Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2020, nr. 2020-0000111068, tot Wijziging Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies in verband met het verduidelijken van de arbeidsmarktscan

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

De tekst onder het kopje ‘Criteria Arbeidsmarktscan’ wordt vervangen door de volgende tekst:

  • Met de arbeidsmarktscan wordt een profiel gemaakt van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met kansrijke arbeidsmarktopties;

  • De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven;

  • De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer;

  • De scan moet zijn gevalideerd door een externe, onafhankelijke partij en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 augustus 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Op 1 augustus 2020 is de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (hierna: de regeling) in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van kosteloos te volgen ontwikkeladviestrajecten handvatten te geven voor het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden en loopbaankansen die zij hebben.

Na publicatie van de regeling is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de arbeidsmarktscan en de criteria waaraan de arbeidsmarktscan moet voldoen. Met de huidige formulering, zoals deze in bijlage I van de regeling is opgenomen, kunnen loopbaanadviseurs niet of onvoldoende vaststellen of een bepaalde arbeidsmarktscan die zij willen gebruiken wel voldoet aan de criteria en of deze wel gebruikt kan en mag worden. Het is daarom van belang om de criteria voor een arbeidsmarktscan te verhelderen. Dat wordt met een aantal wijzigingen in de bijlage gedaan.

Het gaat om een aantal tekstuele verduidelijkingen van de criteria die onder het kopje 'Criteria arbeidsmarktscan' staan. Hiermee zal er meer duidelijkheid komen over of een arbeidsmarktscan voldoet aan de criteria en voor het doel van de subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies ingezet kan worden.

Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat in de toelichting op de oorspronkelijke regeling is aangegeven dat subsidieaanvragers die niet gevestigd zijn in Nederland geen gebruik kunnen maken van het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid SZW en dat zij om die reden niet digitaal een subsidieaanvraag kunnen indienen. Dat is op zich correct, echter per abuis is daarbij vermeld dat dit ook geldt voor subsidieaanvragers afkomstig uit Caribisch Nederland. Voor subsidieaanvragers uit Caribisch Nederland echter geldt, anders dan voor andere niet in Nederland gevestigde subsidieaanvragers, dat zij wél de mogelijkheid hebben om via het subsidieportaal van UVB digitaal de subsidieaanvraag in te dienen.

De wijzigingen in de regeling treden op korte termijn in werking waarbij de wijzigingen terugwerken tot en met de dag waarop de regeling in werking is getreden, 1 augustus 2020.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven