Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 45497Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 augustus 2020, nr. WJZ/20188874, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor AI-innovatieprojecten en aanpassingen ten aanzien van de openstelling van de subsidiemodule Seed capital technostarters

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, 4, onderdeel a, 5, eerste en tweede lid, en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.8.1 wordt in de alfabetische volgorde een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

AI-innovatieproject:

Artificial Intelligence (AI) innovatieproject dat wordt uitgevoerd door een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband en is voorzien van een EUREKA-label;.

B

In de artikelen 3.8.2, onderdeel a, en 3.8.4, vierde lid, wordt ‘of een ITEA3-innovatieproject’ telkens vervangen door ‘, een ITEA3-innovatieproject of een AI-innovatieproject’.

C

In artikel 3.8.5 wordt ‘of het ITEA3-innovatieproject’ vervangen door ‘, het ITEA3-innovatieproject of het AI-innovatieproject’.

ARTIKEL II

De tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de laatste rij betreffende titel 3.8, Internationaal innoveren, artikel 3.8.2, onderdeel a, wordt een rij ingevoegd, luidende:

 

3.8.2, onderdeel a

AI-innovatieprojecten als bedoeld in de AI-innovatiecall te raadplegen via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eureka

 

21-10-2020 t/m 19-11-2020

€ 5.000.000

2. Na de rij betreffende titel 3.10, artikel 3.10.2, wordt een rij ingevoegd, luidende:

 

3.10.2

Startersfondsen

 

01-10-2020 t/m 31-10-2020

€ 20.000.000

3. In de laatste rij betreffende titel 3.10, artikel 3.10.12b, wordt ‘€ 5.000.000’ vervangen door ‘€ 6.000.000’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 augustus 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

I. Algemeen

1. Aanleiding

Deze wijzigingsregeling voorziet in wijziging en openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Artificial Intelligence (AI)-innovatieprojecten en aanpassingen ten aanzien van de openstelling van de subsidiemodule Seed capital technostarters van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES).

2. AI-innovatieprojecten

De subsidiemodule Internationaal innoveren, opgenomen in titel 3.8 van de RNES, bevat een aantal programma’s die mogelijk worden gemaakt door het EUREKA-netwerk. EUREKA is een intergouvernementeel programma van meer dan 40 landen en de Europese Unie die de leden van het EUREKA-netwerk vormen. Het EUREKA-netwerk is verdeeld in clusters, waar voormelde landen ook lid van kunnen worden.

Via deze wijzigingsregeling wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen in het vervolg ook ondersteund worden voor hun deelname aan AI-innovatieprojecten. Het AI-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland, aangevuld met andere deelnemers uit andere landen die aangesloten zijn bij het EUREKA-netwerk. Voor iedere deelnemer geldt dat deze de subsidie moet aanvragen in het land, waar die deelnemer gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de desbetreffende deelnemer als deze voldoet aan zowel de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale AI-innovatiecall als aan de nationale voorwaarden. AI-innovatieprojecten die ingediend worden bij een gezamenlijke AI-innovatiecall, worden internationaal beoordeeld en bij voldoende kwaliteit voorzien van een EUREKA-label door het EUREKA clusterprogramma dat het clusteroverstijgende AI project adopteert. In de subsidiemodule Internationaal innoveren is een begripsomschrijving van AI-innovatieproject opgenomen, waarbij het hebben van een EUREKA-label van het desbetreffende EUREKA-cluster één van de doorslaggevende elementen is. Mede hiermee wordt voorzien in een specifieke basis voor het verstrekken van subsidies aan deze AI-innovatieprojecten.

De nationale openstelling en beoordeling vindt plaats aansluitend op de toekenning van het EUREKA-label. De Nederlandse beoordelingscommissie Internationaal innoveren geeft advies omtrent de rangschikking van de voorstellen.

De subsidiemodule Internationaal innoveren wordt opengesteld voor AI-innovatieprojecten. Hiertoe wordt de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 gewijzigd. De AI-innovatiecall waar deze openstelling op ziet, betreft een cluster overkoepelende call. De openstelling loopt van 21 oktober 2020 tot en met 19 november 2020. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, is voor deze AI-innovatieprojecten vastgesteld op € 5.000.000. Bovenop deze nationale middelen komt een aanvullend budget van andere deelnemende landen.

3. Seed capital technostarters

Met de subsidiemodule Seed capital technostarters, opgenomen in titel 3.10 van de RNES, wordt beoogd de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt te stimuleren en te mobiliseren om investeringen te doen in technostarters. Om deze investeringen te bevorderen, wordt met deze subsidiemodule de risicorendementsverhouding voor private kapitaalverschaffers verbeterd, zodat zij profiteren van een verhoging van het rendement in combinatie met een verlaging van het risico. De subsidiemodule biedt participatiefondsen de mogelijkheid een renteloze lening van de Nederlandse Staat te verkrijgen voor het verkrijgen van participaties. De subsidiemodule Seed capital technostarters kent twee submodules: (a) Startersfondsen en (b) Seed Business Angel Fondsen. De openstelling van deze submodules is opgenomen in de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020.

Met de submodule Startersfondsen wordt kapitaal verstrekt aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers uit de high tech-sector en de creatieve sector. Deze submodule was opengesteld van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020. Deze submodule wordt opnieuw opengesteld van 1 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 20.000.000.

De submodule Seed Business Angel Fondsen bedient de vroege levensfase van startups die ondersteund worden door de zogenaamde business angels. Business angels zijn partijen die (via slim geld) ondersteuning leveren aan startups door actief betrokken te zijn met hun kennis, netwerk en ervaring. De fondsen die bestaan uit twee business angels, kunnen een lening krijgen van maximaal € 1.000.000. Daarbij geldt dat de business angels gezamenlijk minimaal eenzelfde bedrag als de lening beschikbaar moeten stellen voor investeringen. Met het totale investeringsbedrag kan vervolgens geïnvesteerd worden in startups voor bedragen tussen de € 50.000 en € 500.000 volgens een opgesteld fondsplan. Deze submodule was reeds opengesteld van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. Vanwege de verwachte vraag bij de gebruikers van deze submodule is deze via een eerdere wijzigingsregeling1 aansluitend hierop voor de tweede keer in 2020 opengesteld. De openstellingsperiode loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Het subsidieplafond is op dit moment vastgesteld op € 5.000.000. Omdat de vraag bij de gebruikers van deze submodule bij deze tweede openstelling groter is dan bij de eerste openstelling in het voorjaar, wordt het subsidieplafond opgehoogd van € 5.000.000 naar € 6.000.000. Op deze wijze kan een groter aantal kwalitatief goede projecten gehonoreerd worden die voldoen aan het doel van deze subsidiemodule.

4. Staatssteun

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor AI-innovatieprojecten en de subsidiemodule Seed capital technostarters verstrekt wordt, bevat staatsteun die wordt gerechtvaardigd door artikel 25 respectievelijk artikel 21 van de algemene groepsvrijstellingsverordening2 (zie de artikelen 3.8.14 en 3.10.13 van de RNES).

De gestelde eisen in titels 3.8 en 3.10 van de RNES, alsook de algemene eisen uit het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, zorgen ervoor dat de subsidie verleend wordt in overeenstemming met de eisen uit voormelde artikelen uit de algemene groepsvrijstellingsverordening en eisen met betrekking tot transparantie, stimulerend effect en cumulatie. Ook blijven deze subsidiemodules binnen de daarvoor geldende drempels voor aanmelding van de steun en maximum steunintensiteiten. Er verandert niets in de staatsteunaspecten van deze subsidiemodules, omdat aan de subsidiemodule Internationaal innoveren slechts een nieuw soort project wordt toegevoegd en bij de subsidiemodule Seed capital technostarters er slechts sprake is van een nieuwe openstelling en ophoging van het subsidieplafond van de onderliggende submodule Startersfondsen respectievelijk Seed Business Angel Fondsen.

De openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor het uitvoeren van AI-innovatieprojecten en de nieuwe openstelling en ophoging van het subsidieplafond van de twee submodules van de subsidiemodule Seed capital technostarters zal separaat ter kennisneming aan de Europese Commissie worden gemeld, conform artikel 11, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Indien een subsidie die op grond van deze subsidiemodules wordt verleend, staatssteun bevat die door de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt gerechtvaardigd, maakt de minister op grond van artikel 1.8 van de RNES binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

  • a. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening (beknopte informatie over de subsidieregeling); en

  • b. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan € 500.000 (beknopte informatie over het project).

5. Regeldruk
5.1 Internationaal Innoveren

Deze regeling heeft regeldrukeffecten. De totale regeldrukgevolgen bedragen € 141.550 voor AI-innovatieprojecten. De totale administratieve lasten voor de subsidiemodule Internationaal innoveren voor AI-innovatieprojecten komen hierdoor naar verwachting uit op 2,83 procent. Deze berekening is gebaseerd op de inschatting dat er twaalf aanvragen worden ingediend, waarvan er drie gehonoreerd worden.

De administratieve lasten voor een aanvrager bestaan uit de kosten die worden gemaakt voor de internationale aanvraag (het ‘EUREKA project form’) en de nationale aanvraag. Het internationale aanvraagformulier wordt niet alleen gebruikt om te toetsen of het project aan de EUREKA voorwaarden voldoet, maar ook bij de nationale beoordeling om het project op inhoudelijke gronden te beoordelen.

5.2 Seed capital technostarters

De aanpassingen in de nieuwe openstelling en de ophoging van het subsidieplafond van de submodule Startersfondsen respectievelijk Seed Business Angel Fondsen van de subsidiemodule Seed capital technostarters leiden niet tot het wijzigen van informatieverplichtingen, en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodule.

II. Artikelen

Artikel I

Artikelen 3.8.1 en 3.8.2 (Begripsomschrijvingen en Subsidieverstrekking)

Voor de subsidiemodule Internationaal innoveren zijn in artikel 3.8.1 de begripsomschrijvingen opgenomen en in artikel 3.8.2 de innovatieprojecten, waarvoor op grond van deze subsidiemodule subsidie verleend kan worden.

Deze artikelen zijn aangepast, zodat in het vervolg ook AI-innovatieprojecten voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Net zoals de overige in deze subsidiemodule opgenomen projecten is AI een programma dat (mede) mogelijk wordt gemaakt door het EUREKA-netwerk. Nederland en ook andere landen die lid zijn van het EUREKA-netwerk), stellen één of meerdere regelingen open. Ieder land ondersteunt de eigen deelnemers in een Internationaal samenwerkingsverband of EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband. AI-innovatieprojecten worden uitgevoerd door een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband waarbij ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde ondernemer is en ten minste één van de partijen een ondernemer of onderzoeksorganisatie is die is gevestigd in een land dat deelneemt aan het EUREKA-netwerk. Het AI-innovatieproject wordt ingediend naar aanleiding van een AI-innovatiecall. Daarbij doet de in Nederland gevestigde deelnemer aan het AI-innovatieproject, tijdens de in de openstellingsregeling voor de desbetreffende AI-innovatiecall genoemde openstellingsperiode, een aanvraag voor subsidie voor de uitvoering van zijn aandeel in het AI-innovatieproject. Indien sprake is van een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde deelnemers aan een AI-innovatieproject, wordt de aanvraag ingediend door de penvoerder van dit samenwerkingsverband.

In bepaalde EUREKA-landen, zoals in Nederland, wordt de voorwaarde gesteld dat een AI-innovatieproject voorzien moet zijn van een EUREKA-label. Dit EUREKA-label dat afkomstig is van het desbetreffende EUREKA-cluster, wordt door het EUREKA-netwerk pas afgegeven als voldaan is aan een aantal belangrijke voorwaarden. Het EUREKA-label biedt de garantie dat het project in alle deelnemende landen kan worden gefinancierd, alsook dat het project wordt uitgevoerd via industriële samenwerking en de resultaten geen militaire toepassing zullen hebben. Voorbeelden van EUREKA-clusters waaraan een EUREKA-label verbonden is, zijn PENTA en ITEA3. AI-innovatieprojecten zijn clusteroverstijgend en daarom geldt hierbij de voorwaarde dat deze voorzien moeten zijn van een EUREKA-label van één van de EUREKA clusters die het AI-innovatieproject adopteert.

De internationale call, de beoordeling en de toekenning van de EUREKA-labels vindt plaats voordat de subsidiemodule Internationaal innoveren voor AI-innovatieprojecten nationaal wordt opengesteld (via de Regeling openstelling EZK- en LNV subsidies 2020 of de opvolgende regeling).

Artikel 3.8.4. (Steunintensiteit)

Voor de subsidiemodule Internationaal innoveren zijn in artikel 3.8.4 de toepasselijke steunintensiteiten en maximumsubsidiebedragen opgenomen. De in het eerste en tweede lid van dit artikel opgenomen steunintensiteiten zijn in het vervolg ook van toepassing op AI-innovatieprojecten. Indien voor de AI-innovatieprojecten binnen deze steunintensiteiten gebleven wordt, is er sprake van staatssteun die gerechtvaardigd wordt door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Verder is in het derde lid tot en met vijfde lid van artikel 3.8.4 voor elk type project een maximum subsidiebedrag opgenomen. Het maximum subsidiebedrag voor een EUREKA-netwerkproject, een ITEA3-innovatieproject, een PENTA-innovatieproject en een Global Stars-Innovatieproject blijft ongewijzigd. Wel is een AI-innovatieproject in het derde lid toegevoegd.

Indien het totale subsidiebedrag voor de deelnemers in een EUREKA-innovatiesamenwerkingsverband voor het uitvoeren van een AI-innovatieproject meer bedraagt dan € 4.000.000, wordt het meerdere naar rato in mindering gebracht op de aan de betrokken aanvragers te verstrekken subsidie. Er is gekozen voor dit subsidiebedrag, omdat dit passend is bij de verwachte grootte van de projectvoorstellen.

Artikel 3.8.5. (Afwijzingsgrond)

In artikel 3.8.5 is voor de subsidiemodule Internationaal innoveren een afwijzingsgrond opgenomen voor innovatieprojecten die voor subsidie in aanmerking komen. Artikel 3.8.5 bepaalt onder meer dat geen subsidie wordt verstrekt, indien de aanvrager vóór indiening van de aanvraag om subsidie, bedoeld in artikel 3.8.2, al gestart is met zijn deel van het desbetreffende innovatieproject. Dit artikel is aangepast, zodat deze bepaling in het vervolg ook van toepassing is op AI-innovatieprojecten. Hiermee wordt nader invulling gegeven aan de eisen betreffende het stimulerend effect van het toepasselijke steunkader, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, dat in casu zo gelezen moet worden dat alle eisen betreffende het stimulerend effect uit artikel 6 van de algemene groepsvrijstellingsverordening van toepassing zijn op deze subsidiemodule.

Artikel II

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 is aangegeven in welke periode de diverse subsidiemodules zijn opengesteld en wat het subsidieplafond bedraagt. Deze tabel wordt gewijzigd in de lijn met de hierboven beschreven aanpassingen in de subsidiemodules Internationaal innoveren en Seed capital technostarters.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dit kan voor de subsidiemodule Internationaal innoveren worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van AI-innovatieprojecten gebaat is bij spoedige inwerkingtreding. Hierdoor sluit het begin van de openstellingsperiode (vrijwel) aan op de afronding de internationale beoordeling en toekenning van EUREKA-labels door een internationale jury. De Nederlandse organisaties die deelnemen aan projecten die door deze jury positief zijn beoordeeld, zouden via deze subsidiemodule voor nationale subsidie in aanmerking kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat deze projecten spoedig van start kunnen gaan, kunnen de subsidieaanvragen direct op 21 oktober 2020 worden ingediend. Vasthouden aan de systematiek van de vaste verandermomenten zou hebben betekend dat subsidieaanvragen pas zouden kunnen worden ingediend vanaf het eerstvolgende vaste verandermoment van 1 oktober 2020.

Voor de subsidiemodule Seed capital technostarters is ook de doelgroep gebaat bij spoedige inwerkingtreding. Met deze regeling is de submodule Startersfondsen opnieuw opengesteld en is het subsidieplafond van de submodule Seed Business Angel Fondsen opgehoogd. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de onverwacht hogere vraag bij de gebruikers van deze submodules, zodat een groter aantal kwalitatief goede projecten gehonoreerd kan worden. Ook hebben de gebruikers van de submodules Startersfondsen en Seed Business Angel Fondsen voldoende tijd om aanvragen voor te bereiden en in te dienen, omdat de desbetreffende openstellingsperiode loopt tot en met 31 oktober respectievelijk 31 december 2020.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 24 april 2020, nr. WJZ/20125220, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de versoepeling van de voorwaarden in de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten vanwege de coronacrisis en aanpassingen ten aanzien van de openstelling van de subsidiemodule Seed capital technostarters (Stcrt. 2020, 24157).

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).