Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 1 september 2020, kenmerk 1709515-207265-WJZ, houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) zijn bij ministeriële regeling maximumprijzen voor geneesmiddelen vastgesteld. Ten minste tweemaal per jaar wordt onderzocht of er aanleiding is de eerder vastgestelde maximumprijzen te wijzigen.1 Uit het ter zake ingestelde onderzoek is gebleken dat actualisering noodzakelijk is, omdat prijzen in de referentielanden zijn gewijzigd. De gemiddelde apotheekinkoopprijs (AIP) zal door deze 47e herijking omlaag gaan.

De prijsdalingen van de 46e herijking die per 1 april 2020 in werking zouden treden, zijn niet doorgevoerd, de prijsstijgingen wel.2 Dit betrof een algemene maatregel ten behoeve van de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening in de context van de sterk toenemende onzekerheid op de internationale geneesmiddelenmarkt door de uitbraak van COVID-19. Zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 26 juni 20203 vind ik het op dit moment verantwoord de 47e herijking in den brede door te voeren, met inachtneming van twee tijdelijke mitigerende maatregelen. Ten eerste is eenmalig de daling van alle maximumprijzen vooraf gemaximeerd tot tien procent. In verband daarmee blijft achterwege het vaststellen van een maximumprijs voor geneesmiddelen waarvoor nog geen maximumprijs gold. Deze maatregel wordt nader toegelicht in paragraaf 3. Ten tweede is een tijdelijke laagdrempelige voorziening gecreëerd om een daling van de maximumprijs te corrigeren voor geneesmiddelen met een omzet van minder dan 1 miljoen euro per jaar in Nederland. Voor deze maatregel is separaat een beleidsregel gepubliceerd.

Met deze wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) zijn de maximumprijzen voor de 47e maal geactualiseerd. De wijzigingsregeling treedt in werking op 1 oktober 2020.

2. Maximumprijzen, referentieprijslijsten en valutadatums

De maximumprijzen zijn vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van geneesmiddelen in de referentielanden, mits voor ten minste twee van deze landen een prijs kon worden bepaald.4 Bij het bepalen van de prijzen in de referentielanden is gebruikgemaakt van de algemeen aanvaarde prijslijsten uit de referentielanden. Deze lijsten zijn aangewezen bij de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen (Rrg).

Bij de onderhavige actualisering van maximumprijzen zijn de volgende prijslijsten gebruikt:

 • voor België: de prijslijst genaamd ‘Tarief voor Specialiteiten’, uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.), te Brussel (hierna: TvS-lijst), zoals die gold op 1 april 2020, en, wat betreft ziekenhuisgeneesmiddelen, de prijslijst genaamd ‘bijlage I van het K.B. van 21.12.2001’, uitgegeven door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), te Brussel (hierna: RIZIV-lijst), zoals die gold op 1 april 2020;

 • voor Frankrijk: de prijslijst genaamd ‘DATASEMP’, uitgegeven door Vidal S.A., te Parijs, zoals die gold op 9 april 2020;

 • voor het Verenigd Koninkrijk: de prijslijst genaamd ‘Dictionary of Medicines and Devices’, uitgegeven door de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 26 maart 2020;

 • voor Noorwegen: de prijslijst, genaamd ‘Price- and reimbursement list’, uitgegeven door de Norwegian Medicines Agency (NoMa), te Oslo, zoals die gold op 1 april 2020.

De in de Engelse prijslijst en de in TvS-lijst opgenomen af-fabrieksprijzen en apotheekverkoopprijzen (AVP’s) zijn omgerekend tot AIP’s.5 Daarbij zijn de Engelse prijzen vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 1,125 (rekening houdend met een vastgestelde groothandelsmarge in het Verenigd Koninkrijk van 12,5%). Bij de omzetting van de prijzen op de Engelse prijslijst van Engelse pond in euro’s is een koers van 1,09471 euro per 1 pond gehanteerd.

Bij de omzetting van de prijzen op de Noorse prijslijst van Noorse kroon in euro’s is een koers van 0,08874 euro per 1 kroon gehanteerd.

Ook de Belgische prijzen zijn omgerekend tot AIP's. De prijzen voor terugbetaalbare geneesmiddelen, opgenomen in de TvS-lijst, zijn, op basis van de Belgische margeregels, teruggerekend vanaf de prijs af-fabriek, rekening houdend met een groothandelsmarge van:

 • 0,35 euro, als de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel, lager ligt of gelijk is aan 2,33 euro;

 • 15% van de verkoopprijs af-fabriek van het geneesmiddel, btw niet inbegrepen, als deze prijs hoger is dan 2,33 euro en lager dan 13,33 euro;

 • 2,00 euro + 0,9% van het deel van de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel hoger dan 13,33 euro, als die prijs hoger ligt of gelijk is aan 13,33 euro.

De Belgische prijzen van de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, opgenomen in de TvS-lijst, zijn teruggerekend rekening houdend met 6% omzetbelasting en een wettelijke (maximum)marge van 31% (gelimiteerd tot ten hoogste 7,44 euro) voor de apotheker. De prijzen van de Belgische ziekenhuisgeneesmiddelen die zonder ‘DEL_ID 1’-code6 zijn vermeld in de RIZIV-lijst zijn AIP’s en worden daarom niet verhoogd met een groothandelsmarge.

3. Maximering prijsdaling

Bij de 46e herijking van de maximumprijzen zijn de belastende gevolgen niet doorgevoerd. Voor geneesmiddelen waarvan de maximumprijs lager zou worden of waarvoor voor het eerst een maximumprijs zou gaan gelden, werd geen (nieuwe) maximumprijs vastgesteld. Het betrof een eenmalige algemene maatregel ten behoeve van de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening. Deze maatregel is in maart 2020 genomen in de context van de sterk toenemende onrust en onzekerheid op de internationale geneesmiddelenmarkt die zich manifesteerde in de weken vóór het van kracht worden van de herijking van maximumprijzen per 1 april 2020. De onrust was onder meer ingegeven door de snelle verspreiding van COVID-19 naar andere landen, te verwachten productie- en leveringsonderbrekingen in bijvoorbeeld India of China, en mogelijke exportrestricties in India en andere landen. In deze specifieke context van sterk toenemende onrust op de wereldmarkt, waarbij risico’s op tekorten binnen enkele maanden steeds groter leken, is ervoor gekozen marktpartijen tijdelijk meer lucht te geven, opdat zij snel maatregelen konden nemen om goed voorbereid te zijn op mogelijke tekorten. Met deze financiële armslag zouden partijen bijvoorbeeld voorraden kunnen aanleggen.

De situatie is nu anders dan in maart 2020. Beschikbaarheidsproblemen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn vooralsnog uitgebleven en de internationale geneesmiddelenmarkt is meer stabiel. Ook zijn met partijen vrijwillige instrumenten opgezet om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te monitoren. Tot slot bestaat in het kader van de COVID-19-crisis ook de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen bij acute beschikbaarheidsproblemen voor een specifiek geneesmiddel de maximumprijs tijdelijk aan te passen of zelfs los te laten als voldoende aannemelijk is dat dit een belemmering kan vormen voor de inkoop van het middel.

Ik zie daarom nu aanleiding om de maatregel die ik voor de 46e herijking heb genomen, af te bouwen. Ik vind het verantwoord de 47e herijking te laten doorgaan. Maar ik wil hierbij enige voorzorg betrachten met enkele mitigerende maatregelen. Ik ben mij er immers van bewust dat de situatie weliswaar is gestabiliseerd, maar realiseer mij ook dat de COVID-19-crisis in het najaar nog niet voorbij zal zijn. Daar komt bij dat deze herijking ook de eerste keer is dat alle maximumprijzen worden vastgesteld op basis van een nieuw referentieland (namelijk Noorwegen in plaats van Duitsland) én de Noorse Kroon mede als gevolg van de COVID-19-crisis een zeer sterke devaluatie heeft gekend. Met de maximering van de prijsdaling demp ik het extra prijsdrukkend effect van de sterke devaluatie van de Noorse kroon door de COVID-19-crisis en wordt, gezien de nog bijzondere omstandigheden waaronder de herijking plaatsvindt, de markt daarmee niet extra belast. Hiermee beperk ik eenmalig de grootste prijsdalingen die zich bij verschillende geneesmiddelen kunnen voordoen. Het beperken van relatief grote prijsdalingen kan in het bijzonder van belang zijn voor geneesmiddelen uit de meer kwetsbare zogenoemde ‘onderkant van de markt’ met producten met relatief lage omzet en lage marges.

4. Berekeningsmethode

Bij de berekening van maximumprijzen voor geneesmiddelen in Nederland is per referentieland het rekenkundig gemiddelde berekend van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen die in de referentieprijslijsten staan vermeld. Een vergelijkbaar geneesmiddel is gedefinieerd als: ‘een geneesmiddel met dezelfde werkzame bestanddelen, van dezelfde of nagenoeg dezelfde sterkte en in dezelfde farmaceutische vorm als een ander geneesmiddel’.7 In beginsel worden de prijzen van alle geneesmiddelen die op de referentieprijslijsten staan vermeld betrokken in de berekening.

Per referentieland zijn de vergelijkbare geneesmiddelen ingedeeld in productgroepen. Vervolgens is per referentieland op basis van de naam van de vergelijkbare geneesmiddelen de verpakkingsgrootte met de laagste prijs per eenheid product geselecteerd. Als de desbetreffende verpakkingsgrootte verscheidene malen met verschillende prijzen in de prijslijst is opgenomen, wordt niet de laagste prijs per eenheid product, maar het gemiddelde van de bij die verpakkingsgrootte vermelde prijzen betrokken in de prijsberekening. Daarna is per referentieland het totaal van de aldus in een bepaalde productgroep opgenomen prijzen rekenkundig gemiddeld. De maximumprijs van een geneesmiddel is vastgesteld op het rekenkundig gemiddelde van de referentielandgemiddelden.

Vaststelling maximering prijsdaling

Alle dalingen van de aldus berekende maximumprijzen worden eenmalig bij de vaststelling van de wijziging van de Rmg gemaximeerd op tien procent. Dit betekent dat de per 1 oktober 2020 vastgestelde maximumprijzen niet verder dalen dan tien procent ten opzichte van de vóór die datum geldende maximumprijzen. Voor het bepalen van de omvang van de daling zijn de maximumprijzen vergeleken exclusief de tijdelijke opslag voor het invoeren van Falsified Medicine Directive (FMD) op grond van de 'Tijdelijke beleidsregels maximumprijzen geneesmiddelen in verband met gedelegeerde verordening 2016/161'. De verhoging van de maximumprijzen op grond van deze tijdelijke beleidsregels was niet verwerkt in de ontwerpregeling. In de onderhavige regeling, met de definitieve vaststelling van de maximumprijzen, is deze verhoging wel verwerkt.

Voor geneesmiddelen waarvoor nog geen maximumprijs is vastgesteld en bij de 47e herijking wel een maximumprijs kan worden vastgesteld, ontbreekt een referentie voor het bepalen van de prijsdaling. Daarom is besloten om eenmalig voor deze herijking voor die geneesmiddelen af te zien van het vaststellen van een maximumprijs.

5. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure en voorhangprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van de bijlage bij de Rmg is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure8 van toepassing.9 Daarom is een ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Rmg, op 3 juli 2020 ter kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd.10 Tevens is de ontwerpregeling op de dag na de publicatie in de Staatscourant gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd bij het Agentschap CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.11 Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid hun zienswijze te geven over de voorgenomen maximumprijzen. Dit stelt hen niet alleen in de gelegenheid de juistheid van de voorgenomen maximumprijzen te controleren en aan de orde te stellen, maar ook om argumenten en informatie aan te dragen die aanleiding kunnen zijn om de bij de ontwerpregeling gepubliceerde maximumprijzen te wijzigen. Voorts kon tijdens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden geanticipeerd op toepassing van de aangekondigde beleidsregels waarmee een laagdrempelige voorziening wordt gecreëerd om op grond van artikel 3, tweede lid, Wgp tijdelijk een daling van de maximumprijs te corrigeren voor geneesmiddelen met een omzet van minder dan 1 miljoen euro per jaar in Nederland. De verzoeken om toepassing van de beleidsregel die zijn ontvangen gedurende de termijn voor het indienen van zienswijzen zijn direct verwerkt in de wijziging van de Rmg per 1 oktober 2020.

Daarnaast zijn vier zienswijzen ontvangen. Deze worden hieronder kort weergegeven en van een reactie voorzien.

 • a) In één zienswijze werd gesteld dat in de berekening van een voorgenomen maximumprijs ten onrechte producten waren betrokken die in de desbetreffende referentielanden niet receptplichtig zijn.

  Het is juist dat in de berekening van de desbetreffende productgroep niet-receptplichtige geneesmiddelen zijn betrokken. Echter, hoewel in beginsel geen maximumprijzen worden vastgesteld voor geneesmiddelen die in Nederland niet receptplichtig zijn, is niet van belang of de desbetreffende geneesmiddelen in de referentielanden receptplichtig zijn of niet. Deze zienswijze heeft mij dus geen aanleiding gegeven om de voorgenomen maximumprijs te wijzigen of af te zien van de vaststelling ervan.

 • b) In een andere zienswijze werd gesteld dat een product dat viel onder een productgroep door de voorgenomen maximumprijs op termijn niet langer met redelijke winst kan worden verhandeld.

  Naar aanleiding van deze zienswijze heb ik betrokkene gewezen op de mogelijkheid om na vaststelling van de maximumprijs voor de desbetreffende productgroep een verzoek in te dienen op grond van artikel 3, tweede lid, Wgp. Dat artikellid geeft mij namelijk de bevoegdheid om in bijzondere gevallen te besluiten een vastgestelde maximumprijs te wijzigen. Van een bijzonder geval is sprake als een geneesmiddel niet met redelijke winst kan worden afgezet. Ook deze zienswijze heeft mij dus geen aanleiding gegeven om de voorgenomen maximumprijs te wijzigen of af te zien van de vaststelling ervan.

 • c) In een andere zienswijze werd gesteld dat bij de berekening van een voorgenomen maximumprijs voor een productgroep ten onrechte twee verpakkingsgroottes van de voor Frankrijk aangewezen prijslijst waren betrokken.

  Deze stelling bleek onjuist te zijn. De desbetreffende verpakkingsgroottes zijn wel vermeld op de voor Frankrijk aangewezen prijslijst, zij het dat het ziekenhuisgeneesmiddelen betreft, die in een ander veld staan op die prijslijst. Ook deze zienswijze heeft mij dus geen aanleiding gegeven om de voorgenomen maximumprijs te wijzigen of af te zien van de vaststelling ervan.

 • d) In weer een andere zienswijze werd verzocht om voor twee geneesmiddelen primair af te zien van het vaststellen van lagere maximumprijzen, omdat er voor deze geneesmiddelen een reëel risico op beschikbaarheidsproblemen bestaat als de maximumprijzen nog verder worden verlaagd. Subsidiair werd in deze zienswijze verzocht om toepassing te geven aan de mitigerende maatregelen en de prijsdaling dus te maximeren op 10%.

  Ook naar aanleiding van deze zienswijze heb ik betrokkene gewezen op de mogelijkheid om na vaststelling van de maximumprijs voor de desbetreffende productgroepen een verzoek in te dienen op grond van artikel 3, tweede lid, Wgp. Ook deze zienswijze heeft mij dus geen aanleiding gegeven om de voorgenomen maximumprijs te wijzigen of af te zien van de vaststelling ervan.

  Ambtshalve is besloten de maximumprijs voor de volgende twaalf productgroepen te wijzigen:

  • 1. ACICLOVIR-30-MG/G-OOGZALF;

  • 2. ALFACALCIDOL-.00025-MG-CAPSULE;

  • 3. ATORVASTATIN-10-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET;

  • 4. ATORVASTATIN-10-MG-TABLET;

  • 5. BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET;

  • 6. BISOPROLOL-7.5-MG-TABLET;

  • 7. CLARITHROMYCIN-500-MG-TABLET;

  • 8. HYDROCHLOROTHIAZIDE-25-MG-TABLET-LOSARTAN-100-MG-TABLET;

  • 9. INTERFERON GAMMA 1B-0.2-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC;

  • 10. LINEZOLIDE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON;

  • 11. PREGABALINE-25-MG-CAPSULE; en

  • 12. RISEDRONINEZUUR-35-MG-TABLET.

Verder is de ontwerpregeling, in het kader van de voorhangprocedure12, op 29 juni 2020 overgelegd aan beide Kamers der Staten-Generaal13. De ontwerpregeling heeft de Kamers geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

6. Inwerkingtreding

In beginsel treedt een ministeriële regeling in werking op één van de vier vaste momenten in het jaar, waaronder 1 oktober, en wordt de regeling ten minste twee maanden daarvoor gepubliceerd.14 Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt, onder meer voor een spoedregeling. Dat in dit geval sprake is van een spoedregeling vloeit voort uit de wettelijke termijnen voor actualisering van maximumprijzen. Binnen negentig dagen na aanvang van het onderzoek naar eventuele actualisering dient de regeling aangepast te worden.15 Bovendien moet een maximumprijs gebaseerd zijn op een prijslijst uit een referentieland die niet meer dan zes maanden daarvoor is uitgegeven.16 Gelet op de uniforme voorbereidingsprocedure en de voorhangprocedure alsmede op het gegeven dat de maximumprijzen altijd halfjaarlijks worden bijgesteld, is betrokkenen voldoende gelegenheid geboden om de regeling in te voeren.

7. Beroepsmogelijkheid

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij de vaststelling van een maximumprijs kan daartegen binnen zes weken na de dag waarop deze regeling tot wijziging van de Rmg in de Staatscourant is geplaatst, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), te Den Haag.17 Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep berust.18

Van de indiener van een beroepschrift wordt griffierecht geheven. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van het CBb verstrekt.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL I

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Registratienummer

Artikelnaam

Productgroep

Maximumprijs

Eenheid

EU/1/99/112/002

ZIAGEN DRANK 20MG/ML

ABACAVIR-20-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,304817

ML

117142

ABACAVIR SANDOZ TABLET FILMOMHULD 300MG

ABACAVIR-300-MG-TABLET

3,674371

STUK

EU/1/99/112/001

ZIAGEN TABLET 300MG

ABACAVIR-300-MG-TABLET

3,674371

STUK

EU/1/07/389/001

ORENCIA INFPDR FLACON 250MG

ABATACEPT-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

356,502839

STUK

EU/1/11/714/001

ZYTIGA TABLET 250MG

ABIRATERONE-250-MG-TABLET

22,461684

STUK

EU/1/11/714/002

ZYTIGA TABLET FILMOMHULD 500MG

ABIRATERONE-500-MG-TABLET

49,722325

STUK

EU/1/11/714/003

ZYTIGA TABLET FILMOMHULD 500MG

ABIRATERONE-500-MG-TABLET

49,722325

STUK

18220

CAMPRAL TABLET MSR 333MG

ACAMPROSATE-333-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,197005

STUK

114554//18220

CAMPRAL TABLET MSR 333MG

ACAMPROSATE-333-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,177305

STUK

117180//18220

CAMPRAL TABLET MSR 333MG

ACAMPROSATE-333-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,177305

STUK

117793//18220

CAMPRAL TABLET MSR 333MG

ACAMPROSATE-333-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,177305

STUK

12604

GLUCOBAY 50 TABLET 50MG

ACARBOSE-50-MG-TABLET

0,149427

STUK

117339//12604

GLUCOBAY 50 TABLET 50MG

ACARBOSE-50-MG-TABLET

0,149427

STUK

119572//12604

GLUCOBAY 50 TABLET 50MG

ACARBOSE-50-MG-TABLET

0,149427

STUK

24096= 14225

ACEBUTOLOL SANDOZ TABLET 200MG

ACEBUTOLOL-200-MG-TABLET

0,124255

STUK

14225

ACEBUTOLOL TEVA TABLET 200MG

ACEBUTOLOL-200-MG-TABLET

0,124255

STUK

24097= 14226

ACEBUTOLOL SANDOZ TABLET 400MG

ACEBUTOLOL-400-MG-TABLET

0,398701

STUK

14226

ACEBUTOLOL TEVA TABLET 400MG

ACEBUTOLOL-400-MG-TABLET

0,406045

STUK

114793

ACECLOFENAC DOUBLE-E PHARMA TABLET FILMOMH 100MG

ACECLOFENAC-100-MG-TABLET

0,145441

STUK

19207

BIOFENAC TABLET OMHULD 100MG

ACECLOFENAC-100-MG-TABLET

0,145441

STUK

50674

ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG

ACENOCOUMAROL-1-MG-TABLET

0,053126

STUK

4464

ACENOCOUMAROL SANDOZ TABLET 1MG

ACENOCOUMAROL-1-MG-TABLET

0,053126

STUK

4464

ACENOCOUMAROL SANDOZ TABLET 1MG POT

ACENOCOUMAROL-1-MG-TABLET

0,051866

STUK

113318

ACENOCOUMAROL TEVA TABLET 1MG

ACENOCOUMAROL-1-MG-TABLET

0,053126

STUK

113318

ACENOCOUMAROL TEVA TABLET 1MG POT

ACENOCOUMAROL-1-MG-TABLET

0,051866

STUK

9291

ACETAZOLAMIDE SANDOZ TABLET 250MG

ACETAZOLAMIDE-250-MG-TABLET

0,256348

STUK

643

DIAMOX TABLET 250MG

ACETAZOLAMIDE-250-MG-TABLET

0,230713

STUK

20952

ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG

ACETYLSALICYLIC ACID-100-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,057043

STUK

21171

ASASANTIN RETARD CAPSULE MGA 25/200MG

ACETYLSALICYLIC ACID-25-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE-DIPYRIDAMOLE-200-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,326777

STUK

18843

ACICLOVIR CF TABLET 200MG

ACICLOVIR-200-MG-TABLET

0,229372

STUK

19803

ACICLOVIR SANDOZ TABLET 200MG

ACICLOVIR-200-MG-TABLET

0,229372

STUK

9696

ZOVIRAX INFUSIEPOEDER FLACON 250MG

ACICLOVIR-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

7,741812

STUK

110589

ACICLOVIR CLARIS INFVLST CONC 25MG/ML FL 10ML

ACICLOVIR-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,562868

ML

110589

ACICLOVIR CLARIS INFVLST CONC 25MG/ML FL 20ML

ACICLOVIR-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,562868

ML

23412

ACICLOVIR HOSPIRA INFVLST CONC 25MG/ML FL 10ML

ACICLOVIR-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,604383

ML

23412

ACICLOVIR HOSPIRA INFVLST CONC 25MG/ML FL 20ML

ACICLOVIR-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,562868

ML

22477

ACICLOVIR TEVA OOGZALF 30MG/G TUBE 4,5G

ACICLOVIR-30-MG/G-OOGZALF

4,448755

G

9248

ZOVIRAX OOGZALF 30MG/G TUBE 4,5G

ACICLOVIR-30-MG/G-OOGZALF

4,448755

G

18844

ACICLOVIR CF TABLET 400MG

ACICLOVIR-400-MG-TABLET

0,253751

STUK

19804

ACICLOVIR SANDOZ TABLET 400MG

ACICLOVIR-400-MG-TABLET

0,253751

STUK

12162

ZOVIRAX SUSPENSIE 40MG/ML

ACICLOVIR-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,249109

ML

18845

ACICLOVIR CF TABLET 800MG

ACICLOVIR-800-MG-TABLET

0,495939

STUK

19805

ACICLOVIR SANDOZ TABLET 800MG

ACICLOVIR-800-MG-TABLET

0,495939

STUK

15314= 13159

NEDIOS CAPSULE 250MG

ACIPIMOX-250-MG-CAPSULE

0,434310

STUK

107561//13159

OLBETAM CAPSULE 250MG

ACIPIMOX-250-MG-CAPSULE

0,413253

STUK

13103

NEOTIGASON CAPSULE 10MG

ACITRETIN-10-MG-CAPSULE

0,619809

STUK

119124//13103

NEOTIGASON CAPSULE 10MG

ACITRETIN-10-MG-CAPSULE

0,619809

STUK

24561//13103

NEOTIGASON CAPSULE 10MG

ACITRETIN-10-MG-CAPSULE

0,619809

STUK

13104

NEOTIGASON CAPSULE 25MG

ACITRETIN-25-MG-CAPSULE

1,336100

STUK

117359//13104

NEOTIGASON CAPSULE 25MG

ACITRETIN-25-MG-CAPSULE

1,336100

STUK

118630//13104

NEOTIGASON CAPSULE 25MG

ACITRETIN-25-MG-CAPSULE

1,336100

STUK

119123//13104

NEOTIGASON CAPSULE 25MG

ACITRETIN-25-MG-CAPSULE

1,336100

STUK

24562//13104

NEOTIGASON CAPSULE 25MG

ACITRETIN-25-MG-CAPSULE

1,336100

STUK

EU/1/12/781/002

BRETARIS GENUAIR INHALPDR 322MCG 60DO

ACLIDINIUM-0.322-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,552785

DOSIS

EU/1/12/778/002

EKLIRA GENUAIR INHALPDR 322MCG 60DO

ACLIDINIUM-0.322-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,614206

DOSIS

EU/1/03/256/022

HUMIRA 20 KIND INJVLST 100MG/ML WWSP 0,2ML

ADALIMUMAB-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

1089,075274

ML

EU/1/03/256/017

HUMIRA 40 INJVLST 100MG/ML PEN 0,4ML

ADALIMUMAB-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

980,167747

ML

EU/1/03/256/013

HUMIRA 40 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,4ML

ADALIMUMAB-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

980,167747

ML

EU/1/03/256/021

HUMIRA 80 INJVLST 100MG/ML PEN 0,8ML

ADALIMUMAB-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

980,167747

ML

EU/1/03/256/020

HUMIRA 80 INJVLST 100MG/ML WWSP 0,8ML

ADALIMUMAB-100-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

980,167747

ML

EU/1/16/1164/001

AMGEVITA 20 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,4ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/16/1164/003

AMGEVITA 40 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/16/1164/007

AMGEVITA SURECLICK 40 INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/18/1319/005

HULIO 40 INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/18/1319/002

HULIO 40 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/18/1286/002

HYRIMOZ 40MG INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/18/1286/005

HYRIMOZ 40MG SENSOREADY INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/17/1216/006

IMRALDI 40 INJVLST 50MG/ML PEN 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

EU/1/17/1216/002

IMRALDI 40 INJVLST 50MG/ML WWSP 0,8ML

ADALIMUMAB-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

405,980080

ML

32496

DIFFERIN GEL 1MG/G

ADAPALENE-1-MG/G-HUIDGEL

0,254795

G

110300//32496

DIFFERIN GEL 1MG/G

ADAPALENE-1-MG/G-HUIDGEL

0,254795

G

EU/1/03/251/001

HEPSERA TABLET 10MG

ADEFOVIR-10-MG-TABLET

12,660826

STUK

16617

ADENOCOR INJVLST 3MG/ML FLACON 2ML

ADENOSINE-3-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

1,703788

ML

EU/1/13/879/003

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 20MG

AFATINIB-20-MG-TABLET

67,658576

STUK

EU/1/13/879/006

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 30MG

AFATINIB-30-MG-TABLET

67,936022

STUK

EU/1/13/879/009

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 40MG

AFATINIB-40-MG-TABLET

67,782381

STUK

EU/1/13/879/012

GIOTRIF TABLET FILMOMHULD 50MG

AFATINIB-50-MG-TABLET

71,721502

STUK

EU/1/12/814/001

ZALTRAP INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML

AFLIBERCEPT-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

88,890585

ML

EU/1/12/814/003

ZALTRAP INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 8ML

AFLIBERCEPT-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

88,890585

ML

EU/1/12/797/002

EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML

AFLIBERCEPT-40-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

7237,204672

ML

EU/1/01/189/001

REPLAGAL INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 3,5ML

AGALSIDASE ALFA-1-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

432,021711

ML

EU/1/01/189/003

REPLAGAL INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 3,5ML

AGALSIDASE ALFA-1-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

432,021711

ML

EU/1/01/188/001

FABRAZYME INFUSIEPOEDER FLACON 35MG

AGALSIDASE BETA-35-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

2911,039807

STUK

EU/1/01/188/004

FABRAZYME INFUSIEPOEDER FLACON 5MG

AGALSIDASE BETA-5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

422,964923

STUK

121107

AGOMELATINE GLENMARK TABLET FILMOMHULD 25MG

AGOMELATINE-25-MG-TABLET

1,031666

STUK

EU/1/08/499/003

VALDOXAN TABLET FILMOMHULD 25MG

AGOMELATINE-25-MG-TABLET

1,056599

STUK

EU/1/16/1169/001

ALECENSA CAPSULE 150MG

ALECTINIB-150-MG-CAPSULE

23,141494

STUK

EU/1/16/1169/002

ALECENSA CAPSULE 150MG

ALECTINIB-150-MG-CAPSULE

23,141494

STUK

100473

ALENDRONINEZUUR ACCORD TABLET 10MG

ALENDRONIC ACID-10-MG-TABLET

0,368220

STUK

31768

ALENDRONINEZUUR PCH TABLET 10MG

ALENDRONIC ACID-10-MG-TABLET

0,368220

STUK

30270

ALENDRONINEZUUR MYLAN TABLET 70MG

ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

1,935502

STUK

32960

ALENDRONINEZUUR PCH TABLET 70MG

ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

1,935579

STUK

26202

FOSAMAX TABLET 70MG

ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

1,935579

STUK

8318

ETALPHA LEO CAPSULE 0,25MCG

ALFACALCIDOL-.00025-MG-CAPSULE

0,164738

STUK

7603

ETALPHA LEO CAPSULE 1MCG

ALFACALCIDOL-.001-MG-CAPSULE

0,471170

STUK

14698

ETALPHA INJVLST 2MCG/ML AMPUL 0,5ML

ALFACALCIDOL-.002-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

7,761932

ML

115592//14698

ETALPHA INJVLST 2MCG/ML AMPUL 0,5ML

ALFACALCIDOL-.002-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

6,985739

ML

9284

ETALPHA LEO DRUPPELS 2MCG/ML

ALFACALCIDOL-.002-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,568989

ML

9860

RAPIFEN INJVLST 0,5MG/ML AMPUL 2ML

ALFENTANIL-.5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,315169

ML

9860

RAPIFEN INJVLST 0,5MG/ML AMPUL 10ML

ALFENTANIL-.5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,315169

ML

31128

ALFUZOSINE HCL CF TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,476054

STUK

33407

ALFUZOSINE HCL MYLAN RETARD TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

33134

ALFUZOSINE HCL SANDOZ RETARD TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

23923

XATRAL XR TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

31635

ALFUZOSINE HCL PCH TABLET 2,5MG

ALFUZOSIN-2.5-MG-TABLET

0,280525

STUK

EU/1/07/405/021

RASILEZ TABLET FILMOMHULD 150MG

ALISKIREN-150-MG-TABLET

0,975506

STUK

EU/1/07/405/022

RASILEZ TABLET FILMOMHULD 150MG

ALISKIREN-150-MG-TABLET

0,975506

STUK

EU/1/07/405/023

RASILEZ TABLET FILMOMHULD 150MG

ALISKIREN-150-MG-TABLET

0,975506

STUK

EU/1/07/405/013

RASILEZ TABLET FILMOMHULD 300MG

ALISKIREN-300-MG-TABLET

1,174923

STUK

EU/1/07/405/031

RASILEZ TABLET FILMOMHULD 300MG

ALISKIREN-300-MG-TABLET

1,174923

STUK

EU/1/07/405/032

RASILEZ TABLET FILMOMHULD 300MG

ALISKIREN-300-MG-TABLET

1,174923

STUK

EU/1/07/405/033

RASILEZ TABLET FILMOMHULD 300MG

ALISKIREN-300-MG-TABLET

1,174923

STUK

100957

TOCTINO CAPSULE 10MG

ALITRETINOIN-10-MG-CAPSULE

16,342232

STUK

119812//100957

TOCTINO CAPSULE 10MG

ALITRETINOIN-10-MG-CAPSULE

16,342232

STUK

100962

TOCTINO CAPSULE 30MG

ALITRETINOIN-30-MG-CAPSULE

16,328001

STUK

119813//100962

TOCTINO CAPSULE 30MG

ALITRETINOIN-30-MG-CAPSULE

16,328001

STUK

52185

ALLOPURINOL APOTEX TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,053425

STUK

20406

ALLOPURINOL AUROBINDO TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,053425

STUK

104252

ALLOPURINOL PCH TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

6846

ALLOPURINOL SANDOZ TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

5431

ZYLORIC TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

57732

ALLOPURINOL APOTEX TABLET 300MG

ALLOPURINOL-300-MG-TABLET

0,090935

STUK

20407

ALLOPURINOL AUROBINDO TABLET 300MG

ALLOPURINOL-300-MG-TABLET

0,090935

STUK

28894= 57732

ALLOPURINOL MYLAN TABLET 300MG

ALLOPURINOL-300-MG-TABLET

0,090935

STUK

104257

ALLOPURINOL PCH TABLET 300MG

ALLOPURINOL-300-MG-TABLET

0,097316

STUK

7210

ALLOPURINOL SANDOZ TABLET 300MG

ALLOPURINOL-300-MG-TABLET

0,097316

STUK

7238

ZYLORIC TABLET 300MG

ALLOPURINOL-300-MG-TABLET

0,097316

STUK

25415

ALMOGRAN TABLET OMHULD 12,5MG

ALMOTRIPTAN-12.5-MG-TABLET

2,546505

STUK

123675//25415

ALMOGRAN TABLET OMHULD 12,5MG

ALMOTRIPTAN-12.5-MG-TABLET

2,546505

STUK

111429

ALMOTRIPTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 12,5MG

ALMOTRIPTAN-12.5-MG-TABLET

2,546505

STUK

21619

ALPRAZOLAM AUROBINDO TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,061827

STUK

31119

ALPRAZOLAM CF TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,061827

STUK

20953

ALPRAZOLAM MYLAN TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,063671

STUK

21819

ALPRAZOLAM PCH TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,063671

STUK

21620

ALPRAZOLAM AUROBINDO TABLET 0,5MG

ALPRAZOLAM-.5-MG-TABLET

0,092789

STUK

31120

ALPRAZOLAM CF TABLET 0,5MG

ALPRAZOLAM-.5-MG-TABLET

0,092789

STUK

20954

ALPRAZOLAM MYLAN TABLET 0,5MG

ALPRAZOLAM-.5-MG-TABLET

0,103099

STUK

21820

ALPRAZOLAM PCH TABLET 0,5MG

ALPRAZOLAM-.5-MG-TABLET

0,103099

STUK

10041

PROSTIN E1 VR INFVLST CONC 0,5MG/ML AMPUL 1ML

ALPROSTADIL-0.5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, PATROON

84,197036

ML

12247

ACTILYSE INFUSIEPOEDER FLACON 20MG + SOLVENS 20ML

ALTEPLASE-20-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

233,085776

STUK

12248

ACTILYSE INFUSIEPOEDER FLACON 50MG + SOLVENS 50ML

ALTEPLASE-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

464,787294

STUK

117014//12248

ACTILYSE INFUSIEPOEDER FLACON 50MG + SOLVENS 50ML

ALTEPLASE-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

464,787294

STUK

117015//12248

ACTILYSE INFUSIEPOEDER FLACON 50MG + SOLVENS 50ML

ALTEPLASE-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

464,787294

STUK

5352

SYMMETREL CAPSULE 100MG

AMANTADINE-100-MG-CAPSULE

0,517694

STUK

119789//5352

SYMMETREL CAPSULE 100MG

AMANTADINE-100-MG-CAPSULE

0,491887

STUK

27528//5352

SYMMETREL CAPSULE 100MG

AMANTADINE-100-MG-CAPSULE

0,491887

STUK

EU/1/08/451/004

VOLIBRIS TABLET FILMOMHULD 10MG

AMBRISENTAN-10-MG-TABLET

76,785329

STUK

EU/1/07/413/001

GLIOLAN POEDER VOOR DRANK FLACON 1500MG

AMINOLEVULINIC ACID-30-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

22,276908

ML

113539

ALACARE PLEISTER 8MG

AMINOLEVULINIC ACID-8-MG-PLEISTER, DERMAAL

38,588506

STUK

24101= 57505

AMIODARON HCL MYLAN TABLET 200MG

AMIODARONE-200-MG-TABLET

0,221268

STUK

21966

AMIODARON HCL SANDOZ TABLET 200MG

AMIODARONE-200-MG-TABLET

0,244594

STUK

57505

AMIODARON HCL TEVA TABLET 200MG

AMIODARONE-200-MG-TABLET

0,244594

STUK

107084

AMITRIPTYLINE BB TABLET FILMOMHULD 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,040165

STUK

52186

AMITRIPTYLINE HCL APOTEX TABLET 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,040165

STUK

52947

AMITRIPTYLINE HCL CF TABLET 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,040165

STUK

110148

AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,042070

STUK

107092

AMITRIPTYLINE BB TABLET FILMOMHULD 25MG

AMITRIPTYLINE-25-MG-TABLET

0,052741

STUK

117611

AMITRIPTYLINE EXPHARMA TABLET FILMOMHULD 25MG

AMITRIPTYLINE-25-MG-TABLET

0,052741

STUK

52187

AMITRIPTYLINE HCL APOTEX TABLET 25MG

AMITRIPTYLINE-25-MG-TABLET

0,052741

STUK

52948

AMITRIPTYLINE HCL CF TABLET 25MG

AMITRIPTYLINE-25-MG-TABLET

0,055749

STUK

110150

AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 25MG

AMITRIPTYLINE-25-MG-TABLET

0,055749

STUK

30076

AMLODIPINE AUROBINDO TABLET 10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,151428

STUK

101560

AMLODIPINE PCH TABLET 10MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,157740

STUK

34065

AMLODIPINE SANDOZ TABLET 10MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,157740

STUK

13349

NORVASC TABLET 10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,151428

STUK

119897

OLMESARTANMEDOXOMIL/AMLODIPINE TEVA TAB FO 40/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,601883

STUK

100987

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 40/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,571502

STUK

124282//100987

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 40/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,571502

STUK

100142

COVERAM ARG TABLET 10MG/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,474446

STUK

113219

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 10/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,474446

STUK

100140

COVERAM ARG TABLET 5MG/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,339218

STUK

113217

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 5/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,339218

STUK

116949

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ TABL FILMOMH 10/160MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,836061

STUK

EU/1/06/372/019

COPALIA TABLET FILMOMHULD 10/160MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,752455

STUK

EU/1/06/370/018

EXFORGE TABLET FILMOMHULD 10/160MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,752455

STUK

EU/1/06/370/019

EXFORGE TABLET FILMOMHULD 10/160MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,836061

STUK

30075

AMLODIPINE AUROBINDO TABLET 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,085167

STUK

101557

AMLODIPINE PCH TABLET 5MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,085167

STUK

34063

AMLODIPINE SANDOZ TABLET 5MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,085167

STUK

13348

NORVASC TABLET 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,091142

STUK

119893

OLMESARTANMEDOXOMIL/AMLODIPINE TEVA TAB FO 20/5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,543148

STUK

100984

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 20/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,521031

STUK

124280//100984

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 20/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,521031

STUK

119896

OLMESARTANMEDOXOMIL/AMLODIPINE TEVA TAB FO 40/5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,567665

STUK

100986

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 40/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,540104

STUK

124279//100986

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 40/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-40-MG-TABLET

0,540104

STUK

100141

COVERAM ARG TABLET 10MG/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,419958

STUK

113218

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 10/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,419958

STUK

100139

COVERAM ARG TABLET 5MG/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,405745

STUK

113216

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 5/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,405745

STUK

116948

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ TABL FILMOMH 5/160MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,809656

STUK

EU/1/06/372/011

COPALIA TABLET FILMOMHULD 5/160MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,728690

STUK

EU/1/06/372/013

COPALIA TABLET FILMOMHULD 5/160MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,728690

STUK

EU/1/06/370/010

EXFORGE TABLET FILMOMHULD 5/160MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,728690

STUK

EU/1/06/370/011

EXFORGE TABLET FILMOMHULD 5/160MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,809656

STUK

EU/1/06/370/012

EXFORGE TABLET FILMOMHULD 5/160MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-160-MG-TABLET

0,728690

STUK

116945

AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ TABL FILMOMH 5/ 80MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-80-MG-TABLET

0,647730

STUK

EU/1/06/372/005

COPALIA TABLET FILMOMHULD 5/ 80MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-80-MG-TABLET

0,582957

STUK

EU/1/06/370/002

EXFORGE TABLET FILMOMHULD 5/ 80MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-80-MG-TABLET

0,582957

STUK

EU/1/06/370/003

EXFORGE TABLET FILMOMHULD 5/ 80MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-VALSARTAN-80-MG-TABLET

0,647730

STUK

122774

AMOXICILLINE DISP TEVA TABLET 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-BRUISTABLET

0,468239

STUK

26686

AMOXICILLINE DISPER SANDOZ TABLET 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-BRUISTABLET

0,468239

STUK

106885

AMOXICILLINE AUROBINDO INJPDR FLACON 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

1,411823

STUK

57326

AMOXICILLINE CF INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

1,411823

STUK

27998

AMOXI/CLAV PCH INJPDR FLACON 1000/200MG

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-200-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

3,081004

STUK

28025

AMOXI/CLAV SANDOZ INJPDR FLACON 1000/200MG

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-200-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

2,772904

STUK

27999

AMOXI/CLAV PCH INFPDR FLACON 2000/200MG

AMOXICILLIN-2000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-200-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

4,953667

STUK

28026

AMOXI/CLAV SANDOZ INFPDR FLACON 2000/200MG

AMOXICILLIN-2000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-200-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

4,492300

STUK

29702

AMOXICILLINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 125MG/5ML

AMOXICILLIN-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,031615

ML

121961

AMOXICILLINE TEVA POEDER VOOR SUSPENSIE 125MG/5ML

AMOXICILLIN-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,031615

ML

11217

AMOXICILLINE MYLAN CAPSULE 500MG

AMOXICILLIN-500-MG-CAPSULE

0,210841

STUK

25942

AMOXICILLINE SANDOZ CAPSULE 500MG

AMOXICILLIN-500-MG-CAPSULE

0,210841

STUK

14459

AMOXICILLINE TEVA CAPSULE 500MG

AMOXICILLIN-500-MG-CAPSULE

0,210841

STUK

29420

AMOXI/CLAV PCH INJPDR FLACON 500/ 50MG

AMOXICILLIN-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

0,907000

STUK

29725

AMOXI/CLAV SANDOZ INJPDR FLACON 500/ 50MG

AMOXICILLIN-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

0,907000

STUK

9840

AUGMENTIN TABLET 500/125MG

AMOXICILLIN-500-MG-TABLET-CLAVULANIC ACID-125-MG-TABLET

0,592442

STUK

29703

AMOXICILLINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 250MG/5ML

AMOXICILLIN-50-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,044115

ML

121962

AMOXICILLINE TEVA FORTE PDR V SUSP 250MG/5ML

AMOXICILLIN-50-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,044115

ML

15610

AMBISOME INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

AMPHOTERICIN LIPOSOMAAL-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

120,939641

STUK

20805

ABELCET INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 20ML

AMPHOTERICIN LIPOSOMAAL-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

5,618109

ML

9084

AMSIDINE INFVLST CONC 50MG/ML FL 1,5ML+SOLV 13,5ML

AMSACRINE-50-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

147,464093

ML

120302

ANAGRELIDE ACCORD CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

2,941987

STUK

120312

ANAGRELIDE GLENMARK CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

2,941987

STUK

120313

ANAGRELIDE SANDOZ CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

2,941987

STUK

120307

ANAGRELIDE TEVA CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,097325

STUK

EU/1/04/295/001

XAGRID CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,097325

STUK

EU/1/02/203/002

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML

ANAKINRA-150-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

43,255044

ML

EU/1/02/203/003

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML

ANAKINRA-150-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

43,255044

ML

EU/1/02/203/006

KINERET 100 INJVLST 150MG/ML WWSP 0,67ML

ANAKINRA-150-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

43,255044

ML

34003

ANASTROZOL SYNTHON TABLET FILMOMHULD 1MG

ANASTROZOLE-1-MG-TABLET

0,962834

STUK

19123

ARIMIDEX TABLET FILMOMHULD 1MG

ANASTROZOLE-1-MG-TABLET

1,058149

STUK

120603

ANIDULAFUNGINE TEVA INFPDR FLACON 100MG

ANIDULAFUNGINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

281,497478

STUK

EU/1/07/416/002

ECALTA INFPDR FLACON 100MG

ANIDULAFUNGINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

281,497478

STUK

EU/1/11/691/002

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 2,5MG

APIXABAN-2.5-MG-TABLET

1,048848

STUK

EU/1/11/691/003

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 2,5MG

APIXABAN-2.5-MG-TABLET

1,048848

STUK

EU/1/11/691/005

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 2,5MG

APIXABAN-2.5-MG-TABLET

1,048848

STUK

EU/1/11/691/015

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 2,5MG

APIXABAN-2.5-MG-TABLET

1,048848

STUK

EU/1/11/691/006

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 5MG

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,048889

STUK

EU/1/11/691/008

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 5MG

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,048889

STUK

EU/1/11/691/009

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 5MG

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,048889

STUK

EU/1/11/691/010

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 5MG

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,048889

STUK

EU/1/11/691/011

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 5MG

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,048889

STUK

EU/1/11/691/012

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 5MG

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,048889

STUK

EU/1/11/691/014

ELIQUIS TABLET FILMOMHULD 5MG

APIXABAN-5-MG-TABLET

1,048889

STUK

109039

APO-GO INF/INJVLST 10MG/ML AMPUL 5ML

APOMORPHINE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

5,317833

ML

112181

APOMORFINE HCL PHARMSWED INFVLST 5MG/ML FLAC 20ML

APOMORPHINE-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

1,767002

ML

112999

DACEPTON INFVLST 5MG/ML FLACON 20ML

APOMORPHINE-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

1,963335

ML

35295

APO-GO INFVLST 5MG/ML WWSP 10ML

APOMORPHINE-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, WWSP

1,773015

ML

114112//35295

APO-GO INFVLST 5MG/ML WWSP 10ML

APOMORPHINE-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, WWSP

1,773015

ML

117327//35295

APO-GO INFVLST 5MG/ML WWSP 10ML

APOMORPHINE-5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, WWSP

1,773015

ML

19708

IOPIDINE OOGDRUPPELS 10MG/ML TUBE 0,25ML

APRACLONIDINE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

18,930415

ML

120992//19708

IOPIDINE OOGDRUPPELS 10MG/ML TUBE 0,25ML

APRACLONIDINE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

17,359673

ML

121605//19708

IOPIDINE OOGDRUPPELS 10MG/ML TUBE 0,25ML

APRACLONIDINE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

17,359673

ML

16925

IOPIDINE OOGDRUPPELS 5MG/ML FLACON 5ML

APRACLONIDINE-5-MG/ML-OOGDRUPPELS

2,901635

ML

117618//16925

IOPIDINE OOGDRUPPELS 5MG/ML FLACON 5ML

APRACLONIDINE-5-MG/ML-OOGDRUPPELS

2,611472

ML

119048//16925

IOPIDINE OOGDRUPPELS 5MG/ML FLACON 5ML

APRACLONIDINE-5-MG/ML-OOGDRUPPELS

2,611472

ML

EU/1/14/981/001

OTEZLA STARTVERPAKKING (4X10MG+4X20MG+19X30MG)

APREMILAST-10-MG-TABLET-APREMILAST FASE 2-20-MG-TABLET-APREMILAST FASE 3-30-MG-TABLET

11,191439

STUK

EU/1/14/981/002

OTEZLA TABLET FILMOMHULD 30MG

APREMILAST-30-MG-TABLET

11,636264

STUK

EU/1/03/262/002

EMEND CAPSULE 80MG

APREPITANT-80-MG-CAPSULE

18,062291

STUK

EU/1/03/262/006

EMEND CAPSULE 1X125MG/2X80MG

APREPITANT-80-MG-CAPSULE-APREPITANT FASE 2-125-MG-CAPSULE

19,243138

STUK

EU/1/04/276/007

ABILIFY TABLET 10MG

ARIPIPRAZOL-10-MG-TABLET

1,319570

STUK

116177

ARIPIPRAZOL UNICHEM TABLET 10MG

ARIPIPRAZOL-10-MG-TABLET

1,319570

STUK

EU/1/04/276/012

ABILIFY TABLET 15MG

ARIPIPRAZOL-15-MG-TABLET

1,363794

STUK

116178

ARIPIPRAZOL UNICHEM TABLET 15MG

ARIPIPRAZOL-15-MG-TABLET

1,363794

STUK

EU/1/04/276/017

ABILIFY TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,657707

STUK

115660

ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,657707

STUK

EU/1/15/1029/052

ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,657707

STUK

EU/1/15/1029/061

ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

115602

ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

116179

ARIPIPRAZOL UNICHEM TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,657707

STUK

EU/1/13/882/002

ABILIFY MAINTENA INJPDR MVA FLACON 400MG +SOLV 2ML

ARIPIPRAZOL-400-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

241,907093

STUK

EU/1/03/267/003

REYATAZ CAPSULE 150MG

ATAZANAVIR-150-MG-CAPSULE

6,415878

STUK

EU/1/03/267/004

REYATAZ CAPSULE 150MG

ATAZANAVIR-150-MG-CAPSULE

7,128753

STUK

EU/1/03/267/005

REYATAZ CAPSULE 200MG

ATAZANAVIR-200-MG-CAPSULE

6,642274

STUK

EU/1/03/267/006

REYATAZ CAPSULE 200MG

ATAZANAVIR-200-MG-CAPSULE

7,380304

STUK

EU/1/16/1091/017

ATAZANAVIR MYLAN CAPSULE 300MG

ATAZANAVIR-300-MG-CAPSULE

11,565288

STUK

EU/1/03/267/008

REYATAZ CAPSULE 300MG

ATAZANAVIR-300-MG-CAPSULE

12,850320

STUK

EU/1/03/267/009

REYATAZ CAPSULE 300MG

ATAZANAVIR-300-MG-CAPSULE

11,565288

STUK

EU/1/03/267/010

REYATAZ CAPSULE 300MG

ATAZANAVIR-300-MG-CAPSULE

11,565288

STUK

25367

ATENOLOL ACCORD TABLET 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,118791

STUK

17287

ATENOLOL APOTEX TABLET 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,118791

STUK

57553

ATENOLOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,120784

STUK

56332

ATENOLOL TEVA TABLET 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,120784

STUK

18618

ATENOLOL/CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 100/25MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-25-MG-TABLET

0,233101

STUK

57119

ATENOLOL/CHLOORTALIDON MYLAN TABLET 100/25MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-25-MG-TABLET

0,237934

STUK

17036

ATENOLOL/CHLOORTALIDON SANDOZ TABLET 100/25MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-25-MG-TABLET

0,237934

STUK

23281

ATENOLOL ACCORD TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,051998

STUK

17887

ATENOLOL APOTEX TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,051998

STUK

16049

ATENOLOL CF TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,051998

STUK

20205

ATENOLOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,054694

STUK

16272

ATENOLOL TEVA TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,054694

STUK

25366

ATENOLOL ACCORD TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,086957

STUK

17286

ATENOLOL APOTEX TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,086957

STUK

16050

ATENOLOL CF TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,086957

STUK

57552

ATENOLOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,087510

STUK

56331

ATENOLOL TEVA TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,087510

STUK

18617

ATENOLOL/CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 50/12,5MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-12.5-MG-TABLET

0,180053

STUK

57118

ATENOLOL/CHLOORTALIDON MYLAN TABLET 50/12,5MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-12.5-MG-TABLET

0,184619

STUK

17035

ATENOLOL/CHLOORTALIDON SANDOZ TABLET 50/12,5MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-12.5-MG-TABLET

0,184619

STUK

100392

STRATTERA CAPSULE 100MG

ATOMOXETIN-100-MG-CAPSULE

3,824158

STUK

31494

STRATTERA CAPSULE 10MG

ATOMOXETIN-10-MG-CAPSULE

2,901875

STUK

31495

STRATTERA CAPSULE 18MG

ATOMOXETIN-18-MG-CAPSULE

2,901875

STUK

31496

STRATTERA CAPSULE 25MG

ATOMOXETIN-25-MG-CAPSULE

2,816568

STUK

31497

STRATTERA CAPSULE 40MG

ATOMOXETIN-40-MG-CAPSULE

2,800477

STUK

31498

STRATTERA CAPSULE 60MG

ATOMOXETIN-60-MG-CAPSULE

2,837620

STUK

100389

STRATTERA CAPSULE 80MG

ATOMOXETIN-80-MG-CAPSULE

3,694515

STUK

107607

LIPITOR KAUWTABLET 10MG

ATORVASTATIN-10-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,619969

STUK

116319

ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 10MG

ATORVASTATIN-10-MG-TABLET

0,148209

STUK

105244

ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 10MG

ATORVASTATIN-10-MG-TABLET

0,156963

STUK

21081

LIPITOR TABLET OMHULD 10MG

ATORVASTATIN-10-MG-TABLET

0,156963

STUK

107608

LIPITOR KAUWTABLET 20MG

ATORVASTATIN-20-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,867363

STUK

116322

ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 20MG

ATORVASTATIN-20-MG-TABLET

0,218521

STUK

105245

ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 20MG

ATORVASTATIN-20-MG-TABLET

0,218521

STUK

21082

LIPITOR TABLET OMHULD 20MG

ATORVASTATIN-20-MG-TABLET

0,238035

STUK

119436//21082

LIPITOR TABLET OMHULD 20MG

ATORVASTATIN-20-MG-TABLET

0,218521

STUK

116324

ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,237521

STUK

105246

ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,237521

STUK

21083

LIPITOR TABLET OMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,253774

STUK

119435//21083

LIPITOR TABLET OMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,237521

STUK

113995

ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,344958

STUK

116326

ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,344958

STUK

108089

ATORVASTATINE PFIZER TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,344958

STUK

115743

ATOSIBAN ACCORD INFVLST CONC 7,5MG/ML FLACON 5ML

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

14,870464

ML

117776

ATOSIBAN EVER PHARMA INFVLS CONC 7,5MG/ML FLAC 5ML

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

14,870464

ML

EU/1/99/124/002

TRACTOCILE INFVLST CONC 7,5MG/ML FLACON 5ML

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

14,870464

ML

116896

ATOSIBAN DEVRIMED INJVLST 7,5MG/ML FLACON 0,9ML

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

24,432979

ML

117775

ATOSIBAN EVER PHARMA INJVLST 7,5MG/ML FLACON 0,9ML

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

27,147754

ML

EU/1/99/124/001

TRACTOCILE INJVLST 7,5MG/ML FLACON 0,9ML

ATOSIBAN-7.5-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

27,147754

ML

21070

WELLVONE SUSPENSIE 150MG/ML

ATOVAQUONE-150-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

2,000860

ML

119434//21070

WELLVONE SUSPENSIE 150MG/ML

ATOVAQUONE-150-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,800774

ML

120808//21070

WELLVONE SUSPENSIE 150MG/ML

ATOVAQUONE-150-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,800774

ML

121642//21070

WELLVONE SUSPENSIE 150MG/ML

ATOVAQUONE-150-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,800774

ML

EU/1/13/841/001

SPEDRA TABLET 50MG

AVANAFIL-50-MG-TABLET

2,959421

STUK

EU/1/12/777/005

INLYTA TABLET FILMOMHULD 5MG

AXITINIB-5-MG-TABLET

63,098047

STUK

EU/1/08/488/001

VIDAZA INJECTIEPOEDER FLACON 100MG

AZACITIDINE-100-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

320,608836

STUK

24721

AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 25MG

AZATHIOPRINE-25-MG-TABLET

0,153683

STUK

27562

AZATHIOPRINE SANDOZ TABLET 25MG

AZATHIOPRINE-25-MG-TABLET

0,153683

STUK

12476

IMURAN TABLET 25MG

AZATHIOPRINE-25-MG-TABLET

0,153683

STUK

21767= 10467

AZATHIOPRINE AUROBINDO TABLET 50MG

AZATHIOPRINE-50-MG-TABLET

0,168506

STUK

24722

AZATHIOPRINE MYLAN TABLET 50MG

AZATHIOPRINE-50-MG-TABLET

0,168506

STUK

27563

AZATHIOPRINE SANDOZ TABLET 50MG

AZATHIOPRINE-50-MG-TABLET

0,185970

STUK

10467

AZATHIOPRINE TEVA TABLET 50MG

AZATHIOPRINE-50-MG-TABLET

0,185970

STUK

5565

IMURAN TABLET 50MG

AZATHIOPRINE-50-MG-TABLET

0,185970

STUK

32650//5565

IMURAN TABLET 50MG

AZATHIOPRINE-50-MG-TABLET

0,168506

STUK

22946

ALLERGODIL OOGDRUPPELS 0,5MG/ML FLACON 6ML

AZELASTINE-.5-MG/ML-OOGDRUPPELS

0,961307

ML

114215

DYMISTA NEUSSPRAY 137/50MCG/DO FLACON 120DO

AZELASTINE-0.137-MG-NEUSSPRAY-FLUTICASONE-0.05-MG-NEUSSPRAY

0,134844

DOSIS

17886

ALLERGODIL NEVEL NEUSSPRAY 1MG/ML

AZELASTINE-1-MG/ML-NEUSSPRAY

0,630966

ML

113043//17886

ALLERGODIL NEVEL NEUSSPRAY 1MG/ML

AZELASTINE-1-MG/ML-NEUSSPRAY

0,585351

ML

34031

AZYTER SINGLE DOSE OOGDRUPPELS 15MG/G TUBE 0,25G

AZITHROMYCIN-15-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

4,001075

G

101499

AZITROMYCINE APOTEX TABLET OMHULD 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,969514

STUK

32493

AZITROMYCINE CF TABLET OMHULD 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,969514

STUK

32491

AZITROMYCINE SANDOZ TABLET OMHULD 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

1,077238

STUK

19432

ZITHROMAX TABLET 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,969514

STUK

34294

AZITROMYCINE CF POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,365091

ML

34300

AZITROMYCINE MYLAN POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

32017

AZITROMYCINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

30440

AZITROMYCINE TEVA POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

14999

ZITHROMAX POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,365091

ML

32494

AZITROMYCINE CF TABLET OMHULD 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,316353

STUK

29677

AZITROMYCINE MYLAN TABLET OMHULD 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,316353

STUK

32492

AZITROMYCINE SANDOZ TABLET OMHULD 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,462614

STUK

19433

ZITHROMAX TABLET 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,462614

STUK

EU/1/09/543/002

CAYSTON PDR V VERNEVELOPL FL 75MG+SOLV 1ML+ALTERA

AZTREONAM-75-MG-POEDER VOOR INHALATIEVLOEISTOF

28,160602

STUK

21618

BACLOFEN AUROBINDO TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,083615

STUK

24100= 12153

BACLOFEN MYLAN TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,083615

STUK

23864= 12153

BACLOFEN SANDOZ TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

12153

BACLOFEN TEVA TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

6347

LIORESAL TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

25864= 12154

BACLOFEN MYLAN TABLET 25MG

BACLOFEN-25-MG-TABLET

0,180843

STUK

23865= 12154

BACLOFEN SANDOZ TABLET 25MG

BACLOFEN-25-MG-TABLET

0,180843

STUK

12154

BACLOFEN TEVA TABLET 25MG

BACLOFEN-25-MG-TABLET

0,180843

STUK

EU/1/16/1170/002

OLUMIANT TABLET FILMOMHULD 2MG

BARICITINIB-2-MG-TABLET

28,347494

STUK

EU/1/16/1170/010

OLUMIANT TABLET FILMOMHULD 4MG

BARICITINIB-4-MG-TABLET

28,347494

STUK

EU/1/98/084/001

SIMULECT INFUSIEPOEDER FLACON 20MG + SOLV 5ML

BASILIXIMAB-20-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

874,722489

STUK

33316

BECLOMETASON ALL AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,031510

DOSIS

101708

BECLOMETASON MYL AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033653

DOSIS

30099

BECLOMETASON PCH AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033653

DOSIS

34150

BECLOMETASON SANDOZ AER 50MCG/DO SPBS 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033653

DOSIS

28086= 10957

BECLOMETASON NEVEL APOTEX NEUSSP 50MCG/DO FL 200DO

BECLOMETASONE-.05-MG-NEUSSPRAY

0,032066

DOSIS

10957

BECLOMETASON NEVEL SANDOZ NEUSSP 50MCG/DO FL 200DO

BECLOMETASONE-.05-MG-NEUSSPRAY

0,032071

DOSIS

15716

BECLOMETASON NEVEL TEVA NEUSSPR 50MCG/DO FL 200DO

BECLOMETASONE-.05-MG-NEUSSPRAY

0,032071

DOSIS

33317

BECLOMETASON ALL AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,069125

DOSIS

101709

BECLOMETASON MYL AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,076806

DOSIS

30100

BECLOMETASON PCH AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,076806

DOSIS

34151

BECLOMETASON SANDOZ AER 100MCG/DO SPBS 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,076806

DOSIS

33318

BECLOMETASON ALL AER CFKVR 250MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.25-MG-AEROSOL

0,087404

DOSIS

101710

BECLOMETASON MYL AER CFKVR 250MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.25-MG-AEROSOL

0,097116

DOSIS

30101

BECLOMETASON PCH AER CFKVR 250MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.25-MG-AEROSOL

0,097116

DOSIS

34152

BECLOMETASON SANDOZ AER 250MCG/DO SPBS 200DO+INH

BECLOMETASONE-.25-MG-AEROSOL

0,097116

DOSIS

114630//34610

BECLOMETASON/FORMOTEROL ERC AER 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

112364//34610

BECLOMETASON/FORMOTEROL FISH AER 100/6MCG/DO 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

119129//34610

BECLOMETASON/FORMOTEROL FISH AER 100/6MCG/DO 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

119130//34615

BECLOMETASON/FORMOTEROL FISH AER 100/6MCG/DO 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

119493//34615

BECLOMETASON/FORMOTEROL FISH AER 100/6MCG/DO 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

119972//34615

FORMODUAL AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

103959//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

113068//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

120008//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

121719//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

122449//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

113068//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

113566//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

113567//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

114923//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

118343//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

121217//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

121351//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

121354//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

121654//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

122557//34610

FOSTER AEROSOL 100/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,273434

DOSIS

EU/1/17/1208/002

TRIMBOW AEROSOL 87/5/9MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL-GLYCOPYRRONIUM-0.01-MG-AEROSOL

0,441734

DOSIS

110104

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,280201

DOSIS

114924//110104

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,280201

DOSIS

115671//110104

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,280201

DOSIS

117578//110104

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,280201

DOSIS

119859//110104

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,280201

DOSIS

121048//110104

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,280201

DOSIS

121616//110104

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,280201

DOSIS

115693

FOSTER AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,320392

DOSIS

119245//115693

FOSTER AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,320392

DOSIS

120007//115693

FOSTER AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,320392

DOSIS

120719//115693

FOSTER AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,320392

DOSIS

121359//115693

FOSTER AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,320392

DOSIS

124004//115693

FOSTER AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 180DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,320392

DOSIS

115695

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,364947

DOSIS

119168//115695

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,328452

DOSIS

120017//115695

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,328452

DOSIS

121353//115695

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,328452

DOSIS

121368//115695

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,328452

DOSIS

124001//115695

FOSTER NEXTHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BECLOMETASONE-0.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-0.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,328452

DOSIS

EU/1/11/700/001

BENLYSTA INFPDR FLACON 120MG

BELIMUMAB-120-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

155,923470

STUK

EU/1/11/700/003

BENLYSTA INJVLST 200MG/ML PEN 1ML

BELIMUMAB-200-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

217,384444

ML

EU/1/11/700/004

BENLYSTA INJVLST 200MG/ML PEN 1ML

BELIMUMAB-200-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

217,384444

ML

EU/1/11/700/002

BENLYSTA INFPDR FLACON 400MG

BELIMUMAB-400-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

519,743000

STUK

117843

BENDAMUSTINE ACCORD INFPDR FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

212,116742

STUK

117890

BENDAMUSTINE CHEMI INFPDR FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

212,116742

STUK

117807

BENDAMUSTINE MEDAC INFPDR FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

235,685269

STUK

109342

LEVACT INFUSIEPOEDER FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-100-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

235,685269

STUK

117843

BENDAMUSTINE ACCORD INFPDR FLACON 25MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

48,945879

STUK

117890

BENDAMUSTINE CHEMI INFPDR FLACON 25MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

48,945879

STUK

117807

BENDAMUSTINE MEDAC INFPDR FLACON 25MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

53,925316

STUK

109342

LEVACT INFUSIEPOEDER FLACON 25MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

53,925316

STUK

EU/1/17/1252/001

FASENRA INJVLST 30MG/ML WWSP 1ML

BENRALIZUMAB-30-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

2215,402320

STUK

19428

MADOPAR DISPER TABLET 125MG

BENSERAZIDE-25-MG-BRUISTABLET-LEVODOPA-100-MG-BRUISTABLET

0,123256

STUK

115063

BETAHISTINE DIHCL AUROBINDO TABLET 24MG

BETAHISTINE-24-MG-TABLET

0,110530

STUK

101754

BETAHISTINE DIHCL TEVA TABLET 24MG

BETAHISTINE-24-MG-TABLET

0,120554

STUK

6650

DIPROSONE CREME 0,5MG/G

BETAMETHASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,112511

G

121445//6650

DIPROSONE CREME 0,5MG/G

BETAMETHASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,101600

G

17955//6650

DIPROSONE CREME 0,5MG/G

BETAMETHASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,101600

G

29743//6650

DIPROSONE CREME 0,5MG/G

BETAMETHASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,101600

G

9522

DIPROLENE ZALF 0,5MG/G

BETAMETHASONE-.5-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,125432

G

6864

DIPROSONE ZALF 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,125432

G

121371//6864

DIPROSONE ZALF 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,113569

G

121390//6864

DIPROSONE ZALF 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,113569

G

122888//6864

DIPROSONE ZALF 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,113569

G

123694//6864

DIPROSONE ZALF 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,113569

G

8211

DIPROSONE LOTION 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK

0,119419

ML

121399//8211

DIPROSONE LOTION 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK

0,107477

ML

13546//8211

DIPROSONE LOTION 0,5MG/G (0,05%)

BETAMETHASONE-.5-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK

0,107477

ML

100401

DOVOBET GEL

BETAMETHASONE-0.5-MG/G-HUIDGEL-CALCIPOTRIOL-0.05-MG/G-HUIDGEL

0,631180

G

16004

BETAMETHASON PCH CREME 1MG/G

BETAMETHASONE-1-MG/G-CREME, CUTAAN

0,096767

G

16003

BETAMETHASON TEVA ZALF 1MG/G

BETAMETHASONE-1-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,086082

G

16002

BETAMETHASON TEVA LOTION 1MG/G

BETAMETHASONE-1-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK

0,096897

ML

5650

BETNELAN VLOEISTOF VOOR CUTAAN GEBRUIK 1MG/G

BETAMETHASONE-1-MG/ML-APPLICATIEVLOEISTOF, VOOR CUTAAN GEBRUIK

0,096897

ML

17806

BETNELAN HUIDEMULSIE 1MG/G

BETAMETHASONE-1-MG/ML-SMEERSEL/EMULSIE, ALS DERMATICUM

0,105730

ML

5399

CELESTONE CHRONODOSE INJSUSP AMPUL 1ML

BETAMETHASONE-5.7-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

5,126000

ML

15337

BETOPTIC S OOGDRUPPELS 2,5MG/ML FLACON 5ML

BETAXOLOL-2.5-MG/ML-OOGDRUPPELS

0,927802

ML

107030//15337

BETOPTIC S OOGDRUPPELS 2,5MG/ML FLACON 5ML

BETAXOLOL-2.5-MG/ML-OOGDRUPPELS

0,841822

ML

EU/1/04/300/001

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML

BEVACIZUMAB-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

69,606103

ML

EU/1/04/300/002

AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 16ML

BEVACIZUMAB-25-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

69,606103

ML

EU/1/01/178/001

TARGRETIN CAPSULE 75MG

BEXAROTENE-75-MG-CAPSULE

11,397954

STUK

18388

BEZALIP RETARD TABLET MGA 400MG

BEZAFIBRATE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,232350

STUK

28346//18388

BEZALIP RETARD TABLET MGA 400MG

BEZAFIBRATE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,232350

STUK

34467

BICALUTAMIDE PCH TABLET FILMOMHULD 50MG

BICALUTAMID-50-MG-TABLET

2,161725

STUK

102249

BILURON TABLET FILMOMHULD 50MG

BICALUTAMID-50-MG-TABLET

2,024283

STUK

18356

CASODEX TABLET 50MG

BICALUTAMID-50-MG-TABLET

2,161725

STUK

114643

BIMATOPROST CF OOGDRUPPELS 0,3 MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-.3-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,370722

ML

EU/1/02/205/001

LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,3MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-.3-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,370722

ML

EU/1/02/205/002

LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,3MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-.3-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,370722

ML

EU/1/02/205/003

LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-0.1-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,244237

ML

EU/1/02/205/006

LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,3MG/ML MINIM 0,4ML

BIMATOPROST-0.3-MG/ML-OOGDRUPPELS UNITDOSE

1,224896

ML

2196

AKINETON TABLET 2MG

BIPERIDEN-2-MG-TABLET

0,045930

STUK

26450//2196

AKINETON TABLET 2MG

BIPERIDEN-2-MG-TABLET

0,045930

STUK

106067

BISOPROLOLFUMARAAT MYLAN TABLET 1,25MG

BISOPROLOL-1.25-MG-TABLET

0,105107

STUK

33096

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 1,25MG

BISOPROLOL-1.25-MG-TABLET

0,108911

STUK

107723

BISOPROLOLFUMARAAT TEVA TABLET 1,25MG

BISOPROLOL-1.25-MG-TABLET

0,108911

STUK

24009

BISOPROLOLFUMARAAT PCH TABLET 10MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET

0,108458

STUK

33101

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 10MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET

0,108458

STUK

116525

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 10/10MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,334623

STUK

116524

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 10/ 5MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,252726

STUK

108798

BISOPROLOLFUMARAAT ACCORD TABLET FILMOMHULD 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,082261

STUK

102391

BISOPROLOLFUMARAAT CF TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

106055

BISOPROLOLFUMARAAT DECO AUROB TABL FILMOMH 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,082261

STUK

33097

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

107724

BISOPROLOLFUMARAAT TEVA TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

24503

EMCOR DECO TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,082261

STUK

24008

BISOPROLOLFUMARAAT PCH TABLET 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET

0,076933

STUK

33099

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET

0,076933

STUK

116523

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 5/10MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,282291

STUK

116522

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 5/ 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,200394

STUK

24506

EMCOR DECO TABLET 7,5MG

BISOPROLOL-7.5-MG-TABLET

0,118980

STUK

116622

BIVALIRUDINE ACCORD INJ/INFUSIEPOEDER FLACON 250MG

BIVALIRUDINE-250-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

276,915927

STUK

105676

BLEOMEDAC INJPDR FLACON 15000IU PH EUR

BLEOMYCIN-15000-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

30,375756

STUK

114717//105676

BLEOMYCINE EURECO PH INJPDR FLACON 15000IU PH EUR

BLEOMYCIN-15000-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

27,338180

STUK

EU/1/15/1047/001

BLINCYTO INFPDR FLACON 38,5MCG + SOLV 10ML

BLINATUMOMAB-0.0385-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

2560,556344

STUK

EU/1/04/274/002

VELCADE INJPDR IV FLACON 1MG

BORTEZOMIB-1-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

303,778500

STUK

EU/1/04/274/001

VELCADE INJPDR IV/SC FLACON 3,5MG

BORTEZOMIB-3.5-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

911,224040

STUK

117028

BOSENTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 125MG

BOSENTAN-125-MG-TABLET

22,594312

STUK

116950

BOSENTAN TEVA TABLET FILMOMHULD 125MG

BOSENTAN-125-MG-TABLET

22,594312

STUK

EU/1/02/220/004

TRACLEER TABLET FILMOMHULD 125MG

BOSENTAN-125-MG-TABLET

22,594312

STUK

EU/1/02/220/008

TRACLEER TABLET FILMOMHULD 125MG

BOSENTAN-125-MG-TABLET

20,334881

STUK

117027

BOSENTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 62,5MG

BOSENTAN-62.5-MG-TABLET

21,802565

STUK

116946

BOSENTAN TEVA TABLET FILMOMHULD 62,5MG

BOSENTAN-62.5-MG-TABLET

21,802565

STUK

EU/1/02/220/002

TRACLEER TABLET FILMOMHULD 62,5MG

BOSENTAN-62.5-MG-TABLET

21,802565

STUK

EU/1/02/220/007

TRACLEER TABLET FILMOMHULD 62,5MG

BOSENTAN-62.5-MG-TABLET

21,802565

STUK

117448

BOCOUTURE INJPDR FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

117146

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

114883//17379

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

117239//17379

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

117255//17379

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

117380//117146

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

121158//117146

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

121735//117146

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

123539//117146

BOTOX INJECTIEPOEDER FLACON 100E

BOTULINUM TOXIN-100-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

181,548294

STUK

106065

AZZALURE INJPDR 125E FLACON

BOTULINUM TOXIN-125-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

84,960810

STUK

120269//106065

AZZALURE INJPDR 125E FLACON

BOTULINUM TOXIN-125-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

84,960810

STUK

121810//106065

AZZALURE INJPDR 125E FLACON

BOTULINUM TOXIN-125-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

84,960810

STUK

17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

110968//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

117083//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

119380//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

120922//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

123073//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

123525//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

123678//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

124154//17505

DYSPORT INJECTIEPOEDER FLACON 500E

BOTULINUM TOXIN-500-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

216,868627

STUK

113963

XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 50E

BOTULINUM TOXIN-50-IE/LD50-POED. V. INJECTIE, FLACON

96,104949

STUK

107018

BOCOUTURE INJPDR FLACON 50E

BOTULINUM TOXIN-50-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

109,381348

STUK

EU/1/12/794/001

ADCETRIS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

BRENTUXIMAB VEDOTIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

3002,071063

STUK

21754

ALPHAGAN OOGDRUPPELS 2MG/ML FLACON 5ML

BRIMONIDINE-2-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,120584

ML

100260

BRIMONIDINETARTRAAT MYLAN OOGDR 2MG/ML FL 5ML

BRIMONIDINE-2-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,245093

ML

103574

BRIMONIDINETARTRAAT SANDOZ OOGDR 2MG/ML FL 5ML

BRIMONIDINE-2-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,245093

ML

EU/1/14/933/001

SIMBRINZA OOGDRUPPELS FLACON 5ML

BRIMONIDINE-2-MG/ML-OOGDRUPPELS-BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

2,379268

ML

EU/1/14/933/002

SIMBRINZA OOGDRUPPELS FLACON 5ML

BRIMONIDINE-2-MG/ML-OOGDRUPPELS-BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

2,379268

ML

EU/1/00/129/001

AZOPT OOGDRUPPELS 10MG/ML FLACON 5ML

BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,319923

ML

EU/1/00/129/003

AZOPT OOGDRUPPELS 10MG/ML FLACON 5ML

BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,319923

ML

112025

BRINZOLAMIDE CF OOGDR 10MG/ML FLACON 5ML

BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,319923

ML

114558

BRINZOLAMIDE MYLAN OOGDR 10MG/ML FLACON 5ML

BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,319923

ML

113375

BRINZOLAMIDE SANDOZ OOGDR 10MG/ML FLACON 5ML

BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,319923

ML

113971

BRINZOLAMIDE TEVA OOGDR 10MG/ML FLACON 5ML

BRINZOLAMIDE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,319923

ML

EU/1/15/1073/018

BRIVIACT TABLET FILMOMHULD 100MG

BRIVARACETAM-100-MG-TABLET

2,543655

STUK

EU/1/16/1155/001

KYNTHEUM INJVLST 140MG/ML WWSP 1,5ML

BRODALUMAB-210-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

573,294614

STUK

21561= 12992

BROMAZEPAM AUROBINDO TABLET 6MG

BROMAZEPAM-6-MG-TABLET

0,085153

STUK

21273= 12992

BROMAZEPAM MYLAN TABLET 6MG

BROMAZEPAM-6-MG-TABLET

0,085153

STUK

12992

BROMAZEPAM SANDOZ TABLET 6MG

BROMAZEPAM-6-MG-TABLET

0,085153

STUK

EU/1/11/692/001

YELLOX OOGDRUPPELS 0,9MG/ML FLACON 5ML

BROMFENAC-0.9-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,378800

ML

8202

PARLODEL TABLET 2,5MG

BROMOCRIPTINE-2.5-MG-TABLET

0,990272

STUK

9355

PARLODEL CAPSULE 5MG

BROMOCRIPTINE-5-MG-CAPSULE

0,444755

STUK

117996//23838

BUDESONIDE FISHER NEVEL NEUSSPRAY 64MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.064-MG-NEUSSPRAY

0,046599

DOSIS

106952//23838

RHINOCORT NEVEL NEUSSPRAY 64MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.064-MG-NEUSSPRAY

0,046599

DOSIS

110505//23838

RHINOCORT NEVEL NEUSSPRAY 64MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.064-MG-NEUSSPRAY

0,046599

DOSIS

31010//23838

RHINOCORT NEVEL NEUSSPRAY 64MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.064-MG-NEUSSPRAY

0,046599

DOSIS

14758

PULMICORT 100 TURBUHALER INHALPDR 100MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,069824

DOSIS

25886

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 100/6MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,272857

DOSIS

32122

BUDESONIDE SANDOZ VERNEVELSUSP 0,25MG/ML AMP 2ML

BUDESONIDE-.25-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,575465

ML

112504

BUDESONIDE TEVA STERI-NEB VERNS 0,25MG/ML AMP 2ML

BUDESONIDE-.25-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,575465

ML

14196

PULMICORT 500 VERNEVELSUSP 0,250MG/ML RESPULE 2ML

BUDESONIDE-.25-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,575465

ML

28795

BUDESONIDE NOVOLIZER INHALPD NAVUL 200MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER

0,102891

DOSIS

18062

BUDESONIDE CYCLOCAPS INHALPDR 200MCG +CYCLOHALER

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,124195

DOSIS

28795

BUDESONIDE NOVOLIZER PDR START 200MCG/DO 200DO+INH

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,124195

DOSIS

30315

BUDESONIDE ORION 200 EASYH INHALPDR 200MCG/DO 200D

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,117416

DOSIS

13698

PULMICORT 200 TURBUHALER INHALPDR 200MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,124195

DOSIS

116984

BUFOLER EASYHALER INHPDR 160/4,5MCG 120DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,245267

DOSIS

EU/1/14/920/001

DUORESP SPIROMAX INHPDR 160/4,5MCG 120DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,245267

DOSIS

122880//25887

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 60DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,245267

DOSIS

25887

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,245267

DOSIS

122798//25887

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,245267

DOSIS

123412//25887

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,245267

DOSIS

123642//25887

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.006-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,245267

DOSIS

18063

BUDESONIDE CYCLOCAPS INHALPDR 400MCG +CYCLOHALER

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,244555

DOSIS

32454

BUDESONIDE NOVOLIZER PDR START 400MCG/DO 100DO+INH

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,244555

DOSIS

30316

BUDESONIDE ORION 400 EASYH INHALPDR 400MCG/DO 100D

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,227716

DOSIS

13699

PULMICORT 400 TURBUHALER INHALPDR 400MCG/DO 50DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,227716

DOSIS

13699

PULMICORT 400 TURBUHALER INHALPDR 400MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,227716

DOSIS

116988

BUFOLER EASYHALER INHPDR 320/9MCG 60DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,481544

DOSIS

EU/1/14/920/004

DUORESP SPIROMAX INHPDR 320/9MCG 60DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,481544

DOSIS

27690

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 400/12MCG/DO 60DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,481544

DOSIS

122800//27690

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 400/12MCG/DO 60DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,481544

DOSIS

122883//27690

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 400/12MCG/DO 60DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,481544

DOSIS

123772//27690

SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 400/12MCG/DO 60DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER-FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,481544

DOSIS

32123

BUDESONIDE SANDOZ VERNEVELSUSP 0,5MG/ML AMP 2ML

BUDESONIDE-.5-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,842303

ML

112505

BUDESONIDE TEVA STERI-NEB VERNS 0,5MG/ML AMP 2ML

BUDESONIDE-.5-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,842303

ML

14197

PULMICORT 1000 VERNEVELSUSP 0,500MG/ML RESPULE 2ML

BUDESONIDE-.5-MG/ML-INHALATIEVLOEISTOF UNITDOSE

0,842303

ML

116348

SYMBICORT AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BUDESONIDE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,277357

DOSIS

120712//116348

SYMBICORT AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BUDESONIDE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,277357

DOSIS

122249//116348

SYMBICORT AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BUDESONIDE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,277357

DOSIS

123399//116348

SYMBICORT AEROSOL 200/6MCG/DOSIS SPUITBUS 120DO

BUDESONIDE-0.2-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.006-MG-AEROSOL

0,277357

DOSIS

111369//15660

BUDESONIDE FISHER TABLET V KLYSMA + SOLVENS 115ML

BUDESONIDE-2.3-MG-TABLET VOOR KLYSMA

5,445297

STUK

15660

ENTOCORT TABLET VOOR KLYSMA + SOLVENS 115ML

BUDESONIDE-2.3-MG-TABLET VOOR KLYSMA

6,050330

STUK

108862//15660

ENTOCORT TABLET VOOR KLYSMA + SOLVENS 115ML

BUDESONIDE-2.3-MG-TABLET VOOR KLYSMA

5,445297

STUK

121006//15660

ENTOCORT TABLET VOOR KLYSMA + SOLVENS 115ML

BUDESONIDE-2.3-MG-TABLET VOOR KLYSMA

5,445297

STUK

122586//15660

ENTOCORT TABLET VOOR KLYSMA + SOLVENS 115ML

BUDESONIDE-2.3-MG-TABLET VOOR KLYSMA

5,445297

STUK

124316//15660

ENTOCORT TABLET VOOR KLYSMA + SOLVENS 115ML

BUDESONIDE-2.3-MG-TABLET VOOR KLYSMA

5,445297

STUK

102383

BUDENOFALK SCHUIM 2MG/DO FLACON 14DO

BUDESONIDE-2-MG-SCHUIM, RECTAAL

5,013052

DOSIS

119365//102383

BUDENOFALK SCHUIM 2MG/DO FLACON 14DO

BUDESONIDE-2-MG-SCHUIM, RECTAAL

5,013052

DOSIS

119729//102383

BUDENOFALK SCHUIM 2MG/DO FLACON 14DO

BUDESONIDE-2-MG-SCHUIM, RECTAAL

5,013052

DOSIS

22557

BUDENOFALK CAPSULE MSR 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

108613//22557

BUDENOFALK CAPSULE MSR 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

123467//22557

BUDENOFALK CAPSULE MSR 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

123643//22557

BUDESONIDE BMODESTO CAPSULE MSR 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

120666//22557

BUDESONIDE FISHER CAPSULE MSR 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

18765

ENTOCORT CAPSULE MGA 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

101367//18765

ENTOCORT CAPSULE MGA 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

119848//18765

ENTOCORT CAPSULE MGA 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

121916//18765

ENTOCORT CAPSULE MGA 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

123687//18765

ENTOCORT CAPSULE MGA 3MG

BUDESONIDE-3-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,839363

STUK

106117

BUDENOFALK GRANULAAT MSR 9MG IN SACHET

BUDESONIDE-9-MG-GRANULAAT, MAAGSAPRESISTENT, VERDEELD

2,933070

STUK

121931//106117

BUDENOFALK GRANULAAT MSR 9MG IN SACHET

BUDESONIDE-9-MG-GRANULAAT, MAAGSAPRESISTENT, VERDEELD

2,639763

STUK

122382//106117

BUDENOFALK GRANULAAT MSR 9MG IN SACHET

BUDESONIDE-9-MG-GRANULAAT, MAAGSAPRESISTENT, VERDEELD

2,639763

STUK

122413//106117

BUDENOFALK GRANULAAT MSR 9MG IN SACHET

BUDESONIDE-9-MG-GRANULAAT, MAAGSAPRESISTENT, VERDEELD

2,639763

STUK

122558//106117

BUDENOFALK GRANULAAT MSR 9MG IN SACHET

BUDESONIDE-9-MG-GRANULAAT, MAAGSAPRESISTENT, VERDEELD

2,639763

STUK

12412

BURINEX INJVLST 0,50MG/ML AMPUL 4ML

BUMETANIDE-.5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,232369

ML

115707//12412

BURINEX INJVLST 0,50MG/ML AMPUL 4ML

BUMETANIDE-.5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,232369

ML

23140

BUMETANIDE CF TABLET 1MG

BUMETANIDE-1-MG-TABLET

0,128727

STUK

23141

BUMETANIDE CF TABLET 5MG

BUMETANIDE-5-MG-TABLET

0,463546

STUK

30467

BUMETANIDE TEVA TABLET 5MG

BUMETANIDE-5-MG-TABLET

0,463546

STUK

11872

TEMGESIC SL TABLET OROMUCOSAAL 0,2MG

BUPRENORPHINE-.2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,220078

STUK

114442//11872

TEMGESIC SL TABLET OROMUCOSAAL 0,2MG

BUPRENORPHINE-.2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,198070

STUK

8725

TEMGESIC INJVLST 0,3MG/ML AMPUL 1ML

BUPRENORPHINE-.3-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

1,589051

ML

117659

BUPRENORFINE MYLAN PLEISTER TRANSDERM 5MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.005-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

3,127580

STUK

114799

BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 5MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.005-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

3,475089

STUK

100975

BUTRANS PLEISTER TRANSDERMAAL 5MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.005-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

3,475089

STUK

117216

BUPRENORFINE GLENMARK PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.01-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

4,823819

STUK

117660

BUPRENORFINE MYLAN PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.01-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

4,823819

STUK

114800

BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 10MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.01-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

5,359799

STUK

100978

BUTRANS PLEISTER TRANSDERMAAL 10MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.01-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

5,359799

STUK

117217

BUPRENORFINE GLENMARK PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.02-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

8,341662

STUK

117661

BUPRENORFINE MYLAN PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.02-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

7,507496

STUK

114802

BUPRENORFINE SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 20MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.02-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

8,341662

STUK

100979

BUTRANS PLEISTER TRANSDERMAAL 20MCG/UUR

BUPRENORPHINE-0.02-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

8,341662

STUK

32909

TRANSTEC 35MCG/UUR MATRIXPLEISTER

BUPRENORPHINE-0.035-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

5,513265

STUK

122647//32909

TRANSTEC 35MCG/UUR MATRIXPLEISTER

BUPRENORPHINE-0.035-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

4,961939

STUK

32910

TRANSTEC 52,5MCG/UUR MATRIXPLEISTER

BUPRENORPHINE-0.0525-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

8,070394

STUK

122656//32910

TRANSTEC 52,5MCG/UUR MATRIXPLEISTER

BUPRENORPHINE-0.0525-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

7,263355

STUK

32911

TRANSTEC 70MCG/UUR MATRIXPLEISTER

BUPRENORPHINE-0.07-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

10,128084

STUK

122649//32911

TRANSTEC 70MCG/UUR MATRIXPLEISTER

BUPRENORPHINE-0.07-MG/H-PLEISTER, DERMAAL

9,115276

STUK

102355

BUPRENORFINE MYLAN TABLET SUBLINGUAAL 2MG

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,852887

STUK

120176

BUNALICT TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,805759

STUK

121932

BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 2/0,5MG

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,725183

STUK

120721

BUPRENORFINE/NALOXON MYLAN TAB SUBLINGUAAL 2/0,5MG

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,805759

STUK

EU/1/06/359/001

SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 2MG/0,5MG

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-0.5-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,805759

STUK

102356

BUPRENORFINE MYLAN TABLET SUBLINGUAAL 8MG

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,335212

STUK

120177

BUNALICT TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,590827

STUK

121934

BUPRENORFINE/NALOXON AUROB TAB SUBLINGUAAL 8/2MG

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,331744

STUK

120722

BUPRENORFINE/NALOXON MYLAN TAB SUBLINGUAAL 8/2MG

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,590827

STUK

EU/1/06/359/003

SUBOXONE TABLET SUBLINGUAAL 8MG/2MG

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL-NALOXONE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,590827

STUK

10873

SUPREFACT NEUSSPRAY 0,1MG/DO FL 100DO + DOSEERPOMP

BUSERELIN-.1-MG-NEUSSPRAY

0,403060

DOSIS

21782= 19732

BUSPIRON HCL AUROBINDO TABLET 10MG

BUSPIRONE-10-MG-TABLET

0,338634

STUK

19732

BUSPIRON HCL CF TABLET 10MG

BUSPIRONE-10-MG-TABLET

0,338634

STUK

21900

BUSPIRON HCL SANDOZ TABLET 10MG

BUSPIRONE-10-MG-TABLET

0,338634

STUK

262

MYLERAN TABLET 2MG

BUSULFAN-2-MG-TABLET

2,692310

STUK

EU/1/03/254/002

BUSILVEX INFVLST CONC 6MG/ML FLACON 10ML

BUSULFAN-6-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

26,947287

ML

EU/1/11/676/001

JEVTANA INFVLST CONC 40MG/ML FLACON 1,5ML + SOLV

CABAZITAXEL-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

2650,642348

ML

123398//34176

CABERGOLINE BMODESTO TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,693265

STUK

34176

CABERGOLINE PCH TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

105105

CABERGOLINE SANDOZ TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,693265

STUK

15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,693265

STUK

121152//15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,693265

STUK

122398//15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,693265

STUK

123401//15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,693265

STUK

8201

CALCITONINE ESSPHARMA INJVLST 100IE/ML AMPUL 1ML

CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC)-100-IE/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

33,708915

ML

8285

ROCALTROL CAPSULE 0,25MCG

CALCITRIOL-.00025-MG-CAPSULE

0,267930

STUK

112460//8285

ROCALTROL CAPSULE 0,25MCG

CALCITRIOL-.00025-MG-CAPSULE

0,267930

STUK

122771//8285

ROCALTROL CAPSULE 0,25MCG

CALCITRIOL-.00025-MG-CAPSULE

0,267930

STUK

123263//8285

ROCALTROL CAPSULE 0,25MCG

CALCITRIOL-.00025-MG-CAPSULE

0,267930

STUK

20778//8285

ROCALTROL CAPSULE 0,25MCG

CALCITRIOL-.00025-MG-CAPSULE

0,267930

STUK

8286

ROCALTROL CAPSULE 0,50MCG

CALCITRIOL-.0005-MG-CAPSULE

0,541008

STUK

111354//8286

ROCALTROL CAPSULE 0,50MCG

CALCITRIOL-.0005-MG-CAPSULE

0,541008

STUK

20779//8286

ROCALTROL CAPSULE 0,50MCG

CALCITRIOL-.0005-MG-CAPSULE

0,541008

STUK

16330

SILKIS ZALF 3MCG/G

CALCITRIOL-.003-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,264798

G

32295//16330

SILKIS ZALF 3MCG/G

CALCITRIOL-.003-MG/G-ZALF, CUTAAN

0,264798

G

18866

CAD CITROEN BRUISGRANULAAT 500MG/440IE IN SACHET

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-440-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT

0,195026

STUK

31002

CAD ORANGE BRUISGRANULAAT 500MG/440IE IN SACHET

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-440-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT

0,195026

STUK

25692

CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/400IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-400-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,103620

STUK

112389//25692

CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/400IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-400-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,103620

STUK

31801

TACAL D3 KAUWTABLET 500MG/400IE MUNT

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-400-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,115133

STUK

105832

CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,222689

STUK

112388//105832

CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 500MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,222689

STUK

117421

CALCIUM/VITAMINE D3 SANDOZ KAUWTABLET 500MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,222689

STUK

102707

KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,222689

STUK

110798//102707

KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,222689

STUK

119279//102707

KALCIPOS-D KAUWTABLET 500MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,222689

STUK

105833

TACAL D3 KAUWTABLET 500MG/800IE SINAASAPPEL

CALCIUM CARBONATE-1250-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,222689

STUK

18867

CAD CITROEN BRUISGRANULAAT 1000MG/880IE IN SACHET

CALCIUM CARBONATE-2500-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-880-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT

0,301210

STUK

31003

CAD ORANGE BRUISGRANULAAT 1000MG/880IE IN SACHET

CALCIUM CARBONATE-2500-MG-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT-COLECALCIFEROL-880-IE-BRUISPOEDER/BRUISGRANULAAT

0,301210

STUK

101127

CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 1000MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-2500-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,294567

STUK

112394//101127

CALCI CHEW D3 KAUWTABLET 1000MG/800IE

CALCIUM CARBONATE-2500-MG-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET-COLECALCIFEROL-800-IE-KAUWDRAGEE/KAUWTABLET

0,279345

STUK

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 5ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 10ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 20ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 35ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 50ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 5ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 10ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 20ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 35ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 40ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 5ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 10ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 20ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 30ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,812218

ML

8997

RESCUVOLIN TABLET 15MG

CALCIUM FOLINATE-15-MG-TABLET

3,068427

STUK

EU/1/13/884/006

INVOKANA TABLET 300MG

CANAGLIFLOZIN-300-MG-TABLET

1,837146

STUK

21706

ATACAND TABLET 16MG

CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,232254

STUK

100143

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 16MG

CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,232254

STUK

107532

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 16MG

CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,232254

STUK

30755

ATACAND TABLET 32MG

CANDESARTAN-32-MG-TABLET

0,296204

STUK

100144

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 32MG

CANDESARTAN-32-MG-TABLET

0,296204

STUK

21704

ATACAND TABLET 4MG

CANDESARTAN-4-MG-TABLET

0,181286

STUK

100133

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 4MG

CANDESARTAN-4-MG-TABLET

0,181286

STUK

21705

ATACAND TABLET 8MG

CANDESARTAN-8-MG-TABLET

0,194943

STUK

100135

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 8MG

CANDESARTAN-8-MG-TABLET

0,194943

STUK

107526

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 8MG

CANDESARTAN-8-MG-TABLET

0,194943

STUK

EU/1/00/163/001

XELODA TABLET FILMOMHULD 150MG

CAPECITABINE-150-MG-TABLET

0,450854

STUK

EU/1/00/163/002

XELODA TABLET FILMOMHULD 500MG

CAPECITABINE-500-MG-TABLET

1,583942

STUK

23055

CAPTOPRIL ACCORD TABLET 12,5MG

CAPTOPRIL-12.5-MG-TABLET

0,054937

STUK

23287

CAPTOPRIL CF TABLET 12,5MG

CAPTOPRIL-12.5-MG-TABLET

0,053354

STUK

23069

CAPTOPRIL PCH TABLET 12,5MG

CAPTOPRIL-12.5-MG-TABLET

0,054937

STUK

23056

CAPTOPRIL ACCORD TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

19988

CAPTOPRIL APOTEX TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,095114

STUK

23288

CAPTOPRIL CF TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,095114

STUK

23683

CAPTOPRIL MYLAN TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

23070

CAPTOPRIL PCH TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,095114

STUK

21772

CAPTOPRIL SANDOZ TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,095114

STUK

23057

CAPTOPRIL ACCORD TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,113433

STUK

19989

CAPTOPRIL APOTEX TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,113433

STUK

23289

CAPTOPRIL CF TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,113433

STUK

23684

CAPTOPRIL MYLAN TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,119123

STUK

9884

CARBAMAZEPINE APOTEX TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,085669

STUK

55157

CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,085669

STUK

11735

CARBAMAZEPINE MYLAN TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,093928

STUK

3899

TEGRETOL TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,093928

STUK

21169

CARBAMAZEPINE APOTEX RETARD TABLET MGA 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,085643

STUK

24401

CARBAMAZEPINE SANDOZ RETARD TABLET MGA 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,088604

STUK

11874

TEGRETOL CR TABLET MGA 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,088604

STUK

6346

TEGRETOL SUSPENSIE 20MG/ML

CARBAMAZEPINE-20-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,025088

ML

16869

CARBAMAZEPINE APOTEX RETARD TABLET MGA 400MG

CARBAMAZEPINE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,145157

STUK

24402

CARBAMAZEPINE SANDOZ RETARD TABLET MGA 400MG

CARBAMAZEPINE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,150387

STUK

11875

TEGRETOL CR TABLET MGA 400MG

CARBAMAZEPINE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,150387

STUK

50906

CARBIMAZOL TEVA TABLET 5MG

CARBIMAZOLE-5-MG-TABLET

0,251067

STUK

15881= 14227

DRY EYE GEL OOGGEL TUBE 10G

CARBOMEER 974-3-MG/G-OOGGEL

0,441786

G

14227

THILO TEARS OOGGEL TUBE 10G

CARBOMEER 974-3-MG/G-OOGGEL

0,441786

G

107234

LIPOSIC OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,335074

G

110177//107234

LIPOSIC OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,335074

G

14862

VIDISIC CARBOGEL OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,335074

G

111325//14862

VIDISIC CARBOGEL OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,335074

G

113411//14862

VIDISIC CARBOGEL OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,335074

G

29773

VIDISIC CARBOGEL EDO OOGGEL 2MG/G 0,6ML

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL UNITDOSE

0,265307

ML

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 60ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 60ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

32455

CARBOPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

32455

CARBOPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

32455

CARBOPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 60ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,256938

ML

EU/1/02/246/002

CARBAGLU DISPERGEERBAAR TABLET 200MG

CARGLUMIC ACID-200-MG-BRUISTABLET

61,827834

STUK

EU/1/02/246/003

CARBAGLU DISPERGEERBAAR TABLET 200MG

CARGLUMIC ACID-200-MG-BRUISTABLET

61,827834

STUK

EU/1/17/1202/001

UCEDANE DISPERGEERBARE TABLET 200MG

CARGLUMIC ACID-200-MG-BRUISTABLET

68,697593

STUK

EU/1/17/1202/002

UCEDANE DISPERGEERBARE TABLET 200MG

CARGLUMIC ACID-200-MG-BRUISTABLET

68,697593

STUK

EU/1/17/1209/021

REAGILA CAPSULE 4,5MG

CARIPRAZINE-4.5-MG-CAPSULE

5,807935

STUK

EU/1/17/1209/029

REAGILA CAPSULE 6MG

CARIPRAZINE-6-MG-CAPSULE

7,002578

STUK

29950

CARTEABAK OOGDRUPPELS 20MG/ML FL 5ML

CARTEOLOL-20-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,097413

ML

107595

CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 12,5MG

CARVEDILOL-12.5-MG-TABLET

0,152525

STUK

29079

CARVEDILOL TEVA TABLET 12,5MG

CARVEDILOL-12.5-MG-TABLET

0,164845

STUK

107596

CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,179975

STUK

30019

CARVEDILOL MYLAN TABLET 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,195089

STUK

28748

CARVEDILOL SANDOZ TABLET 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,195089

STUK

29080

CARVEDILOL TEVA TABLET 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,195089

STUK

EU/1/01/196/001

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

277,724969

STUK

117579

CASPOFUNGINE CF INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

308,583299

STUK

118249

CASPOFUNGINE MYLAN INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

308,583299

STUK

EU/1/01/196/003

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

352,416250

STUK

117580

CASPOFUNGINE CF INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

391,573611

STUK

118250

CASPOFUNGINE MYLAN INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

391,573611

STUK

6325

KEFORAL TABLET 500MG

CEFALEXIN-500-MG-TABLET

0,323935

STUK

27751

CEFOTAXIM PCH INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG

CEFOTAXIME-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

5,417739

STUK

27755

CEFOTAXIM SANDOZ INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG

CEFOTAXIME-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

4,875965

STUK

27750

CEFOTAXIM PCH INJECTIEPOEDER FLACON 500MG

CEFOTAXIME-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

3,434282

STUK

EU/1/12/785/001

ZINFORO INFPDR FLACON 600MG

CEFTAROLINE-600-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

56,914769

STUK

101819

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 1000MG

CEFTAZIDIME-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

6,822122

STUK

EU/1/16/1109/001

ZAVICEFTA INFPDR FLACON 2000/500MG

CEFTAZIDIME-2000-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON-AVIBACTAM-500-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

106,277422

STUK

101820

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 2000MG

CEFTAZIDIME-2000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

13,820441

STUK

101815

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 500MG

CEFTAZIDIME-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

4,132618

STUK

100048

CEFTRIAXON FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 1000MG

CEFTRIAXONE-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

7,846044

STUK

27774

CEFTRIAXON PCH INJPDR FLACON 1000MG

CEFTRIAXONE-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

8,680049

STUK

100046

CEFTRIAXON FRESENIUS KABI INFPDR FLACON 2000MG

CEFTRIAXONE-2000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

16,514691

STUK

29392

CEFTRIAXON HIKMA INFPDR FLACON 2000MG

CEFTRIAXONE-2000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

16,514691

STUK

27775

CEFTRIAXON PCH INFUSIEPOEDER FLACON 2000MG

CEFTRIAXONE-2000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

17,684316

STUK

27773

CEFTRIAXON PCH INJPDR FLACON 500MG

CEFTRIAXONE-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

6,391530

STUK

35183

CEFUROXIM FRESENIUS KABI INJECTIEPOEDER FL 1500MG

CEFUROXIME-1500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

5,052326

STUK

20590

CEFUROXIM HIKMA INJ/INFUSIEPOEDER FLACON 1500MG

CEFUROXIME-1500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

5,052326

STUK

15264

CEFUROXIM PCH INJECTIEPOEDER FLACON 1500MG

CEFUROXIME-1500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

5,575918

STUK

13226

ZINNAT 250 TABLET 250MG

CEFUROXIME-250-MG-TABLET

0,676505

STUK

116519//13226

ZINNAT 250 TABLET 250MG

CEFUROXIME-250-MG-TABLET

0,676505

STUK

123581//13226

ZINNAT 250 TABLET 250MG

CEFUROXIME-250-MG-TABLET

0,676505

STUK

14376

ZINNAT GRANULAAT VOOR SUSPENSIE 25MG/ML

CEFUROXIME-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,100331

ML

13227

ZINNAT 500 TABLET 500MG

CEFUROXIME-500-MG-TABLET

0,709494

STUK

116520//13227

ZINNAT 500 TABLET 500MG

CEFUROXIME-500-MG-TABLET

0,709254

STUK