Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 27 augustus 2020, nr. 2998791 houdende wijziging van de vergoedingen voor bewindvoerders genoemd in het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering

De Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering;

Besluit:

ARTIKEL I

De in het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering genoemde bedragen worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 1.118’ vervangen door: € 1.145.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 2.478’ vervangen door: € 2.537.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 1.341’ vervangen door: € 1.373.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 2.972’ vervangen door: € 3.043.

B

In artikel 2, derde lid, wordt ‘€ 55,00’ vervangen door: € 56,50.

C

In artikel 2, vierde lid wordt ‘€ 66,50’ vervangen door: € 68,00.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 augustus 2020

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Ingevolge artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering (Stb.2013, 308) worden de vaste vergoedingen jaarlijks door de Minister voor Rechtsbescherming gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). Voor 2021 is de toe te passen index 2,3755%. In de onderdelen a tot en met d van voornoemde bepaling wordt uitgelegd waar A, B en C voor staan. Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2021 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen, arbeidsproductiviteit en consumentenprijsindex. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 2,6858% (A). De percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar is zoals door het CBS bekendgemaakt -0,5% (B). De consumentenprijsindex is berekend op 1,1601% (C). De resulterende indexeringsfactor =0,6*(2,6858 – -0,5) + 0,4*1,1601 is afgerond 0,023755 (2,3755%).

’s-Gravenhage, 27 augustus 2020

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven