeel 2.1.1 komt te luiden:

De omstandigheid dat bij sommige motorrijtuigen de motor, dan wel de brandstoftank of het accupakket, onder (een deel van) de laadvloer is geplaatst, waardoor een hoogteverschil in de laadruimte ontstaat, brengt niet mee dat de laadruimte niet in haar geheel is voorzien van een vlakke laadvloer.

C

Aan onderdeel 2.3.1 wordt onder het derde gedachtestreepje een nieuw gedachtestreepje toegevoegd, luidende:

− accupakket;

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 augustus 2020

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

TOELICHTING

Artikel I, onderdeel A, voegt aan onderdeel 1 een passage toe ter toelichting van de wijzigingen via dit besluit.

Artikel I, onderdeel B en C, wijzigt onderdelen 2.1.1 en 2.3.1 van het besluit. Nieuw is dat het accupakket is opgenomen als voorziening in de laadruimte van een bestelauto waarvoor een uitzondering geldt bij de eis van een vlakke laadvloer en het meten van de laadruimte.

Artikel II, onderdeel A, voegt aan onderdeel 1 een alinea toe ter toelichting van de wijzigingen via dit besluit.

Artikel I, onderdeel B en C, wijzigt onderdelen 2.1.1 en 2.3.1 van het besluit. Nieuw is dat het accupakket is opgenomen als voorziening in de laadruimte van een bestelauto waarvoor een uitzondering geldt bij de eis van een vlakke laadvloer en het meten van de laadruimte.

Artikel III regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen.

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Naar boven