Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 maart 2020, kenmerk 1666790-203591-WJZ, houdende aanpassing van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met Covid-19

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 24 februari 2020, houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen (Stcrt. 2020, 11578) wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

In de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen worden de vermeldingen bij de in de bijlage bij deze regeling genoemde productgroepen vervangen door de daar genoemde vermeldingen.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 april 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

TOELICHTING

Inleiding

Covid-19

Voor alle Nederlanders is de beschikbaarheid van geneesmiddelen belangrijk. Gezien de huidige gespannen omstandigheden op de internationale geneesmiddelenmarkt als gevolg van de uitbraak van Covid-19, zijn toekomstige tekorten op geneesmiddelen niet uitgesloten. Daarnaast is er als gevolg van de uitbraak veel gaande in landen waar veel geneesmiddelen worden geproduceerd, zoals China en India. De precieze consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk. Meer algemeen geldt wel dat op termijn schaarste op de geneesmiddelenmarkt kunnen worden veroorzaakt door exportverboden elders om voorraden te beschermen of door productie- en leveringsonderbrekingen in bijvoorbeeld India of China. Bovendien wordt er op bepaalde soorten geneesmiddelen nu een extra groot beroep gedaan voor de behandeling van Covid-19 en ten behoeve van daarmee gepaard gaande complexe intensive care.

Noodzaak tot ingrijpen

Ik werk voor de geneesmiddelenvoorziening langs twee lijnen: de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling van Covid-19-patiënten en de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening in de komende maanden.

In het belang van de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening in de komende maanden zie ik mij genoodzaakt de regeling met de nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen die per 1 april 2020 in werking zouden treden, in te trekken. Dit is een tijdelijke maatregel. Ik ben voornemens om de volgende herijking per 1 oktober 2020 op reguliere wijze te laten verlopen. Voor de geneesmiddelen die in maximumprijs zouden stijgen bij de vaststelling per 1 april 2020, blijven met de onderhavige regeling deze hogere wettelijke maximumprijzen ook na 1 april gelden. Voor deze middelen wordt de vaststelling van de nieuwe maximumprijzen niet uitgesteld. Datzelfde geldt voor geneesmiddelen waarvan de maximumprijs gelijk zou blijven. Voor geneesmiddelen waarvan met de ingetrokken regeling de maximumprijs lager zou worden of voor het eerst een maximumprijs zou gaan gelden, wordt geen (nieuwe) maximumprijs vastgesteld. Met deze maatregel bied ik partijen in de geneesmiddelenketen tijdelijk meer financiële armslag om bijvoorbeeld voorraden te versterken en reserves op te bouwen waar nodig. Ook zorg ik er hiermee voor dat Nederland in deze periode van gespannen omstandigheden op de internationale geneesmiddelenmarkt aantrekkelijk blijft voor parallelimport, omdat prijzen in Nederland voor met name spécialités dan gemiddeld hoger liggen dan in andere lidstaten van de Europese Unie (EU). Partijen uit de geneesmiddelenketen geven aan dat deze maatregel hen rust en comfort biedt om voorlopig de continuïteit van de algehele geneesmiddelenvoorziening te waarborgen.

Andere maatregelen ter verhoging beschikbaarheid

Ik heb partijen in de geneesmiddelenketen per Kamerbrief over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en Covid-19 van 26 maart 2020 (kenmerk 1666537-203565-GMT) opgeroepen om verantwoordelijk om te gaan met de extra financiële armslag die ik hen met deze tijdelijke maatregel bied. Bijvoorbeeld door voorraden op peil te houden en financiële reserves op te bouwen waar nodig.

Daarnaast neem ik ook andere maatregelen om geneesmiddelentekorten voor de Nederlandse patiënten zoveel mogelijk voor te zijn. Zo ben ik voornemens om met een tijdelijke beleidsregel invulling te geven aan de mogelijkheid om op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen (hierna: Wgp) te verzoeken om de vastgestelde maximumprijs te wijzigen. Hiervoor wil ik een flexibel proces inrichten waarbij de wettelijke maximumprijs kan worden losgelaten voor een individueel product als er een concreet tekort dreigt en de wettelijke maximumprijs een belemmering vormt. Voor verdere maatregelen verwijs ik naar voornoemde Kamerbrief van 26 maart 2020.

Maximumprijzen

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wgp kunnen maximumprijzen worden vastgesteld voor geneesmiddelen waarvan de beschikbaarheid voor een ieder naar zijn oordeel door de overheid dient te worden gewaarborgd. Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wgp onderzoek ik ten minste tweemaal per jaar of er aanleiding is om de maximumprijzen te wijzigen. Dit onderzoek heeft in eerste instantie aanleiding gegeven tot een volledige herberekening van de maximumprijzen. Deze is neergelegd in de Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 24 februari 2020, houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen (Stcrt. 2020, 11578) welke op 1 april 2020 in werking zou treden. Zoals hierboven toegelicht, wordt de hiervoor genoemde regeling ingetrokken en wordt voor een deel van de daarin vermelde geneesmiddelen met de onderhavige regeling per 1 april 2020 maximumprijzen vastgesteld.

Voor deze geneesmiddelen geldt dat bij de berekening van de maximumprijs de volgende prijslijsten zijn gebruikt:

  • voor België: de prijslijst genaamd ‘Tarief voor Specialiteiten’, uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.), te Brussel (hierna: TvS-lijst), zoals die gold op 1 oktober 2019, en, wat betreft ziekenhuisgeneesmiddelen, de prijslijst genaamd ‘bijlage I van het K.B. van 21.12.2001’, uitgegeven door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), te Brussel (hierna: RIZIV-lijst), zoals die gold op 1 oktober 2019;

  • voor Frankrijk: de prijslijst genaamd ‘DATASEMP’, uitgegeven door Vidal S.A., te Parijs, zoals die gold op 4 oktober 2019;

  • voor het Verenigd Koninkrijk: de prijslijst genaamd ‘Dictionary of Medicines and Devices’, uitgegeven door de National Health Service, te Londen, zoals die gold op 1 oktober 2019;

  • voor Noorwegen: de prijslijst, genaamd ‘Price- and reimbursement list’, uitgegeven door de Norwegian Medicines Agency (NoMa), te Oslo, zoals die gold op 1 oktober 2019.

De in de Engelse prijslijst en de in TvS-lijst opgenomen af-fabrieksprijzen en apotheekverkoopprijzen (AVP’s) zijn omgerekend tot AIP’s. Daarbij zijn de Engelse prijzen vermenigvuldigd met de omrekeningsfactor 1,125 (rekening houdend met een vastgestelde groothandelsmarge in het Verenigd Koninkrijk van 12,5%). Bij de omzetting van de prijzen op de Engelse prijslijst van Engelse pond in euro’s is een koers van 1,12416 euro per 1 pond gehanteerd.

Bij de omzetting van de prijzen op de Noorse prijslijst van Noorse kroon in euro’s is een koers van 0,10054 euro per 1 kroon gehanteerd.

Ook de Belgische prijzen zijn omgerekend tot AIP’s. De prijzen voor terugbetaalbare geneesmiddelen, opgenomen in de TvS-lijst, zijn, op basis van de Belgische margeregels, teruggerekend vanaf de prijs af-fabriek, rekening houdend met een groothandelsmarge van:

  • 0,35 euro, als de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel, lager ligt dan 2,33 euro;

  • 15% van de verkoopprijs af-fabriek van het geneesmiddel, btw niet inbegrepen, als deze prijs hoger ligt dan of gelijk is aan 2,33 euro en lager dan of gelijk is aan 13,33 euro;

  • 2,00 euro + 0,9% van het deel van de verkoopprijs af-fabriek, btw niet inbegrepen, van het geneesmiddel hoger dan 13,33 euro, als die prijs hoger ligt dan 13,33 euro.

De Belgische prijzen van de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, opgenomen in de TvS-lijst, zijn teruggerekend rekening houdend met 6% omzetbelasting en een wettelijke (maximum)marge van 31% (gelimiteerd tot ten hoogste 7,44 euro) voor de apotheker. De prijzen van de Belgische ziekenhuisgeneesmiddelen die zonder ‘DEL_ID 1’-code zijn vermeld in de RIZIV-lijst zijn AIP’s en worden daarom niet verhoogd met een groothandelsmarge.

Uitvoering

Ik ben mij bewust dat het late moment waarop deze maatregel wordt doorgevoerd, tot gevolg heeft dat de wijziging van de maximumprijzen in de uitvoering door partijen in de geneesmiddelenketen direct per 1 april 2020 voor de maand april tot uitvoeringsvraagstukken kan leiden. De betrokken partijen hebben zich immers al voorbereid op de nieuwe maximumprijzen die waren gepubliceerd. Partijen gebruiken de G-standaard van de Z-index om hun apotheekinkoopprijzen kenbaar te maken. Voor de maand april is deze G-standaard op 17 maart 2020 gepubliceerd. Het Agentschap CIBG zal de nieuwe maximumprijzen voor alle geneesmiddelen in de bijlage bij deze regeling doorgeven aan de Z-index. Het is aan de handelsvergunninghouder om eventuele wijzigingen in de apotheekinkoopprijs als gevolg van deze regeling door te geven aan de Z-index. Per 1 mei zal de G-standaard van de Z-index hierop zijn aangepast. Via de publicatie van de G-standaard worden zorgaanbieders, zorginkopers en andere marktpartijen daarover.

Financiële gevolgen

Deze tijdelijke maatregel heeft tot gevolg dat de eerder geschatte besparing voor extramurale geneesmiddelen van € 160 miljoen op jaarbasis in 2020 wordt verminderd (Kamerstukken 2018/19, 35 137, nr. 3, p. 8-9). Vaststelling van nieuwe maximumprijzen per 1 april 2020 had een besparing van naar schatting € 120 miljoen in 2020 opgeleverd, dit wordt nu naar schatting € 40 miljoen in 2020 (besparingsverlies van € 80 miljoen).

Voor intramurale geneesmiddelen heeft deze tijdelijke maatregel tot gevolg dat de geschatte besparing voor intramurale geneesmiddelen van € 140 miljoen op jaarbasis in 2020 wordt verminderd (Kamerstukken 2018/19, 35 137, nr. 3, p. 8-9). Vaststelling van nieuwe maximumprijzen per 1 april 2020 had een besparing van naar schatting € 105 miljoen in 2020 opgeleverd, dit wordt nu naar schatting € 35 miljoen in 2020 (besparingsverlies van € 70 miljoen).

De additionele kosten voor deze tijdelijke maatregel door de vaststelling van maximumprijzen voor de onderhavige intramurale en extramurale geneesmiddelen, liggen naar schatting rond de € 5 miljoen tot € 10 miljoen.

Voorbereiding van de regeling

Op grond van artikel 2, eerste lid, Wgp is op een regeling waarbij een maximumprijs wordt vastgesteld de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. De nieuwe maximumprijzen die bij deze regeling worden vastgesteld, zijn op 27 december 2019 ter kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd. Voor de prijzen die niet gewijzigd worden, geldt dat zij zijn vastgesteld bij Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 26 augustus 2019, houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen (Stcrt. 2019, 47379). Voor vaststelling van die regeling is ook de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen.

Rechtsbescherming

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij de vaststelling van een maximumprijs kan daartegen binnen zes weken na de dag waarop deze regeling tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in de Staatscourant is geplaatst, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), te Den Haag (Bijlage 2, artikel 4, Awb). Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep berust (artikel 6:5 Awb). Van de indiener van een beroepschrift wordt griffierecht geheven. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van het CBb verstrekt.

Inwerkingtreding

In beginsel treedt een ministeriële regeling in werking op één van de vier vaste momenten in het jaar, waaronder 1 april, en wordt de regeling ten minste twee maanden daarvoor gepubliceerd (Aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving). Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt, onder meer voor een spoedregeling. In verband met de uitbraak van Covid-19 is hier sprake van een spoedregeling.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

BIJLAGE BIJ ARTIKEL II VAN DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG HOUDENDE AANPASSING VAN DE REGELING MAXIMUMPRIJZEN GENEESMIDDELEN IN VERBAND MET COVID-19

Registratienummer

Artikelnaam

Productgroep

Maximumprijs

Eenheid

24096= 14225

ACEBUTOLOL SANDOZ TABLET 200MG

ACEBUTOLOL-200-MG-TABLET

0,124255

STUK

14225

ACEBUTOLOL TEVA TABLET 200MG

ACEBUTOLOL-200-MG-TABLET

0,124255

STUK

24097= 14226

ACEBUTOLOL SANDOZ TABLET 400MG

ACEBUTOLOL-400-MG-TABLET

0,406045

STUK

14226

ACEBUTOLOL TEVA TABLET 400MG

ACEBUTOLOL-400-MG-TABLET

0,406045

STUK

20952

ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG

ACETYLSALICYLIC ACID-100-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,057043

STUK

18843

ACICLOVIR CF TABLET 200MG

ACICLOVIR-200-MG-TABLET

0,229372

STUK

19803

ACICLOVIR SANDOZ TABLET 200MG

ACICLOVIR-200-MG-TABLET

0,229372

STUK

9696

ZOVIRAX INFUSIEPOEDER FLACON 250MG

ACICLOVIR-250-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

7,741812

STUK

18844

ACICLOVIR CF TABLET 400MG

ACICLOVIR-400-MG-TABLET

0,253751

STUK

19804

ACICLOVIR SANDOZ TABLET 400MG

ACICLOVIR-400-MG-TABLET

0,253751

STUK

12162

ZOVIRAX SUSPENSIE 40MG/ML

ACICLOVIR-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,249109

ML

18845

ACICLOVIR CF TABLET 800MG

ACICLOVIR-800-MG-TABLET

0,495939

STUK

19805

ACICLOVIR SANDOZ TABLET 800MG

ACICLOVIR-800-MG-TABLET

0,495939

STUK

121107

AGOMELATINE GLENMARK TABLET FILMOMHULD 25MG

AGOMELATINE-25-MG-TABLET

1,056599

STUK

EU/1/08/499/003

VALDOXAN TABLET FILMOMHULD 25MG

AGOMELATINE-25-MG-TABLET

1,056599

STUK

100473

ALENDRONINEZUUR ACCORD TABLET 10MG

ALENDRONIC ACID-10-MG-TABLET

0,366709

STUK

31768

ALENDRONINEZUUR PCH TABLET 10MG

ALENDRONIC ACID-10-MG-TABLET

0,366709

STUK

30270

ALENDRONINEZUUR MYLAN TABLET 70MG

ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

1,935579

STUK

32960

ALENDRONINEZUUR PCH TABLET 70MG

ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

1,935579

STUK

26202

FOSAMAX TABLET 70MG

ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

1,935579

STUK

31128

ALFUZOSINE HCL CF TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

33407

ALFUZOSINE HCL MYLAN RETARD TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

33134

ALFUZOSINE HCL SANDOZ RETARD TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

102424

ALFUZOSINE HCL TEVA RETARD TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

23923

XATRAL XR TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

110187//23923

XATRAL XR TABLET MVA 10MG

ALFUZOSIN-10-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,502794

STUK

52185

ALLOPURINOL APOTEX TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

20406

ALLOPURINOL AUROBINDO TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

104252

ALLOPURINOL PCH TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

6846

ALLOPURINOL SANDOZ TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

5431

ZYLORIC TABLET 100MG

ALLOPURINOL-100-MG-TABLET

0,054593

STUK

25415

ALMOGRAN TABLET OMHULD 12,5MG

ALMOTRIPTAN-12.5-MG-TABLET

2,669945

STUK

123675//25415

ALMOGRAN TABLET OMHULD 12,5MG

ALMOTRIPTAN-12.5-MG-TABLET

2,669945

STUK

111429

ALMOTRIPTAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 12,5MG

ALMOTRIPTAN-12.5-MG-TABLET

2,669945

STUK

21619

ALPRAZOLAM AUROBINDO TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,063671

STUK

31119

ALPRAZOLAM CF TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,063671

STUK

20953

ALPRAZOLAM MYLAN TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,063671

STUK

21819

ALPRAZOLAM PCH TABLET 0,25MG

ALPRAZOLAM-.25-MG-TABLET

0,063671

STUK

113539

ALACARE PLEISTER 8MG

AMINOLEVULINIC ACID-8-MG-PLEISTER, DERMAAL

38,588506

STUK

107084

AMITRIPTYLINE BB TABLET FILMOMHULD 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,042070

STUK

52186

AMITRIPTYLINE HCL APOTEX TABLET 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,042070

STUK

52947

AMITRIPTYLINE HCL CF TABLET 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,042070

STUK

110148

AMITRIPTYLINE HCL TEVA TABLET 10MG

AMITRIPTYLINE-10-MG-TABLET

0,042070

STUK

30076

AMLODIPINE AUROBINDO TABLET 10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,157740

STUK

101560

AMLODIPINE PCH TABLET 10MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,157740

STUK

34065

AMLODIPINE SANDOZ TABLET 10MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,157740

STUK

13349

NORVASC TABLET 10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET

0,157740

STUK

100142

COVERAM ARG TABLET 10MG/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,474446

STUK

113219

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 10/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,474446

STUK

100140

COVERAM ARG TABLET 5MG/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,339218

STUK

113217

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 5/10MG

AMLODIPINE-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,339218

STUK

30075

AMLODIPINE AUROBINDO TABLET 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,091142

STUK

101557

AMLODIPINE PCH TABLET 5MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,091142

STUK

34063

AMLODIPINE SANDOZ TABLET 5MG (ALS BESILAAT)

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,091142

STUK

13348

NORVASC TABLET 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET

0,091142

STUK

119893

OLMESARTANMEDOXOMIL/AMLODIPINE TEVA TAB FO 20/5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,543148

STUK

100984

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 20/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,543148

STUK

113983//100984

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 20/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,543148

STUK

124280//100984

SEVIKAR TABLET FILMOMHULD 20/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-OLMESARTAN-20-MG-TABLET

0,543148

STUK

100141

COVERAM ARG TABLET 10MG/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,419958

STUK

113218

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 10/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,419958

STUK

100139

COVERAM ARG TABLET 5MG/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,405745

STUK

113216

PERINDOPRIL TOSILAAT/AMLODIPINE TEVA TABL 5/ 5MG

AMLODIPINE-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,405745

STUK

122774

AMOXICILLINE DISP TEVA TABLET 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-BRUISTABLET

0,468239

STUK

26686

AMOXICILLINE DISPER SANDOZ TABLET 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-BRUISTABLET

0,468239

STUK

106885

AMOXICILLINE AUROBINDO INJPDR FLACON 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

1,429000

STUK

57326

AMOXICILLINE CF INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG

AMOXICILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

1,429000

STUK

29702

AMOXICILLINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 125MG/5ML

AMOXICILLIN-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,031615

ML

121961

AMOXICILLINE TEVA POEDER VOOR SUSPENSIE 125MG/5ML

AMOXICILLIN-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,031615

ML

11217

AMOXICILLINE MYLAN CAPSULE 500MG

AMOXICILLIN-500-MG-CAPSULE

0,210841

STUK

25942

AMOXICILLINE SANDOZ CAPSULE 500MG

AMOXICILLIN-500-MG-CAPSULE

0,210841

STUK

14459

AMOXICILLINE TEVA CAPSULE 500MG

AMOXICILLIN-500-MG-CAPSULE

0,210841

STUK

29420

AMOXI/CLAV PCH INJPDR FLACON 500/ 50MG

AMOXICILLIN-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

0,907000

STUK

29725

AMOXI/CLAV SANDOZ INJPDR FLACON 500/ 50MG

AMOXICILLIN-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON-CLAVULANIC ACID-50-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

0,907000

STUK

29703

AMOXICILLINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 250MG/5ML

AMOXICILLIN-50-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,044115

ML

121962

AMOXICILLINE TEVA FORTE PDR V SUSP 250MG/5ML

AMOXICILLIN-50-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,044115

ML

120302

ANAGRELIDE ACCORD CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,097325

STUK

120312

ANAGRELIDE GLENMARK CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,097325

STUK

120313

ANAGRELIDE SANDOZ CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,097325

STUK

120307

ANAGRELIDE TEVA CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,097325

STUK

EU/1/04/295/001

XAGRID CAPSULE 0,5MG

ANAGRELIDE-.5-MG-CAPSULE

3,097325

STUK

34003

ANASTROZOL SYNTHON TABLET FILMOMHULD 1MG

ANASTROZOLE-1-MG-TABLET

1,058149

STUK

19123

ARIMIDEX TABLET FILMOMHULD 1MG

ANASTROZOLE-1-MG-TABLET

1,058149

STUK

112430//19123

ARIMIDEX TABLET FILMOMHULD 1MG

ANASTROZOLE-1-MG-TABLET

1,058149

STUK

109039

APO-GO INF/INJVLST 10MG/ML AMPUL 5ML

APOMORPHINE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

5,833950

ML

EU/1/04/276/017

ABILIFY TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

115660

ARIPIPRAZOL AUROBINDO TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

EU/1/15/1029/052

ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

EU/1/15/1029/061

ARIPIPRAZOL SANDOZ TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

115602

ARIPIPRAZOL TEVA TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

116179

ARIPIPRAZOL UNICHEM TABLET 30MG

ARIPIPRAZOL-30-MG-TABLET

2,794562

STUK

25367

ATENOLOL ACCORD TABLET 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,120784

STUK

17287

ATENOLOL APOTEX TABLET 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,120784

STUK

57553

ATENOLOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,120784

STUK

56332

ATENOLOL TEVA TABLET 100MG

ATENOLOL-100-MG-TABLET

0,120784

STUK

23281

ATENOLOL ACCORD TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,064667

STUK

17887

ATENOLOL APOTEX TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,064667

STUK

16049

ATENOLOL CF TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,064667

STUK

20205

ATENOLOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,064667

STUK

16272

ATENOLOL TEVA TABLET 25MG

ATENOLOL-25-MG-TABLET

0,064667

STUK

25366

ATENOLOL ACCORD TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,087510

STUK

17286

ATENOLOL APOTEX TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,087510

STUK

16050

ATENOLOL CF TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,087510

STUK

57552

ATENOLOL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,087510

STUK

56331

ATENOLOL TEVA TABLET 50MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET

0,087510

STUK

18617

ATENOLOL/CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 50/12,5MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-12.5-MG-TABLET

0,184619

STUK

57118

ATENOLOL/CHLOORTALIDON MYLAN TABLET 50/12,5MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-12.5-MG-TABLET

0,184619

STUK

17035

ATENOLOL/CHLOORTALIDON SANDOZ TABLET 50/12,5MG

ATENOLOL-50-MG-TABLET-CHLORTALIDONE-12.5-MG-TABLET

0,184619

STUK

116319

ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 10MG

ATORVASTATIN-10-MG-TABLET

0,156963

STUK

105244

ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 10MG

ATORVASTATIN-10-MG-TABLET

0,156963

STUK

21081

LIPITOR TABLET OMHULD 10MG

ATORVASTATIN-10-MG-TABLET

0,156963

STUK

116324

ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,253774

STUK

105246

ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,253774

STUK

21083

LIPITOR TABLET OMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,253774

STUK

119435//21083

LIPITOR TABLET OMHULD 40MG

ATORVASTATIN-40-MG-TABLET

0,253774

STUK

113995

ATORVASTATINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,369523

STUK

116326

ATORVASTATINE CF TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,369523

STUK

108089

ATORVASTATINE PFIZER TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,369523

STUK

108984

ATORVASTATINE SUN TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,369523

STUK

105247

ATORVASTATINE TEVA TABLET FILMOMHULD 80MG

ATORVASTATIN-80-MG-TABLET

0,369523

STUK

101499

AZITROMYCINE APOTEX TABLET OMHULD 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

1,077238

STUK

32493

AZITROMYCINE CF TABLET OMHULD 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

1,077238

STUK

32491

AZITROMYCINE SANDOZ TABLET OMHULD 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

1,077238

STUK

19432

ZITHROMAX TABLET 250MG

AZITHROMYCIN-250-MG-TABLET

1,077238

STUK

34294

AZITROMYCINE CF POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

34300

AZITROMYCINE MYLAN POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

32017

AZITROMYCINE SANDOZ POEDER V SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

30440

AZITROMYCINE TEVA POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

14999

ZITHROMAX POEDER VOOR SUSPENSIE 200MG/5ML

AZITHROMYCIN-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,379170

ML

32494

AZITROMYCINE CF TABLET OMHULD 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,462614

STUK

29677

AZITROMYCINE MYLAN TABLET OMHULD 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,462614

STUK

32492

AZITROMYCINE SANDOZ TABLET OMHULD 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,462614

STUK

19433

ZITHROMAX TABLET 500MG

AZITHROMYCIN-500-MG-TABLET

1,462614

STUK

21618

BACLOFEN AUROBINDO TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

24100= 12153

BACLOFEN MYLAN TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

23864= 12153

BACLOFEN SANDOZ TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

12153

BACLOFEN TEVA TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

6347

LIORESAL TABLET 10MG

BACLOFEN-10-MG-TABLET

0,086194

STUK

25864= 12154

BACLOFEN MYLAN TABLET 25MG

BACLOFEN-25-MG-TABLET

0,180843

STUK

23865= 12154

BACLOFEN SANDOZ TABLET 25MG

BACLOFEN-25-MG-TABLET

0,180843

STUK

12154

BACLOFEN TEVA TABLET 25MG

BACLOFEN-25-MG-TABLET

0,180843

STUK

33316

BECLOMETASON ALL AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033653

DOSIS

101708

BECLOMETASON MYL AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033653

DOSIS

30099

BECLOMETASON PCH AER CFKVR 50MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033653

DOSIS

34150

BECLOMETASON SANDOZ AER 50MCG/DO SPBS 200DO+INH

BECLOMETASONE-.05-MG-AEROSOL

0,033653

DOSIS

28086= 10957

BECLOMETASON NEVEL APOTEX NEUSSP 50MCG/DO FL 200DO

BECLOMETASONE-.05-MG-NEUSSPRAY

0,032071

DOSIS

10957

BECLOMETASON NEVEL SANDOZ NEUSSP 50MCG/DO FL 200DO

BECLOMETASONE-.05-MG-NEUSSPRAY

0,032071

DOSIS

15716

BECLOMETASON NEVEL TEVA NEUSSPR 50MCG/DO FL 200DO

BECLOMETASONE-.05-MG-NEUSSPRAY

0,032071

DOSIS

33317

BECLOMETASON ALL AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,076806

DOSIS

101709

BECLOMETASON MYL AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,076806

DOSIS

30100

BECLOMETASON PCH AER CFKVR 100MCG/DO SPB 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,076806

DOSIS

34151

BECLOMETASON SANDOZ AER 100MCG/DO SPBS 200DO+INH

BECLOMETASONE-.1-MG-AEROSOL

0,076806

DOSIS

EU/1/11/700/001

BENLYSTA INFPDR FLACON 120MG

BELIMUMAB-120-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

155,923470

STUK

EU/1/11/700/002

BENLYSTA INFPDR FLACON 400MG

BELIMUMAB-400-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

519,743000

STUK

117843

BENDAMUSTINE ACCORD INFPDR FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

202,401672

STUK

117890

BENDAMUSTINE CHEMI INFPDR FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

202,401672

STUK

117807

BENDAMUSTINE MEDAC INFPDR FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

202,401672

STUK

109342

LEVACT INFUSIEPOEDER FLACON 100MG

BENDAMUSTINE-25-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

202,401672

STUK

19428

MADOPAR DISPER TABLET 125MG

BENSERAZIDE-25-MG-BRUISTABLET-LEVODOPA-100-MG-BRUISTABLET

0,124410

STUK

18388

BEZALIP RETARD TABLET MGA 400MG

BEZAFIBRATE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,235019

STUK

28346//18388

BEZALIP RETARD TABLET MGA 400MG

BEZAFIBRATE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,235019

STUK

34467

BICALUTAMIDE PCH TABLET FILMOMHULD 50MG

BICALUTAMID-50-MG-TABLET

2,161725

STUK

102249

BILURON TABLET FILMOMHULD 50MG

BICALUTAMID-50-MG-TABLET

2,161725

STUK

18356

CASODEX TABLET 50MG

BICALUTAMID-50-MG-TABLET

2,161725

STUK

114643

BIMATOPROST CF OOGDRUPPELS 0,3 MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-.3-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,463903

ML

EU/1/02/205/001

LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,3MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-.3-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,463903

ML

EU/1/02/205/002

LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,3MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-.3-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,463903

ML

EU/1/02/205/003

LUMIGAN OOGDRUPPELS 0,1MG/ML FLACON 3ML

BIMATOPROST-0.1-MG/ML-OOGDRUPPELS

3,468006

ML

106067

BISOPROLOLFUMARAAT MYLAN TABLET 1,25MG

BISOPROLOL-1.25-MG-TABLET

0,108911

STUK

33096

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 1,25MG

BISOPROLOL-1.25-MG-TABLET

0,108911

STUK

107723

BISOPROLOLFUMARAAT TEVA TABLET 1,25MG

BISOPROLOL-1.25-MG-TABLET

0,108911

STUK

24009

BISOPROLOLFUMARAAT PCH TABLET 10MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET

0,108458

STUK

33101

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 10MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET

0,108458

STUK

116525

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 10/10MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,334623

STUK

122069//116525

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 10/10MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,334623

STUK

116524

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 10/ 5MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,252726

STUK

122071//116524

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 10/ 5MG

BISOPROLOL-10-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,252726

STUK

108798

BISOPROLOLFUMARAAT ACCORD TABLET FILMOMHULD 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

102391

BISOPROLOLFUMARAAT CF TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

106055

BISOPROLOLFUMARAAT DECO AUROB TABL FILMOMH 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

33097

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

107724

BISOPROLOLFUMARAAT TEVA TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

24503

EMCOR DECO TABLET 2,5MG

BISOPROLOL-2.5-MG-TABLET

0,084811

STUK

25686= 24386

BISOPROLOLFUMARAAT APOTEX TABLET 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET

0,084866

STUK

24008

BISOPROLOLFUMARAAT PCH TABLET 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET

0,084866

STUK

33099

BISOPROLOLFUMARAAT SANDOZ TABLET 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET

0,084866

STUK

116523

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 5/10MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,282291

STUK

122068//116523

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 5/10MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-10-MG-TABLET

0,282291

STUK

116522

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 5/ 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,200394

STUK

122042//116522

COSIMPREL TABLET FILMOMHULD 5/ 5MG

BISOPROLOL-5-MG-TABLET-PERINDOPRIL-5-MG-TABLET

0,200394

STUK

24506

EMCOR DECO TABLET 7,5MG

BISOPROLOL-7.5-MG-TABLET

0,119975

STUK

EU/1/16/1155/001

KYNTHEUM INJVLST 140MG/ML WWSP 1,5ML

BRODALUMAB-210-MG-INJ.VLOEISTOF, WWSP

602,246610

STUK

EU/1/11/692/001

YELLOX OOGDRUPPELS 0,9MG/ML FLACON 5ML

BROMFENAC-0.9-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,459485

ML

14758

PULMICORT 100 TURBUHALER INHALPDR 100MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.1-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,069824

DOSIS

28795

BUDESONIDE NOVOLIZER INHALPD NAVUL 200MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER

0,102891

DOSIS

28795

BUDESONIDE NOVOLIZER PDR START 200MCG/DO 200DO+INH

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER

0,124195

DOSIS

18062

BUDESONIDE CYCLOCAPS INHALPDR 200MCG +CYCLOHALER

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,124195

DOSIS

30315

BUDESONIDE ORION 200 EASYH INHALPDR 200MCG/DO 200D

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,124195

DOSIS

13698

PULMICORT 200 TURBUHALER INHALPDR 200MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.2-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,124195

DOSIS

18063

BUDESONIDE CYCLOCAPS INHALPDR 400MCG +CYCLOHALER

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,244555

DOSIS

32454

BUDESONIDE NOVOLIZER PDR START 400MCG/DO 100DO+INH

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,244555

DOSIS

30316

BUDESONIDE ORION 400 EASYH INHALPDR 400MCG/DO 100D

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,244555

DOSIS

13699

PULMICORT 400 TURBUHALER INHALPDR 400MCG/DO 50DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,244555

DOSIS

13699

PULMICORT 400 TURBUHALER INHALPDR 400MCG/DO 200DO

BUDESONIDE-.4-MG-INHALATIEPOEDER INCL INHALER

0,244555

DOSIS

23140

BUMETANIDE CF TABLET 1MG

BUMETANIDE-1-MG-TABLET

0,128727

STUK

23141

BUMETANIDE CF TABLET 5MG

BUMETANIDE-5-MG-TABLET

0,463546

STUK

30467

BUMETANIDE RP TABLET 5MG

BUMETANIDE-5-MG-TABLET

0,463546

STUK

30467

BUMETANIDE TEVA TABLET 5MG

BUMETANIDE-5-MG-TABLET

0,463546

STUK

102355

BUPRENORFINE MYLAN TABLET SUBLINGUAAL 2MG

BUPRENORPHINE-2-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

0,852887

STUK

102356

BUPRENORFINE MYLAN TABLET SUBLINGUAAL 8MG

BUPRENORPHINE-8-MG-TABLET, OROMUCOSAAL

2,335212

STUK

262

MYLERAN TABLET 2MG

BUSULFAN-2-MG-TABLET

2,692310

STUK

EU/1/11/676/001

JEVTANA INFVLST CONC 40MG/ML FLACON 1,5ML + SOLV

CABAZITAXEL-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

2782,521013

ML

123398//34176

CABERGOLINE BMODESTO TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

34176

CABERGOLINE PCH TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

105105

CABERGOLINE SANDOZ TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

121152//15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

122398//15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

123401//15375

DOSTINEX TABLET 0,5MG

CABERGOLINE-.5-MG-TABLET

4,847556

STUK

8201

CALCITONINE ESSPHARMA INJVLST 100IE/ML AMPUL 1ML

CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC)-100-IE/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

36,122173

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 5ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 10ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 20ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 35ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

116190

FOLIKABI INJ/INFVLST 10MG/ML FLACON 50ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 5ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 10ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 20ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 35ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

15827

FOLINEZUUR SANDOZ INJVLST 10MG/ML FLACON 40ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 5ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 10ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 20ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

17416

RESCUVOLIN INJECTIEVLOEISTOF 10MG/ML FLACON 30ML

CALCIUM FOLINATE-10-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

2,970623

ML

21706

ATACAND TABLET 16MG

CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,232254

STUK

100143

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 16MG

CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,232254

STUK

107532

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 16MG

CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,232254

STUK

30755

ATACAND TABLET 32MG

CANDESARTAN-32-MG-TABLET

0,296204

STUK

100144

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 32MG

CANDESARTAN-32-MG-TABLET

0,296204

STUK

21704

ATACAND TABLET 4MG

CANDESARTAN-4-MG-TABLET

0,181286

STUK

100133

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 4MG

CANDESARTAN-4-MG-TABLET

0,181286

STUK

21705

ATACAND TABLET 8MG

CANDESARTAN-8-MG-TABLET

0,194943

STUK

100135

CANDESARTAN CILEXETIL SANDOZ TABLET 8MG

CANDESARTAN-8-MG-TABLET

0,194943

STUK

107526

CANDESARTAN CILEXETIL TEVA TABLET 8MG

CANDESARTAN-8-MG-TABLET

0,194943

STUK

EU/1/00/163/002

XELODA TABLET FILMOMHULD 500MG

CAPECITABINE-500-MG-TABLET

1,642730

STUK

23055

CAPTOPRIL ACCORD TABLET 12,5MG

CAPTOPRIL-12.5-MG-TABLET

0,066270

STUK

23287

CAPTOPRIL CF TABLET 12,5MG

CAPTOPRIL-12.5-MG-TABLET

0,066270

STUK

23069

CAPTOPRIL PCH TABLET 12,5MG

CAPTOPRIL-12.5-MG-TABLET

0,066270

STUK

21771

CAPTOPRIL SANDOZ TABLET 12,5MG

CAPTOPRIL-12.5-MG-TABLET

0,066270

STUK

23056

CAPTOPRIL ACCORD TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

19988

CAPTOPRIL APOTEX TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

23288

CAPTOPRIL CF TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

23683

CAPTOPRIL MYLAN TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

23070

CAPTOPRIL PCH TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

21772

CAPTOPRIL SANDOZ TABLET 25MG

CAPTOPRIL-25-MG-TABLET

0,096103

STUK

23057

CAPTOPRIL ACCORD TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,119123

STUK

19989

CAPTOPRIL APOTEX TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,119123

STUK

23289

CAPTOPRIL CF TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,119123

STUK

23684

CAPTOPRIL MYLAN TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,119123

STUK

21773

CAPTOPRIL SANDOZ TABLET 50MG

CAPTOPRIL-50-MG-TABLET

0,119123

STUK

9884

CARBAMAZEPINE APOTEX TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,093928

STUK

55157

CARBAMAZEPINE CF TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,093928

STUK

11735

CARBAMAZEPINE MYLAN TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,093928

STUK

3899

TEGRETOL TABLET 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET

0,093928

STUK

21169

CARBAMAZEPINE APOTEX RETARD TABLET MGA 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,088604

STUK

24401

CARBAMAZEPINE SANDOZ RETARD TABLET MGA 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,088604

STUK

11874

TEGRETOL CR TABLET MGA 200MG

CARBAMAZEPINE-200-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,088604

STUK

16869

CARBAMAZEPINE APOTEX RETARD TABLET MGA 400MG

CARBAMAZEPINE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,150387

STUK

24402

CARBAMAZEPINE SANDOZ RETARD TABLET MGA 400MG

CARBAMAZEPINE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,150387

STUK

11875

TEGRETOL CR TABLET MGA 400MG

CARBAMAZEPINE-400-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,150387

STUK

15881= 14227

DRY EYE GEL OOGGEL TUBE 10G

CARBOMEER 974-3-MG/G-OOGGEL

0,441786

G

14227

THILO TEARS OOGGEL TUBE 10G

CARBOMEER 974-3-MG/G-OOGGEL

0,441786

G

107234

LIPOSIC OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,337498

G

110177//107234

LIPOSIC OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,337498

G

14862

VIDISIC CARBOGEL OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,337498

G

111325//14862

VIDISIC CARBOGEL OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,337498

G

113411//14862

VIDISIC CARBOGEL OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,337498

G

121157//14862

VIDISIC CARBOGEL OOGGEL 2MG/G TUBE 10G

CARBOMEER 980-2-MG/G-OOGGEL

0,337498

G

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

100101

CARBOPLATINE ACCORD INFVLST CONC 10MG/ML FL 60ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

108902

CARBOPLATINE FRES KAB INFVLST CONC 10MG/ML FL 60ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

32455

CARBOPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

32455

CARBOPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

32455

CARBOPLATINE SANDOZ INFVLST CONC 10MG/ML FL 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 5ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 15ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 45ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

23244

CARBOSIN INFVLST CONC 10MG/ML FLACON 60ML

CARBOPLATIN-10-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,388108

ML

29950

CARTEABAK OOGDRUPPELS 20MG/ML FL 5ML

CARTEOLOL-20-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,150746

ML

107595

CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 12,5MG

CARVEDILOL-12.5-MG-TABLET

0,164845

STUK

29079

CARVEDILOL TEVA TABLET 12,5MG

CARVEDILOL-12.5-MG-TABLET

0,164845

STUK

107596

CARVEDILOL AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,195089

STUK

30019

CARVEDILOL MYLAN TABLET 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,195089

STUK

28748

CARVEDILOL SANDOZ TABLET 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,195089

STUK

29080

CARVEDILOL TEVA TABLET 25MG

CARVEDILOL-25-MG-TABLET

0,195089

STUK

EU/1/01/196/001

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

308,583299

STUK

118791

CASPOFUNGINE ALTAN INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

308,583299

STUK

117579

CASPOFUNGINE CF INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

308,583299

STUK

118249

CASPOFUNGINE MYLAN INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

308,583299

STUK

116604

CASPOFUNGINE TEVA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG

CASPOFUNGIN-50-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

308,583299

STUK

EU/1/01/196/003

CANCIDAS INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

391,573611

STUK

118794

CASPOFUNGINE ALTAN INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

391,573611

STUK

117580

CASPOFUNGINE CF INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

391,573611

STUK

118250

CASPOFUNGINE MYLAN INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

391,573611

STUK

116605

CASPOFUNGINE TEVA INFUSIEPOEDER FLACON 70MG

CASPOFUNGIN-70-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

391,573611

STUK

EU/1/12/785/001

ZINFORO INFPDR FLACON 600MG

CEFTAROLINE-600-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

56,914769

STUK

27773

CEFTRIAXON PCH INJPDR FLACON 500MG

CEFTRIAXONE-500-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

6,391530

STUK

13226

ZINNAT 250 TABLET 250MG

CEFUROXIME-250-MG-TABLET

0,690531

STUK

116519//13226

ZINNAT 250 TABLET 250MG

CEFUROXIME-250-MG-TABLET

0,690531

STUK

123581//13226

ZINNAT 250 TABLET 250MG

CEFUROXIME-250-MG-TABLET

0,690531

STUK

14376

ZINNAT GRANULAAT VOOR SUSPENSIE 25MG/ML

CEFUROXIME-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,101561

ML

13227

ZINNAT 500 TABLET 500MG

CEFUROXIME-500-MG-TABLET

0,709494

STUK

116520//13227

ZINNAT 500 TABLET 500MG

CEFUROXIME-500-MG-TABLET

0,709494

STUK

123564//13227

ZINNAT 500 TABLET 500MG

CEFUROXIME-500-MG-TABLET

0,709494

STUK

25053

CELEBREX CAPSULE 100MG

CELECOXIB-100-MG-CAPSULE

0,229153

STUK

123315//25053

CELEBREX CAPSULE 100MG

CELECOXIB-100-MG-CAPSULE

0,229153

STUK

108780

CELECOXIB TEVA CAPSULE 100MG

CELECOXIB-100-MG-CAPSULE

0,229153

STUK

25054

CELEBREX CAPSULE 200MG

CELECOXIB-200-MG-CAPSULE

0,415243

STUK

122560//25054

CELEBREX CAPSULE 200MG

CELECOXIB-200-MG-CAPSULE

0,415243

STUK

108794

CELECOXIB TEVA CAPSULE 200MG

CELECOXIB-200-MG-CAPSULE

0,415243

STUK

27376

CELIPROLOL HCL TEVA TABLET 200MG

CELIPROLOL-200-MG-TABLET

0,240558

STUK

13074

DILANORM TABLET 200MG

CELIPROLOL-200-MG-TABLET

0,240558

STUK

27377

CELIPROLOL HCL TEVA TABLET 400MG

CELIPROLOL-400-MG-TABLET

0,561652

STUK

17744

DILANORM TABLET 400MG

CELIPROLOL-400-MG-TABLET

0,561652

STUK

256

LEUKERAN TABLET FILMOMHULD 2MG

CHLORAMBUCIL-2-MG-TABLET

2,023544

STUK

17418

CHLOORAMFENICOL POS OOGZALF 10MG/G TUBE 5G

CHLORAMPHENICOL-10-MG/G-OOGZALF

1,338523

G

57557

CHLOORAMFENICOL TEVA OOGZALF 10MG/G TUBE 5G

CHLORAMPHENICOL-10-MG/G-OOGZALF

1,338523

G

56726

CHLOORTALIDON ACCORD TABLET 50MG

CHLORTALIDONE-50-MG-TABLET

1,903676

STUK

16520

CHLOORTALIDON APOTEX TABLET 50MG

CHLORTALIDONE-50-MG-TABLET

1,903676

STUK

56286

CHLOORTALIDON TEVA TABLET 50MG

CHLORTALIDONE-50-MG-TABLET

1,903676

STUK

24021

CIMETIDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 200MG

CIMETIDINE-200-MG-TABLET

0,362172

STUK

24022

CIMETIDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 400MG

CIMETIDINE-400-MG-TABLET

0,435311

STUK

56339

CIMETIDINE CF TABLET 400MG

CIMETIDINE-400-MG-TABLET

0,435311

STUK

24023

CIMETIDINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 800MG

CIMETIDINE-800-MG-TABLET

0,594192

STUK

26813

CIPROFLOXACINE AUROBINDO TABLET 250MG

CIPROFLOXACIN-250-MG-TABLET

0,375325

STUK

27311

CIPROFLOXACINE CF TABLET 250MG

CIPROFLOXACIN-250-MG-TABLET

0,375325

STUK

26276

CIPROFLOXACINE MYLAN TABLET 250MG

CIPROFLOXACIN-250-MG-TABLET

0,375325

STUK

27232

CIPROFLOXACINE PCH TABLET 250MG

CIPROFLOXACIN-250-MG-TABLET

0,375325

STUK

25206

CIPROFLOXACINE SANDOZ TABLET 250MG

CIPROFLOXACIN-250-MG-TABLET

0,375325

STUK

26814

CIPROFLOXACINE AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 500MG

CIPROFLOXACIN-500-MG-TABLET

0,751450

STUK

27312

CIPROFLOXACINE CF TABLET 500MG

CIPROFLOXACIN-500-MG-TABLET

0,751450

STUK

26277

CIPROFLOXACINE MYLAN TABLET 500MG

CIPROFLOXACIN-500-MG-TABLET

0,751450

STUK

27233

CIPROFLOXACINE PCH TABLET 500MG

CIPROFLOXACIN-500-MG-TABLET

0,751450

STUK

25207

CIPROFLOXACINE SANDOZ TABLET 500MG

CIPROFLOXACIN-500-MG-TABLET

0,751450

STUK

27233

CIPROFLOXACINE TEVA TABLET 500MG

CIPROFLOXACIN-500-MG-TABLET

0,751450

STUK

26815

CIPROFLOXACINE AUROBINDO TABLET 750MG

CIPROFLOXACIN-750-MG-TABLET

1,126335

STUK

27234

CIPROFLOXACINE PCH TABLET 750MG

CIPROFLOXACIN-750-MG-TABLET

1,126335

STUK

25208

CIPROFLOXACINE SANDOZ TABLET 750MG

CIPROFLOXACIN-750-MG-TABLET

1,126335

STUK

119686

CITALOPRAM AUROBINDO TABLET OMHULD 10MG

CITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,127637

STUK

29755

CITALOPRAM BLUEFISH TABLET OMHULD 10MG

CITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,127637

STUK

25147

CITALOPRAM CF TABLET OMHULD 10MG

CITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,127637

STUK

31125

CITALOPRAM PCH TABLET OMHULD 10MG

CITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,127637

STUK

19593

CIPRAMIL TABLET OMHULD 20MG

CITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,200079

STUK

25148

CITALOPRAM CF TABLET OMHULD 20MG

CITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,200079

STUK

28672

CITALOPRAM MYLAN TABLET OMHULD 20MG

CITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,200079

STUK

31126

CITALOPRAM PCH TABLET OMHULD 20MG

CITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,200079

STUK

26734

CITALOPRAM SANDOZ TABLET OMHULD 20MG

CITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,200079

STUK

22687

CIPRAMIL DRUPPELVLOEISTOF 40MG/ML

CITALOPRAM-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,412276

ML

107157//22687

CIPRAMIL DRUPPELVLOEISTOF 40MG/ML

CITALOPRAM-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,412276

ML

111055//22687

CIPRAMIL DRUPPELVLOEISTOF 40MG/ML

CITALOPRAM-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,412276

ML

120714//22687

CIPRAMIL DRUPPELVLOEISTOF 40MG/ML

CITALOPRAM-40-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,412276

ML

19594

CIPRAMIL TABLET OMHULD 40MG

CITALOPRAM-40-MG-TABLET

0,269907

STUK

25149

CITALOPRAM CF TABLET OMHULD 40MG

CITALOPRAM-40-MG-TABLET

0,269907

STUK

28673

CITALOPRAM MYLAN TABLET OMHULD 40MG

CITALOPRAM-40-MG-TABLET

0,269907

STUK

31127

CITALOPRAM PCH TABLET OMHULD 40MG

CITALOPRAM-40-MG-TABLET

0,269907

STUK

26736

CITALOPRAM SANDOZ TABLET OMHULD 40MG

CITALOPRAM-40-MG-TABLET

0,269907

STUK

118826

CLARITROMYCINE ACCORD TABLET FILMOMHULD 250MG

CLARITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,369404

STUK

32618

CLARITROMYCINE MYLAN TABLET 250MG

CLARITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,369404

STUK

30789

CLARITROMYCINE SANDOZ TABLET 250MG

CLARITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,369404

STUK

29081

CLARITROMYCINE TEVA TABLET 250MG

CLARITHROMYCIN-250-MG-TABLET

0,369404

STUK

30849

CLARITROMYCINE SANDOZ GRAN V SUSPENSIE 125MG/5ML

CLARITHROMYCIN-25-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,060265

ML

32619

CLARITROMYCINE MYLAN TABLET 500MG

CLARITHROMYCIN-500-MG-TABLET

0,656831

STUK

30790

CLARITROMYCINE SANDOZ TABLET 500MG

CLARITHROMYCIN-500-MG-TABLET

0,656831

STUK

29850

CLARITROMYCINE SUN TABLET 500MG

CLARITHROMYCIN-500-MG-TABLET

0,656831

STUK

29082

CLARITROMYCINE TEVA TABLET 500MG

CLARITHROMYCIN-500-MG-TABLET

0,656831

STUK

30850

CLARITROMYCINE SANDOZ GRAN V SUSPENSIE 250MG/5ML

CLARITHROMYCIN-50-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,101253

ML

25645= 23924

CLOMIPRAMINE HCL AUROBINDO TABLET OMHULD 10MG

CLOMIPRAMINE-10-MG-TABLET

0,046521

STUK

15575

CLOMIPRAMINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 10MG

CLOMIPRAMINE-10-MG-TABLET

0,046521

STUK

23924

CLOMIPRAMINE HCL SANDOZ TABLET OMHULD 10MG

CLOMIPRAMINE-10-MG-TABLET

0,046521

STUK

25646= 23925

CLOMIPRAMINE HCL AUROBINDO TABLET OMHULD 25MG

CLOMIPRAMINE-25-MG-TABLET

0,077867

STUK

15576

CLOMIPRAMINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 25MG

CLOMIPRAMINE-25-MG-TABLET

0,077867

STUK

23925

CLOMIPRAMINE HCL SANDOZ TABLET OMHULD 25MG

CLOMIPRAMINE-25-MG-TABLET

0,077867

STUK

28802= 56919

CLONIDINE HCL AUROBINDO TABLET 0,150MG

CLONIDINE-.15-MG-TABLET

0,103071

STUK

56919

CLONIDINE HCL CF TABLET 0,150MG

CLONIDINE-.15-MG-TABLET

0,103071

STUK

16337= 56919

CLONIDINE HCL SANDOZ TABLET 0,150MG

CLONIDINE-.15-MG-TABLET

0,103071

STUK

19846= 56919

CLONIDINE HCL TEVA TABLET 0,150MG

CLONIDINE-.15-MG-TABLET

0,103071

STUK

106384

CLOPIDOGREL AUROBINDO TAB FILMOM 75MG(ALS BISULF)

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

103173

CLOPIDOGREL MYLAN TABLET FILMOMHULD 75MG

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

103071

CLOPIDOGREL SANDOZ TABLET FILMOMHULD 75MG

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

EU/1/09/540/013

CLOPIDOGREL TEVA TABL FILMOMHULD 75MG(ALS WATERS)

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

EU/1/98/070/001

ISCOVER TABLET FILMOMHULD 75MG

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

EU/1/98/069/001

PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

EU/1/98/069/002

PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

EU/1/98/069/004

PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

EU/1/98/069/005

PLAVIX TABLET FILMOMHULD 75MG

CLOPIDOGREL-75-MG-TABLET

0,348273

STUK

8935

CANESTEN GYNO 3 VAGINAALCREME 20MG/G + 3 APPLIC

CLOTRIMAZOLE-20-MG/G-CREME, VAGINAAL

0,310792

G

118216//8935

CANESTEN GYNO 3 VAGINAALCREME 20MG/G + 3 APPLIC

CLOTRIMAZOLE-20-MG/G-CREME, VAGINAAL

0,310792

G

116183

CLOZAPINE ACCORD TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

106835

CLOZAPINE CF TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

103903

CLOZAPINE LEYDEN DELTA TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

23635= 21823

CLOZAPINE MYLAN TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

25049

CLOZAPINE SANDOZ TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

21823

CLOZAPINE TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

23677= 21823

CLOZAPINE TEVA TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

21823

CLOZAPINUM TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

10459

LEPONEX TABLET 25MG

CLOZAPINE-25-MG-TABLET

0,126541

STUK

EU/1/06/364/002

ADROVANCE TABLET 70MG/2800IE

COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

3,421857

STUK

117983

ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL AUR TB 70MG/2800IE

COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

3,421857

STUK

113274

ALENDRONINEZUUR/CHOLECALCIFEROL TEVA T 70MG/2800IE

COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

3,421857

STUK

EU/1/05/310/002

FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE

COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

3,421857

STUK

EU/1/05/310/004

FOSAVANCE TABLET 70MG/2800IE

COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

3,421857

STUK

EU/1/09/572/002

VANTAVO TABLET 70MG/2800IE

COLECALCIFEROL-.07-MG-TABLET-ALENDRONIC ACID-70-MG-TABLET

3,421857

STUK

112993

D-CURA DRUPPELS 2400IE/ML

COLECALCIFEROL-2400-IE/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,404850

ML

119600//112993

D-CURA DRUPPELS 2400IE/ML

COLECALCIFEROL-2400-IE/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,404850

ML

6851

CYCLOGYL OOGDRUPPELS 1% FLACON 15ML

CYCLOPENTOLATE-10-MG/ML-OOGDRUPPELS

1,215843

ML

6540

ANDROCUR TABLET 50MG

CYPROTERONE-50-MG-TABLET

0,602039

STUK

15742

CYPROTERONACETAAT PCH TABLET 50MG

CYPROTERONE-50-MG-TABLET

0,602039

STUK

22860

CYTARABINE HOSPIRA INJVLST 20MG/ML FL 5ML ONCOTAIN

CYTARABINE-20-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,689320

ML

6468

CYTARABINE SANDOZ INJVLST 20MG/ML FLACON 5ML

CYTARABINE-20-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,689320

ML

108200

PRILIGY TABLET FILMOMHULD 60MG

DAPOXETINE-60-MG-TABLET

7,216462

STUK

EU/1/04/294/003

EMSELEX TABLET MVA 7,5MG

DARIFENACINE-7.5-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,806348

STUK

EU/1/04/294/017

EMSELEX TABLET MVA 7,5MG

DARIFENACINE-7.5-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,806348

STUK

EU/1/99/108/001

FERRIPROX TABLET 500MG

DEFERIPRON-500-MG-TABLET

1,908710

STUK

24110

DESMOPRESSINE SANDOZ NEUSSPR 10MCG/DO FLACON 50DO

DESMOPRESSIN-.01-MG-NEUSSPRAY

0,617792

DOSIS

13958

MINRIN NEUSSPRAY 0,1MG/ML SPUITBUS 5ML

DESMOPRESSIN-.01-MG-NEUSSPRAY

0,617792

DOSIS

21768= 56079

DEXAMETHASON APOTEX TABLET 0,5MG

DEXAMETHASONE-.5-MG-TABLET

0,962194

STUK

52990

DEXAMETHASON CF TABLET 0,5MG

DEXAMETHASONE-.5-MG-TABLET

0,962194

STUK

56079

DEXAMETHASON TEVA TABLET 0,5MG

DEXAMETHASONE-.5-MG-TABLET

0,962194

STUK

107717

DEXAMETHASON CF INJVLST 4MG/ML AMPUL 1ML

DEXAMETHASONE-4-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

4,678127

ML

55376

DIAZEPAM ACCORD TABLET 10MG

DIAZEPAM-10-MG-TABLET

0,091703

STUK

50282

DIAZEPAM APOTEX TABLET 10MG

DIAZEPAM-10-MG-TABLET

0,091703

STUK

56681

DIAZEPAM CF TABLET 10MG

DIAZEPAM-10-MG-TABLET

0,091703

STUK

20265= 52642

DIAZEPAM MYLAN TABLET 10MG

DIAZEPAM-10-MG-TABLET

0,091703

STUK

56254

DIAZEPAM PCH TABLET 10MG

DIAZEPAM-10-MG-TABLET

0,091703

STUK

56254

DIAZEPAM TEVA TABLET 10MG

DIAZEPAM-10-MG-TABLET

0,091703

STUK

7606

STESOLID REKTIOOL 5MG

DIAZEPAM-2-MG/ML-KLYSMA

0,803876

ML

55374

DIAZEPAM ACCORD TABLET 2MG

DIAZEPAM-2-MG-TABLET

0,042076

STUK

50280

DIAZEPAM APOTEX TABLET 2MG

DIAZEPAM-2-MG-TABLET

0,042076

STUK

108992

DIAZEPAM AUROBINDO TABLET 2MG

DIAZEPAM-2-MG-TABLET

0,042076

STUK

56679

DIAZEPAM CF TABLET 2MG

DIAZEPAM-2-MG-TABLET

0,042076

STUK

20263= 52640

DIAZEPAM MYLAN TABLET 2MG

DIAZEPAM-2-MG-TABLET

0,042076

STUK

56252

DIAZEPAM PCH TABLET 2MG

DIAZEPAM-2-MG-TABLET

0,042076

STUK

56252

DIAZEPAM TEVA TABLET 2MG

DIAZEPAM-2-MG-TABLET

0,042076

STUK

7607

STESOLID REKTIOOL 10MG

DIAZEPAM-4-MG/ML-KLYSMA

0,967271

ML

56691

DIAZEPAM CF INJVLST 5MG/ML AMP 2ML

DIAZEPAM-5-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,376253

ML

55375

DIAZEPAM ACCORD TABLET 5MG

DIAZEPAM-5-MG-TABLET

0,062220

STUK

50281

DIAZEPAM APOTEX TABLET 5MG

DIAZEPAM-5-MG-TABLET

0,062220

STUK

56680

DIAZEPAM CF TABLET 5MG

DIAZEPAM-5-MG-TABLET

0,062220

STUK

20264= 52641

DIAZEPAM MYLAN TABLET 5MG

DIAZEPAM-5-MG-TABLET

0,062220

STUK

56253

DIAZEPAM PCH TABLET 5MG

DIAZEPAM-5-MG-TABLET

0,062220

STUK

16275

DICLOFENAC NATRIUM AUROBINDO RET TABLET MGA 100MG

DICLOFENAC-100-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,270226

STUK

17504

DICLOFENAC NATRIUM CF RETARD TABLET MGA 100MG

DICLOFENAC-100-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,270226

STUK

23148

DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ RETARD TABLET MGA 100MG

DICLOFENAC-100-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,270226

STUK

57138

DICLOFENAC NATRIUM TEVA RETARD TABLET MGA 100MG

DICLOFENAC-100-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,270226

STUK

17256

DICLOFENAC NATRIUM CF INJVLST 25MG/ML AMPUL 3ML

DICLOFENAC-25-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,286982

ML

25586

DICLOFENAC NATRIUM SDZ INJVLST 25MG/ML AMPUL 3ML

DICLOFENAC-25-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,286982

ML

7460

VOLTAREN INJVLST 25MG/ML AMPUL 3ML

DICLOFENAC-25-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,286982

ML

16273

DICLOFENAC NATRIUM AUROBINDO TABLET MSR 25MG

DICLOFENAC-25-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,079779

STUK

17257

DICLOFENAC NATRIUM CF TABLET MSR 25MG

DICLOFENAC-25-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,079779

STUK

23242

DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ TABLET MSR 25MG

DICLOFENAC-25-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,079779

STUK

11985

DICLOFENAC NATRIUM TEVA TABLET MSR 25MG

DICLOFENAC-25-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,079779

STUK

16276

DICLOFENAC NATRIUM AUROBINDO ZETPIL 25MG

DICLOFENAC-25-MG-ZETPIL

0,263220

STUK

22928= 20741

DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ ZETPIL 25MG

DICLOFENAC-25-MG-ZETPIL

0,263220

STUK

16274

DICLOFENAC NATRIUM AUROBINDO TABLET MSR 50MG

DICLOFENAC-50-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,099461

STUK

17258

DICLOFENAC NATRIUM CF TABLET MSR 50MG

DICLOFENAC-50-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,099461

STUK

11986

DICLOFENAC NATRIUM PCH TABLET MSR 50MG

DICLOFENAC-50-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,099461

STUK

23243

DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ TABLET MSR 50MG

DICLOFENAC-50-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,099461

STUK

11986

DICLOFENAC NATRIUM TEVA TABLET MSR 50MG

DICLOFENAC-50-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,099461

STUK

57385

DICLOFENAC NATRIUM APOTEX ZETPIL 50MG

DICLOFENAC-50-MG-ZETPIL

0,244596

STUK

16277

DICLOFENAC NATRIUM AUROBINDO ZETPIL 50MG

DICLOFENAC-50-MG-ZETPIL

0,244596

STUK

17260

DICLOFENAC NATRIUM CF ZETPIL 50MG

DICLOFENAC-50-MG-ZETPIL

0,244596

STUK

22929= 20742

DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ ZETPIL 50MG

DICLOFENAC-50-MG-ZETPIL

0,244596

STUK

22690

DICLOFENAC NATRIUM AUROBINDO RET TABLET MGA 75MG

DICLOFENAC-75-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,183339

STUK

23152

DICLOFENAC NATRIUM CF RETARD TABLET MGA 75MG

DICLOFENAC-75-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,183339

STUK

26014

DICLOFENAC NATRIUM PCH RETARD TABLET MGA 75MG

DICLOFENAC-75-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,183339

STUK

23147

DICLOFENAC NATRIUM SANDOZ RETARD TABLET MGA 75MG

DICLOFENAC-75-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,183339

STUK

8963

LANOXIN TABLET 0,125MG

DIGOXIN-.125-MG-TABLET

0,059444

STUK

119431//8963

LANOXIN TABLET 0,125MG

DIGOXIN-.125-MG-TABLET

0,059444

STUK

119722//8963

LANOXIN TABLET 0,125MG

DIGOXIN-.125-MG-TABLET

0,059444

STUK

120450//8963

LANOXIN TABLET 0,125MG

DIGOXIN-.125-MG-TABLET

0,059444

STUK

120995//8963

LANOXIN TABLET 0,125MG

DIGOXIN-.125-MG-TABLET

0,059444

STUK

121838//8963

LANOXIN TABLET 0,125MG

DIGOXIN-.125-MG-TABLET

0,059444

STUK

1363

LANOXIN TABLET 0,25MG

DIGOXIN-.25-MG-TABLET

0,061326

STUK

119535//1363

LANOXIN TABLET 0,25MG

DIGOXIN-.25-MG-TABLET

0,061326

STUK

121000//1363

LANOXIN TABLET 0,25MG

DIGOXIN-.25-MG-TABLET

0,061326

STUK

121837//1363

LANOXIN TABLET 0,25MG

DIGOXIN-.25-MG-TABLET

0,061326

STUK

122010//1363

LANOXIN TABLET 0,25MG

DIGOXIN-.25-MG-TABLET

0,061326

STUK

124568//1363

LANOXIN TABLET 0,25MG

DIGOXIN-.25-MG-TABLET

0,061326

STUK

17463

DILTIAZEM HCL APOTEX TABLET MGA 120MG

DILTIAZEM-120-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,173250

STUK

21375= 17463

DILTIAZEM HCL AUROBINDO RETARD TABLET MGA 120MG

DILTIAZEM-120-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,173250

STUK

25594= 18594

DILTIAZEM HCL PCH RETARD TABLET MGA 120MG

DILTIAZEM-120-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,173250

STUK

22527

DILTIAZEM HCL MYLAN RETARD CAPSULE MGA 180MG

DILTIAZEM-180-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,245375

STUK

100833

DILTIAZEM HCL MYLAN RETARD CAPSULE MGA 200MG

DILTIAZEM-200-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,219169

STUK

16538

TILDIEM XR CAPSULE MGA 200MG

DILTIAZEM-200-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,219169

STUK

22529

DILTIAZEM HCL MYLAN RETARD CAPSULE MGA 300MG

DILTIAZEM-300-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,260744

STUK

109448

DILTIAZEM HCL TEVA RETARD CAPSULE MGA 300MG

DILTIAZEM-300-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,260744

STUK

16539

TILDIEM XR CAPSULE MGA 300MG

DILTIAZEM-300-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,260744

STUK

17462

DILTIAZEM HCL APOTEX TABLET MGA 90MG

DILTIAZEM-90-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,157987

STUK

21374= 17462

DILTIAZEM HCL AUROBINDO RETARD TABLET MGA 90MG

DILTIAZEM-90-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,157987

STUK

112357

DOMPERIDON SMELTTAB TEVA ORODISP TABLET 10MG

DOMPERIDONE-10-MG-SMELTTABLET

0,131899

STUK

7679

MOTILIUM SUSPENSIE 1MG/ML

DOMPERIDONE-1-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,052725

ML

115552//7679

MOTILIUM SUSPENSIE 1MG/ML

DOMPERIDONE-1-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,052725

ML

109059

NAVAZIL TABLET FILMOMHULD 10MG

DONEPEZIL-10-MG-TABLET

0,882111

STUK

109058

NAVAZIL TABLET FILMOMHULD 5MG

DONEPEZIL-5-MG-TABLET

0,710373

STUK

22688

CARDURA XL TABLET MGA 4MG

DOXAZOSIN-4-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,210185

STUK

101671

DOXAZOSINE PCH RETARD TABLET MVA 4MG

DOXAZOSIN-4-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,210185

STUK

33594

DOXAZOSINE SANDOZ RETARD TABLET MVA 4MG

DOXAZOSIN-4-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,210185

STUK

9519

DOXYCYCLINE PCH TABLET 100MG

DOXYCYCLINE-100-MG-TABLET

0,277588

STUK

EU/1/04/296/002

CYMBALTA CAPSULE MSR 60MG

DULOXETINE-60-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,553398

STUK

EU/1/15/1010/011

DULOXETINE MYLAN CAPSULE MSR 60MG

DULOXETINE-60-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,553398

STUK

116123

DULOXETINE PENSA CAPSULE MSR 60MG

DULOXETINE-60-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,553398

STUK

116068

DULOXETINE TEVA CAPSULE MSR 60MG

DULOXETINE-60-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,553398

STUK

EU/1/04/297/002

XERISTAR CAPSULE MSR 60MG

DULOXETINE-60-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,553398

STUK

28317

AVODART CAPSULE 0,5MG

DUTASTERIDE-.5-MG-CAPSULE

0,568118

STUK

122245//28317

AVODART CAPSULE 0,5MG

DUTASTERIDE-.5-MG-CAPSULE

0,568118

STUK

32039//28317

AVODART CAPSULE 0,5MG

DUTASTERIDE-.5-MG-CAPSULE

0,568118

STUK

32868//28317

AVODART CAPSULE 0,5MG

DUTASTERIDE-.5-MG-CAPSULE

0,568118

STUK

119311

DUTASTERIDE AUROBINDO CAPSULE 0,5MG

DUTASTERIDE-.5-MG-CAPSULE

0,568118

STUK

116062

DUTASTERIDE CF CAPSULE 0,5MG

DUTASTERIDE-.5-MG-CAPSULE

0,568118

STUK

117221

DUTASTERIDE XIROMED CAPSULE 0,5MG

DUTASTERIDE-.5-MG-CAPSULE

0,568118

STUK

5619

DUPHASTON TABLET 10MG

DYDROGESTERONE-10-MG-TABLET

0,260875

STUK

5619

DUPHASTON TABLET OMHULD 10MG

DYDROGESTERONE-10-MG-TABLET

0,260875

STUK

107765//5619

DUPHASTON TABLET OMHULD 10MG

DYDROGESTERONE-10-MG-TABLET

0,260875

STUK

103887

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 0,5/2,5MG

DYDROGESTERONE-2.5-MG-TABLET-ESTRADIOL-0.5-MG-TABLET

0,358629

STUK

117691//103887

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 0,5/2,5MG

DYDROGESTERONE-2.5-MG-TABLET-ESTRADIOL-0.5-MG-TABLET

0,358629

STUK

119489//103887

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 0,5/2,5MG

DYDROGESTERONE-2.5-MG-TABLET-ESTRADIOL-0.5-MG-TABLET

0,358629

STUK

25549

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 1/5MG

DYDROGESTERONE-5-MG-TABLET-ESTRADIOL-1-MG-TABLET

0,358810

STUK

110701//25549

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 1/5MG

DYDROGESTERONE-5-MG-TABLET-ESTRADIOL-1-MG-TABLET

0,358810

STUK

117576//25549

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 1/5MG

DYDROGESTERONE-5-MG-TABLET-ESTRADIOL-1-MG-TABLET

0,358810

STUK

118915//25549

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 1/5MG

DYDROGESTERONE-5-MG-TABLET-ESTRADIOL-1-MG-TABLET

0,358810

STUK

123261//25549

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 1/5MG

DYDROGESTERONE-5-MG-TABLET-ESTRADIOL-1-MG-TABLET

0,358810

STUK

28349//25549

FEMOSTON CONTINU TABLET OMHULD 1/5MG

DYDROGESTERONE-5-MG-TABLET-ESTRADIOL-1-MG-TABLET

0,358810

STUK

EU/1/99/111/008

STOCRIN TABLET FILMOMHULD 600MG

EFAVIRENZ-600-MG-TABLET

5,107435

STUK

EU/1/14/914/001

VIMIZIM INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 5ML

ELOSULFASE ALFA-1-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

175,514745

ML

EU/1/18/1289/001

BIKTARVY TABLET FILMOMHULD

EMTRICITABINE-200-MG-TABLET-TENOFOVIR-25-MG-TABLET-BICTEGRAVIR-50-MG-TABLET

29,098584

STUK

24500

ENALAPRIL MALEAAT CF TABLET 10MG

ENALAPRIL-10-MG-TABLET

0,122774

STUK

24867

ENALAPRIL MALEAAT MYLAN TABLET 10MG

ENALAPRIL-10-MG-TABLET

0,122774

STUK

23649

ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 10MG

ENALAPRIL-10-MG-TABLET

0,122774

STUK

24516

ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 10MG

ENALAPRIL-10-MG-TABLET

0,122774

STUK

25290

ENALAPRIL MALEAAT TEVA TABLET 10MG

ENALAPRIL-10-MG-TABLET

0,122774

STUK

24501

ENALAPRIL MALEAAT CF TABLET 20MG

ENALAPRIL-20-MG-TABLET

0,144630

STUK

24868

ENALAPRIL MALEAAT MYLAN TABLET 20MG

ENALAPRIL-20-MG-TABLET

0,144630

STUK

23650

ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 20MG

ENALAPRIL-20-MG-TABLET

0,144630

STUK

24517

ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 20MG

ENALAPRIL-20-MG-TABLET

0,144630

STUK

25291

ENALAPRIL MALEAAT TEVA TABLET 20MG

ENALAPRIL-20-MG-TABLET

0,144630

STUK

10576

RENITEC TABLET 20MG

ENALAPRIL-20-MG-TABLET

0,144630

STUK

24499

ENALAPRIL MALEAAT CF TABLET 5MG

ENALAPRIL-5-MG-TABLET

0,080894

STUK

24866

ENALAPRIL MALEAAT MYLAN TABLET 5MG

ENALAPRIL-5-MG-TABLET

0,080894

STUK

23648

ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 5MG

ENALAPRIL-5-MG-TABLET

0,080894

STUK

24515

ENALAPRIL MALEAAT SANDOZ TABLET 5MG

ENALAPRIL-5-MG-TABLET

0,080894

STUK

25289

ENALAPRIL MALEAAT TEVA TABLET 5MG

ENALAPRIL-5-MG-TABLET

0,080894

STUK

29963

INSPRA TABLET 25MG

EPLERENON-25-MG-TABLET

1,134916

STUK

123372//29963

INSPRA TABLET 25MG

EPLERENON-25-MG-TABLET

1,134916

STUK

115915

EPLERENON ACCORD TABLET FILMOMHULD 50MG

EPLERENON-50-MG-TABLET

0,996794

STUK

115187

EPLERENON TEVA TABLET FILMOMHULD 50MG

EPLERENON-50-MG-TABLET

0,996794

STUK

29964

INSPRA TABLET 50MG

EPLERENON-50-MG-TABLET

0,996794

STUK

EU/1/07/410/002

BINOCRIT 1000 INJVLST 2000IE/ML WWSP 0,5ML

EPOETINE ALFA-2000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

13,255787

ML

EU/1/07/410/004

BINOCRIT 2000 INJVLST 2000IE/ML WWSP 1ML

EPOETINE ALFA-2000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

13,255787

ML

18479

EPREX 1000 INJVLST 2000IE/ML WWSP 0,5ML

EPOETINE ALFA-2000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

13,255787

ML

18480

EPREX 2000 INJVLST 4000IE/ML WWSP 0,5ML

EPOETINE ALFA-4000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

27,121868

ML

EU/1/97/031/032

NEORECORMON 3000 INJVLST 10000IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-10000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

74,634825

ML

EU/1/97/031/041

NEORECORMON 4000 INJVLST 13333IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-13333-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

97,948843

ML

EU/1/97/031/042

NEORECORMON 4000 INJVLST 13333IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-13333-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

97,948843

ML

EU/1/97/031/034

NEORECORMON 5000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-16667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

122,072455

ML

EU/1/97/031/035

NEORECORMON 10000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,6ML

EPOETINE BETA-16667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

122,072455

ML

EU/1/97/031/036

NEORECORMON 10000 INJVLST 16667IE/ML WWSP 0,6ML

EPOETINE BETA-16667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

122,072455

ML

EU/1/97/031/043

NEORECORMON 6000 INJVLST 20000IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-20000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

146,976794

ML

EU/1/97/031/044

NEORECORMON 6000 INJVLST 20000IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-20000-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

146,976794

ML

EU/1/97/031/029

NEORECORMON 2000 INJVLST 6667IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-6667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

49,782405

ML

EU/1/97/031/030

NEORECORMON 2000 INJVLST 6667IE/ML WWSP 0,3ML

EPOETINE BETA-6667-IE/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

49,782405

ML

23523

FLOLAN INFUSIEPOEDER FLACON 0,5MG

EPOPROSTENOL-.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

48,489035

STUK

14469

FLOLAN INFUSIEPOEDER FLACON 0,5MG + SOLV 100ML

EPOPROSTENOL-.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

48,489035

STUK

111570

VELETRI INFUSIEPOEDER FLACON 0,5MG

EPOPROSTENOL-.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

48,489035

STUK

23524

FLOLAN INFUSIEPOEDER FLACON 1,5MG

EPOPROSTENOL-1.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

80,300301

STUK

23525

FLOLAN INFUSIEPOEDER FLACON 1,5MG + SOLV 100ML

EPOPROSTENOL-1.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

80,300301

STUK

111571

VELETRI INFUSIEPOEDER FLACON 1,5MG

EPOPROSTENOL-1.5-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

80,300301

STUK

108070

EPROSARTAN MYLAN TABLET OMHULD 600MG

EPROSARTAN-600-MG-TABLET

0,550450

STUK

114306

EPROSARTAN UNICHEM TABLET OMHULD 600MG

EPROSARTAN-600-MG-TABLET

0,550450

STUK

23983

TEVETEN TABLET OMHULD 600MG

EPROSARTAN-600-MG-TABLET

0,550450

STUK

111566

ESCITALOPRAM AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 10MG

ESCITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,244388

STUK

111295

ESCITALOPRAM MYLAN TABLET FILMOMHULD 10MG

ESCITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,244388

STUK

111779

ESCITALOPRAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 10MG

ESCITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,244388

STUK

111216

ESCITALOPRAM TEVA TABLET FILMOMHULD 10MG

ESCITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,244388

STUK

30495

LEXAPRO TABLET FILMOMHULD 10MG

ESCITALOPRAM-10-MG-TABLET

0,244388

STUK

114814

ESCITALOPRAM FOCUS DRUPPELS 20MG/ML

ESCITALOPRAM-20-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,192472

ML

111199

ESCITALOPRAM SANDOZ DRUPPELS 20MG/ML

ESCITALOPRAM-20-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,192472

ML

35339

LEXAPRO DRUPPELS 20MG/ML

ESCITALOPRAM-20-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,192472

ML

117233//35339

LEXAPRO DRUPPELS 20MG/ML

ESCITALOPRAM-20-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

1,192472

ML

117593

ESCITALOPRAM MYLAN TABLET FILMOMHULD 20MG

ESCITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,333670

STUK

111781

ESCITALOPRAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 20MG

ESCITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,333670

STUK

111218

ESCITALOPRAM TEVA TABLET FILMOMHULD 20MG

ESCITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,333670

STUK

30497

LEXAPRO TABLET FILMOMHULD 20MG

ESCITALOPRAM-20-MG-TABLET

0,333670

STUK

115432

ESCITALOPRAM ACCORD TABLET FILMOMHULD 5MG

ESCITALOPRAM-5-MG-TABLET

0,215655

STUK

111778

ESCITALOPRAM SANDOZ TABLET FILMOMHULD 5MG

ESCITALOPRAM-5-MG-TABLET

0,215655

STUK

111215

ESCITALOPRAM TEVA TABLET FILMOMHULD 5MG

ESCITALOPRAM-5-MG-TABLET

0,215655

STUK

107196

ESOMEPRAZOL PCH CAPSULE MSR 20MG

ESOMEPRAZOL-20-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,179576

STUK

107193

ESOMEPRAZOL SANDOZ CAPSULE MSR 20MG

ESOMEPRAZOL-20-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,179576

STUK

108869

ESOMEPRAZOL MYLAN CAPSULE MSR 40MG

ESOMEPRAZOL-40-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,260948

STUK

107201

ESOMEPRAZOL PCH CAPSULE MSR 40MG

ESOMEPRAZOL-40-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,260948

STUK

107194

ESOMEPRAZOL SANDOZ CAPSULE MSR 40MG

ESOMEPRAZOL-40-MG-CAPSULE, MAAGSAPRESISTENT

0,260948

STUK

107235

ESOMEPRAZOL SUN TABLET MSR 40MG

ESOMEPRAZOL-40-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,320922

STUK

25388

NEXIUM TABLET MSR 40MG

ESOMEPRAZOL-40-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,320922

STUK

113296//25388

NEXIUM TABLET MSR 40MG

ESOMEPRAZOL-40-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,320922

STUK

117783//25388

NEXIUM TABLET MSR 40MG

ESOMEPRAZOL-40-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,320922

STUK

25388

NEXIUM TABLET MSR 40MG WALLET

ESOMEPRAZOL-40-MG-TABLET, MAAGSAPRESISTENT

0,320922

STUK

19582

ESTRADIOL SANDOZ PLEISTER TRANSDERM 100MCG/24UUR

ESTRADIOL-0.1-MG/24H-PLEISTER, DERMAAL

1,226911

STUK

19259

SYSTEN 100 PLEISTER MGA 100MCG/24UUR

ESTRADIOL-0.1-MG/24H-PLEISTER, DERMAAL

1,226911

STUK

122679//19259

SYSTEN 100 PLEISTER MGA 100MCG/24UUR

ESTRADIOL-0.1-MG/24H-PLEISTER, DERMAAL

1,226911

STUK

27505

ANGELIQ TABLET FILMOMHULD

ESTRADIOL-1-MG-TABLET-DROSPIRENON-2-MG-TABLET

0,552209

STUK

7375

ESTRACYT CAPSULE 140MG

ESTRAMUSTINE-140-MG-CAPSULE

1,746153

STUK

8977

SYNAPAUSE E3 VAGINAALCREME 1MG/G + APPLICATOR

ESTRIOL-1-MG/G-CREME, VAGINAAL

0,352670

G

120453//8977

SYNAPAUSE E3 VAGINAALCREME 1MG/G + APPLICATOR

ESTRIOL-1-MG/G-CREME, VAGINAAL

0,352670

G

28533//8977

SYNAPAUSE E3 VAGINAALCREME 1MG/G + APPLICATOR

ESTRIOL-1-MG/G-CREME, VAGINAAL

0,352670

G

9970

SYNAPAUSE E3 TABLET 2MG

ESTRIOL-2-MG-TABLET

0,160221

STUK

6445

MYAMBUTOL TABLET 400MG

ETHAMBUTOL-400-MG-TABLET

0,384984

STUK

117584//6445

MYAMBUTOL TABLET 400MG

ETHAMBUTOL-400-MG-TABLET

0,384984

STUK

12846

CILEST TABLET

ETHINYLESTRADIOL-.035-MG-TABLET-NORGESTIMATE-.25-MG-TABLET

0,330333

STUK

119603//12846

CILEST TABLET

ETHINYLESTRADIOL-.035-MG-TABLET-NORGESTIMATE-.25-MG-TABLET

0,330333

STUK

27707

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 120MG

ETORICOXIB-120-MG-TABLET

0,865371

STUK

123425//27707

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 120MG

ETORICOXIB-120-MG-TABLET

0,865371

STUK

118782

ETORICOXIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 120MG

ETORICOXIB-120-MG-TABLET

0,865371

STUK

117989

ETORICOXIB GLENMARK TABLET FILMOMHULD 120MG

ETORICOXIB-120-MG-TABLET

0,865371

STUK

115906

ETORICOXIB TEVA TABLET FILMOMHULD 120MG

ETORICOXIB-120-MG-TABLET

0,865371

STUK

34279

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

107700//34279

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

110164//34279

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

110830//34279

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

118779

ETORICOXIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

117986

ETORICOXIB GLENMARK TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

115514

ETORICOXIB MYLAN TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

114108

ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

115901

ETORICOXIB TEVA TABLET FILMOMHULD 30MG

ETORICOXIB-30-MG-TABLET

0,315711

STUK

27705

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

102474//27705

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

108048//27705

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

31059//27705

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

34965//27705

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

118780

ETORICOXIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

117987

ETORICOXIB GLENMARK TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

115515

ETORICOXIB MYLAN TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

114109

ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

115904

ETORICOXIB TEVA TABLET FILMOMHULD 60MG

ETORICOXIB-60-MG-TABLET

0,417479

STUK

27706

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

102475//27706

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

31060//27706

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

34966//27706

ARCOXIA TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

118781

ETORICOXIB AUROBINDO TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

117988

ETORICOXIB GLENMARK TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

114110

ETORICOXIB SANDOZ TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

115905

ETORICOXIB TEVA TABLET FILMOMHULD 90MG

ETORICOXIB-90-MG-TABLET

0,516447

STUK

24443

AROMASIN TABLET OMHULD 25MG

EXEMESTAAN-25-MG-TABLET

1,982528

STUK

104320

EXEMESTAAN ACCORD TABLET FILMOMHULD 25MG

EXEMESTAAN-25-MG-TABLET

1,982528

STUK

104327

EXEMESTAAN SANDOZ TABLET FILMOMHULD 25MG

EXEMESTAAN-25-MG-TABLET

1,982528

STUK

117229

EZETIMIBE ACCORD TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

112029//28626

EZETIMIBE ERC TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

113435//28626

EZETIMIBE FISHER TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

115256

EZETIMIBE GLENMARK TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

113553

EZETIMIBE MYLAN TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

113711

EZETIMIBE SANDOZ TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

102662//28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

115088//28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

115354//28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

117341//28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

120037//28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

120900//28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

123792//28626

EZETROL TABLET 10MG

EZETIMIB-10-MG-TABLET

0,571503

STUK

25358= 24532

FAMOTIDINE AUROBINDO TABLET 20MG

FAMOTIDINE-20-MG-TABLET

0,560345

STUK

24532

FAMOTIDINE CF TABLET 20MG

FAMOTIDINE-20-MG-TABLET

0,560345

STUK

25359= 24533

FAMOTIDINE AUROBINDO TABLET 40MG

FAMOTIDINE-40-MG-TABLET

1,028492

STUK

24533

FAMOTIDINE CF TABLET 40MG

FAMOTIDINE-40-MG-TABLET

1,028492

STUK

15580

PLENDIL TABLET MVA 2,5MG

FELODIPINE-2.5-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,232400

STUK

119755//15580

PLENDIL TABLET MVA 2,5MG

FELODIPINE-2.5-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,232400

STUK

111300

FLECAINIDEACETAAT CF RETARD CAPSULE MVA 100MG

FLECAINIDE-100-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,251094

STUK

111308

FLECAINIDEACETAAT SANDOZ RETARD CAPSULE MVA 100MG

FLECAINIDE-100-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,251094

STUK

110876

FLECAINIDEACETAAT TEVA RETARD CAPSULE 100MG

FLECAINIDE-100-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,251094

STUK

27132

TAMBOCOR CR CAPSULE MGA 100MG

FLECAINIDE-100-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,251094

STUK

111301

FLECAINIDEACETAAT CF RETARD CAPSULE MVA 150MG

FLECAINIDE-150-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,299787

STUK

111309

FLECAINIDEACETAAT SANDOZ RETARD CAPSULE MVA 150MG

FLECAINIDE-150-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,299787

STUK

110877

FLECAINIDEACETAAT TEVA RETARD CAPSULE 150MG

FLECAINIDE-150-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,299787

STUK

27133

TAMBOCOR CR CAPSULE MGA 150MG

FLECAINIDE-150-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,299787

STUK

111310

FLECAINIDEACETAAT SANDOZ RETARD CAPSULE MVA 200MG

FLECAINIDE-200-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,476937

STUK

110878

FLECAINIDEACETAAT TEVA RETARD CAPSULE 200MG

FLECAINIDE-200-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,476937

STUK

27134

TAMBOCOR CR CAPSULE MGA 200MG

FLECAINIDE-200-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,476937

STUK

57442

FLUCLOXACILLINE CF INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG

FLUCLOXACILLIN-1000-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

4,080523

STUK

5990

FLOXAPEN INJECTIEPOEDER FLACON 500MG

FLUCLOXACILLIN-250-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

2,302683

STUK

5990

FLOXAPEN INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG

FLUCLOXACILLIN-250-MG-POED. V. INJECTIE, FLACON

4,080523

STUK

29395

FLUCONAZOL CF CAPSULE 150MG

FLUCONAZOLE-150-MG-CAPSULE

3,455399

STUK

102999

FLUCONAZOL MYLAN CAPSULE 150MG

FLUCONAZOLE-150-MG-CAPSULE

3,455399

STUK

26694

FLUCONAZOL SANDOZ CAPSULE 150MG

FLUCONAZOLE-150-MG-CAPSULE

3,455399

STUK

28344

FLUCONAZOL TEVA CAPSULE 150MG

FLUCONAZOLE-150-MG-CAPSULE

3,455399

STUK

103000

FLUCONAZOL MYLAN CAPSULE 200MG

FLUCONAZOLE-200-MG-CAPSULE

3,678744

STUK

28345

FLUCONAZOL PCH CAPSULE 200MG

FLUCONAZOLE-200-MG-CAPSULE

3,678744

STUK

26695

FLUCONAZOL SANDOZ CAPSULE 200MG

FLUCONAZOLE-200-MG-CAPSULE

3,678744

STUK

28345

FLUCONAZOL TEVA CAPSULE 200MG

FLUCONAZOLE-200-MG-CAPSULE

3,678744

STUK

31951

FLUCONAZOL CLARIS INFVLST 2MG/ML FLACON 50ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

31951

FLUCONAZOL CLARIS INFVLST 2MG/ML FLACON 100ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

31951

FLUCONAZOL CLARIS INFVLST 2MG/ML FLACON 200ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

31951

FLUCONAZOL CLARIS INFVLST 2MG/ML ZAK 50ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

31951

FLUCONAZOL CLARIS INFVLST 2MG/ML ZAK 100ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

31951

FLUCONAZOL CLARIS INFVLST 2MG/ML ZAK 200ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

101844

FLUCONAZOL FRES KABI INFVLST 2MG/ML FLACON 50ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

101844

FLUCONAZOL FRES KABI INFVLST 2MG/ML FLACON 200ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

34106

FLUCONAZOL HIKMA INFVLST 2MG/ML FLACON 50ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

34106

FLUCONAZOL HIKMA INFVLST 2MG/ML ZAK 200ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

25993

FLUCONAZOL SANDOZ INFVLST 2MG/ML FLACON 50ML

FLUCONAZOLE-2-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

0,170839

ML

13038

DIFLUCAN CAPSULE 50MG

FLUCONAZOLE-50-MG-CAPSULE

1,124716

STUK

102997

FLUCONAZOL MYLAN CAPSULE 50MG

FLUCONAZOLE-50-MG-CAPSULE

1,124716

STUK

28342

FLUCONAZOL PCH CAPSULE 50MG

FLUCONAZOLE-50-MG-CAPSULE

1,124716

STUK

26692

FLUCONAZOL SANDOZ CAPSULE 50MG

FLUCONAZOLE-50-MG-CAPSULE

1,124716

STUK

28342

FLUCONAZOL TEVA CAPSULE 50MG

FLUCONAZOLE-50-MG-CAPSULE

1,124716

STUK

114133

FLUDARABINE ACCORD INJVLST CONC 25MG/ML FLACON 2ML

FLUDARABINE-25-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

63,138839

ML

112183

FLUDARABINE AUROBINDO INJVLST CONC 25MG/ML FL 2ML

FLUDARABINE-25-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

63,138839

ML

33255

FLUDARABINE PCH INJVLST CONC 25MG/ML FL 2ML

FLUDARABINE-25-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

63,138839

ML

34839

FLUDARABINE SANDOZ INJVLST CONC 25MG/ML FL 2ML

FLUDARABINE-25-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

63,138839

ML

6585

PANOTILE OORDRUPPELS

FLUDROCORTISONE-1-MG/ML-OORDRUPPELS-NEOMYCIN-10-MG/ML-OORDRUPPELS-POLYMYXIN B-10000-IE/ML-OORDRUPPELS-LIDOCAINE-40-MG/ML-OORDRUPPELS

0,293656

ML

10579

SIBELIUM TABLET 10MG

FLUNARIZINE-10-MG-TABLET

0,345100

STUK

100701

FLUOROURACIL ACCORD INJVLST 50MG/ML FLACON 5ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

100701

FLUOROURACIL ACCORD INJVLST 50MG/ML FLACON 10ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

100701

FLUOROURACIL ACCORD INJVLST 50MG/ML FLACON 20ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

100701

FLUOROURACIL ACCORD INJVLST 50MG/ML FLACON 50ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

100701

FLUOROURACIL ACCORD INJVLST 50MG/ML FLACON 100ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

22303

FLUOROURACIL SANDOZ INFVLST CONC 50MG/ML FL 5ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

22303

FLUOROURACIL SANDOZ INFVLST CONC 50MG/ML FL 10ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

22303

FLUOROURACIL SANDOZ INFVLST CONC 50MG/ML FL 20ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

22303

FLUOROURACIL SANDOZ INFVLST CONC 50MG/ML FL 100ML

FLUOROURACIL-50-MG/ML-INJECTIEVLOEISTOF, FLAC

0,389979

ML

24609

FLUOXETINE CF DISP TABLET 20MG

FLUOXETINE-20-MG-BRUISTABLET

0,360815

STUK

19429

PROZAC DISP TABLET 20MG

FLUOXETINE-20-MG-BRUISTABLET

0,360815

STUK

122876//19429

PROZAC DISP TABLET 20MG

FLUOXETINE-20-MG-BRUISTABLET

0,360815

STUK

124273//19429

PROZAC DISP TABLET 20MG

FLUOXETINE-20-MG-BRUISTABLET

0,360815

STUK

23696

FLUOXETINE MYLAN CAPSULE 20MG

FLUOXETINE-20-MG-CAPSULE

0,257226

STUK

24467

FLUOXETINE PCH CAPSULE 20MG

FLUOXETINE-20-MG-CAPSULE

0,257226

STUK

30007

FLUOXETINE SANDOZ CAPSULE 20MG

FLUOXETINE-20-MG-CAPSULE

0,257226

STUK

108183

FLUANXOL TABLET FILMOMHULD 1MG

FLUPENTIXOL-1-MG-TABLET

0,089444

STUK

121249//108183

FLUANXOL TABLET FILMOMHULD 1MG

FLUPENTIXOL-1-MG-TABLET

0,089444

STUK

122504//108183

FLUANXOL TABLET FILMOMHULD 1MG

FLUPENTIXOL-1-MG-TABLET

0,089444

STUK

121017//16213

FLIXOTIDE AER CFKVR 125MCG/DO SPBS 60 DO + INHAL

FLUTICASONE-.125-MG-AEROSOL

0,147455

DOSIS

16213

FLIXOTIDE AER CFKVR 125MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.125-MG-AEROSOL

0,147455

DOSIS

113395//16213

FLIXOTIDE AER CFKVR 125MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.125-MG-AEROSOL

0,147455

DOSIS

121708//16213

FLIXOTIDE AER CFKVR 125MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.125-MG-AEROSOL

0,147455

DOSIS

116004

FLUTICASONPROPIONAAT VINC AER 125MCG/DO 120DO+INH

FLUTICASONE-.125-MG-AEROSOL

0,147455

DOSIS

16214

FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL

0,247862

DOSIS

103091//16214

FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL

0,247862

DOSIS

105055//16214

FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL

0,247862

DOSIS

121709//16214

FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL

0,247862

DOSIS

121711//16214

FLIXOTIDE AER CFKVR 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL

FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL

0,247862

DOSIS

116005

FLUTICASONPROPIONAAT VINC AER 250MCG/DO 120DO+INH

FLUTICASONE-.25-MG-AEROSOL

0,247862

DOSIS

102106

CORTIFIL CREME 0,5MG/G

FLUTICASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,145425

G

16647

CUTIVATE HYDROFIELE CREME 0,5MG/G

FLUTICASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,145425

G

30641//16647

CUTIVATE HYDROFIELE CREME 0,5MG/G

FLUTICASONE-.5-MG/G-CREME, CUTAAN

0,145425

G

107222

FLUTIFORM AEROSOL 50/ 5MCG/DO SPBS 120DO + INH

FLUTICASONE-0.05-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.005-MG-AEROSOL

0,185528

DOSIS

107242

FLUTIFORM AEROSOL 125/ 5MCG/DO SPBS 120DO + INH

FLUTICASONE-0.125-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.005-MG-AEROSOL

0,273024

DOSIS

116802//107242

FLUTIFORM AEROSOL 125/ 5MCG/DO SPBS 120DO + INH

FLUTICASONE-0.125-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.005-MG-AEROSOL

0,273024

DOSIS

118001//107242

FLUTIFORM AEROSOL 125/ 5MCG/DO SPBS 120DO + INH

FLUTICASONE-0.125-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.005-MG-AEROSOL

0,273024

DOSIS

121319//107242

FLUTIFORM AEROSOL 125/ 5MCG/DO SPBS 120DO + INH

FLUTICASONE-0.125-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.005-MG-AEROSOL

0,273024

DOSIS

123631//107242

FLUTIFORM AEROSOL 125/ 5MCG/DO SPBS 120DO + INH

FLUTICASONE-0.125-MG-AEROSOL-FORMOTEROL-0.005-MG-AEROSOL

0,273024

DOSIS

35300

FLUVASTATINE AUROBINDO CAPSULE 20MG

FLUVASTATIN-20-MG-CAPSULE

0,173482

STUK

34892

FLUVASTATINE PCH CAPSULE 20MG

FLUVASTATIN-20-MG-CAPSULE

0,173482

STUK

34405

FLUVASTATINE SANDOZ CAPSULE 20MG

FLUVASTATIN-20-MG-CAPSULE

0,173482

STUK

34893

FLUVASTATINE PCH CAPSULE 40MG

FLUVASTATIN-40-MG-CAPSULE

0,215560

STUK

34406

FLUVASTATINE SANDOZ CAPSULE 40MG

FLUVASTATIN-40-MG-CAPSULE

0,215560

STUK

18720

LESCOL CAPSULE 40MG

FLUVASTATIN-40-MG-CAPSULE

0,215560

STUK

35306

FLUVASTATINE AUROBINDO SR TABLET MVA 80MG

FLUVASTATIN-80-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,415302

STUK

35265

FLUVASTATINE MYLAN RETARD TABLET MVA 80MG

FLUVASTATIN-80-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,415302

STUK

105735

FLUVASTATINE PCH RETARD TABLET MVA 80MG

FLUVASTATIN-80-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,415302

STUK

35264

FLUVASTATINE SANDOZ RETARD TABLET MVA 80MG

FLUVASTATIN-80-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,415302

STUK

25187

LESCOL XL TABLET MVA 80MG

FLUVASTATIN-80-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,415302

STUK

119599//25187

LESCOL XL TABLET MVA 80MG

FLUVASTATIN-80-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,415302

STUK

11619

FEVARIN TABLET 100MG

FLUVOXAMINE-100-MG-TABLET

0,426459

STUK

21332

FLUVOXAMINE MALEAAT AUROBINDO TABLET 100MG

FLUVOXAMINE-100-MG-TABLET

0,426459

STUK

29190

FLUVOXAMINE MALEAAT MYLAN TABLET 100MG

FLUVOXAMINE-100-MG-TABLET

0,426459

STUK

20571

FLUVOXAMINE MALEAAT SANDOZ TABLET 100MG

FLUVOXAMINE-100-MG-TABLET

0,426459

STUK

20580

FLUVOXAMINI MALEAS TABLET 100MG

FLUVOXAMINE-100-MG-TABLET

0,426459

STUK

EU/1/07/396/001

PERGOVERIS INJPDR FLACON + SOLVENS 1ML

FOLLITROPINE ALPHA-150-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON-LUTROPINE ALFA-75-IE-POED. V. INJECTIE, FLACON

73,690166

STUK

EU/1/16/1150/004

REKOVELLE 12 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 0,36ML

FOLLITROPINE DELTA-0.0333-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

276,171645

ML

EU/1/16/1150/005

REKOVELLE 36 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 1,08ML

FOLLITROPINE DELTA-0.0333-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

276,171645

ML

EU/1/16/1150/006

REKOVELLE 72 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 2,16ML

FOLLITROPINE DELTA-0.0333-MG/ML-INJ.VLOEISTOF, WWSP

276,171645

ML

32969

FORMOTEROL NOVOLIZER PDR START 12MCG/DO 60DO+INH

FORMOTEROL-.012-MG-INHALATIEPOEDER

0,310738

DOSIS

13066

MONURIL GRANULAAT 3000MG/8G IN SACHET

FOSFOMYCIN-3000-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

19,695337

STUK

109356//13066

MONURIL GRANULAAT 3000MG/8G IN SACHET

FOSFOMYCIN-3000-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

19,695337

STUK

112373//13066

MONURIL GRANULAAT 3000MG/8G IN SACHET

FOSFOMYCIN-3000-MG-POEDER/GRANULAAT, ORAAL

19,695337

STUK

31946

FOSINOPRILNATRIUM TEVA TABLET 20MG

FOSINOPRIL-20-MG-TABLET

0,386046

STUK

55472

FUROSEMIDE CF INJVLST 10MG/ML AMPUL 2ML

FUROSEMIDE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,487092

ML

55472

FUROSEMIDE CF INJVLST 10MG/ML AMPUL 4ML

FUROSEMIDE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,487092

ML

34774

FUROSEMIDE FRESENIUS KABI INJVLST 10MG/ML AMP 2ML

FUROSEMIDE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,487092

ML

25839

FUROSEMIDE SANDOZ INJVLST 10MG/ML AMPUL 2ML

FUROSEMIDE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,487092

ML

25840

FUROSEMIDE SANDOZ INJVLST 10MG/ML AMPUL 4ML

FUROSEMIDE-10-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

0,487092

ML

28303= 10185

FUROSEMIDE AUROBINDO TABLET 20MG

FUROSEMIDE-20-MG-TABLET

0,055709

STUK

57091

FUROSEMIDE CF TABLET 20MG

FUROSEMIDE-20-MG-TABLET

0,055709

STUK

10185

FUROSEMIDE TEVA TABLET 20MG

FUROSEMIDE-20-MG-TABLET

0,055709

STUK

11902

FUCITHALMIC OOGGEL TUBE 5G

FUSIDIC ACID-10-MG/G-OOGGEL

2,827221

G

31373

REMINYL RETARD CAPSULE MVA 16MG

GALANTAMINE-16-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

1,367435

STUK

31374

REMINYL RETARD CAPSULE MVA 24MG

GALANTAMINE-24-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

1,547480

STUK

31372

REMINYL RETARD CAPSULE MVA 8MG

GALANTAMINE-8-MG-CAPSULE, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

1,039991

STUK

100205

GEMCITABINE ACCORD INFPDR FLACON 1000MG

GEMCITABINE-1000-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

99,654526

STUK

109019

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 2ML

GEMCITABINE-100-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

5,509305

ML

109019

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 10ML

GEMCITABINE-100-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

5,509305

ML

109019

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 15ML

GEMCITABINE-100-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

5,509305

ML

109019

GEMCITABINE ACCORD INFVLST CONC 100MG/ML FL 20ML

GEMCITABINE-100-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

5,509305

ML

107507

GEMCITABINE ACCORD INFPDR FLACON 2000MG

GEMCITABINE-2000-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

208,306438

STUK

100181

GEMCITABINE ACCORD INFPDR FLACON 200MG

GEMCITABINE-200-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

20,122804

STUK

103033

GEMCITABINE FRESENIUS KABI INFPDR FLACON 200MG

GEMCITABINE-200-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

20,122804

STUK

103033

GEMCITABINE FRESENIUS KABI INFPDR FLACON 1000MG

GEMCITABINE-200-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

99,654526

STUK

103033

GEMCITABINE FRESENIUS KABI INFPDR FLACON 2000MG

GEMCITABINE-200-MG-POED. V. INFUSIE,FLACON

208,306438

STUK

104285

GEMCITABINE ACTAVIS INFVLST CONC 40MG/ML FL 50ML

GEMCITABINE-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,522044

ML

104285

GEMCITABINE AUROBINDO INFVLST CONC 40MG/ML FL 25ML

GEMCITABINE-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,522044

ML

104285

GEMCITABINE AUROBINDO INFVLST CONC 40MG/ML FL 5ML

GEMCITABINE-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,522044

ML

106596

GEMCITABINE SANDOZ INFVLST CONC 40MG/ML FL 5ML

GEMCITABINE-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,522044

ML

106596

GEMCITABINE SANDOZ INFVLST CONC 40MG/ML FL 25ML

GEMCITABINE-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,522044

ML

106596

GEMCITABINE SANDOZ INFVLST CONC 40MG/ML FL 50ML

GEMCITABINE-40-MG/ML-INFUUSVLOEISTOF, FLACON

3,522044

ML

57572

GENTAMICINE CF INJVLST 40MG/ML AMPUL 2ML

GENTAMICIN-40-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

1,951501

ML

57572

GENTAMICINE CF INJVLST 40MG/ML AMPUL 10ML

GENTAMICIN-40-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

1,951501

ML

52645

GLIBENCLAMIDE APOTEX TABLET 5MG

GLIBENCLAMIDE-5-MG-TABLET

0,169709

STUK

27013= 56115

GLIBENCLAMIDE MYLAN TABLET 5MG

GLIBENCLAMIDE-5-MG-TABLET

0,169709

STUK

56581

GLIBENCLAMIDE PCH TABLET 5MG

GLIBENCLAMIDE-5-MG-TABLET

0,169709

STUK

15211= 56115

GLIBENCLAMIDE SANDOZ TABLET 5MG

GLIBENCLAMIDE-5-MG-TABLET

0,169709

STUK

56115

GLIBENCLAMIDUM CF TABLET 5MG

GLIBENCLAMIDE-5-MG-TABLET

0,169709

STUK

25617

DIAMICRON MR TABLET MGA 30MG

GLICLAZIDE-30-MG-TABLET, MET GEREGULEERDE AFGIFTE

0,091967

STUK

113483

GRANISETRON CLARIS INJVLST 1MG/ML AMPUL 1ML

GRANISETRON-1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

3,857458

ML

113483

GRANISETRON CLARIS INJVLST 1MG/ML AMPUL 3ML

GRANISETRON-1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

3,857458

ML

102042

GRANISETRON FRES KABI INFVLST CONC 1MG/ML AMP 1ML

GRANISETRON-1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

3,857458

ML

102042

GRANISETRON FRES KABI INFVLST CONC 1MG/ML AMP 3ML

GRANISETRON-1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

3,857458

ML

103103

GRANISETRON HIKMA INFVLST CONC 1MG/ML AMPUL 3ML

GRANISETRON-1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

3,857458

ML

34915

GRANISETRON HIKMA INJVLST 1MG/ML AMPUL 1ML

GRANISETRON-1-MG/ML-INJ.VLOEISTOF AMPUL

3,857458

ML

55776

HALOPERIDOL CF TABLET 1MG

HALOPERIDOL-1-MG-TABLET

0,041415

STUK

24409= 55776

HALOPERIDOL SANDOZ TABLET 1MG

HALOPERIDOL-1-MG-TABLET

0,041415

STUK

56277

HALOPERIDOL TEVA TABLET 1MG

HALOPERIDOL-1-MG-TABLET

0,041415

STUK

3186

HALDOL DRANK 2MG/ML

HALOPERIDOL-2-MG/ML-OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL

0,116481

ML

55601

HALOPERIDOL CF TABLET 5MG

HALOPERIDOL-5-MG-TABLET

0,348594

STUK

56278

HALOPERIDOL TEVA TABLET 5MG

HALOPERIDOL-5-MG-TABLET

0,348594

STUK

24995

ATACAND PLUS TABLET 16/12,5MG

HYDROCHLOROTHIAZIDE-12.5-MG-TABLET-CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,239319

STUK

102913

CANDESARTAN CILEXETIL/HCT SANDOZ TABLET 16/12,5MG

HYDROCHLOROTHIAZIDE-12.5-MG-TABLET-CANDESARTAN-16-MG-TABLET

0,239319

STUK

108802

CANDESARTAN CILEXETIL/HCT TEVA TABLET 16/12,5MG

HYDROCHLOROTHIAZ